Podmínky provozu pro účetní firmy

1. Zvýhodněné cenové podmínky pro Nabyvatele poskytující účetní služby (Zvýhodněné užití)

 1. Nabyvatel, pro kterého Poskytovatel provozuje ABRA Flexi v Cloudu, je oprávněn požádat Poskytovatele o poskytnutí Licence a technické podpory na dobu 1 roku za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, pokud splňuje tyto podmínky:
  • a) hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců),
  • b) Nabyvatel vede účetnictví v ABRA Flexi nejméně dvěma dalším osobám, které s ním nejsou majetkově či kapitálově propojeny,
  • c) Nabyvatel umístí na své webové stránky (pokud je má zřízené) text: „Využíváme online účetní software ABRA Flexi.“ včetně odkazu na Webové stránky.
 2. Nabyvateli, pro kterého Poskytovatel provozuje ABRA Flexi v Cloudu, bude Licence a technická podpora poskytována za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, i po uplynutí jednoročního období ve smyslu předchozího bodu, pokud budou ze strany Nabyvatele splněny tyto podmínky:
  • a) hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců);
  • b) na webových stránkách Nabyvatele (pokud je má zřízené) je umístěn text „Využíváme online účetní software ABRA Flexi.“ včetně odkazu na Webové stránky;
  • c) Nabyvatel vede účetnictví v ABRA Flexi nejméně pěti dalším osobám, které s ním ani mezi sebou nejsou majetkově či kapitálově propojeny;
  • d) počet pohybů v účetním deníku u osob majetkově či kapitálově propojených s Nabyvatelem je menší než celkový součet pohybů u jeho ostatních klientů, přičemž splnění této podmínky je Nabyvatel povinen Poskytovateli na vyzvání doložit;
  • e) nejméně 1 pracovník Nabyvatele absolvoval v průběhu prvního roku trvání Zvýhodněného užití uživatelské školení k Produktu.
 3. V průběhu doby Zvýhodněného užití se Nabyvatel zavazuje informovat své zákazníky o tom, že mohou při spolupráci s Nabyvatelem využívat Produkt za podmínek vyplývajících z ceníku Poskytovatele.
 4. V případě, že Nabyvatel přestane splňovat byť jednu z podmínek pro Zvýhodnění užití, má Poskytovatel právo rozhodnout o ukončení užívání ABRA Flexi v režimu Zvýhodněného užití.