Podmínky provozu pro účetní firmy

Zvýhodněné cenové podmínky pro Nabyvatele poskytující účetní služby (Zvýhodněné užití)

1. Nabyvatel, pro kterého Poskytovatel provozuje ABRA Flexi v Cloudu, je oprávněn požádat Poskytovatele o poskytnutí Licence a technické podpory na dobu 1 roku za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, pokud splňuje tyto podmínky:

a) Jediným předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců); ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech může Poskytovatel výlučně na základě svého rozhodnutí splnění této podmínky prominout.

b) Nabyvatel vede účetnictví v ABRA Flexi nejméně dvěma dalším osobám, které s ním nejsou majetkově či kapitálově propojeny.

c) Nabyvatel umístí na své webové stránky (pokud je má zřízené) text: „Využíváme online účetní software ABRA Flexi.“ včetně odkazu na Webové stránky.

Konečné rozhodnutí o poskytnutí Licence za podmínek Zvýhodněného užití náleží výlučně Poskytovateli, který žádosti Nabyvatele o umožnění Zvýhodněného užití není povinen vyhovět, a to ani v případě, že jsou stanovené podmínky pro jeho poskytnutí splněny.

2. Poskytovatel je oprávněn rozhodnout, že Nabyvateli, pro kterého Poskytovatel provozuje ABRA Flexi v Cloudu, bude Licence a technická podpora poskytována za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, i po uplynutí jednoročního období ve smyslu předchozího bodu, pokud budou ze strany Nabyvatele splněny tyto podmínky:

a) Jediným předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců). Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech může Poskytovatel výlučně na základě svého rozhodnutí splnění této podmínky prominout.

b) Na webových stránkách Nabyvatele (pokud je má zřízené) je umístěn text „Využíváme online účetní software ABRA Flexi.“ včetně odkazu na Webové stránky.

c) Nabyvatel vede účetnictví v ABRA Flexi nejméně pěti dalším osobám, které s ním ani mezi sebou nejsou majetkově či kapitálově propojeny;

d) Počet pohybů v účetním deníku u osob majetkově či kapitálově propojených s Nabyvatelem je menší než celkový součet pohybů u jeho ostatních klientů, přičemž splnění této podmínky je Nabyvatel povinen Poskytovateli na vyzvání doložit.

e) Nejméně 1 pracovník Nabyvatele absolvoval v průběhu prvního roku trvání Zvýhodněného užití uživatelské školení k Produktu.

Rozhodnutí o době, na kterou bude Licence za podmínek Zvýhodněného užití poskytnuta, náleží výlučně Poskytovateli, který je oprávněn kdykoliv rozhodnout o ukončení poskytování Zvýhodněného užití.

3. V průběhu doby Zvýhodněného užití se Nabyvatel zavazuje informovat své zákazníky o tom, že mohou při spolupráci s Nabyvatelem využívat Produkt za podmínek vyplývajících z ceníku Poskytovatele.

4. V případě, že Nabyvatel přestane splňovat byť jednu z podmínek pro Zvýhodnění užití, má Poskytovatel právo rozhodnout o ukončení užívání ABRA Flexi v režimu Zvýhodněného užití.