RSS
Databáze znalostí


Pokud vaše firma poskytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového nebo televizního vysílání nebo elektronické služby (tzn. vybrané služby), musí být tato služba zdaněna v členském státě příjemce služby. Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv....
Od 1.1.2014 vešel na Slovensku v platnost KONTROLN VKAZ DPH. Pokud je tedy státem vaší firmy Slovensko, věnujte v systému FlexiBee v souvislosti s tímto výkazem pozornost při vyplňování následujících polí. PRO VYDAN FAKTURY: * menu PRODEJ - TY...
Závěrkové práce a jejich příprava jsou nezbytným podkladem pro správné uzavření účetního období a je zapotřebí jim věnovat zvýšenou pozornost. INVENTURY SKLADOVCH ZSOB A HMOTNHO/NEHMOTNHO MAJETKU A POKLADEN * PřED ZAPOčETM INVENTURY FORMLNě ZK...
Od 1. dubna 2015 se rozšiřuje výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesené daňové povinnosti. Toto rozšíření naleznete v novele ZKONA č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V platnosti bez věcných změ...
Windows: 1) Zjistěte adresář s instalací ABRA FlexiBee (výchozí je C:\Program Files (x86)\WinStrom\). 2) Otevřete příkazovou řádku, zadejte následující příkaz včetně uvozovek (pokud je FlexiBee nainstalováno na nestandardním umístění upravte příkaz) a ...
PřKLADY PROVN CIZCH MěN VE FLEXIBEE VF CIZ MěNA 100 € (KURZ 27,43 Kč/€), HRADA V CZK 2700,00 = 100 € (KURZ BANKY 27,00 Kč/) VF1-0035/14 = 100 € = 2743,00 Kč B+0015/14 = 2700,00 Kč, úplná úhrada 100 € (kurz banky 27,00 Kč/€) - Služby / vytvořit spo...
Mezi PostgreSQL verzí 8.x a 9.x došlo k několika změnám, které brání hladkému přechodu. Pro více informací o způsobech přechodu přejděte na článek Přesunutí FlexiBee na nový server [1]. Cesta pomocí pg_dumpall se jeví jako jednodušší varianta, hlavn...
AKTUALIZOVAL SERVER S FLEXIBEE Z DEBIAN 7 WHEEZY NA DEBIAN 8 JESSIE UPGRADE DISTRIBUCE: apt-get update;apt-get upgrade apt-get dist-upgrade apt-get autoremove AKTUALIZACE POSTGRESQL Z 9.1 -> 9.4 apt-get install postgresql-9.4 postgresql-client-9.4...
Pokud tento formulář odesíláte přes datovou schránku, je důležité mít v nastavení firmy nastaveno PSČ bez mezer. V případě, že máte PSČ uvedeno s mezerami, OSSZ vám formulář vrátí z důvodu nepovolených znaků. Upozornění: Změníte-li nastavení firmy (...
V případě, kdy ukládáte přijatou fakturu nebo příkaz k úhradě týkající se vašeho obchodního partnera, který je plátcem DPH, ale zadané bankovní spojení není uvedeno v registru plátců DPH, objeví se dialog, který hlásí, že "Zadaný účet XY není registrová...
Na Mac OS X Yosemite Pre Release 10.10.1, může docházet k pádu Javy. Chyba: Java: AWT-EventQueue-0 Možným řešením je reinstalace Javy 1.6. Java 1.6 pro Mac OS X 10.10 (Yosemite): http://support.apple.com/kb/DL1572 [1] Links: ------ [1] http://...
Při aktualizaci ceníku pomocí importu XML souboru může dojít k duplicitě atributů. Následující ukázka vám pomůže tento problém vyřešit: Aktualizaci lze v současné verzi nasimulovat vymazáním předchozích atributů s použitím filtru například takto: ...
1. Přistupte na http://klient.ppl.cz [1], 2. vyplňte UžIVATELSK JMNO, IDENTIFIKACI FIRMY a HESLO a klikněte na tlačítko PřIHLSIT, 3. v modulu NASTAVEN vyberte odkaz NOV NASTAVEN IMPORTU ZKAZNKů, 4. vyplňte pole NZEV NASTAVEN a ZVOLEN TYP, 5...
Vzhledem k tomu, že máme omezený počet přístupů do ARESu, je databáze firem uložená na našem serveru. Průběžně jí aktualizujeme, může se ale stát, že se změna projeví až po nějakém čase.
I. ZALOžEN DOPRAVCE GEIS": * Přistupte do menu NSTROJE - ČSELNKY - FORMY DOPRAVY, * pokud se v seznamu dopravců nenachází „GEIS", přidejte jej kliknutím na tlačítko NOV (v opačném případě otevřete dopravce „GEIS"), * v hlavičce vyplňte pole Z...
I. ZALOžEN DOPRAVCE ČESK POTA": * Přistupte do menu NSTROJE - ČSELNKY - FORMY DOPRAVY, * pokud se v seznamu dopravců nenachází „Česká pošta", přidejte ji kliknutím na tlačítko NOV (v opačném případě otevřete dopravce „Česká pošta"), * v hlavi...
FlexiBee podporuje od verze 2014.3 WINDOWS POSTGRESQL 9.3. Při vytváření nového datového úložiště se od této verze vytváří úložiště pro 9.3. Pokud již existuje, dojde k použití PostgreSQL 8.3 jako dříve. Přechod na 9.3 je vhodný i z důvodu její vyšší r...
Pro fungování automatického importu ISDOC faktur při spouštění firmy ve FlexiBee musíte nejprve provést ruční import zaslaného XML. Postup: 1. Vytvořte si adresář, ze kterého se budou faktury importovat. 2. Následně vytvořte XML (vložte jej na...
Pokud potřebujete z jiného informačního systému naimportovat ceníkové položky a skladové karty, které v systému FlexiBee ještě nemáte zaevidované, použijte následující postup: 1. ZALOžEN CENKOV POLOžKY VE FLEXIBEE Bez definování umístění ve sklad...
* Nainstalujte si Microsoft ActiveSync [1] * Zkontrolujte, že FlexiBee obsahuje rozšíření Offline čtečky, * stáhněte si z KCollect.zip [2], * rozbalte KCollect.zip do \Applications na mobilní čtečce, * proveďte Soft restart zařízení (1+9+Power...
Ano, lze. Flexibilita celého řešení je velmi vysoká, protože základem komunikace s internetovými obchody je technologie FlexiBee XML [1]. Můžete tak plně ovlivnit chování celého systému. Pokud vás zajímají technické detaily podpory internetových ...
Standardně určuje cenu internetový obchod na základě předané ceny z ekonomického systému, nerespektuje však množstevní slevy, cenové hladiny či dočasné akce. Důvodem je obvykle velká odlišnost cenových modelů obou systémů. Je také možné nastavit, aby inte...
Ano, promítají. Každá objednávka se přenese do ekonomického systému. Můžete tak vytvořit objednávku dodavateli nebo rovnou vystavit fakturu.
Ano, ukládají. Při vytvoření objednávky se současně s ní přenesou i údaje o objednavateli.
Ano, přehrávají. Je nutné rozlišovat ceník (informaci o zboží a jeho ceně) a jeho skladovou evidenci (množství na skladě). Ceník je možné evidovat v ekonomickém systému, na internetovém obchodě. Lze také využít metody bez synchronizace. Při ní se do...
Pro správné vyplnění přiznání DPH je nutné mít primární nastavení, které se bude do přiznání DPH / podkladů DPH přetahovat. Základní podmínky pro přiznání DPH: 1. menu FIRMA - NASTAVEN * záložka FIRMA - vyplňte pole DIČ, * záložka UP...
Pro evidenci přeplatků je zapotřebí nejprve nastavit v menu FIRMA - NASTAVEN na záložce AUTOMATICK OPERACE sekci PřEPLATKY. V poli NKLAD zvolte hodnotu OSTATN ZVAZKY a v poli VNOS hodnotu OSTATN POHLEDVKY. Přeplatky lze nastavovat: ...
Výpisy stahované přes formát GEMINI ve SBERBANK CZ (do února 2013 pod názvem Volksbank CZ) neobsahují žádnou koncovku. V systému FLEXIBEE je pak zapotřebí v menu PENZE - SEZNAM BANKOVNCH čTů na záložce ELEKTRONICK BANKA vybrat v poli FORMT hodnotu G...
Na zákaznickém displaji se zobrazují informace z kasy (aktuálně přidané zboží + částka). Pro jeho aktivaci musíte v adresáři c:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\ nakonfigurovat soubor POS.XML , který má následující formát: COM4 EPS...
Na bankovním výpisu se můžete setkat s těmito daty: * DATUM VALUTY - kdy by se měla částka objevit na účtě, * DATUM SPLATNOSTI - kdy se částka fyzicky dostala na účet. Je možné použít obě data, systém FlexiBee volí pro import DATUM SPLA...
* v menu NKUP - PřIJAT FAKTURY zaevidujte jednotlivé položky zboží (tlačítko PřIDAT - POLOžKY), např. zboží A (5x za 100 Kč/kus), zboží B (3x za 200 Kč/kus), * jako položku zboží zaevidujte také slevu - do pole NZEV napište „Sleva" a do pole C...
* Prodejní cena s konkrétní firmou a měnou: menu ZBOž - CENK - záložka PRODEJN CENY - tlačítko PřIDAT - zaškrtnout příznak PRO FIRMU, vybrat ji a zvolit MěNU, * Prodejní cena s konkrétní firmou bez vyplnění měny (když je zadaný kurz pro cen...
Pro přenos obrázků ze systému FlexiBee do e-shopu je nutné vložit obrázky do příloh v ceníku, viz menu ZBOž - CENK - záložka PřLOHY.
V menu PRODEJ - TYPY DOKLADů - TYPY VYDANCH FAKTUR zaevidujte kliknutím na ikonu „+" u pole NZEV pojmenování typu dokladu v anglickém jazyce. Následně na formuláři VYDAN FAKTURY nalezněte příslušnou fakturu, zobrazte její náhled a nahoře v rolovací...
Pro využití tohoto modulu je nezbytné mít uzavřenou smlouvu se společností PPL. Na základě smlouvy dostanete přidělené údaje, které využijete při vyplňování dopravy v systému FlexiBee. Základní nastavení parametrů * přistupte do menu NSTROJE -...
Pro stažení výpisů z FIO banky je zapotřebí znát token. Proto se nejprve přihlaste na svůj účet do FIO banky, vlevo nahoře klikněte na odkaz PřEHLEDY a následně na INFORMACE O čTU. U tokenů klikněte na tlačítko ODESLAT a během několika minut vám je zaslán...
DROBN MAJETEK ODEPISOVAN: V menu MAJETEK - TYPY - TYPY MAJETKů vytvořte nový typ majetku. V poli DRUH vyberte hodnotu DROBN a zaškrtněte příznak MAJETEK JE ODEPISOVN. Vyplňte pole STřEDISKO (lze následně u každého majetku změnit) a uveďte hodnoty do...
* přistupte do menu čETNICTV - POčTEčN STAVY čTů a klikněte na tlačítko NOV, * vyplňte pole v nově otevřeném okně týkající se daného účtu, zejména čET, STřEDISKO, ČINNOST a MěNA, (upozornění: pokud zadáte např. účet v eurech, nezapomeňte vytvo...
Systém nedovoluje upravovat standardní role. Musíte si tedy kopií vytvořit novou roli. * vstupte do menu NSTROJE - UžIVATELSK ROLE, * v seznamu rolí vyberte roli, ze které budete tvořit kopii, např. čETN, * klikněte na ikonu pro kopii...
Nedoporučujeme již vytvořeného uživatele mazat, neboť jsou na něho navázány již vystavené doklady. Vhodné je platnost daného uživatelského jména omezit. * přistupte do modulu NSTROJE - OSOBY A UžIVATEL a otevřete daného uživatele, * na zálo...
Založte účetní období pro loňský rok (menu FIRMA - ZMěNA NEBO PřIDN čETNHO OBDOB) a v něm zaúčtujte faktury a stavy na jednotlivých účtech. Po provedení inicializace účetního období (menu čETNICTV - INICIALIZACE NSLEDUJCHO čETNHO OBDOB (JE MOžN OPAKOVA...
Systém neumožňuje párovat najednou více plateb s jednou fakturou (zálohovou daňovou/nedaňovou či fakturou - daňovým dokladem). Je nutné provést každé párování zvlášť. Postup: * přistupte do menu PENZE - BANKA, * u každé položky (záznamu)...
Pokud se jedná o poplatek, který je součástí přijaté faktury (např. doprava), postupujte následujícím způsobem: * přistupte do menu NKUP - PřIJAT FAKTURA, * na detailu přijaté faktury vložte další řádek - klikněte na tlačítko PřIDAT a zvolt...
V případě stornování nalezněte příslušnou fakturu v seznamu záznamů, označte ji a nahoře klikněte na tlačítko STORNOVAT. Faktura se přeškrtne, nadále zůstane v evidenci dokladů, ale bez jakéhokoliv dalšího dopadu v účetnictví. Stornovanou fakturu lz...
Pokud na skladě existují pohyby, sklad smazat nelze. V tomto případě je zapotřebí ukončit platnost skladu - v menu ZBOž - SEZNAM SKLADů na detailu skladu na záložce SPRVA nastavte hodnotu v poli PLAT DO. Jestliže na skladu nebylo evidováno žádné zbo...
SPOJEN HRADY DOKLADU: * na formuláři BANKA klikněte na položku, které se týká placení vydané faktury, * vpravo nahoře stiskněte šipku u tlačítka SLUžBY a nabídnou se vám jednotlivé možnosti - nejdůležitějšími jsou: * VYTVOřIT SPOJEN HRADY- program...
* přistupte do menu PRODEJ - VYDAN FAKTURY, * pro vložení vydané faktury klikněte na tlačítko NOV, * vyplňte údaje v horním části formuláře s názvem HLAVIčKA, * na záložce HLAVN vyberte v poli TYP FAKTURY hodnotu ZLOHA: ZLOHA - NEN DAňOV DOKLAD!...
Ano, lze. * přistupte do menu ZBOž - PřJEMKY/VDEJKY, * nad seznamem jednotlivých skladových dokladů klikněte na ikonu pro tisk a zvolte DODAC LIST.
Systém FlexiBee funguje tak, že při změně záznamu, např. na formuláři ADRESY FIREM, automaticky nepřepisuje údaje na již vystavených dokladech. Proto otevřete danou fakturu a v ní ještě jednou firmu vyberte a potvrďte.
V systému FlexiBee u přijatých faktur neexistuje kontrola na registraci plátce DPH. Věnujte proto pozornost zaškrtávání a odškrtávání příznaku PLTCE DPH v menu OBCHODN PARTNEřI - ADRESY FIREM a dle tohoto faktu vystavujte faktury. U vydaných faktur ...
Pokud tento krok nelze učinit, je možné data z účetního období 2012 převést do nové firmy, a tím ji založit bez předchozího účetního období a poté plynule pokračovat rokem 2013? Systém FlexiBee standardně nepovoluje mazat účetní období. Pokud budete...
U daného uživatele lze pouze omezit viditelnost skupiny firem. * přistupte do menu NSTROJE - OSOBY A UžIVATEL a otevřete daného uživatele, * na záložce PřIHLAOVAC DAJE klikněte na tlačítko PRVA VIDITELNOSTI DAT, * v nově otevřeném okn...
Zakládání nových uživatelů nebo editace stávajících přísluší uživatelům systému, naši zákaznickou podporu tedy kontaktovat nemusíte. S největší pravděpodobností budete administrátorem systému FlexiBee, nikoliv však serveru, a to z důvodu, že vám hla...
1. vstupte do menu čETNICTV - INICIALIZACE NSLEDUJCHO čETNHO OBDOB (JE MOžN OPAKOVAT), 2. zaškrtněte příznak PROVST PřEVOD SKLADU - tím zajistíte převod aktuálního stavu skladových položek do počátečního stavu nového účetního období, 3. změnu pot...
ZAMěSTNANCI, kteří vstoupili do II. pilíře, musí VžDY sami VčAS OZNMIT každému svému zaměstnavateli DATUM VZNIKU čASTI NA DůCHODOVM SPOřEN (po nabytí právní moci registrace smlouvy v Centrálním registru smluv). Vstupem do II. pilíře (tj. DůCHODOV SP...
Nejprve zkontrolujte, zda se v levém dolním rohu pracovní plochy systému nachází 6místné číslo zákazníka. Ve START verzi uvidíte na tomto místě pouze vaše uživatelské jméno. Situaci vyřešíte tím, že nainstalujete licenci dle návodu pro instalaci, ne...
Při instalaci verze START můžete zvolit, zda se chcete zaregistrovat, či nikoliv. V případě, že se zaregistrujete, budete moci v každém modulu vytvořit 100 dokladů. Jestliže se nezaregistrujete, lze pak v každém modulu evidovat pouze 40 dokladů.
* přistupte na formulář PřJEMKY/VDEJKY z modulu ZBOž, * otevřete daný záznam a v poli TYP DOKLADU nastavte VDEJ, * nahoře klikněte na tlačítko SLUžBY a zvolte variantu VYTVOřIT PřEVODKU (tlačítko se také nachází nad seznamem záznamů), ...
Nelze. Uživatel musí ručně vložit položku s názvem „Zaokrouhlení". * otevřete formulář PřIJAT FAKTURY z modulu NKUP, * zobrazte danou fakturu a v sekci POLOžKY klikněte na tlačítko PřIDAT a zvolte možnost POLOžKA, * vyplňte pole NZEV...
* přistupte do menu PENZE - VZJEMN ZPOčTY, * klikněte na tlačítko NOV, * otevře se okénko, v němž stiskněte tlačítko POMOC PRůVODCE, * uveďte FIRMU, jejíž pohledávky a závazky chcete započítávat, DATUM ZPOčTU a MěNU, * pro posun na dal...
Akci lze provést pomocí tzv. vzájemného zápočtu. Nyní si ukážeme modelový příklad: vydaná faktura bude v eurech a přijatá platba na účet v českých korunách. Postup: * vstupte do menu PENZE - BANKA a otevřete daný záznam, * na záložce čTO...
Párování plateb k více fakturám lze stejným způsobem učinit v bance i pokladně. Postup si ukážeme na bance: * vstupte do menu PENZE - BANKA, * nad seznamem záznamů klikněte na tlačítko SLUžBY, konkrétně na akci RUčN TVORBA SPOJEN HRADY, ...
* přistupte do menu ZBOž - CENK a zobrazte detail dané ceníkové položky, * klikněte na dolní záložku ODBěRATEL a následně na tlačítko PřIDAT, * zaměřte se na vyplnění polí FIRMA, CENKOV SKUPINA a PRODEJN CENA, * přidaný záznam ulož...
Číselná řada znamená posloupnost interních čísel jdoucích po sobě, např. 1/2013, 2/2013, 3/2013 atd. Někdy se může stát, že program jedno číslo vynechává, záznam se tedy pak nachází v „díře" dokladové řady. Dokladové řady naleznete v modulech ZBOž, PRO...
Vydané faktury: * otevřete formulář TYPY VYDANCH FAKTUR z modulu PRODEJ - TYPY DOKLADů, * na detailu záznamu na záložce FAKTURA zaškrtněte příznak AUTOMATICKY GENEROVAT SKLADOV DOKLADY A VYžADOVAT ZADN VROBNCH čSEL, * změnu uložte tl...
* přejděte do menu PENZE - SEZNAM BANKOVNCH čTů, * otevřete detail daného účtu a na záložce BANKA vyplňte pole ČSLO čTU a KD BANKY, * na dolní záložce INFORMACE O BANCE vyberte hodnotu v poli MěNA BANKY, * na dolní záložce ELEKTRON...
Pokud máte u obchodního partnera evidováno více e-mailových adres, lze vybrat, na kterou z nich bude zasílaný daný doklad. Postupujte dle následujícího návodu: * přejděte do menu OBCHODN PARTNEřI - ADRESY FIREM, * otevřete daný záznam a na...
Ano, lze, využijte následující postup: * přistupte do menu FIRMA - NASTAVEN - záložka MODULY, * na podzáložce PRODEJ a následně na podzáložce FAKTURA zaškrtněte příznak POVOLIT ODPOčET NEUHRAZEN VYDAN ZLOHY, * na podzáložce NKUP a ná...
Standardně nelze. Interní čísla dokladů jsou určena dokladovými řadami. Setkáte se s nimi v modulech PRODEJ, NKUP a PENZE. Pokud potřebujete založit další dokladovou řadu, neměňte již zaevidovanou a používanou dokladovou řadu, ale vždy založte novou. ...
Zamykat účetní období mohou pouze uživatelé s rolí „administrátor" a „účetní". Funkci lze využít, např. když podáváte daňové přiznání a chcete zamezit zásah ostatních uživatelů do některých modulů v systému. Pro stejné období nelze zadat dva různé zámk...
Účetní období zpravidla trvá 12 kalendářních měsíců a vždy navazuje na předchozí. Zvolené účetní období se nachází v hlavičce postranní navigace. * přistupte do menu FIRMA - ZMěNA NEBO PřIDN čETNHO OBDOB, * klikněte na tlačítko SPRVA čETNCH...
Jedná se o přiřazení platby pokladního či bankovního dokladu (modul PENZE) - tzv. uhrazující doklady a k přijatým, vydaným fakturám, pohledávkám, závazkům - tzv. uhrazované doklady. Při párování dokladů dochází k vazbě mezi uhrazujícími a uhrazovanými ...
STANDARDN čETN OSNOVA (menu NSTROJE - ČSELNKY - STANDARDN čETN OSNOVA) obsahuje syntetické účty přednastavené systémem FlexiBee dle zákona. Je pevně daná a načte se dle typu organizace. čTOV ROZVRH (menu čETNICTV - čTOV ROZVRH) slouží k vytváření an...
PřECHZTE NA SYSTM FLEXIBEE K 1. 1. * založte předcházející účetní období (menu FIRMA - ZMěNA NEBO PřIDN čETNHO OBDOB), * do položek interních dokladů (menu čETNICTV - INTERN DOKLADY) zadejte koncové stavy účtů, spojte přes účet 395, * n...
* přistupte do menu MAJETEK - MAJETEK; * klikněte na tlačítko NOV; * na záložce ZKLADN LIST vyberte hodnotu v polích INVENTRN čSLO, NZEV, TYP (majetku), STřEDISKO, zadejte hodnotu do pole CENA PřI ZAžAZEN (Kč) (v původním programu); cena...
Vyžadovat podpis faktury před vystavením příkazu k úhradě lze nastavit v menu FIRMA - NASTAVEN - záložka MODULY - záložka NKUP. Zde zaškrtněte příznak VYžADOVAT PODPIS PřED VYSTAVENM PřKAZU K HRADě. Vložení podpisu na fakturu: * otevřete formu...
* dle potřeby otevřete formulář VYDAN FAKTURY z modulu PRODEJ, nebo formulář PřIJAT FAKTURY z modulu NKUP, * nad seznamem faktur klikněte na šipku u tlačítka SLUžBY a zvolte možnost VPOčET STAV HRAD K DATU, * otevře se průvodce, ve které...
Přijaté faktury - lze nastavit pouze ručně: * přistupte do menu NKUP - PřIJAT FAKTURY, * otevřete detail některé faktury, * v dolní části POLOžKY klikněte na šipku u tlačítka PřIDAT a zvolte možnost POLOžKA PRO ZAčTOVN, * vyplňt...
Vystavování zálohového nedaňového dokladu má dopad na evidenci účetnictví a DPH. Z tohoto důvodu postupujte dle následujícího návodu: NEJPRVE VYSTAVTE ZLOHOV NEDAňOV DOKLAD S POLOžKAMI Zákazník následně zaplatí fakturu za objednané zboží. Příjem ...
Zálohování je jedna z nejdůležitějších a často opomíjených operací. Systém FlexiBee jej samozřejmě nabízí a lze se s ním setkat za běžného provozu, nebo při odhlašování z programu. Tuto variantu nazýváme ruční zálohování a její přístupnost lze řídit př...
Populární 
 
Nejnovější články