Bankovní účty

Seznam bankovních účtů

Peníze – Seznam bankovních účtů

Jedná se o seznam bankovních účtů, které vaše firma používá. Bankovní účty mohou být vedeny v různých měnách, obsahují i napojení na elektronickou banku. Využívá se při vystavování bankovních dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Peníze" pod volbou "Seznam bankovních účtů".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka
Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.
Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů.
Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.
Název
Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.
Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.
Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.
Řada pro příjem, pro výdej
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu dokladových řad dokladovou řadu. Pokud máte dokladové řady vyplněné u typů bankovních dokladů, není nutné je vyplňovat zde.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

Záložka "Banka"

Číslo účtu
Číslo vašeho bankovního účtu včetně předčíslí.
Kód banky
Zadejte jej ručně, nebo vyberte pomocí tlačítka ze seznamu peněžních ústavů kód vaší banky. Jedná se o čtyřmístné číslo jednoznačně identifikující banku.
Specifický symbol
Pokud používáte specifický symbol, je nutno ho zde vyplnit.
IBAN
Mezinárodní číslo účtu definované mezinárodní normou ISO.
BIC
Jednoznačná identifikace banky příjemce (Bank Identifier Code).
Primární účet
Pokud příznak zaškrtnete , definujete tento účet jako primární. Bude se nabízet v roletách při tvorbě dokladů jako "předvybraný".

Záložka "Informace o bance"

Na této záložce vyplňte údaje týkající se banky.

Název
Toto pole se vyplní hodnotou dle zadaného kódu banky z číselníku "Peněžní ústavy". Pokud je přesný název příliš dlouhý a tiskne se nečitelně na fakturu, v číselníku "Peněžní ústavy" danou banku smažte a opět ji zaevidujte se stejným kódem banky, ale s kratším názvem.
Ulice
PSČ
Město
Stát
Můžete vybrat pomocí .
Měna banky
Hodnota v tomto poli se automaticky nastavuje dle měny státu firmy při založení firmy. Pomocí lze měnu změnit.
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
WWW

Záložka "Elektronická banka"

Údaje v této záložce vám sdělí banka, jejíž elektronické bankovnictví chcete využívat.

Formát
Pomocí můžete vybrat formáty, které ABRA Flexi podporuje:

Pokud nevíte, který formát zvolit, podívejte se do našeho přehledu bankovních formátů.
Název klienta
Tento údaj není povinný.
Název protistrany v textu příkazu
Popis dokladu v textu příkazu
výpisy
Pomocí vyberte cestu ke složce, kde budete mít uloženy výpisy.
přípona
Napište příponu pro výpisy.
příkazy
Pomocí vyberte cestu ke složce, kde budete mít uloženy příkazy k úhradě.
přípona
Napište příponu pro příkazy k úhradě.
Kontrolovat duplicitu výpisů
  • Ignorovat již načtené výpisy,
  • Ignorovat již načtené položky,
  • Nekontrolovat.

Záložka „Účtování“

Pole v záložce "Účtování" není povinné vyplňovat, ale jejich nastavení vám usnadní účtovat bankovní výpisy.

Účet banky

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu účtů. Účet se dosadí do bankovních dokladů do položky Účet banky v záložce "Účtování a řádek DPH".

Středisko
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do bankovních dokladů do záložky "Specifikace dokladu".
Měna
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu měn. Při vystavení bankovního dokladu se u tohoto typu nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Jestliže zvolíte zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jedná se o dvě pole, jejichž vyplnění není povinné.

Popis
Bližší popis.
Poznámka
Bližší poznámka.

Záložka "Výběrové klíče"

Štítky – ke konkrétnímu bankovnímu účtu můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem ; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko ; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od
Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.
Platí do
Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.
Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Související