Hlavní kniha

Hlavní kniha

Hlavní kniha je spojením obratové předvahy a pohybů na účtech.

Citace zákona o účetnictví … § 13 Účetní knihy

(1) Účetní jednotky účtují, pokud tento zákon nestanoví jinak:
a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a jímž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období,
b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky),
c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy,
d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách podle písmen a) a b).
(2) Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace:
a) zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha,
b) souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc,
c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
(3) Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.

Definice podmínek zobrazení hlavní knihy

Hlavní knihu naleznete v modulu „Účetnictví“ v seznamu Účetní výstupy. Po kliknutí na položku „Hlavní kniha“ se otevře průvodce, ve kterém můžete specifikovat parametry hlavní knihy.

Účetní období
Pomocí rozbalovacího seznamu zvolte účetní období, za které chcete hlavní knihu zobrazit.
Jen souhrnné obraty za kalendářní měsíc
Pokud chcete v hlavní knize zobrazit pouze souhrnné obraty, zaškrtněte příznak (pouze celkové obraty na účtech).
Včetně jednotlivých pohybů na účtech

Obraty do měsíce
Počet měsíců obratu

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka .

Účty

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka .

Měny
Pomocí tlačítka "Výběr" vyberte měny, kterých se má hlavní kniha týkat.
Vybraná střediska
Pomocí tlačítka "Výběr" vyberte střediska, kterých se má hlavní kniha týkat.

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka .

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.