Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě

Nákup – Příkaz k úhradě

Tímto druhem příkazu poukazujete finance na účet příjemce. Příkazy k úhradě můžete vytvářet i v modulu Peníze.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pod horní lištou s tlačítky je filtrační lišta, jejíž pomocí můžete výběr zobrazených položek omezit jen na konkrétní účet.

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro vytvoření nového příkazu k úhradě.

Na horní liště je řada tlačítek, význam některých je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".
Tlačítko použijte, pokud budete chtít hotový příkaz odeslat – elektronicky nebo např. osobně doručit do banky.

Účet
Pomocí tlačítka vyberete účet ze seznamu bankovních účtů. Vystavený příkaz k úhradě bude proplacen právě z tohoto účtu.
Typ příkazu
Program umožňuje vystavit příkaz k úhradě i v cizí měně. Automaticky je nastaven tento typ na Tuzemský. Pomocí přepínače můžete typ změnit na Zahraniční.
Měna
Toto pole úzce souvisí s polem Typ příkazu. Automaticky je nastaveno na domácí měnu, kterou jste zvolili v úvodním nastavení firmy, a nelze ji změnit.
Pokud jste Typ příkazu změnili na Zahraniční, toto pole se zpřístupní a vy pomocí tlačítka vyberete potřebnou měnu.
Konstantní symbol
Pomocí tlačítka vyberete účet ze seznamu konstantních symbolů. Identifikuje charakter a způsob platby; od března 2014 není povinné jej vyplňovat.
Splatnost
Uvedete datum splatnosti příkazu k úhradě, tj. datum, kdy budete chtít, aby banka provedla převod peněz. Automaticky se nabízí aktuální datum, který můžete přepsat, nebo vybrat jiný pomocí .

Následující pole (na příkazu v pravé horní části) jsou informativní a vyplňují se automaticky. Nelze je ručně změnit.

Celková částka
Do tohoto pole se automaticky sečtou všechny položky příkazu k úhradě, a to po jejich uložení ve spodní části Položky.
Stav příkazu
Automaticky je pole nastaveno na Neodesláno.
Pokud jste nastavili elektronické bankovnictví, tak se toto pole změní na Odesláno v případě, že jste příkaz odeslali pomocí tlačítka .
Pokud elektronické bankovnictví nevyužíváte, po stisku tlačítka se nabídne možnost tisku sestavy – příkazu k úhradě. Po vytištění příkazu se toto pole změní rovněž na Odesláno. Ještě předem však musíte potvrdit, že tisk proběhl úspěšně.

Pokud po vytvoření souboru, příp. po vytištění příkazu potřebujete udělat nějakou úpravu, použijte tlačítko na horní liště. Tím se příkaz vrátí do stavu Neodesláno a vy můžete položky měnit, mazat, přidávat nové.
Jméno souboru
Toto pole je pouze pro elektronické bankovnictví. Po stisku tlačítka se vygeneruje soubor. Jeho jméno se uloží do tohoto pole. Jméno zde zůstává (také uložený soubor), i když se rozhodnete pomocí tlačítka odeslání zrušit.
Datum vytvoření
Zde se automaticky vygeneruje datum vytvoření příkazu k úhradě bez ohledu na to, zda byl příkaz odeslán, či nikoliv.
Pořadové číslo ve dni
Toto pole se vyplňuje současně se změnou pole Stav příkazu na Odesláno. Pokud každý den odešlete jeden příkaz, budete mít vždy vyplněno číslo 1. Číslo zůstává, i když se rozhodnete pomocí tlačítka odeslání zrušit.

Skrýt popis a příjemce platby při exportu

Následující pole jsou informativní. Přenáší se z nastavení firmy a je možné je upravit. Tyto údaje se však nikam netisknou.

Název
Město
Stát
Ulice
PSČ

Výběr dokladů k úhradě

Pro výběr dokladů k úhradě slouží část "pod čarou".

Forma odeslání příkazu
Příkaz lze odeslat 2 způsoby:

  • Tiskem – tato volba je předvyplněna a znamená, že po stisku tlačítka se nabídne vytištění klasického příkazu k osobnímu doručení do banky,
  • Elektronicky – pokud u zvoleného účtu v hlavním panelu máte nastaveno elektronické bankovnictví , automaticky se označí Elektronicky a po stisku tlačítka bude vytvořen soubor, který elektronicky odešlete do banky.
Výběr dokladů k úhradě
Tlačítko je přístupné, pokud máte v hlavním panelu vyplněné pole Účet. Po jeho potvrzení se zobrazí seznam neuhrazených faktur a závazků, a to pouze těch faktur, které mají v záložce "Platba z účtu" vyplněný účet shodný s účtem v poli Účet v hlavním panelu, nebo mají toto pole prázdné.

Na horní liště je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".
Pod horní lištou s tlačítky je filtrační lišta, pomocí níž můžete výběr zobrazených položek omezit dle formy úhrady. Formu úhrady lze vyplnit u dokladů v záložce "Doplněk". Její vyplnění není povinné.
Nabízené doklady můžete vyfiltrovat. Pomocí tlačítka lze zjistit, s jakými dalšími doklady je faktura nebo závazek provázán. Tímto způsobem si můžete doklad i prohlédnout.
Doklady k úhradě se vybírají označením v levém sloupečku. Tlačítkem sečtete všechny částky k úhradě, v případě jejich označení zjistíte sumu označených položek.
Tlačítkem přenesete vybrané doklady do spodní části příkazu k úhradě do Položek.

Položky příkazu

Položky příkazu se nacházejí ve spodní části formuláře.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Položky dokladu se mohou tvořit dvěma způsoby.

  • První je popsán v předcházející kapitole. Po vybrání faktury k úhradě se automaticky vytvoří položka příkazu. Pokud použijete tlačítko , můžete doplnit, příp. změnit údaje v již vytvořené položce. Tlačítkem se můžete podívat na prvotní doklad, který tímto způsobem uhrazujete.
  • Někdy je nutno provést převod finanční částky, ale nemáte k tomu fakturu, ani závazek. Momentálně se tímto způsobem uhrazují i vydané dobropisy. K tomu použijte tlačítko . Otevřete tak formulář pro přidání nové položky do příkazu. Jeho uložením vytvoříte novou položku.

Záložka "Obecné"

Většina údajů z této záložky se přenáší do vlastního příkazu k úhradě.

Číslo účtu příjemce
Kód banky
Čtyřmístné číslo jednoznačně identifikující banku.
Částka
Finanční částka.
Variabilní symbol
Až desetimístný číselný identifikátor plateb.
Specifický symbol
Až desetimístné číslo, např. rodné číslo, číslo smlouvy, IČO, číslo účtu.
Konstantní symbol
Identifikuje charakter a způsob platby; od března 2014 není povinné jej vyplňovat.
Splatnost
Dokdy je plátce povinen uhradit finanční závazek.

Záložka "Příjemce"

Údaje v této záložce se nemusí vyplňovat. Jedná se pouze o upřesnění údajů o příjemci peněz.

Název příjemce
Ulice
Město
PSČ
Stát
Vyberte jej z rolovacího seznamu.

Záložka "Texty"

Údaje v této záložce se nemusí vyplňovat. Jsou to pouze upřesňující údaje a poznámky k prováděné platbě.

Popis
Bližší popis.
Poznámka
Bližší poznámka.
Kód/číslo dokladu
Kontakt

Realizace příkazů k úhradě

Příkaz může být realizován třemi způsoby:

Uložit vytvořený příkaz k úhradě
Příkaz k úhradě můžete později změnit, doplnit, vytisknout, elektronicky odeslat.
Tisknout papírový příkaz k úhradě
Pokud použijete tlačítko v otevřeném formuláři a zvolili jste formu odeslání příkazu Tiskem, nabídne se možnost tisku sestavy – příkazu k úhradě. Po vytištění příkazu se hodnota v poli Stav příkazu změní na Odesláno. Ještě předem však musíte potvrdit, že tisk proběhl úspěšně.
Pokud použijete tlačítko v otevřeném formuláři nebo v tabulkovém přehledu, nabídne se možnost tisku sestavy – příkazu k úhradě. Po vytištění příkazu tímto způsobem se pole Stav příkazu však nezmění, i když jste zvolili formu odeslání příkazu Tiskem.
Generovat elektronický příkaz k úhradě
Abyste vygenerovali elektronický příkaz k úhradě, musíte zvolit formu odeslání příkazu Elektronicky a použít tlačítko v otevřeném formuláři.

Ostatní tiskové sestavy

Po stisku tlačítka můžete vybrat kromě tisku příkazu k úhradě / hromadného příkazu k úhradě i tisk knihy příkazů k úhradě. Jedná se o seznam příkazů k úhradě s důležitými údaji.