Seznam prodejních kas

Seznam prodejních kas

Tento seznam nahrazuje číselník typů dokladů. Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

 1. Určuje základní vlastnosti dokladu.
 2. Rozděluje doklady do skupin.
 3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.

Využívá se při vystavení dokladů v modulu "Prodejní kasa". Seznam můžete spustit v modulu "Prodej" pod volbou "Typy dokladů" -> "Seznam prodejních kas".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka
Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.
Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.
Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.
Název
Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.
Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.
Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.
Dokladová řada
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu k výběru dokladové řady vyzýváni. Tím si účtování zjednodušíte a při tvorbě dokladu se vyhnete možnosti omylu.
Každý typ dokladu může mít své dokladové řady, ale aplikace umožňuje použít jednu dokladovou řadu pro více typů dokladů.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

Záložka "Faktura"

Druh
Povinné pole. Pro jeden druh můžete mít i více typů dokladů. Pomocí vyberte z připravených hodnot:
 • Prodejka
  Klasická standardní faktura.
Konstantní symbol
Ručně nebo pomocí vyberete ze seznamu přípustných konstantních symbolů. Identifikuje charakter a způsob platby; od března 2014 není povinné jej vyplňovat.
Bankovní účet
Ručně nebo pomocí vyberete ze seznamu bankovních účtů. Pak se toto pole přenáší do vydaných faktur do záložky "Platba na účet", kde samozřejmě jde tento účet ručně změnit.
Splatnost [Dny]
Datum splatnosti je uveden ve vydané faktuře v záložce "Hlavní". V programu jsou tři možnosti zadání splatnosti:
Příklad: V úvodním nastavení je 14 dní, u typu dokladu"AB" je 20 dní a u konkrétního odběratele "XY" je 30 dní. Při tvorbě dokladu je splatnost 14 dní, pak vyberete typ dokladu "AB", splatnost se změní na 20 dní. Po výběru odběratele "XY" se splatnost změní na 30 dní. Obsluha může splatnost dále změnit podle individuální domluvy.
Sleva [%]
Zde uvedená sleva se přenáší do vydané faktury do záložky "Kč" a podle toho se pak vypočítává sleva z dokladu. Slevu můžete dále změnit podle individuální domluvy. Není použitelná pro "bezpoložkový" doklad.
Forma úhrady
Zde uvedená forma úhrady se přenáší do vydané faktury do záložky "Doplněk". Je možno vybrat: převodem, hotově, složenkou, dobírkou, platební kartou, zápočtem, nespecifikováno, šekem. Formu úhrady můžete dále změnit podle individuální domluvy.
Forma dopravy
Pomocí rozbalovacího seznamu vyberte formu dopravy. Bližší informace o nastavení a používání forem dopravy naleznete v číselnících.
Doprava a vyskladnění
Vyplňte, pokud chcete, aby se zde uvedený údaj přenášel do vydané faktury do záložky "Doplněk". Tento údaj můžete dále změnit podle individuální domluvy.
Automaticky generovat skladové doklady a vyžadovat zadání výrobních čísel
Pokud takto označíte , budou se automaticky generovat výdejky, pokud vydaná faktura obsahuje položky z ceníku.
Způsob zaokrouhlení
Můžete určit, jak budou částky výsledné vydané faktury zaokrouhleny. Tento údaj se přenáší do vydané faktury do záložky "Způsob zaokrouhlení", kde je možné jej změnit.
Lze nastavit:

DPH (způsob)
V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné hodnoty DPH. Pomocí vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.
DPH (řády)
Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.
Celkem (způsob)
V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné fakturované ceny. Pomocí vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.
Celkem (řády)
Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.
Typ příjemky
Automaticky hradit nezaúčtovanými přeplatky v bance a pokladně
Typ výdejky
Typ pokladního dokladu
Zde si vyberete typ pokladního dokladu, do kterého se má prodejka zaúčtovat. Vybíráte ručně nebo pomocí rolovacího seznamu připravených typů pokladních dokladů.
Sklad
Pokud máte více skladů a chcete mít pro každý sklad samostatný typ dokladu, můžete zde vybrat ručně nebo pomocí rolovacího seznamu příslušný sklad, který se pak přenese do prodejky

Záložka "Účtování"

Tato záložka umožňuje nastavení automatického zaúčtování prodejky. Její vyplnění není povinné.

Doklad je účetní
Pokud označíte , budou vytvořené doklady ovlivňovat účetnictví. Pokud nechcete, aby vytvářené doklady vstupovaly do účetnictví, ponechte .
Hodnotu pole lze měnit jen před vytvořením prvního dokladu tohoto typu, následně je pole pouze pro čtení.
Účet MD
Pole je přístupné, pokud zaškrtnete příznak Doklad je účetní. Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu účtů. Účet se bude dosazovat do vydaných faktur do položky "Účet MD" v záložce "Účtování a řádek DPH". Tím zjednoduší účtování.
Středisko
Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do vydaných faktur do záložky "Specifikace dokladu".
Činnost
Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu činností. Ta se bude dosazovat do vydaných faktur do záložky "Specifikace dokladu".
Měna
Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu měn. Při vystavení vydané faktury se u tohoto typu faktury rovnou nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Pokud vyberete zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".
Řádek kontrolního hlášení DPH
Jen plátci DPH. Pole není povinné.
Ručně nebo pomocí vyberete z číselníku řádek kontrolního hlášení, přičemž nabízené jsou jen řádky odpovídající státu a druhu dokladu. Řádek nastavený u typu dokladu se bude přenášet do vytvářeného dokladu na záložku Účtování a řádek DPH do pole Řádek kontrolního hlášení DPH. Dle řádku uvedeného u položek dokladů a v hlavičce dokladů se budou načítat hodnoty do příslušných řádků formuláře Kontrolní hlášení.
Při ukládání budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu.
Stát DPH
Pole je přístupné, pokud je označeno Doklad je účetní.
Hodnota je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v nastavení firmy. Můžete ze seznamu států vybrat jiný stát v případě, že jste v tomto státě registrováni jako plátci DPH. Podle hodnoty tohoto pole bude vytvořený doklad zahrnut do evidence DPH.
Předpis zaúčtování [Dal]
Pole je přístupné, pokud je označeno Doklad je účetní. Usnadňuje zaúčtování vydaných faktur. Ručně nebo pomocí rolovacího seznamu vyberte z předpisu zaúčtování.

EET

Ovlivňuje přednastavení parametrů elektronické evidence tržeb na vytvářených dokladech.

Režim EET
Pomocí rolovacího seznamu vybereme z nabízených režimů EET:

 • nepodléhá EET – doklady nejsou určeny k odeslání do EET (další nastavení nevyplňujeme),
 • běžný režim – doklady jsou určeny k okamžitému odeslání do EET,
 • zjednodušený režim – doklady jsou určeny k pozdějšímu odeslání do EET.
Označení pokladního zařízení
Identifikace pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována.
Označení provozovny
Jedná se o číselné označení provozovny, které bylo přiděleno poplatníkovi na portálu EET.
Pole je nepovinné a pokud není vyplněno, vyhledává se výchozí hodnota pro nově vytvářený doklad ze střediska nebo z nastavení firmy.
DIČ pověřujícího poplatníka
DIČ pověřující osoby – vyplňujeme v případě, když evidujeme tržbu za jiného poplatníka. V případě pověření od více osob se DIČ pověřujícího nevyplňuje.
Limit odpovědi [s]
Doba odezvy mezi odesláním tržby do EET evidence a přijetím přiděleného kódu FIK. Nastavit lze hodnoty v rozsahu 2 — 60 s, přičemž zadaný limit je třeba přizpůsobit rychlosti připojení tak, aby byla většina tržeb zaevidována online.
Pole je nepovinné a pokud není vyplněno, tak se limit pro právě odesílaný doklad zjišťuje postupně ze střediska nebo z nastavení firmy.

Záložka "Tisk"

Vyplnění této záložky usnadní tisk dokladů jednotlivých seznamů prodejních kas.

Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat, které doklady daného typu chcete vytisknout. Zde navolený tisk se použije při tisku (příp. náhledu) přímo z formuláře dokladu. Pokud doklad uložíte a budete jej chtít tisknout z tabulkového přehledu dokladů, musíte si požadované doklady ručně vybrat.

Kopií
Uveďte počet kopií, který se má tisknout.
Tisknout doklad
Z rolovacího seznamu zvolte, zda se má vytisknout Doklad / Pokladní doklad / Skladový doklad.
Report
Z rolovacího seznamu zvolte druh reportu, např. faktura, dodací list, průvodka.
Sumovaný
Rozšířený

Pokud ve spodní části zaškrtnete příznak Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu, budou se výše označené doklady automaticky tisknout při ukládání dokladu, aniž byste ručně volili tlačítko . Program se pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout.

Záložka "Intrastat"

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání
Stát, z něhož byl výrobek odeslán.
Stát určení
Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.
Stát původu
Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.
Kraj původu
Kraj, ze kterého výrobek pochází.
Transakce
Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.
Podmínky dodání
Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.
Druh dopravy
Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.
Zvláštní pohyby
Nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

Záložka "Texty na doklad"

Pomocí údajů vyplněných v této záložce se usnadňuje následné vyplňování dokladů při jejich vystavení.

Popis pro doklad
Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných faktur tohoto typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu faktur.
Úvodní text
Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných faktur tohoto typu do záložky "Úvod" v levém horním panelu a následně do tisku vydané faktury nad položky.
Závěrečný text
Zde vyplněný text se bude přenášet do vydaných faktur tohoto typu do záložky "Závěr" v levém horním panelu a následně do tisku vydané faktury za položky.
Text pro odeslání …
Pokud odesíláte fakturu e-mailem, tento text se objeví přímo v e-mailu.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis
Bližší popis seznamu prodejních kas.
Poznámka
Bližší poznámka k seznamu prodejních kas.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od
Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Platí do
Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.
V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).
Řazení položek pro tisk
Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí vybrat způsob řazení:

 • Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně
 • Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci
 • Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci
Výkaz EkoKom
Primární typ dokladu
Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Prodej zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.
Zahájit workflow při založení dokladu
Použít registrační pokladnu

Související