Storno dokladu

Storno dokladu

Storno celého dokladu

Můžete stornovat pouze doklady aktuálního roku, které nejsou uzamčeny. Stornovat je může pouze osoba s přístupovým právem administrátor.

Po stisku tlačítka jste nejdřív dotázáni, zda skutečně chcete smazat vybraný záznam.

Po potvrzení dojde ke škrtnutí celého dokladu v tabulkovém přehledu, současně dojde k označení ve sloupci "Storno".

Pokud stornovaný doklad vytisknete – je přes doklad velký nápis "STORNO". Stornovaný doklad je vytištěn i v sestavách, ale i v těchto sestavách je doklad přeškrtnut.

Storno uhrazeného dokladu
Při stornování uhrazeného dokladu-faktury program prozkoumá všechny doklady s platbou, které jsou na tento doklad navázány. Pokud jsou všechny doklady v aktuálním účetním období, může dojít ke stornu. Současně probíhá kontrola, zda žádný z těchto uhrazujících dokladů není uzamčen. Pokud ano, program vás o tom informuje a doporučuje zrušení zámku.

Když uhrazující doklad není uzamčen dojde ke stornu – přeškrtnutí faktury, současně ale nejsou zrušeny vazby mezi fakturou a uhrazujícími doklady. Takto stornovaný doklad již nejde smazat.
Storno uhrazujícího dokladu
Při stornování uhrazující dokladu program zkontroluje příslušnou fakturu. Pokud jsou oba doklady v aktuálním účetním období, může dojít ke stornu. Současně probíhá kontrola, zda faktura není uzamčena. Pokud ano, program vás o tom informuje a doporučuje zrušení zámku.
Když faktura není uzamčena dojde ke stornu – přeškrtnutí uhrazujícího dokladu, současně zůstává vazba mezi uhrazujícím dokladem a fakturou, která zůstává v evidenci jako neuhrazená, příp. částečně uhrazená, pokud existuje ještě další uhrazující doklad. Takto stornovaný doklad již nejde odpárovat, ani smazat.
Před stornem uhrazovaného i uhrazujícího dokladu se doporučuje zrušit vzájemné vazby. Pokud nedojde ke zrušení vazeb, nelze tyto stornované doklady smazat.
Storno odpočteného zálohového daňového dokladu (ZDD)
Při stornování ZDD, který byl již ve faktuře odečten, dojde ke škrtnutí ZDD, současně se v příslušné vydané faktuře škrtne řádek s odpočtem tohoto ZDD.
Storno odpočtené zálohy
Při stornování zálohové faktury, která byla již ve faktuře odečtena, dojde ke škrtnutí zálohové faktury, současně se v příslušné vydané faktuře škrtne řádek s odpočtem této zálohové faktury.
Storno dokladu se skladovými položkami
Pokud jsou splněny podmínky (doklad z aktuálního období není zamčen a je stornován osobou k tomu oprávněnou) a pokud máte v typu dokladu označeno Automaticky generovat skladové doklady, pak při stornu dokladu se skladovými položkami se automaticky vystornují (škrtnou) i příslušné skladové doklady.

Storno položky dokladu

Stejně jako u storna dokladů platí i u storna položek, že můžete stornovat pouze položky dokladů aktuálního roku, které nejsou uzamčeny, a to osobou s přístupovým právem administrátor.

V položkách dokladu po stisku tlačítka jste nejdřív dotázáni, zda skutečně chcete stornovat vybranou položku.

Poté dojde k přeškrtnutí položky. Pokud tisknete doklad se stornovanou položkou, tak na fakturu, ani dodací list se tyto stornované položky netisknou.

Storno položky nového dokladu
Pokud chcete stornovat položku u nově tvořeného dokladu, je pravděpodobně vhodnější položku smazat než ji stornovat.
Storno skladové položky
Pokud stornujete skladovou položku a máte v typu dokladu označeno Automaticky generovat skladové doklady, pak při stornu této položky se automaticky vystornuje (škrtne) i příslušná skladová položka. Na skladové doklady – příjemku, výdejku se tyto položky tisknou škrtnuté.

Související