Typy ostatních závazků

Typy ostatních závazků

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

  1. Určuje základní vlastnosti dokladu.
  2. Rozděluje doklady do skupin.
  3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Využívá se při vystavení ostatních závazků.

Seznam můžete spustit v modulu "Účetnictví" pod volbou "Typy dokladů – Typy ostatních závazků".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka
Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.
Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.
Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.
Název
Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.
Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.
Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.
Dokladová řada
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu k výběru dokladové řady vyzýváni. Tím si účtování zjednodušíte a při tvorbě dokladu se vyhnete možnosti omylu.
Každý typ dokladu může mít své dokladové řady, ale aplikace umožňuje použít jednu dokladovou řadu pro více typů dokladů.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

Záložka "Faktura"

Tato záložka je obdobná se záložkou u typu přijaté faktury.

Bankovní účet
Ručně nebo pomocí vyberete ze seznamu bankovních účtů. Pak se toto pole přenáší do ostatních závazků do záložky "Platba z účtu", kde samozřejmě jde tento účet ručně změnit.
Variabilní symbol primárně z čísla objednávky
Forma úhrady
Ručně nebo pomocí vyberete ze seznamu forem úhrady. Zvolená hodnota se přenáší do ostatních závazků do záložky „Doplněk“, kde je možné hodnotu pro doklad ručně změnit.
Forma dopravy
Doprava a vyskladnění
Automaticky hradit nezaúčtovanými přeplatky v bance a pokladně
Použít na automatizovaný vzájemný zápočet

Záložka "Účtování"

Pole v záložce "Účtování" jsou nepovinná, ale jejich nastavení u typu dokladu vám podstatně ulehčí práci při pořizování ostatních závazků. Zvlášť když je pořizuje obsluha neznalá účetnictví. Dobře zvažte, pokud u typu dokladu vynecháte některou hodnotu. Později vám to může přidělat hodně práce.

Doklad je účetní
Pokud označíte , budou vytvořené doklady ovlivňovat účetnictví. Pokud nechcete, aby vytvářené doklady vstupovaly do účetnictví, ponechte .
Hodnotu pole lze měnit jen před vytvořením prvního dokladu tohoto typu, následně je pole pouze pro čtení.
Účet Dal
Pole je přístupné, pokud je označeno Doklad je účetní. Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu účtů. Účet se bude dosazovat do ostatních závazků do položky "Účet Dal" v záložce "Účtování a řádek DPH". Tím to zjednoduší účtování. Tento účet může obsluha změnit.
Středisko
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do ostatních závazků do záložky "Specifikace dokladu". Toto středisko může obsluha změnit.
Činnost
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu činností. Ta se bude dosazovat do ostatních závazků do záložky "Specifikace dokladu". Tuto činnost může obsluha změnit.
Měna
Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu měn. Při vystavení vydané faktury se vám u tohoto typu faktury rovnou nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Pokud vyberete zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".
Řádek kontrolního hlášení DPH
Jen plátci DPH. Pole není povinné.
Ručně nebo pomocí vyberete z číselníku řádek kontrolního hlášení, přičemž nabízené jsou jen řádky odpovídající státu a druhu dokladu. Řádek nastavený u typu dokladu se bude přenášet do vytvářeného dokladu na záložku Účtování a řádek DPH do pole Řádek kontrolního hlášení DPH. Dle řádku uvedeného u položek dokladů a v hlavičce dokladů se budou načítat hodnoty do příslušných řádků formuláře Kontrolní hlášení.
Při ukládání budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu.
Stát DPH
Pole je přístupné, pokud je označeno Doklad je účetní.
Hodnota je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v nastavení firmy. Můžete ze seznamu států vybrat jiný stát v případě, že jste v tomto státě registrováni jako plátci DPH. Podle hodnoty tohoto pole bude vytvořený doklad zahrnut do evidence DPH.
Předpis zaúčtování [MD]
Pole je přístupné, pokud je označeno Doklad je účetní. Usnadňuje zaúčtování přijatých faktur. Ručně nebo pomocí vyberte z předpisu zaúčtování.

Záložka "Intrastat"

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání
Stát, z něhož byl výrobek odeslán.
Stát určení
Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.
Stát původu
Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.
Kraj původu
Kraj, ze kterého výrobek pochází.
Transakce
Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.
Podmínky dodání
Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.
Druh dopravy
Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.
Zvláštní pohyby
Nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

Záložka "Texty na doklad"

Pomocí údajů vyplněných v této záložce se usnadňuje následné vyplňování dokladů při jejich vystavení.

Popis pro doklad
Zde vyplněný text se bude přenášet do ostatních závazků daného typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu dokladů.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis
Můžete uvést bližší popis.
Poznámka
Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od
Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Platí do
Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.
V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).
Řazení položek pro tisk
Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí vybrat způsob řazení:

  • Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně
  • Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci
  • Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci
Primární typ dokladu
Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Účetnictví zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.
Zahájit workflow při založení dokladu