Vlastní sestavy

Seznam sestav

Sestavy ve WinStromu jsou vytvářeny obecným "generátorem" sestav. Princip generátoru spočívá v tom, že vytvoříte nejprve formulář sestavy. Příkladem může být Výsledovka. Pak je nutné vytvořit předpis, které syntetické účty ze standardního účetní osnovy patří do daného řádku sestavy. Dále je nutné definovat sumační podmínky ve formuláři. Praktická ukázka je vždy vhodná pro pochopení systému. Chceme vytvořit sestavu, kde jsou tří řádky. Do prvního řádku patří účty 501-potřeba materiálu a 521 za mzdy. Do druhého řádku patří 601-tržby za zboží a 602-Tržby z služby. Třetí řádek je rozdíl mezi řádkem 2 a 1. Sestava se bude jmenovat "Zisk".

  • První krok – vytvoříme sestavu "Zisk"
  • Druhý krok – vytvoříme 3 řádky sestavy 1 – náklady, 2 – výnosy, 3 – Rozdíl = zisk
  • Třetí krok – vytvoříme standardní předpis – řádek 1 obsahuje 501, 521; řádek 2 obsahuje 601, 602;
  • Čtvrtý krok – vytvoříme předpis sumace – řádek 3 obsahuje součet řádku 1 a 2
  • Pátý krok – stiskneme tlačítko výpočet a výsledek je suma obratů řádku 2 – suma obratů řádku 1

Jak z příkladů vyplývá, můžeme tímto "generátorem" vytvořit libovolnou sestavu. Změny ve standardních sestavách jsou z důvodů bezpečnosti nepřípustné. Můžete pouze měnit volitelné parametry umístění některých účtů v sestavě.

Karta "Sestava"

Seznam sestav obsahuje standardní sestavy, které mají vazbu na tabulku legislativy. Tyto sestavy a navazující tabulky jsou uživatelsky neměnitelné. Dále obsahuje sestavy vytvořené uživatelem.

Základní panel

Zkratka sestavy
Unikátní kód sestavy
Typ sestavy
Přípustné hodnoty-Rozvaha, Výsledovka, CashFlow, Obecná.
Pro uživatelské sestavy je přípustná hodnota pouze obecná.
Počítat minulé období
Při zaškrtnutí program vypočte hodnoty do sloupců 1 až 3 pro zadaný rozsah období.
Pro stejné období minulého roku bude proveden výpočet do sloupců 4 až 6.
Název-Název C
Povinné pole.
Pole "Název" až "Název C" má maximálně 255 znaků.
Číselníky-cizojazyčné názvy
TypOrganizace
Vyberete ze seznamu typů organizací.
Nepřístupné pro uživatelské sestavy
Standardní sestavy jsou ty, které jsou dány legislativou.
Standardní sestavy není možné uživatelem aktualizovat.
Sestavy, které si vytvoří uživatel může svobodně aktualizovat.

Panel "Vlastnosti sestavy"

Záložka "Sloupce 1-3"

Následující pole jsou popisky numerických sloupců 1-6, které slouží jako sumační pole v jednotlivých sestavách. Standardní rozvaha rozvaha potřebuje všech 6 sloupců pro výpočet ale zobrazuje pouze 4 (1,2,3,6). Standardní výsledovka potřebuje pouze dva sloupce pro aktuální období a pro minulé období (1,4).

Název sloupce 1-domácí jazyk
Název 1. sloupce v domácím jazyce
Název sloupce 1-jazyk A
Název 1. sloupce v jazyce A
Název sloupce 1-jazyk B
Název 1. sloupce v jazyce B
Název sloupce 1-jazyk C
Název 1. sloupce v jazyce C
Zobrazit sloupec 1
Při zaškrtnutí pole bude sloupec 1 z formuláře zobrazen v okně a také tisknut ve výstupní sestavě.
Název sloupce 2-domácí jazyk
Název sloupce 2-jazyk A
Název sloupce 2-jazyk B
Název sloupce 2-jazyk C
Zobrazit sloupec 2
Při zaškrtnutí pole bude sloupec 2 z formuláře zobrazen v okně a také tisknut ve výstupní sestavě.
Název sloupce 3-domácí jazyk
Název sloupce 3-jazyk A
Název sloupce 3-jazyk B
Název sloupce 3-jazyk C
Zobrazit sloupec 3
Při zaškrtnutí pole bude sloupec 3 z formuláře zobrazen v okně a také tisknut ve výstupní sestavě.
Sloupec 3 je součtem sloupce 1 a 2
Hodnota bude zaškrtnuta v případě rozvahy. Sloupec 1 bude obsahovat BRUTTO hodnoty, sloupec 2 bude obsahovat korekce (oprávky) a sloupec 3 je jejich součtem.

Záložka "Sloupce 4-6"

Název sloupce 4-domácí jazyk
Název sloupce 4-jazyk A
Název sloupce 4-jazyk B
Název sloupce 4-jazyk C
Zobrazit sloupec 4
Při zaškrtnutí pole bude sloupec 4 z formuláře zobrazen v okně a také tisknut ve výstupní sestavě.
Název sloupce 5-domácí jazyk
Název sloupce 5-jazyk A
Název sloupce 5-jazyk B
Název sloupce 5-jazyk C
Zobrazit sloupec 5 (Zobrazit5)
Při zaškrtnutí pole bude sloupec 5 z formuláře zobrazen v okně a také tisknut ve výstupní sestavě.
Název sloupce 6-domácí jazyk
Název sloupce 6-jazyk A
Název sloupce 6-jazyk B
Název sloupce 6-jazyk C
Zobrazit sloupec 6
Při zaškrtnutí pole bude sloupec 6 z formuláře zobrazen v okně a také tisknut ve výstupní sestavě.
Sloupec 6 je součtem sloupce 4 a 5
Hodnota bude zaškrtnuta v případě rozvahy. Sloupec 4 bude obsahovat BRUTTO hodnoty minulého období, sloupec 5 bude obsahovat korekce (oprávky) minulého období a sloupec 6 je jejich součtem.

Záložka "Přičíst řádek jiné sestavy"

Pro sestavu Rozvahy je nutné do řádku "Hospodářský výsledek ve …" dosadit hodnotu výsledku hospodaření z výsledovky. K tomu slouží tato záložka

Cílová řádka
Vyberete v roletovém seznamu řádku sestavy, kam má být požadovaná hodnota přičtena.
Zdrojová sestava
Vyberete v roletovém seznamu zdrojovou sestavu.
Zdrojový řádka
Vyberete v roletovém seznamu zdrojový řádek zdrojové sestavy, kde je hodnota čtena.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od
Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Platí do
Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.
V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb.

Popis
Můžete uvést bližší popis.
Poznámka
Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Související

Tlačítko "Generování uživatelského předpisu ze standardního"

Po stisku tohoto tlačítka dojde k vygenerování uživatelského přepisu sestavy. Uživatelský předpis vzniká tak, že jsou procházeny řádky standardního předpisu který obsahují umístění (sloupec) účtu v sestavě a typ výpočtu. Pro všechny analytické účty daného syntetický účtu v účetním rozvrhu jsou generovány (vytvářeny) řádky v uživatelském přepisu . Jestliže ve standardním předpisu je jeden syntetický účet vícekrát, "generátor" použije první z nich.

Tlačítko "Výpočet sestavy"

Po stisku tlačítka uživatel zadá rozsah období (měsíců) pro výpočet (například 04-06 v roce 2007) a také, zda chce výpočet pro celou firmu nebo pro zadaný seznam středisek. (Obraty účtů jsou členěny na střediska). Při výpočtu pro celou firmu program sčítá obraty všech středisek.

Panel "Řádky sestavy"

Ve spodní části karty sestavy je umístěn panel s seznamem "Řádky sestavy", který představuje vlastní definici formuláře sestavy.

Seznam "Řádky sestavy"

Karta "Řádky sestavy"

Záložka "Řádky sestavy"

Číslo řádku (CisRad)
Podle čísla řádku jsou řazeny věty sestavy
Označení (Oznaceni)
Označení řádku jak předepisuje legislativa
Název,Název A,Název B,Název C
Povinné pole.
Pole "Název" až "Název C" má maximálně 255 znaků.
Číselníky-cizojazyčné názvy

Záložka "Texty"

Popis
Poznámka

Záložka "Rozpad řádků sestavy na účty"

Při výpočtu sestavy jsou plněny řádky formuláře sestavy sumacemi stavu účtů dle daného předpisu a způsobu výpočtu řádku. Aby měl uživatel přehled, z kterých účtů a jakých hodnot se řádek formuláře skládá, je plněna tato tabulka, kde je zobrazen "rozpad" vybraného řádku na jednotlivé účty. Při výpočtu formuláře sestavy je hodnota účtu přičtena do příslušného řádku a sloupce formuláře a zároveň je vytvořena právě jedna věta v této tabulce s vazbou na příslušný řádek formuláře.

účet
Sestava Hodnota 1
Sestava Hodnota 2
Sestava Hodnota 3
Sestava Hodnota 4
Sestava Hodnota 5
Sestava Hodnota 6

Záložka "Standardní předpis sestavy – Standardní umístění syntetických účtů ve formuláři sestavy"

Umístění účtů má vazbu na seznam sestav a bude použito pro standardní sestavy. Uživateli bude tato tabulka nepřístupná.

Číslo účtu syntetické
V případě, že účet má více variant umístění v sestavě, pak bude stejné číslo opakováno pro různé kódy sestavy
Druh účtu
Přípustné hodnoty jsou Aktivní, Pasivní
Hodnoty budou využívány pouze pro aktualizaci standardní rozvahy. Pro uživatelské sestavy je hodnota nepřístupná.
Číslo sloupce sestavy
Přípustné hodnoty pro výpočet minulého období je 1,2,3. Když minulé období nebude počítáno, pak je to 1 až 6.
Způsob výpočtu
Způsob výpočtu určuje, jak bude vypočtena hodnota z obratů na účtech za definované období pro výpočet sestavy. Tuto hodnotu zadá uživatel při zahájení výpočtu sestavy. Uživatel má možnost zadat hodnoty v rozsahu 01 až 12 v případě, že účetní období je rovno hospodářskému roku.
Pro standardní a obecnou sestavu jsou následující hodnoty:

Stav účtu na počátku období
Bude využito pro rozvahu+obecnou sestavu+CashFlow
Počáteční stavy příslušného účetního období jsou vypočteny sumou
Obrat MD měsíce “00” – Obrat DAL měsíce “00” +
Suma obratů před prvním měsícem vypočítávaného období (Obrat MD – Obrat DAL).
Obrat za období
Bude využito pro výsledovku+obecnou sestavu. +CashFlow
Obrat za definované období výpočtu je suma všech obratů (Obrat MD – Obrat DAL) v daném rozsahu.
Stav účtu na konci období
Bude využito pro rozvahu+obecnou sestavu+CashFlow
Stav účtu je součtem stavu na počátku vypočítávaného období a obratů za období
Obrat MD za období
Bude využito pro obecnou sestavu+CashFlow
Obrat MD za definované období výpočtu je suma všech obratů MD v daném rozsahu.
Obrat DAL za období
Bude využito pro obecnou sestavu+CashFlow
Obrat DAL za definované období výpočtu je suma všech obratů DAL v daném rozsahu.
Převrátit znaménko (PrevratZnam)
Je-li hodnota zaškrtnuta, program převrátí znaménko výsledku.
Uvažovat jen kladné hodnoty (JenKladne)
Je-li hodnota zaškrtnuta, program nezahrnuje záporný výsledek.
Přístup do této tabulky bude mít pouze servisní služba – ne standardní uživatel. To se týká pouze standardních účetních sestav – nemají vyplněn kód legislativy.

List-Uživatelský předpis sestavy -Umístění analytických účtů (uSesUzivPred)

Umístění účtů má vazbu na seznam sestav. Tato tabulka bude přístupná pouze pro nestandardní sestavy vytvořené uživatelem. Pro standardní sestavu bude generována automaticky a bez možnosti změny uživatelem. Pouze v případě víceznačnosti (ve standardním předpisu bude pro jeden synteticky účet více možností ) musí uživatel při tvorbě účetního rozvrhu rozhodnout, kam účet patří. To se ale netýká účtů, které patří do aktiv nebo pasiv podle hodnoty účtu.

Popis následujících polí je již uveden v předchozím odstavci
Číslo účtu analytické
Číslo sloupce sestavy
Způsob výpočtu

Stav na počátku období
Stav na konci období
Obrat za období
Obrat MD za období
Obrat D za období
Převrátit znaménko
Uvažovat jen kladné hodnoty

Záložka "Sumace v sestavách"

Přičíst řádek
Převrátit znaménko
Je-li hodnota zaškrtnuta, program převrátí znaménko přičítané hodnoty.

Popis a ukázka principu tvorby sestav

Princip tvorby a výpočet sestavy:
Co je to formulář sestavy. Standardně je to formulář definovaný legislativou státu. Každý formulář sestavy primárně obsahuje řádky, které jsou součtem stavů jednoho nebo několika účtů.

Které jsou to účty, to je definováno nejprve v tabulce Standardní předpis sestavy (umístění účtů). Tato tabulka určuje standardy. Pro jeden syntetický účet může tabulka standardního předpisu obsahovat umístění ve více řádcích formuláře sestavy. Příkladem je účet 311-Pohledávky, který může být v rozvaze umístěn v krátkodobých nebo v dlouhodobých pohledávkách. Proto tento účet bude mít tabulka standardního předpisu dva řádky:

Tabulka Uživatelský předpis sestavy -Umístění analytických účtů ve formuláři sestavy obsahuje již finální umístění analytických účtů ve formuláři.

Dále formulář obsahuje mezisoučty jednotlivých řádků a také výsledné součty. U rozvahy jsou to AKTIVA respektive PASIVA. U výsledovky je to Hospodářský výsledek. Předpis jak sumovat je obsažen v tabulce Předpis sumace sestavy.