Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. Vymezení základních pojmů

 1. Pojmy „Poskytovatel“, „Nabyvatel“, „Smlouva“, „Licence“, „Objednávka“, „Produkt“ mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky
 2. Licenční smlouva se považuje za uzavřenou odsouhlasením všeobecných podmínek zveřejněných na https://www.flexibee.eu/eula/ Nabyvatelem.
 3. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
 4. Pojmy „správce dat“, „zpracovatel dat“, „osobní údaje“, „zpracování“, „odpovídající technická a organizační opatření“ použitá v dokumentu jsou míněna v kontextu GDPR.

II. Jaké osobní údaje jsou Poskytovatelem spravovány

 1. Pro poskytování Produktu, plnění smlouvy a její podporu jsou potřeba následující údaje:
  • akademický titul
  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého pobytu
  • korespondenční adresa
  • bankovní spojení
  • telefonní číslo
  • e-mail
  • druh a specifikace poskytované služby
  • objem poskytnutých služeb a jejich cena
  • informace o platební morálce
  • IP adresy zařízení z nichž proběhlo přihlášení do aplikace
 2. Za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace, analýz a sběru anonymních dat používá Poskytovatel soubory cookie. Používáním Produktu souhlasí Nabyvatel s použitím této technologie.

III. Co se s daty děje

 1. Údaje uvedené v bodě II. jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro poskytování Produktu ABRA FlexiBee, pro plnění licenční smlouvy a pro poskytování podpory. Pro uzavření smlouvy je nezbytné s poskytnutím těchto údajů souhlasit.
 2. Údaje mohou být využity k marketingovým účelům, tj. k šíření obchodních sdělení o vlastních produktech Poskytovatele. Osobní údaje poskytuje Nabyvatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního svazku a lze jej kdykoliv odvolat.
 3. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na https://www.flexibee.eu/zpracovatele.
 4. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Nabyvatele. Tento souhlas může Nabyvatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem
 5. Na základě článku 22 GDPR nedochází ze strany Poskytovatele k automatickému individuálnímu rozhodování

IV. Práva uživatele

 1. Nabyvatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem účelům uvedeným výše, na jejich opravu a právo na jejich likvidaci.
 2. Požádá-li Nabyvatel o informace o rozsahu nebo způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci neprodleně předat, nejpozději pak do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 3. V případě opakované neopodstatněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat Nabyvateli přiměřený poplatek za administrativní náklady na vyhovění žádosti.

V. Smazání dat

 1. Po ukončení poskytování plnění na základě Licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem (typicky tím, že Nabyvatel zruší svůj účet) je Poskytovatel povinen vymazat data účtu Uživatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 2. Data uživatelského účtu se mažou do devadesáti (90) dnů po ukončení poskytování plnění licenční smlouvy.
 3. Do devadesáti sedmy (97) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele i ze záloh aplikace.
 4. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.
 5. Poskytovatel po ukončení plnění na základě Licenční smlouvy uchovává následující data:
  • Emailová adresa majitele účtu (pouze pro případný nutný kontakt, nebude použita pro žádné marketingové účely).
  • Anketu vyplněnou při rušení účtu.
  • Korespondence a online rozhovory, které Uživatel měl při řešení jeho dotazů na podporu a to pomocí emailu, nebo online nástroje pro online chat (např. UserEcho, ProductBoard, Facebook Messanger, Twitter, LinkedIn).
  • Pokud Uživatel dobrovolně odpoví na anketu Poskytovatele zůstanou takové odpovědi uchovány i po smazání účtu.

VI. Ostatní

 1. Nabyvatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.