Zpracovatelská smlouva

Zpracovatelská smlouva

I. Vymezení základních pojmů

 1. Pojmy „Poskytovatel“, „Nabyvatel“, „Smlouva“, „Licence“, „Objednávka“, „Produkt“ mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky a termíny „GDPR“, „správce dat“, „zpracovatel dat“, „osobní údaje“, „zpracování“, „odpovídající technická a organizační opatření“, jak je definují Podmínky ochrany osobních údajů.
 2. Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních dat obchodních partnerů Nabyvatele v souladu s požadavky GDPR.
 3. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů Nabyvatele zpracovatelem, Nabyvatel je správcem těchto údajů.
 4. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Nabyvatele. Tento souhlas může Nabyvatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem.

II. Jaká data Poskytovatel zpracovává

 1. Poskytovatel se zavazuje pro Nabyvatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování Produktu ABRA FlexiBee formou licenční smlouvy a poskytnutí podpory Nabyvateli při používání Produktu v rozsahu běžných osobních údajů.
 2. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zadané Nabyvatelem do Produktu v cloudu pouze za účelem technického zajištění provozu Produktu (správný běh a fungování produktu Produktu, zálohování)

III. Co s daty Poskytovatel dělá, jak je zpracovává

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro poskytování Produktu formou Licenční smlouvy (včetně např. podpory).
 2. Poskytovatel se zavazuje pro Nabyvatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v článku III. 1 těchto podmínek. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.
 3. Nabyvatel uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 4. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na www.flexibee.eu/zpracovatele.
 5. Pokud chce být Nabyvatel informován o budoucích změnách v seznamu subdodavatelů, může o to požádat napsáním na podpora@flexibee.eu. Poskytovatel bude informovat Nabyvatele, kteří o to požádali, nejpozději čtrnáct (14) dní před provedením změny. Nabyvatel proti změnám může v dané lhůtě vznést námitky. Legitimní námitky musí obsahovat zdokumentované porušení zásad ochrany osobních údajů daného subdodavatele.
 6. V závažných případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost dat nebo chod Produktu, má Poskytovatel právo změnit subdodavatele bez předchozího upozornění Nabyvatele. Poskytovatel na takovou změnu upozorní Nabyvatele ex post a není tím dotčeno právo Nabyvatele na vyjádření legitimní námitky.
 7. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícími způsoby:
  • Poskytovatel přijal a bude udržovat technická a organizační opatření odpovídají míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
  • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

IV. Právo Nabyvatele exportovat data

 1. Nabyvatel má právo kdykoli si exportovat svá data v rozsahu, který Produkt umožnuje pomocí funkcí Export nebo pomocí REST API, ve strojově zpracovatelných formátech.
 2. Nabyvatel může požádat o export dalších dat ze svého účtu, ale Poskytovatel má právo za to účtovat cenu odpovídající vynaloženému času a jiných nákladů spojených s takovým exportem.

V. Smazání dat

 1. Data Nabyvatelského účtu se mažou do devadesáti (90) dnů s ukončením poskytování plnění licenční smlouvy.
 2. Do devadesáti sedmy (97) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Nabyvatele i ze záloh Produktu.
 3. Záznamy o činnosti Produktu (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Nabyvatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.

VI. Trvání zpracovatelské smlouvy a ukončení účinnosti

 1. Trváni zpracovatelské smlouvy je závislé na trvání Smlouvy, účinnost zpracovatelské smlouvy je tedy nejdéle na dobu účinnosti Smlouvy.
 2. Pokud dojde k ukončení účinnosti Smlouvy, účinnost Zpracovatelské smlouvy tentýž den zaniká.
 3. Poskytovatel se zavazuje, že i po ukončení účinnosti Zpracovatelské smlouvy bude zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích Správce dle článku III Zpracovatelské smlouvy, k nimž v souvislosti s plněním Smlouvy získal přístup a nadále bude dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně těchto Osobních údajů Nabyvatele dle Zpracovatelské smlouvy, přičemž se zároveň zavazuje zachovávat mlčenlivost o těchto bezpečnostních opatřeních.