EET automaticky přes REST API

Obchodní firmy již standardně používají automatizované zpracování elektronických objednávek. Především e-shopy automaticky vystavují faktury, obesílají zákazníky informačními zprávami atp. Bude se něco měnit se zavedením Elektronické evidence tržeb (EET)? Budou moci obchodníci i nadále využívat účetní systémy pro robotické zpracování objednávek? Uživatelé ABRA FlexiBee mohou zůstat v klidu i po 1. prosinci 2016, kdy odstartovala první vlna EET. REST API ABRA FlexiBee (od verze 2016.4.) umožňuje evidenci tržeb bez jakéhokoliv ručního zásahu uživatele systému.

Začínáte s EET? Prostudujte si video-návod Jak odesílat doklady do EET.


Nastavení

Pro využívání EET v ABRA FlexiBee je nutné provést několik nastavení:

 1. Do evidence Certifikátů nahrajte platný certifikát získaný od Finanční správy ČR.
 2. V průvodci vyberte možnost, že se jedná o EET certifikát a vyplňte označení provozovny, ke které se vztahuje.
 3. V nastavení firmy (Autom. operace – EET) zvolte mód komunikace a pokud máte jen jednu provozovnu tak vyplňte výchozí označení provozovny a limit odpovědi. Zbývající údaje je možné předvyplnit na typech dokladů.

Doklady

ABRA FlexiBee umožňuje do EET odesílat vydané faktury, prodejní kasu a pokladní doklady. Pro všechny tyto evidence byla přidána nová pole. Je na vás, jestli si přednastavíte potřebné údaje v typu dokladu nebo je budete vyplňovat až při importu jednotlivých dokladů.

Seznam polí přidaných kvůli EET

eetTypK – pole určuje, zda doklad spadá do EET nebo nikoliv a případně v jakém režimu: běžný nebo zjednodušený. Je do něho možné zapisovat, a pokud má být doklad odeslán, je nutné zvolit jednu z možností eetTyp.anoBezny nebo eetTyp.anoZjednoduseny.

eetProvozovna – pole obsahuje označení provozovny ve které byl doklad vystaven. Označení provozovny musí být celočíselné. Podle tohoto pole také dochází k vyhledávání certifikátu pro podpis zprávy.

eetPokladniZarizeni – pole obsahuje jednoznačný identifikátor pokladního zařízení, na němž byl doklad vystaven. Jedná se o textové pole o délce 20 znaků.

eetDatCasTrzby – evidence data a času evidované tržby.

eetPkp – pole obsahující podpisový kód pokladníka (PKP). Pokud chcete aby doklad odeslala ABRA FlexiBee, toto pole nevyplňujte. Při prvním pokusu o odeslání do něj systém zapíše vygenerované PKP. Pokud toto pole vyplníte bude ABRA FlexiBee předpokládat, že již první pokus o odeslání proběhl v jiném systému.

eetFik – v tomto poli je uložen fiskální identifikační kód (FIK), který ABRA FlexiBee k tržbě obdržela. Pokud se má ABRA FlexiBee pokoušet o jakékoliv odesíláním, tak toto pole nevyplňujte. V případě, že ho vyplníte, bude k tomuto dokladu ABRA FlexiBee přistupovat jako by doklad byl již odeslán.

eetStavK – stav odeslání dokladu do EET je zaznamenám v poli eetStavK. Jedná se o pole jen pro čtení. Má sloužit k rychlému nalezení dokladů, které ještě nebyly do EET odeslány.

Ukázkové XML

EET doklad ve formátu XML tedy vypadá například takto:

<winstrom>
 <pokladni-pohyb>
  <!-- údaje potřebné pro vystavení pokladního dokladu -->
  <id>ext:EET-UKAZKA:1</id>
  <typDokl>code:STANDARD</typDokl>
  <pokladna>code:POKLADNA KČ</pokladna>
  <bezPolozek>true</bezPolozek>
  <sumZklZakl>1000</sumZklZakl>
  <!-- údaje pro správné odeslání dokladu do EET -->
  <eetTypK>eetTyp.anoBezny</eetTypK>
  <eetProvozovna>123</eetProvozovna>
  <eetPokladniZarizeni>pokladna-1</eetPokladniZarizeni>
 </pokladni-pohyb>
</winstrom>

Ukázkový JSON

Všechna pole je samozřejmě možné vyplňovat i při použití JSON formátu.

{
{
 "winstrom": {
  "pokladni-pohyb": {
   "id": "ext:EET-UKAZKA:1",
   "typDokl": "code:STANDARD",
   "pokladna": "code:POKLADNA KČ",
   "bezPolozek": "true",
   "sumZklZakl": "1000",
   "eetTypK": "eetTyp.anoBezny",
   "eetProvozovna": "123",
   "eetPokladniZarizeni": "pokladna-1"
  }
 }
}

Poznámka: Pokud máte korektně nastaveny hodnoty v typech dokladů, není nutné položky měnit.

Odeslání dokladu

Jak odeslat doklad do elektronické evidence tržeb? ABRA FlexiBee nabízí několik způsobů automatizovaného odeslání.

Action odeslat-eet

První možností je využití action=“odeslat-eet“. V elementu s touto akcí by neměly být žádné další změny. Akcí vyvoláme odeslání jednoho konkrétního dokladu.
Ukázkové XML tedy bude vypadat:

<winstrom>
  <pokladni-pohyb action=”odeslat-eet”>
  <id>ext:EET-UKAZKA:1</id>
 </pokladni-pohyb>
</winstrom>

V JSON zapíšeme odeslání:

{
 "winstrom": {
  "pokladni-pohyb": {
  "@action": "odeslat-eet",
  "id": "ext:EET-UKAZKA:1"
  }
 }
}

Automatické odeslání dokladů serverem

Další možností je nechat systém najít a odeslat všechny neodeslané doklady z dané evidence. K provedení této operace je potřeba PUT nebo POST request na URL končící /automaticky-odeslat-neodeslane-eet.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/automaticky-odeslat-neodeslane-eet
Automatické odeslání je možné i u jednotlivých dokladů. URL pak musí navíc obsahovat identifikátor záznamu, který se má odeslat a akci /automaticky-odeslat-eet (/{id}/automaticky-odeslat-eet). Zde je nutné použít PUT request.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/14/automaticky-odeslat-eet
Ani jedna z operací nečeká na výsledek. Pouze oznámí serveru, které doklady se mají odeslat.

Pokud se má čekat na výsledek odesílání, je možné použít URL obsahující identifikátor záznamu a končící na /odeslat-eet.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/14/odeslat-eet
U tohoto requestu je opět podporována metod PUT i POST.

Generování PDF tiskopisu

Také při generování vybraných tiskopisů se ABRA FlexiBee pokusí o odeslání dokladu do EET.
Vybrané tiskopisy jsou:

 • oba zjednodušené daňové doklady – dostupné na všech podporovaných evidencích,
 • faktura – ve vydaných fakturách a na prodejní kase,
 • pokladní doklad – v pokladně,
 • prodejka za hotové – v pokladně.

Stačí tedy založit správně doklad a pak si požádat o jeho PDF tiskopis.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/865.pdf?report-name=pokDoklad$$SUM

Odeslaný doklad není možné měnit

Na dokladu odeslaném do EET, není možné měnit některá pole. Jedná se o pole, která by mohla ovlivnit odeslanou tržbu. Částky, měna, nově přidaná EET pole a několik dalších. Do odeslaného dokladu není možné přidávat nové položky ani je mazat. Také na položkách jsou některá pole po odeslání nezměnitelná. Například základ a DPH.

Doporučujeme zkontrolovat programy, ať dělají jen to, co mají a nemodifikují staré doklady! :-)

Ukázky v tomto článku jsou pro evidenci pokladní pohyb. V případě zbývajících dvou evidencí (faktury vydané a prodejní kasa) je veškerá funkčnost stejná, jen je nutné nahradit evidenci pokladni-pohyb.


Začínáte s EET? Prostudujte si video-návod Jak odesílat doklady do EET.


 

Nové importy z Excelu

ABRA FlexiBee nově přichází s možností importovat z Excelu nejen pohledávky a závazky, ale i vydané a přijaté faktury, banku a pokladnu. Novinka se poprvé objevila ve verzi 2016.4. , která již také umožňuje udržovat v Excelu prodejní a nákupní ceny pro různé odběratele a dodavatele a atributy u ceníku.


Vyzkoušejte si postup podle video-návodu Import z Excelu do FlexiBee.


Excel jako velmi populární nástroj zpřístupňuje přechod na FlexiBee i uživatelům bez rozsháhlých IT znalostí. I když pro experty máme připravené špičkové rozhraní REST API, jsme rádi, že můžeme nabídnout i jednodušší importy z Excelu.

Import z Excelu

Rozšíření možností importů dokladů

V nové verzi přibyla možnost importu vydaných a přijatých faktur, banky a pokladny. Jedná se sice jen o bezpoložkové doklady (Excel neumožňuje zadávat položkové doklady jako REST-API), ale i to většinou stačí. Importy faktur dávají firmám jednoduché možnosti v převodu dat při změně systému na ABRA FlexiBee.

Také účetní firmy jistě v hojné míře využijí importu faktur a pokladních dokladů v případě, kdy klient nabízí podklady pouze v Excelu.

Nástrojem s obrovskou využitelností je import bankovních pohybů. Pokud jste již řešili, že vaše banka neumí vyexportovat pohyby v jiném formátu než XLS nebo CSV, nebo se za strojově zpracovatelné formáty (ABO, MultiCash,…) požaduje doplatek, pak import bankovních pohybů bude optimálním řešením. Postup je jednoduchý:

 1. Stáhnete výpis z banky a otevřete ho v Microsoft Excel, OpenOffice nebo LibreOffice Calc.
 2. Doplníte sloupce s typem dokladu a typem pohybu.
 3. Odstraníte zbytečné sloupce tak, aby vám v souboru zbyly jen ty důležité jako variabilní symbol, částka, datum a popis transakce.
 4. Zahájíte import.
Vyberte sloupce pro import

Import probíhá standardní cestou v tabulce dané evidence pod ikonou Export/Import nebo v menu Nástroje – Import – Import z Excelu. Nastavíte sloupečky obsažené v XLS souboru včetně jejich pořadí a spustíte import.

Importy prodejních a nákupních cen do ceníku

Další novinkou je import prodejních a nákupních cen do ceníku. Udržovat tyto ceny ručně je nadlidský úkol, ale s využitím Excelu se vaše práce značně zjednoduší. Příkladem může být evidence obchodníka v excelovské tabulce, ve které jeden sloupeček obsahuje zkratku zboží, druhý zkratku odběratele a třetí prodejní nebo nákupní cenu. Import zajistí synchronizaci těchto dat s ABRA FlexiBee. Možné je také v Excelu využívat střediska, ceníkové skupiny apod.

Import atributů do ceníku

FlexiBee s rozšířením pro e-shopy umožňuje u každého ceníku definovat různé atributy, jako jsou např. úhlopříčka monitoru, spotřeba žárovky, výdrž na baterii u mobilního telefonu atd. Správa atributů je přes FlexiBee náročnější, za použití Excelu se práce usnadní.

Hromadné změny pomocí importu z Excelu

Ve FlexiBee postupně přibývají možnosti hromadných změn v tabulkách. Již nyní je možné měnit zaúčtování na dokladech, řádek DPH a řádek kontrolního hlášení. Mnoha uživatelům to však nestačí. Ideálním řešením je opět využití REST-API, ale my nyní zůstaneme u Excelu. Například pro změnu střediska nebo zakázky u několika málo konkrétních dokladů se nabízí ruční metoda. Ale je-li jich více? Do Excelu stačí vyexportovat čísla dokladů a přidat sloupec se zakázkou nebo střediskem a naimportovat zpět do systému. Během chvíle takto upravíte stovky dokladů bez toho, aniž byste museli každý z nich otvírat a měnit.

FlexiBee si pamatuje nastavení předchozího importu

Od verze 2016.4. si ABRA FlexiBee pamatuje poslední použité nastavení pro každého uživatele a každý jednotlivý import. Nedochází tak již k tomu, že po vypnutí systému musí uživatel znovu vybírat potřebné sloupečky.

Exportovat ve formátu vhodném pro import

Pokud se rozhodnete pomocí Excelu přenášet data z jedné účetní jednotky do druhé, tak jistě využijete i možnost Exportu ve formátu vhodném pro import.

Vyberte sloupce pro export

Při exportu do Excelu ABRA FlexiBee exportuje některé sloupečky jejich lokalizovanou hodnotou. Například typ pohybu jako Příjem nebo Výdej. Takovýto xls soubor ale není možné zpětně naimportovat, protože systém vyžaduje místo Příjem hodnotu typPohybu.prijem a místo Výdej hodnotu typPohybu.vydej. Pokud ale z ABRA FlexiBee vyexportujete data ve formátu vhodném pro import, budou ve sloupci Typ pohybu rovnou tyto hodnoty a Excel tedy půjde naimportovat do jiné firmy bez problémů.

Stažení nejnovější verze FlexiBee


Vyzkoušejte si postup podle video-návodu Import z Excelu do FlexiBee.


Webinář k EET v softwaru ABRA FlexiBee

Připravili jsme pro vás webinář na téma Elektronická evidence tržeb v softwaru ABRA FlexiBee. Online školení se uskuteční 19. 10. 2016 od 11:00 do 12:00 hodin.

Zaujalo vás téma webináře? Zarezervujte si termín ve svém kalendáři a přihlašte přes tento formulář.

Ukončení podpory Javy 1.6

Od listopadu 2016, přesněji od verze ABRA FlexiBee 2016.5, přestane ABRA FlexiBee podporovat Javu ve verzi 1.6. Pokud váš systém používá verzi 1.6, aktualizace je nutná. Doporučujeme ale aktualizovat i v případě, že máte instalovanou verzi 1.7.

 • Jak zjistit, jakou verzi Javy váš systém používá?
 • Jak přejít na vyšší verzi?

Sepsali jsme pro vás detailní návod.

Váš tým ABRA FlexiBee

Změna ceníku

Vážení uživatelé systému ABRA FlexiBee,

dovolujeme si vás informovat, že 20. 9. 2016 dojde ke změně ceníku. Současné ceny uvedené na našich stránkách budou platné do 19. 9. 2016.

Náhled nového ceníku (CZ i SK) účinného od 20. 9. 2016: https://www.flexibee.eu/cenik/zmeny-od-20-9-2016/.

Zároveň vás informujeme, že v brzké době zveřejníme i upravené Podmínky užití.
Sledujte novinky na našich stránkách.

Za tým ABRA FlexiBee
Pavlína Mourková, obchodní ředitelka

Školení ABRA FlexiBee pro 4.Q 2016

Pro 4. čtvrtletí roku 2016 jsme pro vás připravili nový cyklus školení účetního online softwaru ABRA FlexiBee v Praze. Vybrat si můžete z následujících témat a termínů:
Základy práce v softwaru ABRA FlexiBee
7. 10. 2016 (9:00-12:30)
Začínáme účtovat v softwaru ABRA FlexiBee
14. 10. 2016 (9:00-12:30)
Mzdy v softwaru ABRA FlexiBee
4. 11. 2016 (9:00-12:30)
Skladové hospodářství I. v systému ABRA FlexiBee
18. 11. 2016 (9:00-12:30)
Skladové hospodářství II., cenotvorba v softwaru ABRA FlexiBee
25. 11. 2016 (9:00-12:30)
Pokročilé účetnictví v softwaru ABRA FlexiBee
14. 12. 2016 (9:00-12:30)
Řešení praktických problémů v softwaru ABRA FlexiBee s dopady na účetnictví
16. 12. 2016 (9:00-12:30)

Nově jsme pro vás otevřeli Rychlokurz ABRA FlexiBee, ve kterém se naučíte pracovat s programem ABRA FlexiBee ve zkráceném bloku tří školení.

Rychlokurz ABRA FlexiBee
21. 10., 26. 10. a 7. 11. 2016 (9:00-12:30)

Zároveň pro vás připravujeme školení na téma Elektronické evidence tržeb, jejichž termíny budou zveřejněny v průběhu měsíce září.

Podrobné informace a přihlášky k jednotlivým školením naleznete na této stránce.

Nezapomeňte si rezervovat termín ve svém kalendáři a včas se zaregistrovat. Kapacita školení je omezená. V případě dotazů pište prosím na e-mail: skoleni@flexibee.eu.

FlexiBee se připravuje na ​macOS Sierra

V červenci 2016 byla vydána veřejná Beta verze macOS Sierra. FlexiBee nyní intenzivně pracuje na plné podpoře této verze OS na serverové straně. Klientské instalace připojující se do cloudu nebo na jiný server jsou plně funkční.

O vydání verze s plnou kompatibilitou macOS Sierra a ABRA FlexiBee vás budeme informovat.

Váš tým ABRA FlexiBee

Vyřešení problému s výpadky cloudových služeb

Problémy s výpadky cloudových služeb v posledních dnech jsou již vyřešeny. Dnes v noci byl proveden hromadný přesun dat na nové servery, čímž je zajištěno nové fungující připojení.

Tento krok by měl být řešením dosavadních potíží, věříme tedy, že cloudové služby budou již opět fungovat stabilně.

Ještě jednou se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za vaši trpělivost.

Nedostupnost cloudových služeb

Z důvodu výpadků připojení na straně našeho poskytovatele internetového připojení je bohužel připojení do cloudu na některých instancích v současné době nedostupné.

Na opravě problému nyní intenzivně pracujeme. Za komplikace způsobené potížemi s připojením se tímto velice omlouváme.

Nově vypsaná školení ABRA FlexiBee pro 2. čtvrtletí roku 2016

Na 2. čtvrtletí roku 2016 jsme pro Vás připravili další cyklus školení účetního online softwaru ABRA FlexiBee.

Vybrat si můžete z následujících témat a termínů:

 

Skladové hospodářství I. v systému ABRA FlexiBee
25. 5. 2016 (9:00-12:30)

Skladové hospodářství II., cenotvorba v softwaru ABRA FlexiBee
8. 6. 2016 (9:00-12:30)

Pokročilé účetnictví v softwaru ABRA FlexiBee
22. 6. 2016 (9:00-12:30)

 

Přihlásit se můžete na stránce Prezentace a školení. Neváhejte, kapacita školících prostor je omezená.

V případě dotazů pište prosím na e-mail:  skoleni@flexibee.eu.

Těšíme se na vaši účast.

Prezentace ABRA FlexiBee v Ostravě

Rádi bychom vás pozvali na nezávaznou prezentaci ABRA FlexiBee v Ostravě. Na prezentacích vám předvedeme produkt a odpovíme na vaše dotazy, které vám usnadní rozhodování o koupi produktu.
 

Vybrat si můžete z následujících termínů a témat:

28. 4. 2016, Ostrava, ARIT s.r.o., 13:00 – Seznámení s ABRA FlexiBee pro nové potenciální zákazníky

28. 4. 2016, Ostrava, ARIT s.r.o., 15:00 – Vyzkoušejte si pokladní systém FlexiPos v praxi
 

Více informací spolu s přihláškami naleznete na webových stránkách společnosti ARIT s.r.o.

Důležité upozornění: Kontrolní hlášení DPH

Díky prvním zkušenostem s Kontrolním hlášením DPH v reálném provozu jsme zaznamenali vaše praktické připomínky a okamžitě zapracovali několik důležitých změn ve vykazování XML souboru.

S ohledem na zapracované změny je nutné generovat výstupní XML soubor pro podání Kontrolního hlášení na verzi 2016.1.9 a novější. Pokud jste již podali XML v některé ze starších verzí, je nutné vytvořit opravné podání a podat jej ve lhůtě do 25. února. Před odesláním souboru doporučujeme provést kontrolu v aplikaci EPO na daňovém portálu.Nově vypsaná školení ABRA FlexiBee pro 1. čtvrtletí roku 2016

 

S blížícím se koncem roku 2015 jsme pro Vás připravili další cyklus školení účetního online softwaru ABRA FlexiBee na 1. čtvrtletí roku 2016.

Vybrat si můžete z následujících témat a termínů:

Základy práce v softwaru ABRA FlexiBee
13. 1. 2016 (9:00-12:30)

Začínáme účtovat v softwaru ABRA FlexiBee
27. 1. 2016 (9:00-12:30)

Mzdy v softwaru ABRA FlexiBee
10. 2. 2016 (9:00-12:30)

Skladové hospodářství I. v systému ABRA FlexiBee
26. 2. 2016 (9:00-12:30)

Skladové hospodářství II., cenotvorba v softwaru ABRA FlexiBee
9. 3. 2016 (9:00-12:30)

Pokročilé účetnictví v softwaru ABRA FlexiBee
23. 3. 2016 (9:00-12:30)

 

Zároveň jsme pro velký zájem přidali nové termíny školení Kontrolní hlášení DPH v softwaru ABRA FlexiBee
a nově Uživatelské reporty v softwaru ABRA FlexiBee:

Kontrolní hlášení v softwaru ABRA FlexiBee
15.12.2015 (9:00-10:30) – Plzeň
4.1. 2016 (9:00-10:30)
4.1. 2016 (11:00-12:30)

Uživatelské reporty v softwaru ABRA FlexiBee
22.1. 2016 (09:00-12:30)
Přihlásit se můžete na stránce Prezentace a školení. Neváhejte, kapacita školících prostor je omezená.

V případě dotazů pište prosím na e-mail:  skoleni@flexibee.eu.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Vypsali jsme nové termíny školení: Kontrolní hlášení DPH ve FlexiBee

S blížícím se koncem roku se množí dotazy týkající se implementace kontrolního hlášení DPH ve FlexiBee. Tato legislativní změna vejde v platnost 1.1.2016.

Kontrolní hlášení DPH doporučujeme nepodceňovat, za jeho neodevzdání hrozí vysoké sankce.

Proto jsme pro Vás vypsali nová školení na toto téma:

Kontrolní hlášení DPH v softwaru ABRA FlexiBee

18.12.2015   09:00 – 10:30

18.12.2015   11:00 – 12:30

S přihláškou neváhejte, kapacita školících prostor je omezená. V případě dotazů pište prosím na e-mail: skoleni@flexibee.eu.

 

E-shopy a řetězce jsou jeden trh

Bonami je uživatelem cloudového účetního systému ABRA FlexiBee a jeho API rozhraní, a tak když E15 přinesla článek o našem klientovi, rádi vám ho, s dovolením autora, také nabízíme.

Skupina Miton je jedním z nejaktivnějších investorů na českém internetu. Stojí za projektem Slevomat a internetovým supermarketem Rohlík. Políčeno má ale i jinde. „V nábytku je na trhu stále velká díra,“ říká Václav Štrupl, novopečený partner firmy Miton, s níž vlastní e-shop s bytovým vybavením Bonami.

Přečtěte si celý článek na ABRA blogu.

Zvu vás na Data Fesťák, víkendovou akci, na které se naučíte pracovat s daty

Ve FlexiBee milujeme data. Ještě víc milujeme to, co se s nimi dá dělat a co se z nich dá vyčíst. Proto jsme se stali partnery DataFesťáku, na kterou vás chci osobně pozvat. Přijeďte se podívat na víkendovou akci a naučte se pracovat s daty.

Data si přivezte vlastní a nebo vám je půjčíme. K dispozici budou skvělé nástroje zdarma, odborníci kteří s nimi umí a také já :-) Všichni budeme k dispozici, abychom vám pomohli přijít všemu na kloub. Od našeho zákazníka se podařilo získat kompletní anonymizovaná účetní data. Kromě dat z FlexiBee budou k dispozici také data České Spořitelny, Seznam.cz či CleverMaps.

Po celou dobu budu osobně k dispozici a pomůžu vám se vším co bude potřeba. Pomůžeme data vytáhnout, předzpracovat ale i analyzovat.
Akce se koná od 27. listopadu do 29. listopadu na Univerzitě v Hradci Králové.
V pátek bude série přednášek, o víkendu hackathon a bude připraven i program pro ženy – DataGirls.
Více informací na www.datafestak.cz
Pokud se chcete zúčastnit, dejte nám vědět, že tam budete ať jsme připravení.
Už se těším :-)
Petr Ferschmann