2022.4.5

Přehled změn v ABRA Flexi (19. 8. 2022):

Vylepšení

 • Okno náhledu uživatelské e-mailové šablony má větší výchozí velikost a lze ji měnit.

Opravy chyb

 • Ve starém webovém rozhraní nefungovalo zobrazení detailu adresáře.
 • Stav obchodního dokladu lze nyní měnit i po editaci položek.
 • Oprava nefunkčního odkazu do systému VIES pro validaci pole DIČ u zahraničních subjektů. Automatické předávání identifikačního čísla již bohužel není možné.
 • Oprava generování výstupu pro EKO-KOM, který se mohl řídit již neplatnými volbami uloženými z předchozího generování.

2022.4.4

Přehled změn v ABRA Flexi (10. 8. 2022):

Opravy chyb

 • Oprava aktualizace na novou verzi v případě slovenské legislativy a instalace s databází PostgreSQL starší než 9.1 (chyba v upgrade č. 1343).
 • Přehled o platbě pojistného za zaměstnavatele pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu obsahoval, v případě adresy bez čísla orientačního, řetězec NULL.

2022.4.3

Přehled změn v ABRA Flexi (10. 8. 2022):

Vylepšení

 • Zrychlení aktualizace skladových rezervací v případě zboží s vysokým počtem rezervací (rezervace na objednávky). V závislosti na nastaveném režimu rezervací může k aktualizaci docházet při naskladnění zboží, výmazu rezervace či při aktualizaci stavu rezervace na položce objednávky.

Údržba

 • Přidán nový certifikát pro EET v testovacím režimu.

Opravy chyb

 • Opraveno přidávání účtů do účtového rozvrhu.

2022.4.2

Přehled změn v ABRA Flexi (1. 8. 2022):

Opravy chyb

 • Oprava aktualizace na novou verzi v případě instalací s databází PostgreSQL starší než 9.3.

2022.4.1

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 7. 2022):

Opravy chyb

 • Oprava chyby aktualizace na novou verzi, která nastávala pokud bylo ve firmě více nastavení se stejným datem.

2022.4

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 7. 2022):

Legislativa

 • Slovenská legislativa
  • přidán nový kód plnění dobropis, pro dobropisy přidány nové řádky DPH 024-025 O; 024-025, 028 O; 028 O; 013, 014 O. Po výběru předpisu zaúčtování, kde je použit, dojde k výběru správného řádku DPH,
  • opraven výběr řádku DPH na FAV pro zahraničního plátce.
 • Přejmenování mzdové složky % vozu.

Nové funkce

 • Na položkách dokladu rozšířeny informace o stavu skladu, doplněny podrobnější informace o rezervacích a doplněny součty nevyřízených objednávek přijatých a vydaných.
 • Na obchodních dokladech (poptávky, nabídky, objednávky) umožněno definovat uživatelské stavy.
  • Stavy je možné podmínit, aby se zobrazovaly jen na některých modulech obchodního kolečka.
  • Na existující objednávky bude doplněn jeden ze standardních stavů, které jsou při aktualizaci vytvořeny.
  • Pokud nastavujete pole stavUzivK přes REST-API, dojde k automatickému naplnění uživatelského stavu.
 • V REST-API na adresáři firem zpřístupněny atributy. V desktopové aplikaci jsou nepřístupné.
 • Souhrnné informace o firmě jsou dostupné v API na URL /summary na detailu záznamu.

Vylepšení

 • Účetní výstup Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML zpřístupněn ve všech aktuálních licencích.
 • Vylepšeno určení státu DPH a sazeb DPH při fakturaci výdejek a objednávek.
 • Převodka – datum výroby
  • přenášení data trvanlivosti a data výroby
  • zadání data výroby na FAP je možné pouze, pokud doklad nevznikl ze skladové příjemky
 • Změněn výpočet dostupného množství na položkách dokladu tak, aby více vypovídal o tom, kolik mj je možné naskladnit/vyskladnit.
 • Sjednoceno chování dotazování na ID záznamu v REST-API na evidenci ceník s ostatními evidencemi.
 • Po smazání faktury/výdejky, která byla vytvořena z objednávky se na objednávce obnoví rezervace.
 • Změněn výpočet kurzového rozdílu mezi doklady v cizích měnách.
  • Nyní se počítají například i u dokladů kde kurz je stejný, ale vlivem rozdílných zaokrouhlení jsou rozdílné částky v tuzemské měně.
  • Vylepšeno určení typu dokladu kurzového rozdílu.
 • Do standardní účetní osnovy byl doplněn účet 603 Ostatní tržby. Ve výkazu zisku a ztráty je dostupný na řádku I. Tržby z prodeje výrobků a služeb. Pokud jste si v minulosti tento účet vytvořili, dojde k jeho úpravě (Podrozvahový → výsledkový + výnosy).
 • Do REST-API doplněna možnost konfigurace SMTP serveru. Vývojářská dokumentace je dostupná na adrese https://demo.flexibee.eu/devdoc/smtp-conf
 • Vylepšeno určení strany MD nebo DAL u účtů s druhem aktivní/pasivní (dle výsledku) v účetním výstupu Stavy účtů.
 • Na bankovní spojení v adresáři v REST-API doplněna podpora identifikátoru iban:
 • Parametr uživatelských dotazů typu Aktuální záznam podporuje volbu Mohutnost N, při které se do dotazu předává seznam vybraných záznamů.
 • V průvodci tvorbou kontrolního hlášení umožněno zadat číslo jednací i v případě, že se nejedná o rychlou odpověď na výzvu.
 • Na macOS zvýšena výchozí paměť přidělená programu na 2GB.
 • Na macOS vynucována čeština (čísla by měla být dle českých pravidel).

Údržba

 • Omezení maximální délky textového pole Číslo objednávky na hlavičkách dokladů na 2000 znaků pro zajištění funkčnosti na databázích PostgreSQL od verze 12. Při překročení uvedené délky dochází k automatickému zkracování textu.
 • Aktualizace loga aplikace.

Opravy chyb

 • Při změnách v nastavení SMTP přes REST-API není potřeba stále posílat heslo.
 • Změna zaokrouhlení stravenkového paušálu. Nově zaokrouhlujeme dolů.
 • Ve mzdách za rok 2021 a 2022 zvyšovala chybně částka penzijního připojištění nad limit základ daně.
 • Ve mzdách v roce 2021 a 2022 mohla být částka Nezdanitelné částky celkem a Srážky celkem záporná – pokud bylo vyplaceno penzijní pojištění nad limit.
 • Opravena chyba v REST-API kdy po smazání typu dokladu docházelo k chybě 500 při vytvoření nového dokladu.
 • Při navýšení množství na položce vydané faktury se odrezervuje odpovídající množství. Dříve se chybně odrezervovala nová hodnota množství.
 • Služba Zaokrouhlení cen a Korekce cen v tuzemské měně nejsou dostupné na uhrazených dokladech.
 • Propaguje změnu měny na položky v případě, kdy import obsahuje kurz i kurzové množství.
 • Opraven HTTP kód odpovědi při pokusu o obnovení ze zálohy na neplatný identifikátor firmy (velká písmena, mezerník,…) přes REST-API.
 • Upraven výpočet nákupní ceny a nákladů při FIFO skladu v analýze prodeje.
 • Opravena chyba aplikace, která se objevovala po vyplnění konkrétního čísla dokladu v průvodci tvorbou salda.
 • Opravena chyba, kdy nedošlo k obnovení stavu objednávky pokud byla realizována více doklady.
 • Opravena chyba při změně měny v párování položkových dokladů přes REST-API.
 • Opravena chyba při přejmenovávání naimportovaných EDI zpráv.
 • Při zaúčtování prodejek do pokladny v cizí měně se již nevytváří nulové doklady.
 • Dry-run import nového záznamu s uvedením externího identifikátoru nekončí interní chybou aplikace.
 • Zaokrouhlovací položka se neodesílá do pokladny Elcom. Pokladna si zaokrouhlení doplní.

2022.3.3

Přehled změn v ABRA Flexi (21. 7. 2022):

Opravy chyb

 • Oprava upgrade skriptu aktualizace odpisových skupin, který u některých firem se slovenskou legislativou končil chybou aplikace

2022.3.2

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 6. 2022):

Legislativa

(SK) Aktualizace odpisových skupin majetku:

 • Novelizace 2015: Změna parametrů pro skupiny R3, R4 a Z3. Zrušení skupin Z1 a Z4. Nové skupiny R5 a R6.
 • Novelizace 2020: Nová skupina R0.
 • Aktualizace odpisových skupin probíhá automaticky i na existujících firmách, kde se snaží využít případné uživatelsky zadané odpisové skupiny. Po aktualizaci doporučujeme kontrolu odpisových skupin.

Opravy chyb

Majetek – mimořádné odpisy

 • Pro majetek s mimořádnou odpisovou skupinou nebylo možné zadat událost vyřazení.

Mzdy – Oznámení o skončení zaměstatní

 • Číselník hodnot pro vyplnění pole Důvod ukončení pracovního poměru (Pracovní poměr – záložka Ukončení) byl doplněn o možnost: 15 – Ostatní.

Mzdy – XML podání HZUPN

 • Oprava vytváření XML výstupu Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti.

Mzdy – Výplatní páska

 • Na tiskovém formuláři se lépe zobrazuje hlavička pracovního poměru.

Mzdy – Evidenční list důchodového pojištění

 • Úprava hodnot uváděných v případě mateřské dovolené (vyloučené doby, znak X u měsíců, za které se neodvádí pojištění). Pokud nebyla vykonávána činnost po celý rok, vyznačí se znak „X“ v poli pro „1-12“ a ne 12 znaků X v poli pro každý měsíc (týká se všech neplacených nepřítomností).
 • Pro správné chování je třeba mít u osoby v personalistice zadané děti s vyplněnými daty narození.

Mzdy – PDF formuláře pro zdravotní pojišťovny

 • Aktualizace formuláře Přehled o platbě pojistného za zaměstnavatele pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Mzdy – Příloha k žádosti o dávku

 • Oprava a doplnění zaokrouhlování při plnění PDF a XML výstupu Příloha k žádosti o dávku.
 • U mzdové složky “% VOZU” je nyní vyžadováno zadání celočíselné (zaokrouhlené) hodnoty.

2022.3.1

Přehled změn v ABRA Flexi (3. 6. 2022):

Opravy chyb

 • Na Windows nebylo možné vytvářet přílohy dokladů s odkazem na soubor nebo s internetovým URL odkazem.

2022.3

Přehled změn v ABRA Flexi (27. 5. 2022):

Nové funkce

 • Pokročilým parametrem “automatickeOdvozovaniVarSymNaFap“ lze na fakturách přijatých vypnout automatické plnění pole Variabilní symbol.
 • Při výpočtu sestavy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow) je možné si zvolit způsob zaokrouhlení. Na výběr je z možností: řádky, syntetické účty nebo analytické účty.
 • Na poplatky doplněno zaškrtávátko Sazba DPH z nadřazené položky, kterým je možné určit, zda budou mít sazbu DPH pevnou nebo stejnou jako nadřazená položka.
 • Umožněno zablokovat uživatele v aplikaci na detailu uživatele. Při zablokování je možné vyplnit důvod zablokování.
 • Na fakturu vydanou, objednávku přijatou a skladové doklady bylo přidáno na záložku Doplněk pole ID výdejního místa.
 • Na pracovní poměry doplněna podpora štítků.
 • Načítání bankovních výpisů ve formátu Multicash umožňuje načítat výpisy k účtům, které jsou v systému IBIS (číslo účtu neobsahuje kód banky).
 • V API jsou dostupné akce pro podepsání dokladu k úhradě.
  :info: Podepsat k úhradě | ABRA Flexi
 • V API je dostupná služba pro korekci cen v tuzemské měně.
  :info: Korekce cen v tuzemské měně | ABRA Flexi
 • V API jsou dostupné akce pro přepočítání cen kusovníku.
  :info: Přepočítání cen kusovníku | ABRA Flexi

Vylepšení

 • Zablokování uživatele ve správě uživatelů v desktopové aplikaci současně mění typ uživatele, aby došlo k uvolnění přístupu v licenci.
 • Zlepšení podpory HW pokladen Elcom
  • Doplněna výzva pro nastavení max. možné přesnosti jednotkové ceny na HW pokladně. Při nesprávném nastavení může pokladna spočítat odlišnou cenu.
  • Doplněna výzva pro nastavení max. limitu slevy na HW pokladně. Pokud není umožněna max. sleva, může prodej skončit chybou.
  • Na dobropisy odeslané do HW pokladny doplněno ukládání fiskálních kódů.
 • Evidence obalů EkoKom
  • Stávající atributy evidence byly rozšířeny o nově platná členění. Došlo k přidání nových atributů: Surovina, Barva a příznak Obsahuje nápoje.
  • Neaktuální Výkaz o produkci obalů EKO-KOM byl nahrazen aktualizovaným výstupem Podklad pro EKO-KOM.
 • Vylepšení validace zadávání BIC/SWIFT. V bankovním spojení v adresáři není povinný, u bankovního přípazu je nutný, pouze pokud je vyžadován použitým elektronickým bankovním formátem.
 • Změna místa určení na dokladech nově vyvolá aktualizaci polí: Kontaktní osoba, Jméno, Telefon a Email.
 • Při načítání výpisů ve formátu CAMT.053 se načítá pole NtryRef (identifikátor transakce v rámci jednoho výpisu) do pole referenční číslo.
 • Pole Uživatel na rezervacích vzniklých z objednávky je plněno uživatelem, který objednávku zarezervoval. Dříve se plnilo uživatelem, který objednávku vytvořil.
 • Do seznamu měrných jednotek přidán den.
 • Doplnění překladů uzlů ve stromu ceníku a stavů ceníku.
 • Při importu majetku (API, Excel) umožněno zadat datum koupě i mimo existující účetní období.
 • Doplnění žurnálu pro vazbu mezi zakázkou a štítky. Je tedy možné zjistit jaké změny probíhaly na štítcích na zakázce.
 • Zpracování událostí na serveru, zodpovědné za odesílání Web Hooks notifikací, elektronické evidence tržeb a automatického odesílání e-mailů, bylo možné snadno zahltit požadavkem na hromadné odeslání faktur e-mailem.
  • Odesílání e-mailů nyní probíhá vícevláknově v samostatné frontě.
  • Změna chování automatického odesílání faktur na serveru:
  • Při aktivních Web Hooks docházelo k automatickému, možná i nechtěnému, odesílání faktur mající Stav mailu = Odeslat, při libovolné změně faktury (např. její vznik při realizaci objednávky nebo libovolná aktualizace dokladu).
  • Nyní je chování shodné jako při neaktivních Web Hooks, automatické odeslání faktur je nutné explicitně spustit API voláním /automaticky-odeslat-neodeslane.
 • Vylepšení slovenského překladu tiskopisu vydané faktury.
 • Personalistika zlepšuje správu zaměstnanců z ciziny:
  • Nově povinné údaje: Státní občanství a Datum narození.
  • Naopak nepovinné je Rodné číslo pro cizince. Prvotní zadávání zaměstnance zobrazí jen varování.
  • Změna Rodného čísla automaticky nastaví Datum narození a Pohlaví pouze, pokud nejsou tyto údaje zadané a pokud nejde o cizince.

Opravy chyb

 • Import do evidence /kusovnik nově řeší automatickou aktualizaci pořadí a cest ostatních uzlů kusovníku, které byly danou změnou ovlivněny.
 • Uživateli typu Pouze pro čtení bylo umožněno číst výsledky uživatelského dotazu také HTTP metodou POST.
  :info: Uživatelské dotazy | ABRA Flexi
 • Doplněna kontrola, která zajišťuje, že se není možné dostat zápornou příjemkou do záporného stavu skladu.
 • Opravy a doplnění kontrol v personalistice pro správné generování výstupu Oznámení o nástupu do zaměstnání:
  • průvodce výstupu kontroluje uvedení povinných údajů v personalistice: Rodné příjmení, Důchod od, Začátek poměru, Konec poměru, Státní občanství
  • XML výstup již neuvádí nepovinné atributy, pokud by měly prázdnou hodnotu
  • oprava názvu pracovišť OSSZ pro XML výstup – nyní je uveden a čerpá se z adresáře z pole Název pro tisky (karta Upřesnění)
 • Opravena chyba při přepočtu skladu u dobropisu, který dobropisoval již neexistující fakturu.
 • Oprava generování švýcarského QR kódu pro platbu na formuláři faktur.
 • Opravena chyba která neumožňovala vyfakturovat objednávku se skladovými pohyby z minulého účetního období.
 • Tiskové reporty pro Českou poštu (podací lístek, poštovní poukázka typu A) se zobrazují jen ve firmách s českou legislativou.
 • Opravy překladů obsahujících informaci o měně.
 • Zakázáno smazat účet, který je použit v předpisu zaúčtování jako DPH 2. snížená.
 • Opravy PDF a XML dodatečného a opravného přiznání pro Slovensko. V XML se správně uvádí typ přiznání, datum zjištění změn a správně se počítají řádky 36 a 37. Do PDF tiskopisu bylo doplněno datum zjištění změn.
 • Oprava tiskopisu Saldo (na výšku, seskupené) aby pro jednu fakturu a velkým množstvím úhrad nedělal velké mezery mezi řádky.

2022.2.10

Přehled změn v ABRA Flexi (5. 5. 2022):

Opravy chyb

 • Oprava a optimalizace nástroje pro přesun databází účtovaných firem (pouze pro cloud).

2022.2.9

Přehled změn v ABRA Flexi (5. 5. 2022):

Opravy chyb

 • Oprava chyby v nástroji pro přesun databází účtovaných firem (pouze pro cloud).

2022.2.8

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 5. 2022):

Opravy chyb

 • API resource /objednani/polozek, pro tvorbu objednávky vydané z uvedených položek objednávek přijatých, již objednává přesně uvedené množství.
  • Docházelo zde navíc k automatickému omezení objednávaného množství dle aktuálního stavu skladu a existujících rezervací, což je žádoucí jen při hromadné tvorbě objednávek vydaných (/objednani/hromadne).
 • Nekonečný timeout v SMTP komunikaci při odesílání e-mailů mohl způsobovat zaseknutí aplikace. Mohlo docházet také k zablokování některých funkcí serveru (odesílání Web Hooks notifikací atd.). Timeout byl zkrácen na 30 sekund.
 • Inicializace účetního období přeceňovala i kompletně uhrazené doklady, protože se do úhrad nezahrnovaly účetní zálohy.
 • Opravy daňového přiznání OSS:
  • Průvodce nedokázal zobrazit vstup kurzu vůči EUR pro více než 5 měn. Obsah okna je nyní prostorově úspornější, lze skrolovat a oknu lze měnit velikost.
  • Doplněna kontrola na zadání nulového kurzu, který by jinak způsobil chybu aplikace.

2022.2.7

Přehled změn v ABRA Flexi (25. 4. 2022):

Opravy chyb

 • Opětovně zprovozněna pojistka proti vícenásobnému spuštění přepočtů (skladu, stavu účtů, …). Pojistka nebyla funkční od verze 2022.2.0.

2022.2.6

Přehled změn v ABRA Flexi (21. 4. 2022):

Opravy chyb

 • Od verze 2022.2.0 docházelo na dokladech k nechtěnému odstraňování položky Korekce rekapitulace DPH při opětovném uložení dokladu (např. v důsledku spárování s úhradou).
  • Pokud Vám na dokladu s aktivní volbou Korekce DPH schází korekční položka, tak pro opětovné doplnění stačí provést libovolnou změnu, případně doklad odpárovat a znovu spárovat s úhradou.
 • Na dokladech v cizí měně docházelo při vymazání typu dokladu k interní chybě aplikace.
 • Tiskový výstup Daňové přiznání MOSS (přehled) končil chybou aplikace: Unknown property ‚typSzbDphNazev‘ on class ‚class cz.winstrom.vo.vyk.VykMoss‘.

2022.2.5

Přehled změn v ABRA Flexi (11. 4. 2022):

Opravy chyb

 • Ve firmě obnovené ze zálohy nebylo možné spravovat uživatele, kteří neměli odpovídající záznam v centrální databázi. Pokus o editaci záznamu končil chybou aplikace.
 • Hromadné změny a importy z Excelu v desktopové aplikaci nepřebíraly aktuálně zvolené účetní období a díky tomu nebylo možné omezit platnost záznamů do minulého období. Vždy se zobrazovala chyba: „Není povoleno nastavit platnost mimo aktuální období.“

2022.2.4

Přehled změn v ABRA Flexi (8. 4. 2022):

Vylepšení

 • Průvodce Oznámení o nástupu do zaměstnání si pamatuje požadovaný výstupní formát (PDF nebo XML).
 • Našeptávání výběrových polí v desktopové aplikaci nyní funguje i při vkládání textu ze schránky.

Opravy chyb

 • Editace položky odemčeného dokladu v zamknutém období v API vracela chybový kód 400 se zprávou “Položku nelze vložit do zamčeného období.”
 • Výplatní páska v němčině zobrazovala místo symbolu měny text “Währungssymbol”.
 • Mzdový výstup Oznámení o nástupu do zaměstnání v XML formátu pro události před 1. dubnem 2022 neuváděl údaje o zdravotní pojišťovně a předchozím orgánu nem. pojištění.

2022.2.3

Přehled změn v ABRA Flexi (5. 4. 2022):

Opravy chyb

 • Odstraněna nahodilá chyba aplikace při načítání dat. Současně bylo vyřešeno i zpomalení aplikace ve verzi 2022.2.x.

2022.2.2

Přehled změn v ABRA Flexi (4. 4. 2022):

Vylepšení

 • Import osob do personalistiky v API umožňuje nastavit také heslo (textové pole password určené pouze pro zápis).

Opravy chyb

 • Popis dokladu úhrady respektuje použitý jazyk.
 • Pokus o úpravu uloženého filtru mohl končit chybou aplikace.
 • V případě zpracování mezd zaměstnanců s rozdělováním práce na střediska se mohlo zobrazovat neoprávněně varování o překročení hodin na střediscích.
 • V průvodci Výběr zboží pro objednání (služba pro vytváření vydaných objednávek z objednávek přijatých) nebylo možné nastavit dodavatele výběrem z adresáře. Tlačítko se symbolem lupy nebylo funkční.

2022.2.1

Přehled změn v ABRA Flexi (28. 3. 2022):

Opravy chyb

 • Inicializace účetního období v desktopové aplikaci končila chybou: “Nepodařilo se označit účetní období za uzavřené.”

2022.2

Přehled změn v ABRA Flexi (25. 3. 2022):

Legislativa

 • Aktualizace předvýběru DPH řádku pro služby OSS, které se od 1. října 2021 evidují na řádek č. 24.
 • Aktualizace číselníků českého Intrastatu pro rok 2022.
 • Nová verze mzdového formuláře Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti – přibyl příznak Zahraniční.
 • Do personalistiky byly doplněny nové tiskové sestavy formulářů:
  • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 26),
  • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
 • Nová verze mzdového formuláře Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání platná od 1. 4. 2021 (PDF, XML). Údaje potřebné pro vyplnění informací o ukončení pracovního poměru přibyly na záložku Pracovní poměr – Ukončení.
 • Aktualizace popisu českých řádků DPH.
 • Slovenská legislativa: Doplnění nových řádků DPH:
  • pro reverse charge faktury: 005-008 R, 009-010 R, 011-012 R
  • pro trojstranný obchod: 000USV1 (nevstupuje do DPH, vstupuje do Souhrnného výkzu s kódem 1)

Nové funkce

 • Po vytvoření XML daňové přiznání One Stop Shop (OSS) se nyní nabízí uložení přiznání do databáze podobně jako u běžného přiznání DPH.

Vylepšení

 • Seznam osob v personalistice byl rozšířen o možnost výběru více řádek, čehož lze využít mimo jiné pro hromadý tisk nových formulářů.
 • Korekce odpočtu zálohy/ZDD nově podporuje také kladné částky odpočtu.
 • Účetní výstup Daňové přiznání OSS byl rozšířen o další užitečný formát výstupu Sumace podle státu a měny.
 • Odpočet zálohového daňového dokladu (ZDD) nyní podporuje také odpočet záporných položek.
 • Aktivace dvoufaktorové autentizace (2FA) ověřuje aktuálnost času na serveru. Pokud je odchylka času >30 sekund proti zařízení pro generování jednorázového kódu, tak se aktivace nezdaří.
 • Vytváření / obnova záloh na RedHat-based linuxu podporuje systémy s více souběžně nainstalovanými verzemi PostgreSQL. Preferuje se binární verze nástrojů pg_dump / pg_restore odpovídající dané databázi.
 • U automaticky generované položky poplatku v desktopové aplikaci je možné editovat účetní vlastnosti.
  • Editovatelnost vlastností přes API byla sjednocena s chováním v aplikaci.
 • Před odesláním dokladů e-mailem v desktopové aplikaci lze nově vybrat e-mailovou šablonu.
 • Služba Vytvořit dobropis nyní dobropisuje také poplatkové položky.
 • V účetním výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML je nově možné volit rozsah zvlášť pro rozvahu a zvlášť pro výkaz zisku a ztráty.
 • V evidenci Prodejní kasa byl průvodce služby Zaúčtovat prodejky rozšířen o možnost nevytvářet nulové pokladní doklady, což je řízeno novou volbou “Vytvořit pokladní doklad při nulové částce”.
 • Nastavit SMTP server ve firmě nyní může kterýkoliv uživatel s právem zápisu na formulář “Nastavení SMTP serveru”. Dříve musel mít uživatel serverové oprávnění pro přístup do všech firem.
 • Prodejní kasa: Akce Test komunikace – fiskální kasa byla rozšířena o dialogu pro změny nastaveného portu v konfiguračním souboru pos.xml, v případě selhání komunikace s HW pokladnou.
 • Doplněny anglické překlady pro tiskový výstup českého mzdového listu a slovenské rozvahy.
 • Realizace objednávek v API ověřuje existenci skladových karet pouze pro realizovatelné položky. Již zrealizované položky jsou z kontroly vynechány.
 • Prodloužení maximální délky vlastnosti Kód/zkratka ceníku na 64 znaků. Samozřejmě se tím prodlužují i všechna související pole (kód položek dokladů, dodavatelské / odběratelské kódy atd.).
 • Na ostatní pohledávky a ostatní závazky doplněny přehledy změn vybraného záznamu.
 • Desktopová aplikace nově kontroluje změnu hodnot platnosti záznamu také při Importu z Excelu nebo při Hromadné změně. Kontrola nedovoluje nastavit platnost záznamu mimo aktuální období.
 • API – atribut filterValues již podporuje i lokalizované číselníky.
 • API resource /inicializace-noveho-obdobi nyní podporuje firmy typu daňová evidence, kde nejsou vyžadovány parametry účtů podvojného účetnictví: https://demo.flexibee.eu/devdoc/inicializace-noveho-obdobi
 • Slovenská legislativa: doklady odeslané do online evidence eKasa se uzamykají. Mimo jiné je tak zabráněno jejich opakovanému odeslání do evidence.

Opravy chyb

 • Změna výchozí hodnoty kódu označující druh příjmu v XML podání Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnostiSrážková daň (DPSVD2). Nyní je uváděn kód 772 – příjem fyzických osob.
 • Mzdový výstup Výpočet daně a daňového zvýhodnění počítal chybně částku daně v případě příjmů podléhající 23% zdanění.
 • Na potvrzení o zaměstnání se neuvádí informace o zástupci.
 • V příloze k žádosti o nemocenské se informace o tom, zda je zaměstnanci nařízena exekuce, rozhoduje podle srážek platných v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém vznikla sociální událost.
 • API požadavek nastavující objednávce přijaté stavUzivK na hodnotu “stavDoklObch.storno” současně s uvedením položek obsahující rezervaci mohl skončit chybou “Nelze rezervovat více než je na skladě …”.
 • API – účetní vlastnosti (datum zaúčtování, řádky DPH atd.) jsou nyní na neúčetní položce při pokusu o změnu tiše ignorovány.
 • Na neúčetních položkách dokladů bylo možné měnit příznak pro kopírování hodnoty z hlavičky dokladu i v případě needitovatelných účetních polí.
 • Oprava uvádění subjektů ve výstupech Souhrnného hlášení k DPH (PDF i XML) v případě firmy zastupované fyzickou osobou.
 • Manuální smazání skladové rezervace zruší rezervaci i na položce navázané objednávky. V případě rezervací pro sadu se rezervace na položce objednávky zruší až při smazání poslední rezervované položky této sady.
 • Výpočet procenta realizovatelnosti v přijatých objednávkách již nezahrnuje stornované položky a zbytečně se nepřepočítává realizovatelnost stornovaných objednávek.
 • Oprava a vylepšení uloženého dotazu pro zobrazení historie změn vybraného dokladu.
  • V případě smazání položky (štítku) mohlo dojít k zobrazení informací pro záznam se stejným ID, ale z úplně jiné tabulky.
  • Došlo ke změně způsobu zobrazování smazaných položek, pro které se nyní zobrazuje více informací a jsou uvedeny víceřádkově stejně jako změny hodnot.
  • Zobrazuje se vytvoření již smazaných položek a přiřazení již odebraných štítků.
  • Došlo ke zjednodušení SQL dotazu a doplnění indexu pro zrychlení dotazu.
 • Opravena chyba při načítání výpisů ve formátu ABO přes API. Pokud obsahoval výpis účty v tzv. “vntiřním formátu”, naimportovala se špatná čísla účtů.
 • Obnovení firmy v testovacím režimu mohlo skončit chybou, pokud bylo nutné aktuálně přihlášeného uživatele přidat do uživatelů v dané firmě.
 • Systémové dialogy (výběr souboru, tiskový dialog) se na novějších verzí macOS zobrazovaly pouze v angličtině. Nyní se budou zobrazovat dle jazyka operačního systému, pokud to je čeština, slovenština, angličtina nebo němčina.
 • Generování faktur ze smluv končilo chybou aplikace, pokud byl v nastavení firmy některý z jazyků aplikace nastaven na “neaktivní” nebo byl prázdný.
 • Opravena chyba při pokusu o realizaci objednávky s neskladovým produktem do skladového dokladu přes API.
 • Oprava chyby v API, kdy přihlášení zablokovaného uživatele, mohlo cílovou firmu trvale znepřístupnit i všem ostatním uživatelům.
 • Titulky hlášení již respektují zvolený jazyk.
 • API evidence /doklad-k-uhrade znovu obsahuje sloupec typPohybuK, který je nezbytný pro správnou filtraci dokladů. Oprava zpracování query parametru mesicRok v evidenci /vykaz-hospodareni.
 • Slovenská legislativa: na tiskové sestavě faktury se nezobrazovaly v rekapitulaci DPH položky vstupující do daňového přiznání OSS.

2022.1.3

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 3. 2022):

Opravy chyb

 • Obnova zálohy na Debian-based linuxu nově vyhledává binární verzi pg_restore odpovídající cílové databázi. Vylepšení opravuje nemožnost obnovení zálohy na systémech s více souběžně nainstalovanými verzemi postgresql-client balíčku.
 • Vstup dokladu do Intrastatu byl od verze 2022.1.0 podmíněn vyplněním typu věty (pole Zvláštní pohyb) i na firmách se slovenskou legislativou, kde je tento číselník prázdný (nepoužívá se). Nahrazeno filtrací dokladů dle vyplnění kódu Transakce.
 • Při používání kódu zakázek delších než 20 znaků se v aplikaci zobrazovala chyba “Nalezena nekonzistence hodnot…” při pokusu o upravení záznamu odkazujícího na tuto zakázku.

2022.1.2

Přehled změn v ABRA Flexi (9. 2. 2022):

Vylepšení

 • Obecné zrychlení načítání dat v případě řazení záznamů podle kódu (interní číslo, zkratka), kde kód zajišťuje unikátní identifikaci záznamu.
  • Tj. zrychlují se seznamy dokladů, adresář (a všechny další číselníky), ale již ne pro přehled položek dokladů.
  • Na firmě s miliony záznamů by se mělo projevit zrychlení v řádu sekund (řazení nesmí být kombinované).

Opravy chyb

 • Hromadné přepočty v klientské aplikaci končili chybou, pokud uživatel nebyl současně přihlášen ve webovém rozhraní.

2022.1.1

Přehled změn v ABRA Flexi (7. 2. 2022):

Vylepšení

 • Hromadné přepočty dat (přepočet skladu, stavu účtů, …), od verze 2021.9 probíhající ne serveru, si automaticky aktualizují práva uživatele a vešekerá nastavení.

Opravy chyb

 • Platba na prodejní kase generuje automatickou úhradu na zbývající částku až po odsouhlasení uživatelem. Při jejím vygenerování se již nezobrazuje mylná zpráva “Doklad stále není uhrazen. Opravu jej chcete zavřít?”.
 • Průvodce zadáním platby na prodejní kase, v případě potvrzení dialogu bez zadání částek, vytvářel úhradu se zápornou částkou na vrácení.
 • Optimalizace načítání poplatkových položek dokladu. Na firmách s velkým množstvím záznamů dochází ke zrychlení některých operací (např. editace faktur, mazání položek, …).
 • Opravy chyb v generování výkazu pro Intrastat:
  • Doklady bez uvedení typu věty (pole Zvláštní pohyby) již nevstupují do položkového výstupu.
  • Doplněna kontrola vyplnění pole Stát původu v případě běžného typu vět.
  • Pro zásilky malého rozsahu se již neuvádí DIČ partnera.
  • Oprava seskupování položek podle neuvedeného DIČ partnera.
  • Drobné opravy a vylepšení průvodce (neskrývání vstupu hodnoty zásilek malého rozsahu, skrytí nedostupných voleb, přednastavuje se předchozí měsíc, …).

2022.1.0

Přehled změn v ABRA Flexi (28. 1. 2022):

Legislativa

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2022
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 36.119 Kč (v roce 2021 bylo 34.766 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 1.867.728 Kč (bylo 1.701.168 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 14.570 Kč (bylo 13.088 Kč).
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.
  • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění na 16.200 Kč (bylo 15.200 Kč), ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.
  • Změna výše slevy na poplatníka na 30.840 Kč (bylo 27.840 Kč).
  • Změna výše, do které jsou uznatelné náklady na stravenkový paušál na 82,60 Kč (bylo 75,60 Kč).
  • Zrušení měsíčního stropu pro daňový bonus.
  • Změna hranice, od které se použije daň 23 % – nově 155.644 Kč (bylo 141.764 Kč).
  • Aktualizace mzdových formulářů:
   • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (MFIN 5460/1 – vzor č. 26)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou (MFIN 5460 – vzor č. 30) i srážková daň (MFIN 5460/A – vzor č. 9).
 • České hlášení Intrastatu je možné vytvořit ve zjednodušeném režimu.
 • Aktualizace XML výstupů pro slovenský výkaz Intrastat.

Nové funkce

 • Prodejní kasa podporuje formy úhrady se zaokrouhlením na půlřády: 0.05, 0.5 a 5.
 • Na formulář zakázek v GUI přibyla nová záložka Další informace zpřístupňující údaje, které byly doposud dostupné pouze v API.

Vylepšení

 • Vylepšení generování výkazu pro Intrastat
  • Průvodce Generování Intrastatu provádí podrobnější kontroly vyplnění intrastatových polí a přesněji informuje o chybách.
  • Vstup dokladu do Intrastatu je podmíněn vyplněním typu věty na hlavičce dokladu v poli Zvláštní pohyb
  • Do českého výkazu (ve formátu CSV) nevstupují položky s nulovou hodnotou a pokud nemá doklad vyplněno DIČ protistrany, použije se předepsaný kód QV123
 • Maximální délka zkratky (kódu) zakázky byla prodloužena na 30 znaků.
 • Okno Detaily o aplikaci zobrazuje některé důležité adresářové cesty. Výpis cest byl doplněn také do ladicích výpisů při spouštění aplikace.
 • Načítání výpisů PayPal nyní podporuje částky ve formátu neměcké lokalizace (desetinná čárka a tečka jako oddělovač řádů).

Údržba

 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML. Od zdaňovacího období 2021 je v platnosti nová verze elektronického podání pro daň z příjmu právnických osob (DPPDP9).

Opravy chyb

 • API import dokladů má opravenu aktualizaci a přidávání poplatkových položek.
 • Opraveno mazání rezervací na instalacích s databází PostgreSQL 8.3.
 • Oprava serverové autentizace, která při použití HTTPS protokolu vyžadovala impersonifikaci, i v případech, kdy to není nezbytné. Například při nahrávání SSL certifikátu.
 • Ve mzdovém formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění plníme řádek 22 jen, pokud se neuplatňuje sleva na děti.
 • Při uzávěrce účetního období nedošlo k vymazání starých přecenění neuhrazených faktur, pokud již neexistovala ani jedna neuhrazená faktura (od poslední uzávěrky došlo k uhrazení všech původně neuhrazených faktur).
 • Přidání dvoufaktorové autorizace způsobilo zpětnou nekompatibilitu externí autorizace. Rozhraní AuthBase je nyní stejné, jako bylo před změnami ve verzi 2021.10.0.
 • Instalace na macOS mohla selhávat při přísnějším nastavení zabezpečení OS.