2024.3.2

Přehled změn v ABRA Flexi (28. 5. 2024):

Údržba

 • Aktualizace načítání XML formátu eNeschopenky, kde byl změněn způsob ohlašování druhu nemoci a úrazů. Import e-neschopenky založí nově Nepřítomnost – Důvod nepřítomnosti – Pracovní úraz, pokud se jedná o pracovní úraz

Opravy chyb

 • Docházelo k chybě aplikace po přihlášení do firmy v případě, že IČ v nastavení firmy obsahovalo mezeru či jiný nepovolný znak.
 • Opraveno načítání bankovních výpisů od ING ve formátu Multicash-UTF8 koncovka sta.
 • Některé SEPA XML soubory vygenerované z FIO banky obsahuje před variabilním symbolem znak “?”, díky čemuž byl VS naimportován chybně. To se již neděje a VS je importován správně.
 • Opraveno načítání bankovních výpisů ve formátu Multicasch, ve kterých po variabilním symbolu nic nenásledovalo, tedy nebyly ukončeny znakem ,,?“.
 • (SK Legislativa) párování tuzemské měny s cizí měnou vyžaduje přepočtový kurz:
 • SEPA platby lze nyní použít i pro tuzemský příkaz k úhradě

2024.3.1

Přehled změn v ABRA Flexi (6. 5. 2024):

Opravy chyb

 • Dočasné vypnutí atributu messageCode v chybových výstupech API, než bude zajištěna zpětná kompatibilita JSON formátu.
 • Oprava pádu aplikace při hromadných změnách v evidencích Odběratelské a Dodavatelské smlouvy.

2024.3

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 4. 2024):

Nové funkce

 • Přidána nová evidence Nástroje/číselníky/ Skupiny plnění. Sloužík rozlišení položek ZDD podle typu plnění při odpočtu, aby se správně vytvářely přeplatkové položky na fakturách, kde je více plnění.
  • V API …/{firma}/skupina-plneni/
  • V budoucnu bude použito k rozlišení položek ZDD podle typu plnění při odpočtu, aby se správně vytvářely přeplatkové položky na fakturách, kde je více plnění. Například máme souhrnnou fakturu na vodu a elektřinu, tak zde nemůžeme přeplatky ze záloh na vodu uplatnit na hrazení elektřiny a naopak.
 • Nově odpočet ZDD umí zohlednit skupinu plnění. Pokud je při odpočtu vybrána skupina plnění, na faktuře se počítá pouze s částkami z položek s danou skupinou. Odpočtové částky se napárují pouze položky s danou skupinou a vytvoří odpočtové položky (s DPH podle faktury). Případný zbytek se stává přeplatkem (s DPH ze ZDD).V desktopové aplikaci se zobrazí výběr skupiny v dialogovém okně výběru částek v případě, že na faktuře je více než jedna skupina/nevyplněno.
 • Přidána nová funkce umožňující na faktuře zaokrouhlit doklad po odpočtu záloh/ZDD.
 • Přepočet prodejních cen v API:
  • /cenik/(filtr)/prepocti-prodejni-cenu pro přepočet cen vybraných ceníku
  • /skupina-zbozi/(filtr)/prepocti-prodejni-cenu pro přepočet cen ceníku vybrané skupiny zboží
 • API: Do chybové odpovědi byl doplněn message kód unikátní vždy pro danou chybu, viz ukázka níže.
  • <message messageCode="smtpSeverNotSet">!Není nastaven SMTP server: SmtpConf</message>
 • Přidány 2 nové sub-evidence/relace pro odpočty záloh od faktury.

Vylepšení

 • Na mzdový výstup Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání doplněny kontroly.
 • V SK legislativě je nově možné při události částečné vyřazení/úplné vyřazení odpisovaného majetku upravit účetní zůstatkové ceny.
 • Nově přidáno tlačítko pro import e-Neschopenek pomocí xml v agendě personalistika a aktualizace mezd/mzda zaměstnance/aktualizuj nepřítomnost.
 • Nově lze generovat XML výstup pro ZP (Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele). Soubory XML jsou označeny zkratkou dané pojišťovny.
 • Doplněna podpora pro bankovní výpisy SEPA XML camt.053.08
 • Doplněna podpora pro tuzemské příkazy ve formátu SEPA XML Pain. U tuzemských příkazu ve formátu SEPA XML lze identifikovat účet také pomocí čísla účtu a kódu banky. Pokud je vyplněno číslo účtu, kód banky a IBAN, tak je vždy preferován IBAN.
 • Doplněna dokumentace /uzivatelska-vazba/properties o vlastnosti evidenceType (rw), objectId(r), object(w)
 • Vylepšení zaokrouhlování dokladů
  • Pokud je na dokladu zapnuta funkce Korekce DPH, zaokrouhlování vytvoří položky tak, aby byl doklad po zaokrouhlení také korektní (tj Částka DPH celkem odpovídá částce DPH vypočtené ze součtu částek základů položek).
 • Vylepšení vzhledu a možností konfigurovatelné tiskové sestavy:
  • zmenšení písma a optimalizace rozmístění textů, aby se na stránku vešlo více položek
  • umožněna změna barvy barevného pruhu
  • možnost zobrazení čísla původního dokladu v případě dobropisu
 • Vylepšení hromadných změn
  • do /properties přidat příznak “hromadné změny” inMassUpdateable = true/false
  • přidání hromadných změn do evidencí Smluv
  • hromadné změny v řadě evidencí rozšířeny
 • Úprava tiskopisu faktury – sloučení zaokrouhlení a korekcí do jednoho řádku, zahrnutí všech položek do celkových součtů.
 • API – vylepšení importů EDI
  • import využívá typ faktury z nastavení firmy „Přijaté faktury z EDI“
  • import správně reaguje na chybějící EAN kódy.
 • Doplněn přepínač „Zahrnout“ při fakturaci zbývajících položek objednávky přijaté, která je částečně vydána.
 • V aplikaci i v API zamezena možnost zadat více nastavení firmy se stejným datem „Platné od data“.
  • Od zadaného data již platí jiné nastavení '(první nastavení)'
 • Zvětšení pole pro kód číselníku mzdových složek na 30 znaků.
 • Zaměstnanci – Personalistika – při nastavení „přidej nastavení platné od“ jiného dne, než 1. dne v měsíci, vyvolá varování:
 • API: Přepočet prodejní/nákupní ceny kusovníku lze spustit i pomocí akce:
  • <kusovnik filter="id = 'ext:7130:KUS1:0'" action='prepocti-nakupni-cenu'/>
  • <kusovnik filter="id = 'ext:7130:KUS1:0'" action='prepocti-prodejni-cenu'/>
 • Validace importu typu položky pro položku dokladu. Pro danou evidenci lze importovat pouze správný typ položky. Pro interní doklad tak např. není možné importovat ceníkovou položku.
 • Výkonnostní optimalizace při filtraci v API dle hodnoty lokalizovaného číselníku.
 • Při tvorbě inventury zpřesněna hláška o nedostatku skladem. Pokud budeme vyskladňovat více k datu zpětně, než je v budoucnu dostatečného množství skladem, upozorní nás aplikace na tuto skutečnost.
 • Zpřehlednění výběru bankovních účtů obsahujících IBAN na dokladu
 • Do číselníku bankovních ústavů nově přidána banka Partners
 • Při odpočtu záloh a ZDD se zobrazuje nové okno, které se ukáže při neshodě částek a obsahuje doplňující informace pro možnosti zaokrouhlení:

Údržba

 • Doplnění API dokumentace:
  • Článek popisující parametry pro sestavování URL doplněn o chybějící možnosti: mode, xpath, access-attribs a no-comments.
 • Doplněn alias se správným názvem evidence v API pro příslušenství ceníku.

Opravy chyb

 • Opraveno zpracování nových položek odpočtu záloh při exportu e-faktury do formátu ISDOC.
 • Účetní výstup Podklady k DPH pro SK legislativu doplněny o pole IČ DPH.
 • Opravena možnost filtrace mzdových složek v průvodci generace „Rekapitulace mzdových složek“.
 • Oprava chyby ke které docházelo při uložení dokladu s položkami obecnými i katalogovými u firmy neplátce DPH.
 • Oprava chyby: při stornování odpočtové položky nebo faktury s odpočtovou položkou se na navázané záloze nastaví Částečně odpočteno v případě, že bylo Kompletně odpočteno.
 • Na automaticky vytvořené výdejce materiálu (na základě příjemky výrobku) se již správně nastavuje pole Poslední změna.
 • Po odpočtu ZDD v dokladu s položkou korekce DPH zůstává položka korekce stejná, jako byla před odpočtem.
 • Rozvaha u příspěvkových organizací – opravena definice řádku P.D.III.35 u účtu 383 na ,,převrátit znaménko“.
 • Sazby DPH na účetních dokladech jsou nyní nabízeny dle data zdanitelného plnění. U neúčetních dokladů zůstávají dle data vystavení.
 • Při vytvoření částečné výdejky z objednávky a následné vytvoření faktury z objednávky, kde byl zahrnutý odpočet zálohy/ZDD, se tento odpočet ve faktuře rozdělil chybně do dvou řádků (druhý jako přeplatek). Nyní odpočet proběhne správně (celý v jednom řádku položek vyúčtovací faktury).
 • Při vytváření zahraničního příkazu k úhradě v nové verzi není v bankovním spojení dodavatele požadován kód BIC (u států EHS) a uvedení bankovního účtu odběratele v uhrazovaném dokladu.
 • Při změně státu firmy na dokladu nedocházelo k aktualizaci řádků přiznání DPH.
 • Opraveno náhodné selhávání HTTP requestu s chybou Early EOF v cloudu.
 • API: Datum vystavení dobropisu již správně neaktualizuje pole datum sazeb DPH.
 • Při metodě oceňování FIFO docházelo při dobropisování přijaté faktury k vynulování hodnoty výdejek. Dělo se tak pro ceníky evidující výrobní čísla.
 • API: Oprava nahodilé chyby 400 (early EOF) při uploadu příloh.
 • API: Uhrazená faktura má již správně vyplněn parametr deletable=“false“.
 • Pokud připojený platební terminál nedostane odpověď, nebude již probíhat nekonečné čekání na připojení.
 • API: Inventura lze vložit i do jiného, než aktuálního účetního období.
 • Změny a validace platiOdData v nastavení firmy.
 • Tiskopis Opis dokladu nyní zobrazuje zkratku Střediska
 • Tiskový report „Přehled smluv“ zobrazuje pouze seznam smluv, které byly vyfiltrovány.
 • Přiznání OSS již nezobrazuje státy duplicitně, pokud se do určitého státu fakturuje ve více měnách.
 • SK Legislativa – do kontrolního výkazu DPH je přidaná odfiltrace mezer z čísel dokladů a IČ DPH.
 • SK legislativa – přiznání OSS – Celková fakturace v měně a celkový základ pro jednu sazbu a plnění (základ a DPH) je přepočtena kurzem ECB a výsledek je oříznut na dvě desetinná místa.
 • Oprava API filtrace podle virtuální vlastnosti, která končila chybou 500.
 • Automatické odpočty nerespektovaly částečně uhrazený doklad a odpočítávaly celkovou částku.

2024.2.10

Přehled změn v ABRA Flexi (11. 4. 2024):

Opravy chyb

 • Oprava výběru modulů na účetním výstupu Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti.

2024.2.9

Přehled změn v ABRA Flexi (4. 4. 2024):

Vylepšení

 • Výchozí hodnota parametru uživatelského dotazu umožňuje nově ukládat delší texty
 • Doplněna podpora pro bankovní výpisy SEPA XML camt.053.08

Opravy chyb

 • Import bankovního výpisu v SEPA XML formátu camt 053 již nekončí interní chybou aplikace, pokud obsahuje neplatný IBAN.

2024.2.8

Přehled změn v ABRA Flexi (4. 4. 2024):

Nové funkce

 • Do Aktualizace mezd přidána nová služba Změna číselníku mzdové složky. Umožňuje nahrazení vybrané mzdové složky (původní) za jinou složku (nahrazující).

Vylepšení

 • Finbricks: Pro banku Creditas je použit spolehlivější způsob načítání zaúčtovaných transakcí (striktně vyžadován údaj bookingDate).
 • Zrychlení vyhledávání s pomocí IN filtru. Výraz filtrace má UPPER tvar pokud validační nastavení neurčuje jinak.

Opravy chyb

 • Oprava importu z Excelu (WUI/API), kdy předpis zaúčtování bylo možné propsat na položku neúčetní zálohy.
 • Oprava zaokrouhlení srážek zaměstnance ze stravenek. Doplněna validace, že hodnota stravenky musí být celé číslo.
 • Řádek DPH 20 K neměl uveden kód pro souhrnné hlášení.
 • Souhrnná fakturace nefungovala správně při fakturaci položek s neplatnou (zrušenou) sazbou DPH. Tato sazba je nyní nahrazena nejbližší vyšší platnou sazbou DPH.
 • (SK) Oprava čísla organizační jednotky (organizationUnit) v XML podání pro Intrastat. Znak pomlčka nahrazen číslem “000”.
 • V ojedinělých případech mohlo docházet k chybě k úpravě množství na položce skladového dokladu. Pole “Množství” je nyní pouze pro čtení napříč aplikací.
 • Při tvorbě příjemky výrobku (kusovník) z vydané objednávky docházelo při chybném nastavení kusovníku k pádu aplikace.
 • Po odpočtu ZDD v dokladu s položkou korekce DPH zůstává položka korekce stejná, jako byla před odpočtem.
 • Při vytvoření částečné výdejky z objednávky a následné vytvoření faktury z objednávky, kde byl zahrnutý odpočet zálohy/ZDD, se tento odpočet ve faktuře rozdělil chybně do dvou řádků (druhý jako přeplatek). Nyní odpočet proběhne správně (celý v jednom řádku položek vyúčtovací faktury).
 • Při vytváření zahraničního příkazu k úhradě v nové verzi není v bankovním spojení dodavatele požadován kód BIC (u států EHS) a uvedení bankovního účtu odběratele v uhrazovaném dokladu.
 • Nebylo možné vygenerovat Mzdové listy pro zaměstnance bez vypočtené výplaty.

2024.2.7

Přehled změn v ABRA Flexi (7. 3. 2024):

Verze opravuje vykazování produktů penzijního pojištění uzavřená do konce roku 2023 v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Pro pojištění uzavřená do konce roku 2023 je třeba použít nově přidávanou sadu složek. Detailně viz popis a přiložený návod níže.

Vylepšení

 • Přidána podpora pro smlouvy na penzijní pojištění uzavřené do konce roku 2023:
  • Na základě metodické aktuality, která byla zveřejněna 13.2.2024 jsme přidali složky PŘÍSP.PEN.POJ.DO.23, PŘÍSP.PEN.POJ%.DO.23 (složky určené pro příspěvek zaměstnavatele), PENZIJ. POJ.DO 23 (spoření zaměstnance). Pro správné zobrazení příspěvků na formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, je třeba, aby složky PŘÍSP.PEN.POJ.DOPL.%, PŘÍSP.PEN.POJ.INST.%, PŘÍSP.PEN.POJ.STAT %, PŘÍSP.PEN.POJ.DOPLŇ, PŘÍSP.PEN.POJ.INSTIT, PŘÍSP.PEN.POJ.STAT, PENZIJ. POJ. DOPLŇ., PENZIJ. POJ. INST., PENZIJ.POJ.STAT obsahovaly jen příspěvky na smlouvy uzavřené od 1.1.2024. Pokud jsou použity pro smlouvy uzavřené před 1.1.2024, je třeba tyto složky změnit na nově přidané složky (PŘÍSP.PEN.POJ.DO.23, PŘÍSP.PEN.POJ%.DO.23, PENZIJ. POJ.DO 23), zrušit výpočet již vypočtených mezd a provést přepočet mezd, případně provést znovu generování závazků.
  • podrobný návod naleznete Penzijní pojištění uzavřené do 31.12.2023.

Údržba

Opravy chyb

 • Tisk mzdových listů již není omezován platností odkazovaných osob, resp. platností jejich konkrétního nastavení.
 • Webové služby pro doplňování údajů z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) vracejí správné DIČ v případě skupinového plátce DPH.
 • V API opraveno chování atributu removeAll pro kolekce sad a kompletů.
 • Opraveno generování výdejek z vydané faktury pro položky sady s mapováním skladu:
  • chybně se vytvářelo tolik výdejek, kolik bylo položek sady. Všechny měly sklad z položky faktury.
  • nyní se správně vygeneruje jen tolik výdejek, kolik je různých skladů mapováno na položky sady.
 • Oprava (SK) Přiznání OSS:
  • přepočet dokladů z cizí měny do EUR se provádí pro celkové sumy a nikoliv jednotlivá plnění.
  • výsledné hodnoty se zaokrouhlují matematicky.
 • Skladová výdejka vytvořená kopií ze skladové příjmky mohla při nedostatku zboží na skladě způsobit ve skladu nekonzistenci (záporný stav místo požadavku na výdej a chybné provázání na příjemku).
 • Oprava generování FIFO vazeb u dokladů vzniklých z inventury. K problému docházelo u ceníků s vypnutým příznakem evidovat šarže a/nebo expirace, u kterých byly šarže a/nebo expirace v minulosti evidovány a naskladněny.
 • Automatické odpočty záloh končily ve výjimečných případech chybou Index out of bounds exception. Nyní bude odpočet pokračovat s dalšími zálohami.
 • Webová služba pro aktualizaci kompletního adresáře firem Aktualizovat vše, vracela prázdné názvy společností, pokud byl součástí názvu znak ampersand (&).
 • Oprava číselníku států v SK legislativě – názvy kompletně ve slovenském jazyce
 • Datum zápůjčky v agendě Majetek nyní nedovolí uložit datumOd > datumDo
 • Opravena chyba A JSONObject při zadání emailu pro zaslání nového hesla/tokenu
 • Nastavení stavu “odpočteno” na starší ZDD, které byly již kompletně odpočteny, ale kvůli dřívější (před rokem 2021) chybě nebyl příznak Stav odpočtu správně nastaven.
 • Opravena chyba, kdy uživatel s rolí “Obchodník” neměl práva přistupovat na číselník Stav obchodního dokladu.
 • Oprava webové služby pro vyhledávání firem dle DIČ (klikací odkaz “DIČ:” v GUI) přesměrováním na Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) v případě firem, jejichž DIČ neodpovídá IČ.

2024.2.6

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 2. 2024):

Legislativa

 • Nový vzor formuláře Přiznání k DPH č. 24.

2024.2.5

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 2. 2024):

Opravy chyb

 • Zpřesnění výpočtu částek automatického odpočtu zálohových daňových dokladů pro scénáře s odpočtem více záloh na jednom dokladu.

2024.2.4

Přehled změn v ABRA Flexi (19. 2. 2024):

Opravy chyb

 • Vylepšení algoritmu automatického odpočtu zálohových dokladů: oprava výpočtů se zápornými položkami, optimalizace výběru nejvhodnější položky k odpočtu a oprava určení výše odpočítatelné částky.
 • Zpřesnění výpočtu částek odpočtu zálohových daňových dokladů.
 • Nový doklad přijaté faktury již nevrací chybu o nekonzistenci hodnot v datSazbyDph.
 • Napojení Finbricks načítá pouze zaúčtované transakce.
 • Našeptávač firem již nezobrazuje chybně trademark u vybraných firem při stažení z ARES.
 • Oprava Single sign-on protokolu SAML pro provoz v prostředí MS Azure.
 • Zvýšení přesnosti zobrazovaných částek na tiskové sestavě faktury. Kurz cizí měny se mohl zobrazovat s omezenou přesností jen na 2 desetinná místa.

2024.2.3

Přehled změn v ABRA Flexi (6. 2. 2024):

Vylepšení

 • Zadávání hesla pro výplatní pásky v desktop aplikaci bylo doplněno o kontrolní pole ověřující správnost zadání hesla.

Opravy chyb

 • Oprava vytváření zálohy / ZDD ze starší objednávky obsahující již neexistující sazbu DPH (zrušení 2. snížené).
 • Vytváření faktury vydané upozorňuje na zadání prodejní ceny nižší než nákupní až při vytváření položky. Již nebude docházet k neoprávněnému varování v průběhu zadávání.
 • Do mezd pro rok 2024 byly přidány zpět varianty příspěvků na penzijní pojištění s %: PŘÍSP.PEN.POJ.DOPL.%, PŘÍSP.PEN.POJ.INST.%, PŘÍSP.PEN.POJ.STAT % (náhrada složky PŘÍSP.PEN.POJ %) – i tyto složky se nově zadávají ve Stálých mzdových složkách a váží se ke konkrétnímu pracovnímu poměru.
  • Jako základ pro výpočet částky je použita složka HRUBÁ MZDA DÍLČÍ (hrubá mzda pro 1 PP). Dříve se počítalo chybně ze složky HRUBÁ MZDA CELKEM (hrubá mzda pro všechny PP).
 • Opravena chyba, kdy se PŘÍSP.PEN.POJ % nezahrnovalo do limitu 50.000 Kč na penzijní spoření.
 • Výpočet mezd – opravena chyba, kdy kombinace DPP pod 10.000 (DPČ pod 4.000) a stravenkového paušálu přesahujícího limit, do kterého se neodvádí ZP a SP (případně ostatních obdobných částek nad limit), bylo chybně počítáno ZP a SP z částky nad limit.

2024.2.2

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 2. 2024):

Opravy chyb

 • Oprava zjišťování částek dostupných k odpočtu ZDD
  • U ZDD, které bylo částečně odpočteno starým způsobem, mohlo dojít ke špatnému výpočtu dostupné částky
  • Nyní se výběr ZDD k odpočtu omezí na ty, u kterých není nastaveno Stav odpočtu: stavOdp.komplet
 • Odpočty ZDD nepřidávají k názvu položky “ – přeplatek”, pokud je některým z parametrů zablokováno chování dle § 37a ZDPH.

2024.2.1

Přehled změn v ABRA Flexi (1. 2. 2024):

Opravy chyb

 • Načítání bankovních transakcí přes Finbricks nyní ignoruje nezaúčtované pohyby a nekončí chybou: Nepodařilo se získat datum transakce.
 • Naturální plnění chybně snižovalo částku K výplatě a částku Čistý příjem.
 • Opravuje instalaci verze 2024.2.x v případě, že číselník mzdových složek (Zaměstnanci / Nastavení mzdových složek) obsahuje záznam se zkratkou “STRAVENKY”. V takovém případě dojde k automatické změně zkratky dané složky na “STRAVENKY UŽIV”.
 • Vkládání položek do inventury se řídí správně aktuálním nastavením evidování šarží a nebo expirací na daném ceníku. V případě vypnutého evidování jsou ignorovány případně zadané šarže / expirace na skladových pohybech.

2024.2.0

Přehled změn v ABRA Flexi (1. 2. 2024):

Legislativa

 • Aktualizace verze XML e-podání ONZ 2022 pro ČSSZ na verzi 1.2 pro oznámení podávaná v roce 2024.
 • Aktualizace formuláře Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 3)
 • Sjednocení podmínek pro stravenky a stravenkový paušál. Přibyla nová složka STRAVENKY. Do té se zadává ta část hodnoty stravenky, kterou hradí zaměstnavatel. U této části se pak hlídá, stejně jako v případě stravenkového paušálu, překročení hranice pro osvobození. Pro rok 2024 je tato hranice 116,20 Kč. Ta část hodnoty stravenky, kterou si hradí zaměstnanec, se, stejně jako doposud, uvádí ve srážkách za použití složky Stravné fixní.
  • Nově se stravenky zadávají ve Stálých mzdových složkách a jsou vázány na konkrétní pracovní poměr. Do pole Procento / konstanta se zadává část hodnoty stravenky srážená zaměstnanci, do pole Částka se zadává celková hodnota stravenky.
  • Pokud je směna dlouhá 11 a více hodin, jsou na ni vypočteny 2 stravenkové paušály, 2 stravenky.
  • V nastavení firmy, skupiny osob, pracovního poměru lze pak pro srážky stravenek a pro částky stravenek do limitu a nad limit vybrat typy interních dokladů a předpisy zaúčtování, které se použijí při generování závazků z mezd.
 • Mzdová kalkulačka pro rok 2024 kontroluje ukončení zrušených mzdových složek pro stravné a pro penzijní spoření.
 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2024:
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 40.638 Kč (bylo 38.294 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 2.110.416 Kč (bylo 1.935.552 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 15.440 Kč (bylo 14.074 Kč).
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.
  • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění na 18.900 Kč (bylo 17.300 Kč), ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.
  • Změna výše, do které jsou uznatelné náklady na stravenkový paušál na 116,20 Kč (bylo 107,10 Kč).
  • Změna hranice, od které se použije daň 23 % – nově 131.901 Kč (bylo 161.296 Kč) – dříve se jednalo o 4 násobek průměrné mzdy, nově se jedná jen o 3 násobek.
  • Ruší se sleva na studenta.
  • Změna výše SP za zaměstnance. Zavádí se nemocenské pojištění ve výši 0,6 % a díky tomu vzrůstá celková výše SP za zaměstnance z 6,5 % na 7,1 %.
  • Změna výše průměrné mzdy 43.967 Kč (bylo 40.324 Kč). S tím souvisí změna limtů pro slevu na SP. Nově je hranice měsíčního příjmu 65.951 Kč a hranice hodinové mzdy 506 Kč. Tyto hranice se po výpočtu z průměrné mzdy zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 • Aktualizace výpočtu průměrného čistého výdělku podle sazeb platných pro rok 2024.
 • Dovolená u pracovních poměrů DPP a DPČ. Je možné zadat výši nároku dovolené (automaticky ji Flexi nevypočte). Po zadání nároku, směn a výpočtu mzdy se vypočte i dovolená.
 • Aktualizace daňových formulářů
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (MFIN 5460/1 – vzor č. 28)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň (MFIN 5460 – vzor č. 32)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň (MFIN 5460/A – vzor č. 11)
 • Limit 300 hodin pro DPP se nově počítá napříč všemi DPP u jednoho zaměstnavatele.

Nové funkce

 • Přidány nové složky pro nepeněžní benefity
  • Název mzdové složky: (Nepeněžní benefit 01 – Nepeněžní benefit 10)
  • Tyto složky je pak možno na základě konkrétních potřeb firmy přejmenovat v Zaměstnanci – Nastavení mzdových složek.
   • Pro rok 2024 platí pro tyto složky limit 21.983,50 Kč ročně. Nad tento limit se nepeněžní benefity daní a odvádí se z nich SP a ZP. V případě zaměstnanců s více PP se částka nad limit přičítá k pracovnímu poměru s největším součtem nepeněžních benefitů, v případě shody pak k hlavnímu PP.
   • Na mzdový list byla přidána část, kde je výčet těchto nepeněžních benefitů. Na výplatní pásce se v samostatné části objeví část do limitu, na limit.
   • Současně s těmito složkami přibyly i složky pro nepeněžní benefity bez limitu (Nepeněžní benefity bez limitu 01 – Nepeněžní benefity bez limitu 05). Tyto složky mají pouze evidenční charakter a neprojeví se nikde ve výpočtu mezd, objeví se jen na výplatní pásce.
 • Produkty spoření na stáří
  • Přidány složky Dlouhodobý investiční produkt, Pojištění dlouhodobé péče. Nové složky se, na rozdíl od složek penzijního a životního pojištění, zadávájí ve Stálých mzdových složkách a jsou vázány na konkrétní pracovní poměr. Tyto složky podléhají spolu s penzijním a životním pojištěním společnému limitu 50.000 Kč osoba/rok. Nad tuto hranici se daní a odvádí se z nich SP, ZP.
  • Současně s tím došlo k nahrazení složek Příspěvek firmy na životní pojištění do limitu, Příspěvek firmy na penzijní a životní pojištění zaměstnance v měsíci, Příspěvek firmy na penzijní a životní pojištění zaměstnance celkem za minulé měsíce a Penzijní připojištění Skupina.Dan – Daněno za nové složky Příspěvek firmy na spoření na stáří do limitu, Příspěvek firmy na spoření na stáří daněno, Příspěvek firmy na spoření na stáří v měsíci, Příspěvek firmy na spoření na stáří za minulé měsíce.
  • Bankovní účet pro tyto příspěvky se zadává na okně stálých mzdových složek. Do nastavení firmy, skupiny osob a stálých mzdových složek přibyla volba Typu interního dokladu a Typu závazku pro příspěvky.
  • Na konec mzdového listu přibyla nová část Příspěvky, kde se objeví výčet poskytnutých příspěvků.
  • Na výplatní pásce přibyla nová část Příspěvky, kde se objeví částky nad limit a do limitu.
 • Desktopová aplikace nabízí možnost importovat vystavené faktury od ABRA Software a.s.

Vylepšení

 • Doplněny chybějící anglické lokalizace mzdových složek (složek, které byly přidány v roce 2023).
 • Protože nově odpočty ZDD pracují pouze se základy, byla do API přidána možnost zadávat částky k odpočtu bez DPH tak, že se uvede element <castkyBezDph>true</castkyBezDph>.Ve výchozím stavu (kvůli zpětné kompatibilitě), bez uvedení elementu, se pracuje s částkami včetně DPH, ale doporučujeme použít novou možnost částek bez DPH.
 • Pokud při odpočtu ZDD vznikne přeplatek (účtuje se se sazbou DPH podle ZDD), název odpočtové položky má sufix – přeplatek.
 • Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou daň – zpřístupnění polí pro zadávání měsíců (od formuláře pro rok 2023).
 • Oprava korekce DPH u odpočtů ZDD
  • Při odpočtu ZDD u určitých částkách dochází kvůli přepočtu podle reálné sazby DPH k haléřovému posunu.
  • Tento stav řeší Korekce DPH, která následně DPH srovná podle celého dokladu. Tato korekce byla opravena, aby pracovala s novým systémem odpočtů.
  • Nový parametr
   • I když korekce DPH částky správně srovná, uživatelům se někdy nemusí líbit, že položkám odpočtu schází/přebývá 1 halíř.
   • Proto byl přidán nový pokročilý parametr odpocetZddDphZeZdd, který bere DPH pro odpočtovou položku ze ZDD (místo aby ji vypočítal podle sazby na dokladu).
   • Tento parametr se aplikuje za předpokladu, že:
    • je aktivní parametr (lze pro daný typ dokladu)
    • je zapnutá korekce DPH na faktuře (na přijaté faktuře funguje bez korekce)
    • Typ a % sazby na ZDD a faktuře je shodné
    • Na faktuře je částka stejná nebo vyšší než odpočítávaná částka
    • Částka DPH na ZDD odpovídá (přibližně) uvedenému procentu sazby
 • Vylepšení dialogu zadávání částek odpočtu ZDD
  • V GUI dříve šlo zadávat při odpočtu ZDD částku bez DPH, DPH a celkem. V novém systému odpočtu se ale použila pouze částka celkem.
  • Nově umožňujeme zadat pouze částku bez DPH a systém poté s touto částkou pracuje.
 • Protože nově odpočty ZDD pracují pouze se základy, byla do API přidána možnost zadávat částky k odpočtu bez DPH tak, že se uvede element <castkyBezDph>true</castkyBezDph>. Ve výchozím stavu (kvůli zpětné kompatibilitě), bez uvedení elementu, se pracuje s částkami včetně DPH, ale doporučujeme použít novou možnost částek bez DPH.
 • Tisková sestava výplatní pásky byla rozšířena o sekci příplatků.
 • Výchozí účty sazeb DPH v účtovém rozvrhu byly aktualizovány na univerzální hodnotu. Nyní je výchozí podoba následovná:
  • 343100 – základní sazba
  • 343200 – snížená
  • 343300 – 2. snížená (lze použít např. pro dobropisy z minulosti)

Opravy chyb

 • Při fakturaci výdejky je respektována množstevní sleva i v případě, že pro výdejku byl vygenerován požadavek na výdej.
 • Vytvoření ZDD v r. 2024 na zálohovou fakturu s 0% sazbou vytvořenou v r. 2023 chybně nabízelo 10% a 15% sazby. Od aktualizace se nabízí již pouze správná, 12% sazba.
 • Odstranění faktury/výdejky vytvořené z již stornované přijaté objednávky chybně vytvářelo (resp. vrátilo zpět) rezervace. Pokud je objednávka stornovaná, rezervace odstraněním navázaného dokladu nevzniknou.
 • Oprava pádu aplikace při vytvoření uživatelského dotazu, který nevrací žádný výsledek. Nyní aplikace vrací varování s informací.
 • Ostatní závazky a Interní doklady generované z mezd měli v názvu firmy chybně “:” namísto “-”. Při použití parametru, který nezobrazuje jméno zaměstnance je v závazku nebo interním dokladu pouze číslo osoby.
 • Oprava výpočtu daně, SP a ZP z produktů spoření na stáří v případě více pracovních poměrů a v případě určování hranice pro srážkovou daň.V případě více pracovních poměrů zvyšuje částka spoření na stáří nad limit základ pracovního poměru, na který dostal zaměstnanec v součtu největší příspěvek na spoření na stáří, v případě shody se pak tato částka přičte k hlavnímu PP.
 • Mzdy – % vozu nově nevstupuje do Čisté mzdy.
 • Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění – vrácení kontroly, zda je vzhledem k nízkému příjmu nárok na daňový bonus. Pokud je příjem menší než 6 násobek minimální mzdy, nárok na bonus není a na řádek 29 jde 0.

2024.1.5

Přehled změn v ABRA Flexi (23. 1. 2024):

Oprava chyb

 • Oprava chyby při nahrávání přílohy k dokladu přes webové rozhraní.

2024.1.4

Přehled změn v ABRA Flexi (23. 1. 2024):

Oprava chyb

 • Opraveno nastavování stavu odpočtu na ZDD, které nefungovalo s právně, pokud na nějaké faktuře existovaly stornované odpočtové položky z tohoto ZDD.

2024.1.3

Přehled změn v ABRA Flexi (23. 1. 2024):

Nové funkce

 • Nová verze tiskového formuláře Prohlášení poplatníka daně (vzor č. 27).
 • Přidán pokročilý parametr paramPrikladatPrilohuDoMailu, kterým lze ovlivnit výchozí hodnota pro příznak Přiložit u přílohy typu soubor.
  • Pokročilý parametr lze nastavovat pro modul, typ dokladu a uživatel (není povinné).
  • Příklad pokročilého parametru:
   <winstrom version=“1.0″> <parametr> <paramK>paramPrikladatPrilohuDoMailu</paramK> <hodnota>false</hodnota> <kodReportu>FAP</kodReportu> <typDokl>code:FAKTURA</typDokl> <uzivatel>code:admin</uzivatel>
   </parametr>
   </winstrom>

Vylepšení

 • Import do evidence /prace validuje konzistenci uvedené osoby a pracovního poměru.
 • API – obnova firmy ze zálohy použije jako výchozí hodnotu parametru name jméno společnosti uvedené v nejnovějším nastavení firmy.
 • Pokud odpočítáváme částky ZDD od faktury, u kterých se změnila sazba DPH, zobrazovali jsme dříve varování, že se uživatel má řídit zákonem § 37a ZDPH.
  • Nyní ve stejném případě místo toho zobrazíme informaci, že už se podle tohoto zákona aplikace chová.
  • Toto upozornění se bude zobrazovat jen do konce dubna.
 • Vytváření daňových dokladů dle vzorového dokladu (kopie, fakturace objednávky, …) zohledňuje pro ceníkové položky definici Typů sazeb DPH, kde může být pro daný ceník uveden specifický Kód plnění pro DPH.
 • Výběr Kódů plnění pro DPH na Typu sazeb DPH na ceníku byl rozšířen o hodnotu Bez vlivu na DPH.
 • Tisk mzdových listů probíhá ve stejném pořadí jaké bylo v okně pro výběr zaměstnanců.

Údržba

 • Aktualizace číselníku sazeb DPH pro Estonsko – od roku 2024 dochází k navýšení základní sazby na 22 %.

Opravy chyb

 • Oprava automatického odpočtu ZDD po změně sazeb DPH mezi roky 2023 a 2024.
 • Průvodce služby Vytvořit zálohový daňový doklad nabízel sazby DPH dle uhrazené zálohy. Nyní se nabízejí aktuálně platné sazby DPH odpovídající nově vytvářenému ZDD.
 • Automatický výběr řádku DPH na položce dokladu ignoroval nastavení předpisu zaúčtování dané položky. Mohlo dojít k výběru chybné řádky DPH.
 • Oprava vytváření dokladových položek pro korekci odpočtu ZDD. Výpočet hodnoty korekce chybně započítával položky odpočtu dvakrát.
 • Oprava vícenásobného odpočtu ZDD
  • V případě, že se ZDD odpočetlo pouze částečně, při dalším pokusu o odpočet se počítalo se špatnými částkami, které zbývají ještě odpočíst.
  • Pozn.: Částečné odpočty, které byly provedeny od verze 2024.1 a došlo tam ke změně sazeb, budou stále vracet chybné částky. Takové odpočty doporučujeme smazat a odpočíst znovu.
 • Při odpočtu ZDD se snažíme napárovat částky odpočtu na ještě neodpočtené částky na faktuře.
  • Při tomto párování nově ignorujeme částky z dřívějšího odpočtu neúčetní zálohy.
  • Příklad:
   • ZDD: 100 Kč, základní sazba
   • Neúčetní záloha: -20 Kč základní sazba, 100 Kč osvobozeno
   • Faktura: 50 Kč, základní
    • Odpočteme zápornou částku ze zálohy
    • Na faktuře máme teď 2 položky v základní sazbě: 50 Kč a 20 Kč
    • Poté odpočteme celé ZDD
   • Původní výsledek (položky faktury):
    • 50 Kč
    • 20 Kč (odpočet zálohy)
    • -70 Kč (úhrada)
    • -30 Kč (přeplatek)
   • Nové chování:
    • 50 Kč
    • 20 Kč (odpočet zálohy)
    • -50 Kč (úhrada)
    • – 50 Kč (přeplatek)
 • Oprava vytváření účetní zálohy / ZDD z objednávky při změně sazeb DPH.
 • Oprava:
  • Pokud má poplatek nastaveno Sazba DPH z nadřazené položky, měla by se sazba na položce poplatku shodovat se sazbou na položce, ke které je poplatek přiřazen.
  • Při vytváření Vydané nabídky z Přijaté objednávky a Přijaté poptávky z vydané nabídky, kdy zdrojový doklad je v jednom roce a cílový v druhém, se správně změnily sazby DPH na nadřazené položce, ale na poplatku zůstaly staré.
  • Nově se i na poplatek použijí nové sazby
 • Oprava chybného započítávání řádku DPH 01-02, 51 SN EU-N v přiznání a podkladech k DPH.
 • Zabezpečení serverové části aplikace proti kritické zranitelnosti typu RCE.
 • Oprava kopírování dokladu, který obsahoval zaokrouhlovací položky jak ve 2. snížené sazbě, tak ve snížené sazbě DPH.
 • Aktualizace nefunkčních odkazů na vyhledávání firem v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES).

2024.1.2

Přehled změn v ABRA Flexi (5. 1. 2024):

Vylepšení

 • Nový způsob odpočtu ZDD, respektující § 37a zákona o DPH, je možné v odůvodněných případech upravit pomocí pokročilých parametrů:
  • odpocetZddZakazatZmenuTypuSazby – zakáže uplatnění odpočtu na položku faktury s jiným typem DPH sazby
  • odpocetZddZakazatZmenuProcSazby – zakáže uplatnění odpočtu na položku faktury s jinou číselnou hodnotou DPH sazby
  • Zvolený parametr je možné navázat jen na vybraný typ dokladu.

2024.1.1

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 12. 2023):

Vylepšení

 • Vylepšení API importu práce pro střediska:
  • osoba se automaticky doplňuje z uvedeného pracovního poměru
  • kontrola konzistence uvedené osoby s osobou na pracovním poměru

Opravy chyb

 • V API docházelo na dokladech k nežádoucím změnám data pro sazby DPH při změně hodnoty libovolné vazební vlastnosti (např. firma, zakazka, protiUcet atd.).
 • Ošetření interní chyby při volání API akce vytvorZDD bez uvedení, v dané situaci povinných, částek (castkyDph).