Podmínky užití

Podmínky, za kterých je poskytována služba a licence online účetního software ABRA Flexi.

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU ABRA FLEXI

1.          Základní ustanovení

 1. Toto jsou obchodní podmínky pro užívání informačního systému ABRA Flexi (dále jen „Licenční podmínky“). Licenční podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při užívání informačního systému ABRA Flexi mezi společností ABRA Software a.s., IČO: 25097563, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4475 (jako právního nástupce společnosti ABRA Flexi s.r.o., IČO: 28019920) a Nabyvatelem vzniklé v souvislosti či na základě licenční smlouvy uzavřené mezi společností ABRA Software a.s. a Nabyvatelem (dále jen „Smlouva“).
 2. Pro účely těchto Licenčních podmínek: „Produktem“ je informační systém ABRA Flexi (s původním obchodním názvem ABRA FlexiBee), k němuž majetková autorská práva vykonává společnost ABRA Software a.s.; Produkt je chráněn autorským právem a know-how v něm obsažené tvoří součást obchodního tajemství společnosti ABRA Software a.s.; Produkt je v jednotlivých státech distribuován k tomu oprávněnými distributory; osoba, která nesouhlasí s Licenčními podmínkami, je povinna zdržet se užívání Produktu. „ABRA Flexi“ označuje Produkt v konkrétní konfiguraci uvedený v Objednávce. „Licence“ znamená oprávnění k výkonu práva užít ABRA Flexi ve formě licence poskytnuté Poskytovatelem ABRA Software a.s. „Poskytovatel“ označuje osobu, která je oprávněna poskytnout Licenci (tj. společnost ABRA Software a.s.). „Nabyvatelem“ je fyzická nebo právnická osoba s přiděleným identifikačním číslem (tzv. IČO), která míní užívat a / nebo užívá Produkt na základě Smlouvy. „Smluvní strany“ jsou společně Poskytovatel a Nabyvatel. „Smluvní vztah“ je vztah mezi Smluvními stranami upravený těmito Licenčními podmínkami. „Objednávka“ je projev vůle Nabyvatele k uzavření Smlouvy nebo k tzv. Rozšíření Licence, který lze učinit písemně, osobně, telefonicky, elektronicky. V Objednávce je nutné uvést Produkt a konkrétní požadovanou konfiguraci Produktu a identifikační údaje Nabyvatele (vždy povinně jméno, IČ a e-mailová adresa). Před odesláním Objednávky je zapotřebí ověřit si její úplnost a správnost. Odesláním Objednávky Nabyvatel stvrzuje, že akceptuje výši odměny za poskytnutí Produktu a ceny za poskytování služeb k Produktu souhrnně označovaných jako „Roční licenční podpora“ podle aktuálního ceníku přístupného na webových stránkách na adrese www.abra.eu (dále jen „Webové stránky“), že se seznámil se zněním Licenčních podmínek platným v době odeslání Objednávky a že se těmito Licenčními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi společností ABRA Software a.s. a Nabyvatelem. Webové stránky je zapotřebí průběžně sledovat, neboť jsou na nich důležité informace z hlediska užívání Produktu.
 3. V případech, kdy se jedná o poskytnutí Licence k Produktu za úhradu (dále jen „Odměna“), vyjadřuje Nabyvatel souhlas s těmito Licenčními podmínkami uhrazením Odměny, resp. uhrazením první Odměny v případě Pronájmu. Pokud Nabyvatel s těmito Licenčními podmínkami nesouhlasí, nechť úhradu neprovádí a příslušný doklad pro úhradu Odměny ignoruje. Provedením úhrady Odměny jsou tyto Licenční podmínky Nabyvatelem akceptované a jejím připsáním na příslušný bankovní účet dochází k uzavření Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Licenční podmínky. Tímto okamžikem Nabyvatel nabývá příslušná užívací oprávnění k Produktu. Bez zbytečného odkladu po nabytí užívacích oprávnění, nejpozději do 2 pracovních dnů, Nabyvatel obdrží prostřednictvím e-mailu buď přístupové údaje k Produktu (bude-li uložen a provozován na serverech zajištěných Poskytovatelem – dále jen „Cloud“) nebo licenční soubor, po jehož importu do instalace Produktu dojde k aktivaci Produktu (bude-li Produkt instalován na serveru Nabyvatele).
 4. V případech, kdy se jedná o užití Produktu za zvýhodněných cenových podmínek – viz článek těchto Licenčních podmínek (dále jen „Zvýhodněné užití“), nebo kdy se jedná o užití Produktu bez úhrady Odměny, vyjadřuje Nabyvatel souhlas s těmito Licenčními podmínkami již samotným odesláním Objednávky. Pokud tedy tento Nabyvatel s těmito Licenčními podmínkami nesouhlasí, nechť Objednávku neodesílá. Odesláním Objednávky jsou pak tyto Licenční podmínky Nabyvatelem akceptované a k uzavření Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Licenční podmínky, v tomto případě dochází doručením e-mailu Nabyvateli obsahujícím odkaz na webové stránky, které obsahují návod na instalaci Produktu. Tímto okamžikem Nabyvatel nabývá příslušná oprávnění k Produktu.
 5. Produkt je informační systém obsahující především počítačový program ve strojovém kódu, znalostní databázi, dokumentaci a know-how. Licencí k užití ABRA Flexi se rozumí oprávnění k obvyklému užívání ABRA Flexi pro vlastní potřebu Nabyvatele v souladu s určením ABRA Flexi při dodržení stanovených podmínek a podmínek vyplývajících z právních předpisů po sjednanou dobu. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škodu vzniklou nesprávným provozováním ABRA Flexi v rozporu s dokumentací.
 6. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci jako nevýhradní, Nabyvatel ji není povinen využít. Licence je poskytována na území EU na dobu trvání majetkových autorských práv k Produktu. Údaje o Poskytovateli Licence, množstevním rozsahu a konfiguraci ABRA Flexi jsou vždy uvedeny v Objednávce a následně na příslušném dokladu, kterým je vyúčtována Odměna, pokud se jedná o Zvýhodněné užití nebo o užití bez úhrady Odměny, jsou tyto údaje uvedeny jen v Objednávce. Nabyvatel se zavazuje užívat ABRA Flexi pouze v rozsahu sjednaném těmito Licenčními podmínkami. Nabyvatel je oprávněn pořizovat kopie ABRA Flexi pouze pro účely archivace nebo bezpečnostních záloh, přičemž je třeba zabezpečit tyto kopie proti ztrátě a odcizení. Nabyvatel není oprávněn Produkt jakkoli měnit, dekompilovat, nebo provádět jeho zpětnou analýzu, ani podnikat obdobné či jiné kroky za účelem získání zdrojového kódu Produktu s výjimkou a v rozsahu činností kogentně výslovně povolených autorským zákonem. Nabyvatel vykonává oprávnění podle kogentních ustanovení § 66 autorského zákona prostřednictvím Poskytovatele coby osoby odborně zdatné v rámci Roční licenční podpory. V případě, že Poskytovatel neposkytne Nabyvateli informace nezbytné k dosažení vzájemného funkčního propojení (kompatibility) ABRA Flexi s jiným softwarovým produktem, je Nabyvatel povinen za podmínek této Smlouvy písemně požádat Poskytovatele o poskytnutí těchto informací, pokud Poskytovatel tyto informace již předtím nezpřístupnil na Webových stránkách. Pokud by Nabyvatel vykonával tato oprávnění sám, činil by tak na vlastní nebezpečí a Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za vady ani případné škody způsobené takovouto činností. Nabyvatel se zavazuje neprodleně Poskytovatele písemně, úplně a na své náklady informovat o jakémkoli výsledku dekompilace, pokud by k ní i přes uvedené a ujednání Smlouvy došlo; tato informace je důvěrnou informaci podle těchto Licenčních podmínek. Nabyvatel není oprávněn provádět úpravy, doplňky či změny počítačového programu coby součásti Produktu podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) autorského zákona, v případě dokumentace, znalostní databáze a ostatních součástí Produktu pak jakékoli úpravy, doplňky či změny, a to ani za účelem odstranění případných vad.
 7. Nabyvatel není oprávněn Licenci nebo oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout nebo bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit třetí osobě. Smrtí Nabyvatele – fyzické osoby nebo zánikem Nabyvatele – právnické osoby přechází příslušná práva a povinnosti na jeho právního nástupce.
 8. Místem předání ABRA Flexi je sídlo Poskytovatele.
 9. Licence se vztahuje též na další autorská díla, která Poskytovatel poskytne Nabyvateli v době trvání Smlouvy v souvislosti s užíváním ABRA Flexi Pokud Poskytovatel poskytne Nabyvateli na základě Objednávky Nabyvatele učiněné telefonicky, písemně či elektronicky v průběhu trvání Smluvního vztahu upraveného těmito Licenčními podmínkami další uživatelské přístupy nebo užívací oprávnění k dalším modulům ABRA Flexi (dále jen „Rozšíření konfigurace“) nebo pokud Poskytovatel poskytne Nabyvateli užívací oprávnění k již existujícím softwarovým řešením uvedeným v ceníku Poskytovatele (dále jen „Katalogové doplňky“) nebo pokud Poskytovatel vytvoří pro Nabyvatele na základě objednávky Nabyvatele aplikace k ABRA Flexi – např. tiskové sestavy, skripty, reporty – (dále jen „Uživatelské doplňky“), jedná se o rozšíření Licence v rozsahu, který bude vyplývat z příslušného daňového dokladu, kterým bude vyúčtována cena za toto rozšíření (dále jen „Rozšíření Licence“) a pro vztahy tím mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem založené bude rovněž platit úprava vyplývající z těchto Licenčních podmínek. Účinky Rozšíření Licence nastanou okamžikem, kdy Nabyvatel uhradí příslušnou částku vyplývající z daňového dokladu specifikujícího rozsah Rozšíření Licence, vystaveného na základě objednávky Nabyvatele, v níž bude specifikováno, o jaké moduly, uživatelské přístupy, Katalogové doplňky či Uživatelské doplňky se Licence k ABRA Flexi rozšiřuje. Požadavek na Rozšíření Licence je třeba zaslat e-mailem na adresu obchodflexi@abra.eu nebo jej zadat prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, přičemž účinky doručení požadavku Poskytovateli nastávají jen v případě, že jeho obdržení Poskytovatel Nabyvateli potvrdí.
 10. Omezení Licence v průběhu trvání Smlouvy je možné na základě dohody Poskytovatele a Nabyvatele (dále jen „Redukce Licence“). Nabyvatel je oprávněn požádat Poskytovatele o Redukci Licence, v žádosti o Redukci Licence uvede požadovaný rozsah omezení o moduly ABRA Flexi či přístupy. V případě zájmu Nabyvatele o Redukci Licence nebude uzavírán zvláštní dodatek k Smlouvě v písemné formě, k Redukci Licence dojde v rozsahu vyplývajícím z žádosti o Redukci Licence odsouhlasené Poskytovatelem, přičemž účinky Redukce Licence nastanou po úhradě příslušného administrativního poplatku Nabyvatelem dle ceníku Poskytovatele aktuálního v době Redukce Licence. Poskytovatel Nabyvateli po úhradě administrativního poplatku sníží aktivační klíč a vygeneruje nový licenční soubor. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že Redukcí Licence dochází ke změně Smlouvy a že mu nebude, a to ani zčásti, vrácena Odměna, Cena, ani poskytnuta jakákoli finanční či jiná náhrada. Nabyvatel souhlasí s úhradou administrativního poplatku ve výši vyplývající z ceníku Poskytovatele aktuálního v době Redukce Licence. Pro případ následného Rozšíření Licence platí předchozí bod těchto Licenčních podmínek. Požadavek na Redukci Licence je třeba zaslat e-mailem na adresu obchodflexi@abra.eu nebo jej zadat prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, přičemž účinky doručení Poskytovateli nastávají jen v případě, že jeho obdržení Poskytovatel Nabyvateli potvrdí.
 11. Poskytovatel má právo shromažďovat a užívat technické informace týkající se provozu ABRA Flexi u Nabyvatele. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení Produktu nebo k poskytnutí služeb objednaných Nabyvatelem u Poskytovatele a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Nabyvatele třetími osobami.
 12. Nabyvatel bere na vědomí, že Produkt může obsahovat technické prostředky DRM (Digital Rights Management), které zabraňují jeho nezákonnému užití nebo jeho použití v rozporu se Smlouvou.
 13. Data vložená do ABRA Flexi nejsou ve vlastnictví Poskytovatele, Nabyvatel má právo kdykoliv si pořídit jejich zálohu.
 14. Odměnu za poskytnutí Licence lze uhradit jednorázově nebo průběžně ve formě pravidelných měsíčních úhrad (dále jen „Pronájem“). ABRA Flexi lze provozovat na serverech zajištěných Nabyvatelem nebo v Cloudu.

2.          Jednorázová úhrada Odměny

 1. V případě jednorázové úhrady Odměny je po dobu jednoho roku od poskytnutí Licence Roční licenční podpora poskytována jako součást licenčních oprávnění, a tak i úhrada za Roční licenční podporu je v tomto případě součástí Odměny. Poté je Nabyvatel povinen hradit za Roční licenční podporu, pokud se rozhodne tuto službu využívat, úhradu dle ceníku Poskytovatele přístupného na Webových stránkách.
 2. Rozšíření konfigurace ABRA Flexi v případě, že Odměna byla uhrazena jednorázově, je možné pouze tehdy, pokud je Nabyvatel v okamžiku objednání Rozšíření konfigurace uživatelem Roční licenční podpory.

3.          Pronájem

 1. Služba Roční licenční podpora je v případě Pronájmu poskytována jako součást licenčních oprávnění, a tak i úhrada za Roční licenční podporu je v tomto případě součástí Odměny. V případě Pronájmu není možné Produkt užívat bez současného využití služby Roční licenční podpora.
 2. Redukce Licence či Rozšíření konfigurace jsou možné vždy od následujícího fakturačního období, kterým je v případě Pronájmu kalendářní měsíc.
 3. Pokud není uhrazena Odměna za Pronájem, není Nabyvatel oprávněn ABRA Flexi užívat.
 4. Pokud dojde v případě Pronájmu k ukončení Smluvního vztahu, není Nabyvatel nadále oprávněn užívat ABRA Flexi k žádnému účelu.

4.          Provoz ABRA Flexi na serverech zajištěných Nabyvatelem

 1. Za provoz, údržbu, zálohování a aktualizaci je v případě provozování ABRA Flexi na serverech zajištěných Nabyvatelem zodpovědný Nabyvatel.

5.          Provoz ABRA Flexi v Cloudu

 1. Nabyvatel má nárok na provoz ABRA Flexi v Cloudu pouze v období, kdy je oprávněn užívat službu Roční licenční podpora, a to za podmínek vyplývajících z aktuálního ceníku.
 2. Nabyvatel je povinen uchovávat v tajnosti své přístupové údaje k ABRA Flexi a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za škody, které budou Poskytovateli nebo třetím stranám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny. Nabyvatel také zodpovídá za kvalitu přístupových hesel jím zvolených a zavazuje se tato hesla nepoužívat jinak než při užívání ABRA Flexi.
 3. Za provoz, údržbu, zálohování (alespoň 1x denně) a aktualizaci ABRA Flexi je zodpovědný Poskytovatel.
 4. Poskytovatel garantuje, že ABRA Flexi bude mít dostupnost alespoň 99,5 % každý den v době od 6:00 do 24:00 hod. O nedostupnost se jedná v případě výpadku delšího než 2 minuty. Výjimku z povinnosti zajistit dostupnost ABRA Flexi tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (například zásah vyšší moci, povodně, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, odpojení serveru ze strany třetích osob apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (například údržba hardware, aktualizace software apod.), přičemž tyto činnosti Poskytovatel bude primárně provádět v době od 0:00 do 6:00 hod.
 5. V případě využívání API při provozu v Cloudu je počet požadavků na API omezen u licencí bez úhrady na 1.000 za den, v případě placených variant na 20.000 za den na jednu instanci ABRA Flexi. Tento limit lze individuálně zvýšit za cenových podmínek v ceníku Poskytovatele. Nabyvatel nesmí zbytečně zatěžovat API a je povinen požadavky na API optimalizovat. V případě překročení limitu či nedodržení ostatních podmínek bude Nabyvatel upozorněn, případně může být API zpomaleno či zcela zablokováno i bez předchozího varování.
 6. Nabyvatel je oprávněn kdykoliv si exportovat svá data v rozsahu, který Produkt umožňuje, pomocí funkcí Export nebo pomocí REST API ve strojově zpracovatelných formátech. Pokud Nabyvatel požádá o export dat Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn účtovat za tuto činnost úhradu.

6.          Odpovědnost za vady

 1. Odpovědnost za vady ABRA Flexi se řeší v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nabyvatel bere na vědomí a potvrzuje, že Poskytovatel neodpovídá za vady ABRA Flexi, ani za ztráty dat Nabyvatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené nesprávným výběrem Produktu, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí ABRA Flexi, porušením povinností Nabyvatele z Licenčních podmínek, vadou či selháním technického vybavení Nabyvatele.
 2. Nabyvatel výslovně souhlasí s tím, že v případě škody vzniklé z vad ABRA Flexi při jeho provozování odpovídá Poskytovatel pouze v případě zavinění takové škody; v takovém případě nahradí škodu uvedením do předešlého stavu zcela či zčásti (opravou ABRA Flexi), je-li to možné a hospodárné. Pokud tak již učinil v rámci odpovědnosti za vady, Nabyvatel již nemá právo domáhat se téhož z titulu náhrady škody. Odpovědnost Poskytovatele za škodu vzniklou z porušení povinností Poskytovatele ze Smluvního vztahu a / nebo z vad ABRA Flexi při jeho provozování je stanovena s ohledem na charakter plnění poskytovaného Poskytovatelem a veškeré Smluvním stranám dostupné informace v době uzavření Smluvního vztahu do výše Nabyvatelem zaplacené Odměny bez DPH v případě jednorázové Odměny za poskytnutí Licence, v případě Pronájmu pak do výše odpovídající trojnásobku měsíční Odměny bez DPH.

7.          Uživatelské doplňky

 1. Pro případ, že si Nabyvatel objedná u Poskytovatele vytvoření Uživatelského doplňku, který bude podléhat ochraně autorského zákona, platí následující: (a) Majetková autorská práva k tomuto Uživatelskému doplňku vykonává svým jménem a na svůj účet Poskytovatel, Nabyvatel je oprávněn k užití Uživatelského doplňku na základě těchto Licenčních podmínek; (b) Poskytovatel je oprávněn právo výkonu majetkových práv k Uživatelskému doplňku postoupit třetí osobě; (c) Poskytovatel je oprávněn poskytovat třetím osobám licence ke všem způsobům užití Uživatelského doplňku; (d) Zánikem Poskytovatele přechází právo vykonávat majetková autorská práva k Uživatelskému doplňku na právního nástupce Poskytovatele; (e) Poskytovatel je oprávněn Uživatelský doplněk užít v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, zejména jej zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, a uvádět na veřejnost v původní či změněné podobě ve smyslu výše uvedeném pod svým jménem; (f) V případě, že Poskytovatel Uživatelský doplněk z jakéhokoliv důvodu nedokončí, není jej Nabyvatel oprávněn dokončit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele; (g) Poskytovatel má právo dokončit nehotový Uživatelský doplněk i pro případ, že vztah mezi ním a Nabyvatelem upravený Licenčními podmínkami skončí dříve, než ho Poskytovatel dokončí, a i v tomto případě je Poskytovatel oprávněn vykonávat k Uživatelskému doplňku majetková práva dle autorského zákona. Pokud Nabyvatel objedná u Poskytovatele vytvoření Uživatelského doplňku nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona, je Poskytovatel oprávněn tento Uživatelský doplněk poskytnout k užívání i jiným osobám než Nabyvateli. Odpovědnost za vady ABRA Flexi vzniklé v důsledku použití Uživatelských doplňků nese Poskytovatel jen v případě, že se jedná o Uživatelské doplňky, které sám Nabyvateli poskytl, přičemž následně nebyly bez souhlasu Poskytovatele nijak modifikovány, a že tyto vady vznikly i přesto, že tyto Uživatelské doplňky byly použity v souladu se svým určením a s verzí Produktu, ke které byly určeny. Náklady na přizpůsobení Uživatelských doplňků novým verzím Produktu nese Nabyvatel.

8.          Technická podpora

 1. Roční licenční podpora. Poskytovatel se zavazuje poté, co Nabyvatel nabude Licenci, umožnit Nabyvateli využívat k ABRA Flexi dále specifikované služby souhrnně označované jako „Roční licenční podpora“. Pokud není Roční licenční podpora poskytována jako součást licenčních oprávnění, jsou tyto služby poskytovány za cenu dle ceníku Poskytovatele přístupného na Webových stránkách (dále jen „Cena“). Roční licenční podpora zahrnuje tyto služby:
  • a) Poskytování nových verzí. Je zajištěno průběžné uvádění Produktu do souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a / nebo jeho funkční vylepšování. Všechny verze jsou zpřístupněny na Webových stránkách. Dochází-li k takové změně Produktu, že je nutné změnit / doplnit i aktivační klíč, jsou informace o této skutečnosti zveřejněny na Webových stránkách. Informace o tom, jaký aktivační klíč je nutný k té které verzi Produktu, je umístěna na Webových stránkách v místě, kde je ke stažení příslušná verze Produktu.
  • b) Online ABRA Flexi Akademie. Jedná se o soubor instruktážních videí, které pomáhají naučit se některé základní operace v ABRA Flexi. Videa jsou umístěna na Webových stránkách a v rámci využívání Roční licenční služby je Nabyvatel může užívat bez omezení.
  • c) Hotline. Hotline je služba spočívající v zodpovídání dotazů a řešení problémů spojených s užíváním Produktu. Hotline se poskytuje formou reakcí na požadavky zadané prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu podporaflexi@abra.eu a chatu dostupného na Webových stránkách v provozní době Poskytovatele, tj. v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin (Poskytovatel si vyhrazuje právo tuto dobu změnit, o této skutečnosti se však zavazuje Nabyvatele informovat alespoň 7 dní předem). Reakční doba pro reakce Hotline na požadavky jsou 2 pracovní dny.
   Roční licenční podporu je možné využít také ve verzi rozšířené o tzv. Rozšířenou podporu (viz ceník Poskytovatele), v rámci které je Hotline poskytována také formou telefonické konzultace na telefonním čísle +420 371 124 321 a reakční doba pro reakce Hotline na požadavky je 1 pracovní den.
 2. V případě nezaplacení Odměny (v případě Pronájmu) či Ceny, pokud je k tomu Nabyvatel povinen, je při porušení této povinnosti Poskytovatel oprávněn poskytování Roční licenční podpory pozastavit, a to až do doby zaplacení. Pozastavením poskytování Roční licenční podpory však nezaniká právo Poskytovatele na úhradu za Roční licenční podporu za dobu, kdy z tohoto důvodu nebyla Roční licenční podpora poskytována.
 3. Servisní služby. Servisní služby k ABRA Flexi lze po domluvě Poskytovatele a Nabyvatele poskytovat i prostřednictvím sítě Internet (dále jen „Vzdálená správa“), pokud Nabyvatel poskytne Poskytovateli potřebné přístupové kódy a hesla (trvalé nebo dočasné, dle svého uvážení) a je-li k dispozici dostatečně kvalitní datové spojení. Pokud se daný problém nepodaří vyřešit v rámci Vzdálené správy v čase k jeho vyřešení dle posouzení Poskytovatele přiměřeném nebo pokud se v čase dle Posouzení Poskytovatele přiměřeném nepodaří navázat datové spojení, je Poskytovatel oprávněn servisní zásah ukončit a navrhnout Nabyvateli jiný způsob řešení vzniklé situace (např. návštěvou svého konzultanta v provozovně Poskytovatele). Nabyvatel je povinen před uskutečněním servisního zásahu Vzdálenou správou pořídit zálohu dat. Poskytovatel provede v takovém případě zásah až poté, co mu bude Nabyvatelem potvrzeno, že záloha byla provedena, nebo že požaduje provést servisní zásah bez zálohy dat.
 4. Poskytovatel vyúčtuje Nabyvateli své servisní zásahy vykonané v rámci Vzdálené správy dle ceníku Poskytovatele pro servisní činnost aktuálního v době vykonání této činnosti a přístupného na Webových stránkách. Po každém takovém servisním zásahu vystaví Poskytovatel doklad s rozpisem poskytnutých služeb a s uvedením ceny těchto služeb (dále jen „Výkaz práce“) a zašle jej poštou nebo e-mailem Nabyvateli. Nabyvatel se zavazuje doručený Výkaz práce potvrdit a do 7 pracovních dnů doručit zpět Poskytovateli nebo ve stejné lhůtě sdělit Poskytovateli v písemné formě námitky proti údajům uvedeným ve Výkazu práce (dále jen „Námitky“). Nabyvatelem potvrzený Výkaz práce je vzájemně uznaným dokladem o dodání služby a zakládá Nabyvateli povinnost uhradit Poskytovateli všechny služby na něm uvedené. Pokud Nabyvatel včas nesdělí Poskytovateli Námitky nebo pokud nedoručí Poskytovateli potvrzený Výkaz práce ani do 10 pracovních dnů od dne, kdy mu byl prokazatelně doručen, stávají se služby v něm uvedené a jejich ceny odsouhlasenými.
 5. Pokud Nabyvatel objedná u Poskytovatele poskytnutí i jiných služeb k ABRA Flexi, než které jsou uvedené v těchto Licenčních podmínkách, bude účtovat Poskytovatel Nabyvateli za jejich poskytnutí cenu uvedenou v ceníku Poskytovatele aktuálním v době poskytnutí těchto služeb, který je přístupný na Webových stránkách.

9.          Zvýhodněné cenové podmínky pro Nabyvatele poskytující účetní služby (Zvýhodněné užití)

1. Nabyvatel, pro kterého Poskytovatel provozuje ABRA Flexi v Cloudu, je oprávněn požádat Poskytovatele o poskytnutí Licence a technické podpory na dobu 1 roku za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, pokud splňuje tyto podmínky:

 • a) Jediným předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců); ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech může Poskytovatel výlučně na základě svého rozhodnutí splnění této podmínky prominout.
 • b) Nabyvatel vede účetnictví v ABRA Flexi nejméně dvěma dalším osobám, které s ním nejsou majetkově či kapitálově propojeny.
 • c) Nabyvatel umístí na své webové stránky (pokud je má zřízené) text: „Využíváme online účetní software ABRA Flexi.“ včetně odkazu na Webové stránky.
 •  

Konečné rozhodnutí o poskytnutí Licence za podmínek Zvýhodněného užití náleží výlučně Poskytovateli, který žádosti Nabyvatele o umožnění Zvýhodněného užití není povinen vyhovět, a to ani v případě, že jsou stanovené podmínky pro jeho poskytnutí splněny.

2. Poskytovatel je oprávněn rozhodnout, že Nabyvateli, pro kterého Poskytovatel provozuje ABRA Flexi v Cloudu, bude Licence a technická podpora poskytována za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, i po uplynutí jednoročního období ve smyslu předchozího bodu, pokud budou ze strany Nabyvatele splněny tyto podmínky:

 • a) Jediným předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců). Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech může Poskytovatel výlučně na základě svého rozhodnutí splnění této podmínky prominout.
 • b) Na webových stránkách Nabyvatele (pokud je má zřízené) je umístěn text „Využíváme online účetní software ABRA Flexi.“ včetně odkazu na Webové stránky.
 • c) Nabyvatel vede účetnictví v ABRA Flexi nejméně pěti dalším osobám, které s ním ani mezi sebou nejsou majetkově či kapitálově propojeny;
 • d) Počet pohybů v účetním deníku u osob majetkově či kapitálově propojených s Nabyvatelem je menší než celkový součet pohybů u jeho ostatních klientů, přičemž splnění této podmínky je Nabyvatel povinen Poskytovateli na vyzvání doložit.
 • e) Nejméně 1 pracovník Nabyvatele absolvoval v průběhu prvního roku trvání Zvýhodněného užití uživatelské školení k Produktu.
 •  

Rozhodnutí o době, na kterou bude Licence za podmínek Zvýhodněného užití poskytnuta, náleží výlučně Poskytovateli, který je oprávněn kdykoliv rozhodnout o ukončení poskytování Zvýhodněného užití.

3. V průběhu doby Zvýhodněného užití se Nabyvatel zavazuje informovat své zákazníky o tom, že mohou při spolupráci s Nabyvatelem využívat Produkt za podmínek vyplývajících z ceníku Poskytovatele.

4. V případě, že Nabyvatel přestane splňovat byť jednu z podmínek pro Zvýhodnění užití, má Poskytovatel právo rozhodnout o ukončení užívání ABRA Flexi v režimu Zvýhodněného užití.

10.       Ochrana důvěrných informací, zpracování osobních údajů a dat

 1. Poskytovatel i Nabyvatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany a neposkytnout je třetí osobě. Důvěrnými informacemi jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace Poskytovatelem či Nabyvatelem písemně označené jako důvěrné.
 2. Poskytovatel garantuje, že informace obsažené v datech vložených do ABRA Flexi nezneužije, ani neposkytne třetí straně. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených Nabyvatelem.
 3. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na případy, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.
 4. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s činností Poskytovatele dle Smlouvy může Poskytovatel získat přístup k souvisejícím osobním údajům, jejichž je Nabyvatel správcem (dále jen „Osobní údaje Správce“), přičemž dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), platí pro úpravu vztahů plynoucích ze Smlouvy následující:
  • a) Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů Nabyvatele (dále také jen „Zpracovatel“) bude zpracovávat Osobní údaje Správce na základě pověření Nabyvatele jako správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) podle čl. 28 Nařízení, k nimž má Zpracovatel přístup v souvislosti s poskytováním plnění na základě Smlouvy, přičemž je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce pouze pro účely vymezené v odst. 10.4. písm. b). Jakékoli zpracování Osobních údajů Správce nad tento rámec Zpracovatel neprovádí z pověření Správce; Správce za takové zpracování neodpovídá.
  • b) Zpracovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce v souvislosti s provozováním Produktu v cloudu a poskytováním s tím souvisejících služeb, kdy Zpracovatel zpracovává osobní údaje zadané Správcem do Produktu. Účelem zpracování Osobních údajů Správce je zajistit zpracování dat při plnění Smlouvy, poskytnutí Produktu nebo poskytnutí služby Zpracovatele na základě Smlouvy.
  • c) Zpracovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje Správce výhradně na základě pokynů Správce. Pokud bude Zpracovatel zpracovávat Osobní údaje Správce nad rámec pokynů Správce, bude jeho aktivita kvalifikována jako určení účelu či prostředků zpracování a jeho postavení jako postavení správce osobních údajů.
  • d) Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce o tom, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy EU nebo členského státu, které se týkají ochrany osobních údajů. V takovém případě je Zpracovatel oprávněn tyto pokyny neprovádět do té doby, než Správce písemně potvrdí, že na provedení těchto nevhodných pokynů trvá.
  • e) Správce i Zpracovatel prohlašují, že si jsou vědomi své zákonné povinnosti přijmout taková opatření, která jsou nutná k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Osobních údajů Správce při jejich zpracování Zpracovatelem a odpovídají riziku narušení jejich bezpečnosti. Zejména jsou povinni přijmout opatření proti neoprávněnému přístupu k Osobním údajům Správce, k jejich změně, zničení či ztrátě, odcizení, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a že tato povinnost trvá i po ukončení jejich zpracování. Dále prohlašují, že si jsou vědomi zákonné povinnosti prokazovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů formou dokumentace a záznamů v souladu s právními předpisy.
  • f) Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
  • g) Zpracovatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Správce o jakémkoli kontaktování subjektem údajů, které lze materiálně považovat za žádost subjektu údajů, resp. za uplatnění jeho práv (zejm. o potvrzení a informace podle čl. 15 Nařízení, o opravu podle čl. 16 Nařízení, o výmaz osobních údajů, resp. uplatnění „práva být zapomenut“ podle čl. 17 Nařízení, o omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení, o přenesení údajů podle čl. 20 Nařízení nebo o námitce subjektu údajů podle čl. 21 Nařízení, o žádosti podle čl. 22 Nařízení) a postupovat podle následných písemných pokynů Správce.
  • h) Zpracovatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Správce o jakémkoli kontaktování Úřadem pro ochranu osobních údajů s tím, že o nahlášení nebo zahájení kontroly je Zpracovatel povinen Správce informovat neprodleně i telefonicky; od kontrolujících zajistit protokoly, zprávy, opatření a další písemnosti týkající se kontroly a tyto poskytnout Správci, stejně jako pro tyto účely Správci i vystavit plnou moc k nahlížení do spisů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • i) Zpracovatel je povinen poskytovat Správci součinnost při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů (např. právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, na jejich přenositelnost či výmaz), při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, při ohlašování porušení tohoto zabezpečení, a dále při posuzování vlivu zpracování na ochranu Osobních údajů Správce a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem.
  • j) Zpracovatel je povinen poskytnout Správci informace potřebné k doložení toho, že jím prováděné zpracování splňuje požadavky Nařízení, tedy zejména doložit zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Technická a organizační opatření musí být nastavena tak, aby plnění veškerých povinností Zpracovatele vyplývajících z Nařízení, souvisejících právních předpisů a norem bylo Zpracovatelem zajištěno. Technická a organizační opatření by měla zajistit alespoň integritu osobních údajů, důvěrnost, transparentnost, izolovanost zpracování Osobních údajů Správce od dat jiných správců a odpovědnost.
  • k) Zpracovatel a Správce se zavazují neprodleně se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by mohly bránit řádné a včasné realizaci Smlouvy a poskytovat si vzájemnou součinnost při plnění povinností vyplývajících pro Správce nebo Zpracovatele z Nařízení.
  • l) Zpracovatel je povinen umožnit provádění inspekcí a auditů ze strany Správce týkajících se nakládání Zpracovatele s Osobními údaji Správce, případně auditora pověřeného v této věci Správcem, a k těmto auditům poskytovat součinnost.
  • m) Zpracovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jen po dobu trvání vztahu založeného Smlouvou. Zpracovatel se zavazuje, že při ukončení Smlouvy, nebo na žádost Správce i kdykoli dříve, ukončí zpracování Osobních údajů Správce. V takovém případě vrátí Správci veškeré záznamy obsahující Osobní údaje Správce, ať už v listinné nebo elektronické podobě, a zničí všechny existující kopie těchto záznamů, nebo po dohodě se Správcem zajistí Zpracovatel zničení těchto záznamů a vydá Správci o jejich zničení písemné potvrzení.
  • n) Zpracovatel se zavazuje, že i po ukončení účinnosti Smlouvy bude zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích Správce, k nimž v souvislosti s plněním Smlouvy získal přístup, a nadále bude dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně těchto Osobních údajů Správce, přičemž se zároveň zavazuje zachovávat mlčenlivost o těchto bezpečnostních opatřeních.
  • o) Zpracovatel prohlašuje, že zpracovává data při plnění Smlouvy, poskytnutí Produktu nebo poskytnutí služby vymezené ve Smlouvě pro Správce v prostorách svého sídla nebo poboček nebo v cloudovém úložišti umístěného v rámci EU, přičemž toto zpracování zajišťuje primárně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracovatel prohlašuje, že ochrana Osobních údajů Správce je v jeho prostorách zajištěna takto: (i) politikou a/nebo směrnicemi o zabezpečení informací; (ii) zabezpečením objektu a místností zámky, centrálním pultem ochrany (iii) zabezpečením manuálního zpracování určením osob, které mají přístup k dokumentům pro manuální zpracování osobních údajů; zajištěním, aby fyzické osoby oprávněné k používání dokumentů pro manuální zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění a přístupových práv do prostor a složek dostupných výlučně pro tyto osoby; pořizováním záznamů, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány; zabránění neoprávněnému přístupu do prostor a složek obsahujících osobní údaje; opatřením umožňující určit, komu byly osobní údaje předány; (iv) zabezpečením automatizovaného zpracování určení osob, které mají přístup k systémům pro automatizovaná zpracování osobních údajů; zajištěním, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění a přístupových práv do informačního systému zřízených výlučně pro tyto osoby; pořizováním elektronických záznamů, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány; zabráněním neoprávněnému přístupu k datovým nosičům; opatřením umožňující určit, komu byly osobní údaje předány.
  • p) Zpracovávat Osobní údaje Správce pro účely vymezené v odst. b) je Zpracovatel oprávněn při použití spolehlivých osob. Správce uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího zpracovatele osobních údajů. Zpracovatel je povinen tyto další zpracovatele zavázat, aby při zpracování Osobních údajů Správce dodržovali stejná pravidla, jaká vyplývají z těchto Licenčních podmínek. Seznam těchto dalších zpracovatelů je dostupný na Webových stránkách.
  • q) Zpracovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří zajišťují zpracování dat při plnění Smlouvy, poskytnutí Produktu nebo poskytnutí služby Zpracovatele pro Správce vymezené ve Smlouvě a zpracovávají tedy Osobní údaje Správce, byli poučeni o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto Osobních údajích Správce a souvisejících bezpečnostních opatřeních na ochranu těchto Osobních údajů Správce. Zpracovatel prohlašuje, že tito zaměstnanci byli poučeni i o tom, že povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení zaměstnání i plnění Smlouvy. Zpracovatel rovněž prohlašuje, že ve stejném rozsahu poučí do budoucna všechny své ostatní zaměstnance, kteří budou pověřeni zajišťováním zpracování dat při plnění Smlouvy, poskytnutí produktu nebo poskytnutí služby Zpracovatele pro Správce vymezené ve Smlouvě, a to před tím, než jim bude umožněn přístup k Osobním údajům Správce.
  • r) Zpracovatel se zavazuje, že Osobní údaje Správce využije výhradně v rámci splnění vymezeného účelu zpracování. Zpracovatel se zavazuje, že Osobní údaje Správce v žádném případě nevyužije pro sebe ani někoho jiného ani je neposkytne žádné třetí osobě, včetně dalšího zpracovatele, ledaže takové zpracování vyžadují závazné právní předpisy nebo pokud k tomu od Správce dostane předchozí písemné pokyn. Zpracovatel se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný charakter všech Osobních údajů Správce, a to v souladu s platnými právními předpisy. Zpracovatel nebude reprodukovat, rozšiřovat, resp. zpřístupňovat třetím osobám, ať už vcelku nebo po částech, žádné Osobní údaje Správce, pokud k tomu od Správce nedostane předchozí písemný souhlas.

11.       Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn k plnění svých povinností využít subdodavatele.
 2. Nabyvatel je oprávněn Smluvní vztah upravený těmito Licenčními podmínkami vypovědět. Výpovědní doba poté začíná běžet následující den po dni, v němž byla písemná výpověď doručena Poskytovateli, a končí v případě Pronájmu poslední den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli, v ostatních případech 31. prosince téhož roku.
 3. Je-li v případě ukončení Smluvního vztahu zajišťován provoz ABRA Flexi v Cloudu, je Poskytovatel oprávněn po uplynutí výpovědní doby znepřístupnit instalaci ABRA Flexi pro Nabyvatele. Poskytovatel nadále není povinen uchovávat zálohy dat Nabyvatele. V případě Zvýhodněného užití nebo užití Produktu bez úhrady po uplynutí jednoho roku od posledního přístupu Nabyvatele do ABRA Flexi Poskytovatel odstraní z Cloudu data Nabyvatele, aniž by byl povinen vytvořit jejich zálohu. Data z Cloudu Poskytovatel maže po uplynutí 90 dnů od ukončení Smluvního vztahu. Po uplynutí 97 dnů od ukončení Smluvního vztahu Poskytovatel vymaže i pořízené zálohy Dat. Záznamy o činnosti Produktu (logy), v nichž mohou být i záznamy činnosti Nabyvatele v jeho účtu u Poskytovatele, smaže Poskytovatele po uplynutí jednoho roku od zrušení účtu.
 4. Poskytovatel je oprávněn Smluvní vztah vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí jeden rok a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Nabyvateli.
 5. Nabyvatel je oprávněn od Smluvního vztahu písemnou formou odstoupit do 14 dnů od zaplacení první Odměny. V takovém případě mu Poskytovatel vrátí Odměnu za předpokladu, že Nabyvatel odstranil ABRA Flexi a všechny jeho případné kopie ze svého technického vybavení a doručí o tom Poskytovateli písemné prohlášení.
 6. Poskytovatel je oprávněn Smluvní vztah vypovědět písemnou formou v případě porušení Smluvního vztahu Nabyvatelem, zejména v případě prodlení Nabyvatele s jakoukoliv úhradou delší než 30 dnů, jakož i v případě, užívá-li Nabyvatel ABRA Flexi v rozporu se Smluvním vztahem a / nebo zákonem; Nabyvatel nemá právo na vrácení již zaplacených úhrad, ať Odměny či Ceny. Výpověď výpovědní doba činí 1 týden.
 7. Pokud Nabyvatel bezprostředně před uzavřením tohoto Smluvního vztahu užíval Produkt na základě smluvního vztahu s obchodní společností ABRA Software a.s. IČ: 25097563, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00, a v rámci smluvního vztahu se společností ABRA Software a.s. mu byl Produkt provozován v cloudu, přičemž hodlá ABRA Flexi provozovat v cloudu i v rámci Smluvního vztahu, pověřuje Nabyvatel akceptací těchto Licenčních podmínek Poskytovatele, aby převzal data Nabyvatele uložená v cloudu od společnosti ABRA Software a.s. za účelem plnění povinností Poskytovatele vyplývajících z tohoto Smluvního vztahu.
 8. Smluvní vztah bez dalšího zaniká, pokud se Nabyvatel dostane do prodlení s úhradou Odměny nebo Ceny, a příslušnou dlužnou částku neuhradí ani do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž vzniklo prodlení.
 9. Ukončením Smluvního vztahu nebo jeho části nejsou dotčena práva, a tak ani ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany důvěrných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze Smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po (částečném) ukončení Smluvního vztahu, zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před (částečným) ukončením Smluvního vztahu a Licence. Poskytovatel není po zániku Smluvního vztahu či jeho části povinen vracet jakékoli částky Odměny či Ceny nebo jiných úplat přijaté od Nabyvatele, nestanoví-li Licenční podmínky či zákon kogentně výslovně jinak.
 10. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smluvní vztah při svém podnikání, a na Smluvní vztah se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).
 11. Pro řešení jakýchkoliv sporů týkajících se Smluvního vztahu je příslušný jako soud prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 5, případně Městský soud v Praze, pokud se bude jednat o spory, které rozhodují v prvním stupni krajské soudy.
 12. V případě vzniku jakéhokoliv dluhu Nabyvatele vůči Poskytovateli týkajícího se Smluvního vztahu je Nabyvatel povinen hradit Poskytovateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 13. Poskytovatel je oprávněn vyúčtování jakýchkoliv plnění týkajících se Smluvního vztahu (tj. příslušné daňové doklady) zasílat Nabyvateli v elektronické podobě.
 14. Nabyvatel se zavazuje oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, jakmile se dozví, že došlo k ohrožení nebo porušení Licence a / nebo že třetí osoba uplatňuje nebo může uplatnit nárok k Produktu. Poskytovatel poskytne Nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho Licence.
 15. Smluvní vztah se řídí Smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Licenční podmínky.
 16. Komunikace mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem probíhá zásadně ve formě elektronické (elektronicky) doručením dokumentu či sdělení na kontaktní e-mailovou adresu strany druhé nebo prostřednictvím Webových stránek; tím je splněn požadavek písemnosti formy. Sdělení je doručené, jakmile Nabyvatel po jeho odeslání nebo zadání prostřednictvím Webových stránek obdrží potvrzující e-mail. Pokud takovýto e-mail obratem neobdrží, je povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře/ů na Webových stránkách. Výjimečně probíhá komunikace (zejména vyžaduje-li tak zákon) ve formě listinné, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé. Smlouva může být měněna a rušena pouze písemně v listinné formě, nestanoví-li tyto Licenční podmínky výslovně jinak.
 17. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Licenční podmínky změnit. Změny Licenčních podmínek a datum účinnosti aktuálního znění Licenčních podmínek budou Nabyvateli oznámeny elektronicky jejich zveřejněním na Webových stránkách. Pokud Nabyvatel nejpozději čtrnáct (14) dnů od oznámení o změnách Licenčních podmínek výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami a nedoručí jej Poskytovateli, stávají se změny odsouhlasenými Nabyvatelem a jsou vůči Nabyvateli účinné dnem účinnosti změny. Nabyvatel má právo Smluvní vztah písemně formou doporučeného dopisu vypovědět do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení o změnách, Smluvní vztah v takovém případě končí dnem předcházejícím dni, v němž změny nabydou účinnosti.
 18. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem neupravené Smlouvou a Licenčními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 19. Neplatnost některého ustanovení Licenčních podmínek nemá za následek neplatnost celých Licenčních podmínek, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky.
 20. Tyto Licenční podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších Licenčních podmínek.
 21. Aktuální Licenční podmínky jsou zveřejněny na Webových stránkách a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle Poskytovatele.
 22. Tyto Licenční podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021 a ruší a nahrazují Licenční podmínky účinné před tímto datem.

Podmínky užití platné do 30. 6. 2021