Intrastat

Intrastat

Intrastat je elektronický statistický systém sběru a zpracování dat pro sledování obchodu se zbožím mezi státy Evropské unie. S několika výjimkami je předmětem jeho sledování veškeré zboží, které při obchodu překonává státní hranici. Evidence dat je povinná pro všechny členské státy Evropské unie včetně Česka a Slovenska.

Poznámka ke zboží z třetích zemí: Do výkazů pro Intrastat o odeslání zboží je nutné uvádět i údaje o zboží, které je vyváženo do třetí země a při opuštění ČR není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě. Za přijaté zboží, které se musí vykázat do Intrastatu, se považuje i zboží dovezené ze třetí země, pokud bylo před přijetím v ČR propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě, ve kterém získalo status Společenství (případně tam bylo i vyměřeno clo). Zemí odeslání bude v tomto případě členský stát, ze kterého bylo zboží přímo dopraveno do ČR.

Upozornění: ABRA Flexi podporuje pořizování i poskytování těchto dat a to ve formě volitelného rozšíření či jako součást balíčku Pokročilý obchod a sklady. Nápověda popisuje úplnou funkčnost s podporou Intrastatu.

Intrastat v ceníku

Na záložce Intrastat u záznamů v ceníku je možné určit, zda je zboží předmětem evidence pro Intrastat, případně další specifické hodnoty.

Evidovat Intrastat
Příznak zaškrtněte, pokud je zboží předmětem evidence pro Intrastat. Po zaškrtnutí příznaku se zpřístupní následující pole.
Stát
Z rolovacího seznamu vyberte stát, ze kterého zboží pochází. Na vytvářených dokladech bude hodnota použita, nebude-li vyplněno pole Stát původu na hlavičce dokladu.
Nomenklatura
Pomocí ikony napravo můžete vybrat číselníky celního kódu – otevře se menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Kódy nomenklatury.
Kód sledovanosti druhu zboží
Slouží pro vstup doplňkového kódu zboží (statistický znak) a je třeba jej vyplnit ručně dle aktuálně platného číselníku Celní správy.
Koeficient pro MJ
Koeficient pro statistickou hodnotu
Je používán pro výpočet statistické hodnoty.

Intrastat na dokladech

Záložka "Intrastat"

Ve formulářích různých dokladů (od vydaných faktur po skladové doklady) se setkáte se záložkou sloužící pro evidenci dat Intrastatu.

Stát odeslání
Stát, z něhož byl výrobek odeslán.
Stát určení
Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.
Stát původu
Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.
Kraj původu
Kraj, ze kterého výrobek pochází.
Transakce
Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu Obchodní transakce.
Podmínky dodání
Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu Dodací podmínky.
Druh dopravy
Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu Druh dopravy.
Zvláštní pohyby
Nabízejí se hodnoty z číselníku Intrastatu Zvláštní pohyby.

Rozúčtování vedlejších nákladů na dopravu

Pro Intrastat je v některých případech nezbytné rozúčtovat náklady na dopravu platné pro celý doklad na jednotlivé položky dokladu. Ve formuláři položky dokladu, na záložce Účtování/Upřesnění je v bloku Intrastat políčko Celkové vedlejší náklady [měna] určené pro uvedení poměrné částky nákladů na dopravu. Pole obsahující částku v měně dokladu je možné upravovat u položek, které jsou v ceníku označeny pro evidenci Intrastatu. Pole není povinné, výchozí hodnotou je 0.

Průvodce rozúčtováním vedlejších nákladů na dopravu

Rozúčtování vedlejších nákladů na dopravu lze provést s pomocí průvodce, který rozdělí tyto náklady mezi více položek dokladu v poměru dle ceny nebo podle počtu kusů.

K průvodci rozúčtování vedlejších nákladů na dopravu se dostaneme touto cestou: ProdejVydané faktury, kde si u vybrané faktury v položce v zobrazené nabídce nabídky zvolíme položku Rozúčtovat vedlejší náklady pro Interstat. Podmínkou je, že doklad musí obsahovat alespoň jednu ceníkovou položku, která je evidovaná pro Intrastat, potom se nám objeví první krok průvodce.

Položky pro Intrastat celkem
Zobrazuje se součet všech částek základů za položky dokladu evidované pro Intrastat a to v měně dokladu.
Náklady k rozúčtování
Výše vedlejších nákladů na dopravu, kterou je potřeba rozdělit mezi položky dokladu. Po zadání částky dojde k výpočtu celkové ceny položek a to součtem sumy částek za položky a vedlejších nákladů.
Cena položek celkem
Suma částek za položky dokladu evidované pro Intrastat navýšená o vedlejší náklady na dopravu. Po zadání částky dojde k výpočtu výše nákladů k rozúčtování a to odečtem sumy částek za položky od zadané celkové ceny za položky.

Po zadání částek k rozdělení, je potřeba zvolit, zda budou vedlejší náklady rozúčtovány na jednotlivé položky podle výše ceny položek (dojde k rozpočítání stejným poměrem k celkové částce) nebo podle počtu množstevní jednotky (náklady k rozúčtování se vydělí počtem kusů relevantních položek).

Po stisku tlačítka Dokončit dojde k rozúčtování nákladů a vypočtené hodnoty se naplní do polí "Celkové vedlejší náklady pro Intrastat".

Číselníky

Pro řádnou evidenci je potřeba několika číselníků, které naleznete pod položkou hlavní nabídky NástrojeČíselníky – Intrastat. Konkrétně jde o tyto číselníky:

S výjimkou číselníku Kurzy pro Intrastat obsahující číselníky data od založení účtované firmy a není proto potřeba data plnit či upravovat.

Veškeré číselníky potřebné pro evidování Intrastatu nevybočují svým ovládáním a možnostmi z řady ostatních číselníků. U většiny číselníků pro Intrastat je kromě specifických vlastností možné evidovat obecné položky:

Popis
Poznámka
Umožňuje zápis jakýchkoliv poznámek, které potřebujete mít k dané položce číselníku uložené.
Platí od
Kalendářní rok počátku platnosti záznamu. Společně s následujícím polem určuje období platnosti záznamu v číselníku.
Platí do
Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Dodací podmínky

Zkratka
Název v jazycích

Druh dopravy

Zkratka
Název v jazycích

Kraje určení

Zkratka
Název v jazycích

Kurzy pro Intrastat

Měna
Výběr z číselníku měn.
Datum
Datum platnosti kurzu měny.
Kurz účtované měny
Kurz měny účtované firmy, typicky CZK.
Kurz zahraniční měny
Kurz měny zahraničního partnera.

Číselník neumožňuje evidovat popis, poznámku a roky platnosti.

Kódy nomenklatury

Zkratka
Název v jazycích
Měrná jednotka
Výběr z číselníku měrných jednotek pro Intrastat.

Měrné jednotky

Zkratka
Název v jazycích

Obchodní transakce

Zkratka
Název v jazycích

Zvláštní pohyby

Zkratka
Název v jazycích

Generování výstupu Intrastatu

Pro vytvoření účetních výstupů pro Intrastat pod položkou hlavní nabídky ÚčetnictvíÚčetní výstupy – Generování Intrastatu.

V průvodci zvolíte, zda chcete:

  • (zobrazit) Položky vstupující do Intrastatu
  • (zobrazit) Řádky Intrastatu
  • (uložit) Výkaz pro Intrastat

V polích Měsíc a Rok určíte období, pro které mají být data připravena. Pomocí zaškrtávátek Příjem zboží, Výdej zboží a Vyloučit neúčetní doklady můžete blíže určit zahrnované doklady.

Pokud ukládáte Výkaz pro Intrastat, musíte zvolit, pro jaký program či v jakém formátu bude výkaz uložen a také název cílového souboru.
Dále je zde možnost Vyloučit neúčetní doklady.

Po navolení všech parametrů stiskněte tlačítko Dokončit.