Majetek

Seznam "Majetek"

Majetek – Majetek

Formulář nabízí seznam drobného, dlouhodobého a neodepisovaného majetku.

Údaje majetku jsou rozděleny do jednotlivých Záložek. V záložce Základní list naleznete základní informace o majetku. Záložka Odepisování zahrnuje informace o nákupu a odepisování majetku. Další záložky obsahují události nad majetkem, dále daňové a účetní odpisy a nakonec seznam zápůjček (odpovědných osob).

Rychlé výběry

Seznam majetku má pod horní nástrojovou lištou výběrové rolety. Slouží k rychlému přístupu k často používaným výběrům.

Roleta „Druh majetku“

 • Hmotný dlouhodobý
 • Nehmotný dlouhodobý
 • Drobný
 • Neodepisovaný

Roleta „Typ majetku“

 • Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný majetek, atd.

Roleta „Kalendářní rok“

Od: Aktuální počítačový rok+1

Do: 1990

Roleta „Měsíc zařazení“

1-12 měsíc, 4x čtvrtletí, poslední den, poslední týden

Rok a měsíc se filtruje podle data zařazení majetku

Karta "Majetek"

Hlavní okno

 • Inventární číslo
Mělo by se nabízet další v pořadí. (možný případ A00001, A00002, …)
 • EAN Kód
 • Název

Záložka „Základní list“

 • Typ majetku
Povinné pole
Vyplníte hodnotu ze seznamu typů majetku. Hodnota je povinná.
 • Druh majetku
Povinné pole
  • Druh majetku může nabývat následujících hodnot.
   • Hmotný dlouhodobý
   • Nehmotný dlouhodobý
   • Drobný
   • Neodpisovaný (pouhá evidence)
 • Cena při zařazení
Povinné pole
Cena majetku v okamžiku jeho pořízení (nákupu) – na počátku jeho odpisování. Jedná-li se o majetek již dříve odepisovaný, může tato cena obsahovat i Technické zhodnocení. Pak je nutné zaškrtnout hodnotu „Před zařazením došlo k technickému zhodnocení“.
 • Počet kusů v souboru
Standardně je hodnota 1. V případě, že chcete evidovat a odepisovat najednou více kusů v souboru (např. 20 stejných židlí, zadáte 20 ks), vyplníte hodnotu počtem kusů. Cena se zadá za celý soubor dohromady.
 • Datum koupě
Povinné pole
U odpisovaného majetku je toto datum výchozí hodnotou pro datum zařazení a data odepisování (viz popis níže).
U neodepisovaného majetku je datum koupě zároveň datem zařazení do evidence.
 • Způsob pořízení
Hodnota je přístupná pro drobný a dlouhodobý majetek.
 • Doklad pořízení
 • Doklad faktury
Vazba na přijatou fakturu v modulu Přijaté faktury
 • Standardní klasifikace produkce
 • Středisko
Povinný údaj z tabulky středisek
 • MJ záruky
Měrné jednotky – roky měsíce a dny, prostě pouze časové jednotky
 • Záruka
Počet předchozích jednotek
 • Místnost
Nepovinný údaj za tabulky umístění
 • Sekce
Nepovinný údaj za tabulky umístění
 • Objekt
Nepovinný údaj za tabulky umístění
 • Zakázka
Nepovinný údaj z tabulky zakázek
 • Dodavatel
Kód firmy s adresáře-nepovinné
 • Výrobce
 • Datum výroby
Datum neovlivňuje odepisování. Je pouze informativní.
 • Výrobní číslo

Záložka „Odpisování“

Záložka je přístupná pouze pro odepisovaný majetek!
Všechny hodnoty v záložce jsou přístupné pouze v tom účetním období, do kterého spadá datum zařazení.
Datum zařazení
Povinné pole
Datum, kdy byl majetek zařazen do evidence – zapsán do databáze. Datum zařazení je převzato z data koupě, je měnitelné.
Odepsáno při zař. [měsíce]
Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek
Počet měsíců, které byl majetek odepisován předtím, než byl zařazen do databáze ABRA Flexi. U nového majetku je tato hodnota NULA. Hodnota rovná NULE zamyká Zůstatek účetní a daňový, tyto pole poté obsahují pořizovací cenu. Jinak jsou hodnoty editovatelné. Nezadávají se roky ale měsíce a to z důvodu přesného vytvoření měsíčních odpisů. Pro účely rovnoměrných a zrychlených daňových odpisů je potřeba hodnotu dělit 12.
Je-li zaškrtnuta hodnota "Před zařazením došlo k technickému zhodnocení", pak je "stářím technického zhodnocení" myšlena doba, která uplynula od posledního technického zhodnocení (v měsících). Tento údaj vstupuje u zrychlených odpisů do výpočtu daňového odpisu.
Stáří majetku, který byl před zařazením již odepisován (ručně, jiný software), je zadáno v měsících. Pro potřeby výpočtu daňových odpisů “Rovnoměrného” nebo ”Zrychleného” majetku je potřeba tuto hodnotu vydělit 12 a zaokrouhlit nahoru.
Pro daňové “Měsíční” odpisy a pro účetní odpisy je zbývající doba odpisování rovna rozdílu délky odpisování a stáří v měsících.
Zůstatek účetní
Přístupné pro dlouhodobý majetek s účetními odpisy – pouze v případě, že stáří je > 0.
V případě zařazení již částečně odepsaného majetku zde uvedete zůstatek na počátku účetního období. U nového majetku je hodnota rovna jeho pořizovací ceně.
Zůstatek daňový
Přístupné pro odpisovaný majetek pouze v případě, že stáří je > 0.
U nového majetku je hodnota rovna ceně.

Dlouhodobý majetek
V případě zařazení již částečně odepsaného majetku zde uvedete daňový zůstatek na počátku účetního období.
V případě, že zařazujete majetek, který již byl v minulých účetních obdobích odepisován (např. navazování na jiné účetnictví), je nutno si uvědomit, že oprávky předmětu se rovnají rozdílu pořizovací a zůstatkové ceny předmětu.
Drobný majetek – způsobu odepisování je vybráno „%ročně“
V tomto případě musí uživatel zadat daňový zůstatek po předchozích odpisech.
Drobný majetek – způsobu odepisování je vybráno 50% při zařazení, 50% při vyřazení“
V tomto případě musí uživatel zadat daňový zůstatek po předchozích polovičním odpisu při zařazení.
Začátek daňových odpisů
Povinné a přístupné dlouhodobý majetek.
Povinné a nepřístupné pro drobný majetek = datum zařazení
Od tohoto data budou generovány daňové odpisy.
Začátek účetních odpisů
Povinné a přístupné pouze u dlouhodobého majetku po volbě „Účetní odpisy-ANO“
Pro drobný majetek není pole povinné a je nepřístupné.
Od tohoto data budou generovány účetní odpisy a to pouze v případě, že zaškrtnete pole „Vytvářet účetní odpisy“.
Způsob odepisování
Povinné a přístupné odpisovaný majetek
Možnosti pro dlouhodobý majetek

Rovnoměrný
Zrychlený
Měsíční
Možnosti pro drobný majetek
100 % při zařazení
50% při zařazení, 50% při vyřazení
% Ročně
Vyberete-li tuto možnost, pak je nutné vyplnit pole „% ročně“
Možnosti pro neodepisovaný majetek
Hodnota je nepřístupná
Odepsat 0/10/15/20 % v prvním roce u zrychlených odpisů
Povinné a přístupné pro dlouhodobý hmotný majetek se zrychleným odepisováním.
Odpisová sazba
povinné a přístupné pouze pro dlouhodobý majetek
Seznam odpisových sazeb je ovlivněn hodnotou v předchozím poli Způsob odepisování. Máte vždy k dispozici výběr sazeb, které odpovídají vybranému způsobu odepisování.
U majetku, který se neodepisuje (např. stavby a pozemky), lze zadat nulovou sazbu odpisů.
Primární účet
Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek
Vyplňují se z typu majetku.
Nepřístupné pro neodepisovaný majetek
Protiúčet zařazení
Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek
Účet odpisu
Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek
Účet oprávek
Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek
Dojde-li ke změně údajů, které jsou kopírovány do odpisů a událostí (středisko, zakázka, účty), je nutné promítnout tuto změnu do příslušných polí v odpisech a událostech.
Účtovat zařazení (není v databázi)
Povinné a přístupné pro odpisovaný majetek
Hodnota je automaticky zaškrtnuta v případě zařazení nového majetku. Zařazujete-li majetek již odepisovaný jiným způsobem (např. “Ručně”), tak je zaškrtnutí automaticky zrušeno. Účtuje-li se zařazení, pak je generována událost Zařazení v tabulce Událostí.
Datum události zařazení
Tato hodnota nebude zobrazena v editačním okně ale pouze v seznamu majetku. Když je datum vyplněno, signalizuje, že událost Zařazení existuje a bude obsahovat datum této události.
Vytvářet účetní odpisy
Povinné a přístupné pro dlouhodobý majetek

Ne
Nedojde ke generování účetních odpisů.
Ano-počet měsíců
V tomto případě se do účetnictví budou nahrávat účetní odpisy a ne daňové. Program automaticky vygeneruje všechny účetní odpisy o začátku odepisování až do konce. Popis výpočtu je popsán později v kapitole Účetní odpisy.
Počet měsíců odepisování (pro Dlouhodobý majetek)
Povinné v případě, že je předchozí pole typu “Ano-počet měsíců”.
%Ročně (pro Drobný majetek)
Povinné a přístupné pouze v případě, že odepisujete drobný majetek a pole Způsob odepisování=%Ročně.
Před zařazením došlo k technickému zhodnocení
Přístupné a povinné pouze pro dlouhodobý majetek v případě, že stáří je > 0.
Jestliže zaškrtnete tuto hodnou, výpočet odpisů se tím bude řídit. Tuto hodnotu má smysl zaškrtnout pouze v případě, že zařazený majetek již byl dříve odepisován a jsou vyplněné hodnoty zůstatků.
Je-li zaškrtnuta tato hodnota, pak u zrychlených odpisů stáří při zařazení je míněno dobou od posledního technického zhodnocení. Tento údaj vstupuje u zrychlených odpisů do výpočtu daňového odpisu.
Staří od posledních technického zhodnocení [měsíce]
Přístupné a povinné pouze dlouhodobý majetek v případě, že stáří je > 0 a majetek je dopisován zrychleně.
Hodnota vstupuje do vzorce pro výpočet zrychlených odpisů, u nichž došlo technickému zhodnocení.

Záložka „Texty“

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis
Bližší popis skladu.
Poznámka
Další poznámka ke skladu.

Záložka "Vozidlo"

Záložka "Ostatní"

Záložka "Správa"

Platí od
Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.
Platí do
Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Tento štítek pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.
V případě, že vyplníte pole Platí od hodnotou „2014“ a pole Platí do hodnotou „2014“, bude možné tento štítek používat v roce 2009, tj. pouze v tomto roce bude vidět v seznamu (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Záložka „Daňové odpisy“

Záložka je přístupná pouze pro odepisovaný dlouhodobý a drobný majetek!

Záložka obsahuje plán všech odpisů, které jsou automaticky vygenerovány po zadání všech údajů v předchozích třech záložkách a stisku tlačítka Použít. Výpočet daňových odpisů bude proveden v paměti programu, nikoliv uloženou procedurou na serveru.

Záložka „Účetní odpisy“

Záložka je přístupná pouze pro odepisovaný dlouhodobý majetek, kde v kartě majetku zvolíte „Vytvářet účetní odpisy – ANO“!
Účetní odpisy program generuje pouze v případě, že v kartě majetku zaškrtnete volbu „Vytvářet účetní odpisy“.

Dojde-li v kartě majetku k přepnutí „Vytvářet účetní odpisy – NE“ a existují účetní odpisy, pak po novém generování dopisů budou účetní odpisy vymazány z tabulky.

Záložka „Události“

Během života odepisovaného drobného majetku vznikají události. Následuje jejich seznam.

 • Zařazení
 • Úplné vyřazení

Během života odepisovaného dlouhodobého majetku vznikají události. Následuje jejich seznam.

 • Zařazení
 • Úplné vyřazení
 • Částečné vyřazení
 • Technické zhodnocení
 • Přerušení odpisování
 • Opětovné zahájení odpisování
 • Změna doby odepisování (pouze pro účetní odpisy)

První čtyři události jsou také účetními položkami.

S výjimkou Zařazení mají zbylé události vliv na hodnotu odpisu. Po zadání takové události dojde k přepočtu nebo k odstranění (u plného vyřazení) všech odpisů v odpisovém plánu, jejichž datum je větší než datum události.

Poslední událost, Změna doby odepisování… lze vybrat pouze v případě, že jsou generovány i účetní odpisy.

Pravidla pro jednotlivé události

Událost zařazení lze smazat – uživatel zařazoval starší majetek a omylem vygeneroval událost zařazení.
Po úplném vyřazení nelze přidat událost
Událost zařazení či úplné vyřazení nelze zadat vícekrát
Událost Opětovné zahájení odpisování nelze zadat bez předchozí události přerušení
Po události přerušení odepisování bez opětovného zahájení lze zadat technické zhodnocení, částečné vyřazení a úplné vyřazení.
Technické zhodnocení a částečné vyřazení se promítne do odpisů až po události opětovného zahájení.
Dojde-li k úplnému vyřazení v čase přerušení a v tomto čase existuje technické zhodnocení a částečné vyřazení, pak tyto události ovlivní částku vyřazení a zůstatek k doodepsání.

Záložka „Zápůjčky/odpovědná osoba“

Tabulka obsahuje seznam, kdo je zodpovědný za majetek, nebo evidenci, komu byl majetek svěřen do užívání nebo zapůjčen.

Tlačítko Generovat odpisy

Po stisku tlačítka je zadaný majetek uložen do databáze a následuje generování daňových a účetních odpisů (když je zaškrtnuta hodnota Vytvářet účetní odpisy). Dále je do událostí vytvořen záznam o zařazení majetku do evidence.

Po stisku tlačítka Použít a následné generování daňových a účetních odpisů je tlačítko nepřístupné. Změníte-li libovolnou hodnotu, která ovlivňuje odpisy, tlačítko bude opět přístupné s tím, že po dotazu „Došlo ke změně parametrů odpisování? – Mám znovu generovat odpisy?“ dojde k novému generování obojího. V případě, že uživatel provede změnu a nestiskne tlačítko použít, bude upozorněn při uložení dat do databáze na tuto nepříjemnou skutečnost.

Účtování událostí a účetních respektive daňových odpisů

Po zadání základních parametrů karty majetku (týká se to pouze účtovaného majetku) a stisku tlačítka Generovat je automaticky vygenerován plán odpisování a pro nový majetek i událost Zařazení majetku. U všech je vyplněno datum. Datum účtování odpisu bude vyplněno pouze pro ty odpisy, jejichž datum spadá do zadaného aktuálního účetního roku. Datum účtování události bude vyplněno, protože daná událost musí spadat do aktuálního účetního roku. To způsobí automatické zaúčtování a připojení položek k hlavičkám příslušných interních dokladů. Interní doklady jsou vytvořeny pro následující typy majetkových pohybů: všechny události, daňové odpisy, účetní odpisy.

Změny v majetku a uzavřené období

V případě, že věta majetku je uzamčena, nesmí uživatel změnit žádný údaj, který by ovlivnil hodnotu vypočtených odpisů. Netýká se to událostí v neuzamčených období. Může změnit účty nebo středisko, ale změněné hodnoty se promítnou do neuzamčených období.

Karta „Daňové odpisy“

Je účetní
Hodnota bude zaškrtnuta pouze v případě, že nebudou generovány účetní odpisy.
Datum odpisu
Povinné pole
Datum prvního odpisu nově založeného majetku typu Rovnoměrný nebo Zrychlený (netýká se měsíčních odpisů) bude vždy posledním dnem aktuálního účetního období. Následující daňové odpisy budou mít toto datum o kalendářní rok větší.
Může nastat situace, kdy při vytváření následujícího účetního období obsluha toto období definuje kratší nebo delší. V tomto případě je nutné opravit datum odpisu spadajícího do tohoto nového období podle posledního dne období. Následující odpisy budou také opraveny tak, že budou o rok větší než je datum odpisu ve změněném období. Malý příklad: Majetek je odepisován 5 let. Program vygeneruje odpisy s daty 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012. V roce 2014 firma prodlužuje účetního období o 3 měsíce. Odpisy od roku 2009 budou mít data 31.03.2010, 31.03.2011, 31.03.2012, 31.03.2013.
Datum účtování=Okamžik uskutečnění účetního případu
Datum účtování je automaticky vyplněno z data odpisu. Toto automatické vyplnění nastane vždy, když datum odpisu spadá do aktuálního účetního roku. V praxi to vypadá tak, že zadáte do tabulky konkrétní majetek a program vygeneruje odpisy. Ten odpis (pro způsob měsíčního odpisování bude daňových odpisů více), který spadá do aktuálního účetního roku, bude mít vyplněné datum účtování a u zbylých odpisů zůstane datum účtování prázdné. Při přechodu na nové účetní období musí být toto období inicializováno. Součástí této inicializace bude také vyplnění dat účtování spadajících do inicializovaného období. Tím dojde i k jejich zaúčtování – budou aktualizovány stavy příslušných účtů a vytvořeny hlavičky dokladů, které “seskupují” účetní dopad všech odpisů. Toto se děje samozřejmě jen v případě, že obsluha zvolí účtování daňových odpisů.
Stáří majetku [měsíce]
Povinné
Částka daňového odpisu [Kč]
Povinné pole
Zůstatek
Povinné (může nabývat hodnoty 0)
Účet MD odpisu
Povinné v případě, že nejsou generovány účetní odpisy.
Převzat z karty majetku-Účet odpisu
Účet DAL odpisu
Povinné v případě, že nejsou generovány účetní odpisy.
Převzat z karty majetku-Účet oprávek
Uživatelsky změněno
Odpisy je možné modifikovat ve standardním editačním okně. Učiníte-li tak, pak je po uložení zaškrtnuta hodnota Uživatelsky změněno a dojde k přepočtu následujících položek odpisů v plánu odepisování.
Částka
Zůstatek
Když chcete změnit částku odpisu stisknete tlačítko Změna. Zobrazí se vám editační formulář pro odpis, kde jsou všechna pole kromě „Uživatelsky změněno“ nepřístupná. Zaškrtnete-li toto pole, program zpřístupní datum, hodnotu odpisu a poznámku. Po uložení dojde k přepočtu následujících odpisů a zůstatků.
Poznámka
255 znaků
Středisko
Zakázka

Karta „Účetní odpisy“

Je účetní
Povinné pole
Hodnota bude vždy zaškrtnuta (ANO)
Datum odpisu
Povinné pole
Datum účtování=Okamžik uskutečnění účetního případu
Nepřístupné pole
Datum účtování je automaticky vyplněn z data odpisu. Toto automatické vyplnění nastane vždy, když datum odpisu spadá do aktuálního účetního roku. V praxi to vypadá tak, že zadáte do tabulky konkrétní majetek a program vygeneruje odpisy. Ty odpisy, které spadají do aktuálního účetního roku budou mít vyplněné období a u zbytku odpisů zůstane rok a období prázdné. Při přechodu na nový rok musí být tento rok inicializován. Součástí této inicializace bude také vyplnění dat účtování spadajících do inicializovaného roku. Tím dojde i k jejich zaúčtování – budou aktualizovány stavy příslušných účtů a vytvořeny hlavičky dokladů, které “seskupují” účetní dopad všech odpisů. Toto se děje samozřejmě jen v případě, že obsluha zvolí účtování daňových odpisů.
Částka účetního odpisu [Kč]
Částku odpisu vypočtete:

Neexistuje událost Změny doby odpisu
Částka = Cena / počet měsíců odepisování
Částka odpisu je zaokrouhlena na jednotky nahoru
Částku odpisu mění některé události – Technické zhodnocení, Částečné vyřazení a Změna doby odepisování.
Zůstatek
Zůstatek = Zůstatek (předchozí) – Částka odpisu
Účet MD odpisu
Převzat z karty majetku-účet odpisu
Účet DAL odpisu
Převzat z karty majetku-účet oprávek
Uživatelsky změněno
Odpisy je možné modifikovat ve standardním editačním okně. Učiníte-li tak, pak je po uložení zaškrtnuta hodnota Uživatelsky změněno a dojde k přepočtu následujících položek odpisů v plánu odepisování.
Částka
Zůstatek
Když chcete změnit částku odpisu, stisknete tlačítko Změna. Zobrazí se vám editační formulář pro odpis, kde jsou všechna pole kromě „Uživatelsky změněno“ nepřístupná. Zaškrtnete-li toto pole, program zpřístupní datum, hodnotu odpisu a poznámku. Po uložení dojde k přepočtu následujících odpisů a zůstatků.
Středisko (idStred)
Zakázka (idZakazky)
Poznámka (Poznam)
255 znaků
Číslo dokladu (Kod)
Automaticky generovaná hodnota z data odpisu ve formátu RRRRMMDD

Karta „Události“

Typ události
Povinné pole
Možné hodnoty:

 • Zařazení
 • Úplné vyřazení dlouhodobého majetku
 • Technické zhodnocení/změna hodnoty majetku (Pokud má být majetek zhodnocen k poslednímu dni v roce, použijte namísto 31.12. datum 30.12.)
 • Částečné vyřazení
 • Přerušení daňových odpisů
 • Přerušení účetních odpisů
 • Opětovné zahájení daňových odpisů
 • Opětovné zahájení účetních odpisů
 • Změna doby odepisování
 • Rozdíl prodejní ceny a zůstatku
 • Uživatelská událost
Doklad je účetní
Povinné pole – pro události 1–4 bude pole vždy zaškrtnuto. Pro ostatní události nebude zaškrtnuté. Pole je vždy nepřístupné.
Vystaveno
Povinné pole
Datum události musí být mladší než je datum zařazení, nesmí předcházet začátku daňových a účetních odpisů.
Datum nové události musí spadat do aktuálního účetního období.
Změna doby odpisu
Hodnota je přístupná pro 3 typy událostí: Technické zhodnocení, Částečné vyřazení, Změna doby odepisování (musí být v parametrech odepisování „zapnuty“ účetní odpisy).
Hodnota může být záporná = zkrácení doby odepisování
Částka

 • Typ Zařazení
Cena
 • Typ Úplné vyřazení
Cena + suma zvýšení – suma částečných vyřazení
 • Typ Hodnota technického zhodnocení
Vyplní uživatel
 • Typ Hodnota částečného vyřazení
Vyplní uživatel
Částka účetní
Částka daňová
Uživatelská změna zůstatku
Pokud je zaškrtnut tento přepínač, je možné upravovat pole pole "Částka účetní" a "Částka daňová".
Účet MD události (idZklMdUcet)

 • Typ Zařazení
Primární účet z karty majetku
 • Typ Úplné vyřazení
Účet oprávek z karty majetku
 • Typ Částečné vyřazení
Účet oprávek z karty majetku
 • Typ Technické zhodnocení
Primární účet z karty majetku
Účet DAL události

 • Typ Zařazení
Protiúčet zařazení z karty majetku
 • Typ Úplné vyřazení
Primární účet z karty majetku
 • Typ Částečné vyřazení
Primární účet z karty majetku
 • Typ Technické zhodnocení
Zadá obsluha
Účet MD zůstatkové ceny

 • Typ Částečné nebo úplné vyřazení
Doplní obsluha
Účet DAL zůstatkové ceny

 • Typ Částečné nebo úplné vyřazení
Účet oprávek z karty majetku
Středisko
Zakázka
Poznámka
255 znaků
Zámek
Pole není v editačním okně přítomné.
Po zaškrtnutí není možné majetek aktualizovat. Funkce pro zámek je v menu nebo nástrojové liště tabulky.
Číslo dokladu
Pole není v editačním okně přítomné.
Automaticky generovaná hodnota z data odpisu ve formátu RRRRMMDD.

Karta „Zápůjčky/odpovědná osoba“

Evidence drobného majetku

Drobný majetek odepisovaný

Nejprve je nutné v menu MajetekTypy majetků vytvořit nový typ majetku, kde v poli Druh vyberete hodnotu drobný a zaškrtnete příznak Majetek je odepisován. Poté vyplníte pole Středisko, které lze následně u každého majetku změnit, a uveďte hodnoty do polí pro účty – Účet majetku, odpisu, zařazení, oprávek, zůstatku vyřazení (budou pak nabízeny při zakládání nového majetku).

Odepisování drobného majetku
Pro odepisování drobného majetku jsou již nadefinovány způsoby odepisování. Ty se nastavují v detailu majetku v záložce "Odpisování" v poli "Odpisová skupina".
Odpisy jsou generovány do záložky "Daňové odpisy" a současně jsou i zaúčtovány podle nastavených účtů:
 • 100 % – majetek je v plné výši odepsán ihned při zařazení.
 • 50 % / 50 % – majetek je odepsán 50 % při zařazení a 50 % při vyřazení.
 • % ročně – současně uvedete hodnotu v poli Procento ročně.
 • Měsíčně – majetek je odepisován pravidelně podle počtu měsíců uvedených v poli Odpisová skupina (odpisovou skupinu, tj. počet měsíců odepisování, vytvoříte v modulu Majetek – Odpisové skupiny).

Nový záznam

Inventární číslo
Je předvyplněno automaticky, můžete podle potřeby změnit.
EAN
Název
Název majetku může obsahovat až 255 znaků, pokud jste si v úvodním nastavení zvolili vyplňování v cizích jazycích, pomocí tlačítka můžete vyplnit názvy v jazycích, které jste si zvolili. Pomocí tlačítka názvy v cizích jazycích zavřete.

V záložce "Základní" vyplňte ostatní údaje jako u dlouhodobého majetku.
V záložce "Odpisování" vyplňte údaje podle toho, zda je majetek v systému ABRA Flexi zařazen a odepisován nově, nebo zda byl majetek v organizaci již odepisován, např. v jiném účetním systému a do systému ABRA Flexi je převáděn.

Způsob č.1 – Majetek zařazen a odepisován v systému ABRA Flexi nově

Datum zařazení
Odepsáno při zařazení (měsíce)
Nechte hodnotu "0"
Začátek daňových odpisů
Způsob odepisování
Odpisová skupina
Pouze u zvoleného Způsobu odepisování – Měsíční.
Účtovat zařazení
Zaškrtněte pouze pokud chcete zaúčtovat zařazení majetku.

Způsob č.2 – Majetek zařazen do systému ABRA Flexi a v předchozím období byl již odepisován

Datum zařazení
vyplňte datum zařazení do systému
Odepsáno při zařazení [měsíce]
Uveďte počet měsíců odepisování majetku před zaevidováním do systému ABRA Flexi.
Datum původního zařazení
Bude vygenerován časový údaj.
Zůstatek daňový (KČ)
Napište zůstatkovou cenu před zaevidováním do systému ABRA Flexi.
Začátek daňových odpisů
Shodný s datem zařazení.
Způsob odpisování a Odpisová skupina
pouze u zvoleného Způsobu odepisování – Měsíční

Vyplňte dle potřeby zbývající záložky Texty, Vozidlo, Ostatní, Správa, Přílohy.

Záznam uložte pomocí tlačítka .

Služba naplní záložku Daňové odpisy hodnotami vypočítanými na základě vložených údajů; současně dojde k vytvoření účetních dokladů přímo do modulu Účetnictví.

Drobný majetek neodepisovaný

V menu Majetek – Typy – Typ majetku vytvořte nový typ majetku. V poli Druh vyberte hodnotu Neodepisovaný (pouhá evidence); příznak Majetek je odepisován nezaškrtávejte. Vyplňte pole Středisko (lze následně u každého majetku změnit), účty nevyplňujte.

V menu Majetek – Majetek pořiďte nový záznam pomocí tlačítka , tj. kartu majetku, a vyplňte následující údaje:

 • Inventární číslo a Název majetku
 • Záložka Základní – vyberte hodnotu v poli Typ majetku a vyplňte ostatní údaje.
 • Dle potřeby zaevidujte údaje na záložkách Texty, Vozidlo, Ostatní, Správa, Přílohy.
 • Kartu majetku uložte pomocí tlačítka

Tiskové výstupy

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

 • Jazyk reportu

 • Přístupné sestavy
 • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.