Personalistika

Personalistika

Zaměstnanci – Personalistika

Formulář obsahuje seznam všech zaměstnanců firmy, lze v něm evidovat i uchazeče o zaměstnání. Zahrnuje veškeré základní podklady pro výpočet mezd.

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Nastavení osoby
Toto pole při zakládání karty nového zaměstnance je nastaveno na hodnotu "Neomezeno – Neomezeno". V případě, že dojde u zaměstnance k nějaké změně (např. změní jméno, adresu, začne pracovat na jiném středisku a pod.), pomocí tlačítka zobrazíte dialog a vytvoříte nové nastavení, které bude platit od vámi zadaného data.

Po uložení zadaného data se pole změní na např. 14.05.2010 – Neomezeno. Pomocí se můžete podívat, že předcházející nastavení bylo automaticky ukončeno ke dni předcházejícímu novému nastavení, např. na Neomezeno – 13.5.2010.
Pokud provedete změny v horních záložkách karty zaměstnance a uložíte je v novém nastavení, pak se tyto nové údaje budou zobrazovat pouze v tomto novém nastavení. Výběrem původního nastavení se budete moci podívat na původní nezměněné údaje.
Pokud budete chtít nové nastavení zrušit, použijte tlačítko . Tím se zruší omezení data v původním nastavení osoby a současně se zruší veškeré provedené změny v horních záložkách.
Osobní číslo
Toto pole je osobní číslo zaměstnance, může obsahovat až 20 znaků – číslic, příp. písmen. V záložce "Základní informace" máte možnost vyplnit pole "Alternativní osobní číslo", pokud potřebujete přidělit zaměstnanci ještě další číslo.
Příjmení
Současné příjmení zaměstnance
Jméno
Současné jméno zaměstnance
Skupina osob
Toto je nepovinný údaj, který umožňuje rozdělit zaměstnance do skupin z důvodů odlišného účtování hrubých mezd, příp. náhrad mezd nebo podle různého vztahu k firmě apod. Tvorba a význam skupin osob je řešena v samostatném seznamu.
Příslušnou skupinu osob vyberte pomocí z rozevíracího seznamu. Pokud potřebujete vytvořit novou skupinu, či stávající upravit, můžete ji zde otevřít pomocí klávesy F2.
Středisko
Uvedete středisko, na kterém bude zaměstnanec evidován a na které chcete účtovat mzdové náklady. Příslušné středisko vyberte pomocí z rozevíracího seznamu středisek. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Vyplnění karty zaměstnance je pro přehlednost rozděleno do několika záložek.
Záložky v horní polovině karty:

Záložky v dolní polovině karty:

Záložka "Základní informace"

Tato záložka slouží k uvedení základních informací o zaměstnancích, příp. i jiných osobách, které mají nějaký vztah k firmě.

Alternativní osobní číslo
Toto pole je alternativní osobní číslo zaměstnance, může obsahovat až 20 znaků – číslic, příp. písmen.
Typ vztahu k firmě
Příslušný typ vztahu vyberte pomocí z rozevíracího seznamu. Tento typ je pevně nastavený a nelze jej uživatelsky měnit. Hlavním důvodem je možnost evidovat seznam i těch lidí, kteří nejsou v pracovněprávním poměru, ale o nichž potřebujeme evidovat určité osobní údaje. Jsou připraveny 3 možnosti:

 • Zaměstnanec
 • Uchazeč
 • Externí osoba
Titul
Rodné číslo
Pro správné přenesení do generovaných formulářů vyplňujte rodné číslo bez lomítka. Podle hodnoty rodného čísla se předvyplní hodnota do pole "Pohlaví" a "Datum narození" v případě, že se jedná o klasické naše rodné číslo.
Pohlaví
Příslušné pohlaví vyberte pomocí z rozevíracího seznamu.
Datum narození
Pokud se datum narození nevyplnil správně, můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Kvalifikace
Toto je údaj, který slouží pro vaši informaci o kvalifikaci osoby. Může obsahovat až 255 znaků.
Funkce
Toto je údaj, kde si můžete poznamenat funkci zaměstnance. Může obsahovat až 255 znaků.

Záložka "Ostatní"

Tato záložka slouží k doplnění ostatních informací, důležitých pro potřebu zaměstnavatele, pro uplatnění slev z titulu pobírání důchodu i pro mzdovou statistiku.

Rodné příjmení
Předchozí příjmení
Místo narození
Stát narození
Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.
Rodinný stav
Příslušný stav vyberte pomocí z rozevíracího seznamu. Tento stav je pevně nastavený a nelze jej uživatelsky měnit. Jsou připraveny následující možnosti:

 • Svobodná(ý)
 • Vdaná/ženatý
 • Rozvedená(ý)
 • Vdova(ec)
 • Družka/druh
Statní občanství
Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Zaškrtávací políčka ve spodní části obrazovky slouží pro evidenci důchodů, které zaměstnanec pobírá. Podle zde nastavených údajů se vytvoří nová položka v samostatné záložce "Slevy na dani". Označením vyberte příslušný důchod, který zaměstnanec pobírá.

Starobní důchod
Předčasný starobní důchod
Vdovský/vdovecký důchod
Sirotčí důchod
Důchod pobírán v zahraničí
Důchod od

:

Záložka "Nezaopatřený partner"

Pokud má zaměstnanec nezaopatřeného partnera, na kterého uplatňuje slevu na dani, je nutno vyplnit tuto záložku. Podle této záložky se pak automaticky vypočte sleva na dani.

Nezaopatřený partner
Pokud označíte Nezaopatřený partner, zpřístupní se možnost vyplňování této záložky.
Platí od

:

Uvedete datum, od kdy partner splňuje podmínky jako nezaopatřený partner. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Platí do

:

Uvedete datum, do kdy partner splňuje podmínky jako nezaopatřený partner. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
ZTP/P
Pokud nezaopatřený partner je držitelem průkazu ZTP/P, označte ZTP/P, následně se zpřístupní vedlejší pole "ZTP/P platí od / ZTP/P platí do".
ZTP/P platí od
Uvedete datum, od kdy nezaopatřený partner je držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
ZTP/P platí do
Uvedete datum, do kdy nezaopatřený partner je držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Příjmení
Jméno
Rodné příjmení
Titul
Rodné číslo
Datum narození
Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Pohlaví
Příslušné pohlaví vyberte pomocí z rozevíracího seznamu.

Záložka "Adresa"

Zde jsou uvedeny veškeré možné adresy zaměstnance.


Tato záložka je rozdělena do několika dalších podzáložek:

Záložka "Trvalá"

Zde uvádějte adresu, kde má zaměstnanec trvalé bydliště, tj. adresu dle centrální evidence obyvatelstva.

Ulice
Číslo domu
Psč
Pošta
Město
Stát
Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Záložka "Kontaktní"

Pokud se zaměstnanec nezdržuje na trvalé adrese, můžete zde uvést jeho kontaktní adresu. V této záložce jsou uvedeny i ostatní kontakty na zaměstnance.

Ulice kontaktní
Číslo domu kontaktní
Psč kontaktní
Pošta kontaktní
Město kontaktní
Stát kontaktní
Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.
E-mail
Fax
Mobil
Telefon

Záložka "Pobyt v tuzemsku (trvalý je mimo)"

Tato záložka je pro zaměstnance, kteří mají trvalý pobyt mimo republiku. Zde uveďte jejich kontaktní pobyt v naší republice.

Ulice kontaktní tuzemská
Číslo domu kontaktní tuzemské
Psč kontaktní tuzemské
Pošta kontaktní tuzemská
Město kontaktní tuzemské
Stát kontaktní tuzemský
Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Záložka "Parametry mzdy"

Zde jsou uvedeny údaje, které jsou důležité pro zpracování mezd. Podle těchto údajů se automaticky vypočítává sleva na dani.


Tato záložka je rozdělena do několika dalších podzáložek:

Záložka "Základní údaje"

Způsob platby
Pomocí vyberete z rozevíracího seznamu domluvený způsob výplaty mzdy. Tento způsob je pevně nastavený a nelze jej uživatelsky měnit. Jsou připraveny 3 možnosti:

 • Na účet
 • Na adresu
 • Pokladnou
Typ závazku zálohy
Pomocí vyberte typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat předpis výplaty zálohy tomuto zaměstnanci a kde je nastaven i příslušný předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením. Slouží pro případ, že byste chtěli některým zaměstnancům účtovat zálohy odlišně.
Typ závazku dobírky
Pomocí vyberte typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat předpis výplaty dobírky tomuto zaměstnanci a kde je nastaven i příslušný předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením. Slouží pro případ, že byste chtěli některým zaměstnancům účtovat dobírku odlišně.
Podpis prohlášeni k dani
Prohlášení k dani z příjmu může poplatník podepsat pouze pro jednoho plátce (zaměstnavatele). Pokud podepsal toto prohlášení ve vaší firmě, zde si označte . Jeho podepsání rozhoduje o možnosti uplatnění nezdanitelných částek, slev na dani, o způsobu zdanění a ročním zúčtování daně. Až po zaškrtnutí tohoto pole je možné např. vybrat děti pro zvýhodnění.
Pokud skutečně požaduje uplatnění slevy na sebe jako na poplatníka, to se označí v následující záložce "Slevy na dani".
Zákon říká, že jestliže poplatník podepíše prohlášení k dani do 30 dnů po vstupu do zaměstnání, přihlédne zaměstnavatel – plátce daně k slevám na dani již v měsíci jeho nástupu.
Daňový nerezident
Daňový nerezident je poplatník, který nemá v ČR stálý byt a ani se zde nezdržuje alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Pokud váš zaměstnanec je daňovým nerezidentem, označte Daňový nerezident.

Ve spodní části vyplňte údaje, které se týkají předchozích zaměstnání zaměstnance:

Pojistné (sociální) z min. zaměst
Pojistné (zdravotní) z min. zaměst
Odpracovaných dnů při nástupu
Odpracovaných roků při nástupu

Záložka "Slevy na dani"

Držitel průkazu ZTP/P
Označte v případě, že zaměstnanec je držitelem průkazu ZTP/P.
V dalším poli pak zaškrtněte stupeň invalidity

 • Invalidita 1. a 2. stupně
 • Invalidita 3. stupně
Číslo průkazu
Číslo průkazu ZTP/P
Student
Označte v případě, že zaměstnanec současně ještě studentem a bude z tohoto titulu uplatňovat slevu na dani.
Sleva na poplatníka
Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na sebe jako na poplatníka, je nutno označit .
Pokud bude zaměstnanec uplatňovat slevu na některé z dětí, je nutné mít tyto děti uvedeny v samostatné záložce "Děti".
1. dítě pro odpočet
Vyberte jméno dítěte z rozbalovacího seznamu.
2. dítě pro odpočet
Vyberte jméno dítěte z rozbalovacího seznamu.
Další děti pro odpočet

Další děti pro odpočet vyberete potvrzením tlačítka .

Výběr dětí provádějte pomocí šipek, jak je uvedeno v kapitole "Práce s datovými okny".

Záložka "Sociální pojištění"

Tato záložka se týká pouze účastníků II. pilíře důchodového spoření. U účastníka tohoto důchodového spoření zaškrtnete příznak "Je účasten důchodového spoření" a vyplníte číslo účastníka.

Záložka "Zdravotní pojištění"

Zdravotní pojišťovna
Vyberte pomocí ze seznamu firem příslušnou zdravotní pojišťovnu. Pokud budete přidávat zdravotní pojišťovny do seznamu, je nutno vybrat do pole "Typ vztahu" hodnotu "Zdravotka".
Předchozí nem. poj. mimo ČSSZ
Název předchozí organizace, která prováděla nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ.
Pouze informativní údaj.
Současný nem. poj. mimo ČSSZ
Název současné organizace, která provádí nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ.
Pouze informativní údaj.
Číslo pojištěnce
Ve zdravotním pojištění se pro jednoznačnou identifikaci používá číslo pojištěnce. Číslem pojištěnce je zpravidla rodné číslo. V některých případech, zejména v případech odhalených duplicitních rodných čísel a při přidělování čísel osobám bez trvalého pobytu, přiděluje zdravotní pojišťovna jiné číslo, které je rodnému číslu podobné.
Zdravotní pojištění – doplatek do minimálního vyměřovacího základu
Toto pole se označte v případě, že bude třeba dopočítat doplatek zdravotního pojištění do výše minimální mzdy. To se týká případů, kdy zaměstnanec v hlavním pracovním poměru (za kterého není plátcem pojištění i stát) z důvodu absence (neplacené volno, neomluvená absence) dosáhl odměny nižší, než je minimální mzda. Pokud má zaměstnanec více příjmů u organizace, bere se v úvahu suma všech příjmů.
Pokud má zaměstnanec pouze dohody či příležitostné zaměstnání nebo je plátcem zdravotního pojištění za zaměstnance stát, ponechte Zdravotní pojištění – doplatek.
Snížení vyměřovacího základu ZP (Zákon č. 592/1992 Sb., § 3 – Vyměřovací základ, odstavec 7)
Tento příznak se používá u zaměstnance zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Záložka "Cizí pojištění"

Zde uvedené údaje vstupují do formuláře "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)". Jsou to údaje, které se uvádí v oddíle "Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění".

Název ciz. poj.
Název posledního (současného) cizozemského nositele pojištění
Specifikace ciz. poj.
Uveďte specifikaci dle formuláře:

 • P – poslední
 • S – současný
 • N – není
Ulice ciz. poj.
Číslo domu ciz. poj.
PSČ ciz. poj.
Město ciz. poj.
Stát ciz. poj.
Příslušný stát vyberte pomocí z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.
Číslo ciz. poj.
Cizozemské číslo pojištění

Záložka "Štítky a poznámka"

Štítky
Zde si můžete podle vaší potřeby připojit Štítky.
Poznámka
Slouží pro poznámky k zaměstnanci, které nejsou nikde jinde uvedeny.

Záložka "Přílohy"

Údaje v této záložce slouží pro vaši potřebu, pokud si potřebujete někam uložit libovolné přílohy, např. fotokopie dokladů předložené zaměstnancem.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,
 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,
 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Záložka "Pracovní poměr"

Tato záložka řeší všechny možnosti pracovních poměrů a všechny souvislosti s tím spojené. Proto je tomuto tématu věnována samostatná kapitola Pracovní poměr.

Záložka "Směny"

Jednotlivé položky této tabulky se vyplňují ke každému zaměstnanci automaticky dle zadání v záložce "Pracovní poměr".

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Rok
Měsíc

Pokud má zaměstnanec např. dva pracovní poměry, bude v této tabulce mít vyplněny ke každému měsíci dva řádky.

Novou položku zde založit nelze, nelze stávající ani smazat. Jedině přístupné tlačítko je . Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí tabulka pro interaktivní zadávání směn. Z této tabulky program čerpá informace pro výpočet mezd. Proto vyplnění této tabulky je třeba věnovat obzvlášť péči.
Pokud jsou směny pravidelné, automaticky se celá vyplní podle údajů v záložce "Pracovní poměr"

V případě nemoci, dovolené, příp. dalších absencí, se tabulka upravuje ručně – klikáním na konkrétní políčka, příp. tažením myši po více políčkách.. Zrovna tak se tabulka vyplňuje ručně, pokud jsou směny nepravidelné.

Záložka "Stálé mzdové složky"

Tato záložka slouží pro standardní nastavení opakujících se složek pro zaměstnance.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Pracovní poměr
Pomocí vyberte pracovní poměr, ke kterému chcete vytvořit stálou mzdovou složku. Nabízí se zde pouze ty pracovní poměry, které jste si založili v záložce "Pracovní poměr".
Mzdová složka
Pomocí vyberte složku z připraveného číselníku mzdových složek. Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny. Zde se zobrazí pouze ta část mzdových složek, u kterých přichází v úvahu možnost opakování, tj. patří do skupiny "Základní mzda", "Příplatky", "Ostatní náhrady" nebo "Odměny".
Zkratka
Zkratka vybrané mzdové složky
Název
Úplný název vybrané mzdové složky
Počáteční datum
Uvedete datum, od kdy bude platit vybraná mzdová složka. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Koncové datum
Uvedete datum, do kdy bude platit vybraná mzdová složka. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Částka za hodinu
Hodnota je přístupná pouze pro hodinovou mzdu
Základ mzdy
Hodnota je přístupná pouze pro měsíční mzdu
Procento/konstanta
Částka je přístupná v závislosti na vybrané mzdové složce, např. prémie %, podíly %, noční příplatek.
Částka
Hodnota je přístupná v závislosti na vybrané mzdové složce, např. příplatek za prostředí, náhrada škod a pod.
Štítky
Zde si můžete podle vaší potřeby připojit Štítky.
Poznámka
Slouží pro poznámky k dané mzdové složce zaměstnance

Záložka "Děti"

Je to vlastně seznam dětí zaměstnance se všemi údaji nutnými pro případné uplatnění slevy na dani. Na které děti chce zaměstnanec uplatňovat slevu na dani, to vyberete v samostatné záložce "Parametry mzdy" -> "Slevy na dani".

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Příjmení
Jméno
Rodné číslo
Můžete vyplnit rodné číslo vč. lomítka nebo bez lomítka. Záleží na tom, co vám lépe vyhovuje. Podle hodnoty rodného čísla se předvyplní hodnota do pole "Pohlaví" a "Datum narození" v případě, že se jedná o klasické naše rodné číslo.
Datum narození
Pokud se datum narození nevyplnil správně, můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Pohlaví
Příslušné pohlaví vyberte pomocí z rozevíracího seznamu.
ZTP/P
Pokud dítě je držitelem průkazu ZTP/P, označte ZTP/P, následně se zpřístupní vedlejší pole "Od.." a "Do..".
Od
Uvedete datum, od kdy je dítě držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Do
Uvedete datum, do kdy je dítě držitelem průkazu ZTP/P. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Poznámka
Slouží pro poznámky k danému dítěti. Údaj může být dlouhý až 250 znaků.
Štítky
Zde si můžete podle vaší potřeby připojit štítky.

Záložka "Nepřítomnost"

Je to evidence pro potřeby firmy, která se promítá automaticky do mezd – generují se složky mzdy, které s touto nepřítomností souvisí. Pomocí štítků je možné dělat statistiky nezávisle na mzdách.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pracovní poměr
Pomocí vyberte pracovní poměr, ke kterému chcete vytvořit stálou mzdovou složku. Nabízí se zde pouze ty pracovní poměry, které jste si založili v záložce "Pracovní poměr".
Důvod nepřítomnosti
Pomocí vyberte složku z připraveného číselníku mzdových složek. Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Zde se zobrazí pouze ta část mzdových složek, které patří do skupiny "Nepřítomnost", "Nepřítomnost – nemoc" nebo "Nepřítomnost – karanténa". Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny.
Začátek
Uvedete datum, kdy začala nepřítomnost. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Konec
Uvedete datum, do kdy trvala nepřítomnost. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Hodiny první den nepřítomnosti
Pokud první den nepřítomnosti zaměstnanec odpracoval část směny, uvedete zde počet odpracovaných hodin.
Hodiny poslední den nepřítomnosti
Pokud poslední den nepřítomnosti zaměstnanec odpracoval část směny, uvedete zde počet odpracovaných hodin.
Poznámka
Slouží pro poznámky k danému důchodu. Údaj může být dlouhý až 255 znaků.
Štítky
Zde si můžete podle vaší potřeby připojit štítky.

Záložka "Srážky"

Je to evidence srážek, které firma zaměstnanci sráží ze mzdy. Mohou to být standardní srážky, ale třeba i exekuce. Jejich výši si mzdová účetní zatím musí vypočítat ručně.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka
Pole "Zkratka" je zkratka názvu srážky. Toto pole se vyplňuje automaticky po vyplnění pole "Mzdová složka"
Název
Pole "Název" je celý název srážky. Toto pole se vyplňuje automaticky po vyplnění pole "Mzdová složka"
Druh srážky
Pomocí vyberte složku z připraveného číselníku mzdových složek. Tento číselník je pevně nastaven, nelze jej měnit. Zde se zobrazí pouze ta část mzdových složek, které patří do skupiny "Srážky". Při změně legislativy v něm budou automaticky prováděny změny.
Přednostní srážka
Toto pole nevyplňujte, nikde se s ním nepracuje. Přednostní pohledávku může vyřešit pole "Pořadí srážky".
Procento/konstanta
Vyplňovat tuto hodnotu má význam pouze při vyplnění mzdové složky "Odbory %" nebo "Srážka hrubé mzdy %". Program při výpočtu mzdy zaměstnance vypočte podle výše mzdy procentuální hodnotu této srážky.
Pořadí srážky
Unikátní číslo pořadí v rámci jednoho zaměstnance. Doporučujeme zadávat pořadí s krokem větším než 1, například, když zadáte hodnoty 10,20,30,.., můžete při přidání nové srážky ji "přesunout" před jinou, aniž by bylo nutné ostatní srážky přečíslovat. Pokud obdržíte přednostní srážku, bude stačit jí přiřadit číslo např. 5 a srážka se automaticky nastaví na první místo.
Srážet od
Uvedete datum, od kdy se má začít srážka srážet. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Srážet do
Uvedete datum, do kdy se má srážka srážet. Můžete zadat ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Deponovat do
Tento údaj je důležitý pro exekuce. Znamená to, že exekuce již byla nařízena, ale soudní rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Exekuce se musí začít srážek, ale srážka musí být deponována na účtu zaměstnavatele do doby, než obdrží vyrozumění o nabytí právní moci. Tento údaj však nelze přesně nastavit, protože těžko dopředu můžete vědět, kdy nabude vyrozumění právní moci. Proto doporučujeme nastavit pozdější datum, který se vždy nechá upravit na dřívější dle skutečnosti. Datum zadejte ručně ve tvaru DD.MM.RRRR. Další možnost je pomocí tlačítka , jehož použití je blíže popsáno v kapitole "Ovládání programu" => "Význam používaných tlačítek".
Způsob platby
Pomocí vyberte způsob platby. Máte možnost volby:

 • Na účet
 • Na adresu
 • Pokladnou
Bankovního spojení
Pomocí vyberte ten druh bankovního spojení, na který chcete odeslat sraženou mzdu. Účet vybíráte ze seznamu bankovních spojení, který jste si nastavili ve vedlejší záložce bankovní spojení.
Částka
Zde uvedete částku, která se má pravidelně srážet ze mzdy.
Počáteční stav
Pokud nastoupil zaměstnanec, kterému byla již provedena srážka nějakého dluhu, zde zapište výši dluhu, která mu byla sražena u předchozího zaměstnavatele.
Celkem
Zde uveďte původní výši celkového dluhu
Zbývá
Je vlastně zůstatek dluhu. Tato hodnota je automaticky aktualizována k níže uvedenému datu. Počítá se z hodnoty v poli "Celkem", odečte se hodnota pole "Počáteční stav" a násobek pole "Částka", tj. to, co bylo zaměstnanci již sraženo.
K datu
Program automaticky nastaví datum posledního dne zpracovaného měsíce.
Typ závazku
Pomocí vyberte typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se budou účtovat srážky ze mzdy a kde je nastaven i předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením.
Typ interního dokladu
Pomocí vyberte typ interního dokladu, tj. typ dokladu, do kterého se budou účtovat srážky ze mzdy

a kde je nastaven i předpis zaúčtování. Toto nastavení má přednost před úvodním nastavením.

Poznámka
Slouží pro poznámky k dané srážce. Údaj může být dlouhý až 255 znaků.

Záložka "Bankovní spojení"

Zde jsou zapsány všechny účty, které jsou využívány pro přímé odesílání peněz z modulu "Mzdy". Jedná se o účet zaměstnance (je označen jako primární) a o účty, které jsou využívány v záložce "Srážky".

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Číslo účtu
Vyplníte číslo účtu partnera, vč. případného předčíslí.
Kód banky
Ručně nebo pomocí tlačítka vyberete ze seznamu peněžních ústavů.
Konstantní symbol
Údaj nepovinný. Ručně nebo pomocí tlačítka vyberete ze seznamu konstantních symbolů.
Specifický symbol
Pokud partner využívá specifický symbol, je nutno ho zde vyplnit.
Variabilní symbol
Pokud partner požaduje platbu pod. určitým variabilním symbolem, je nutno ho zde vyplnit.
IBAN
Údaj nepovinný. IBAN (International Bank Account Number) je standardizovaný formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Cílem zavádění IBAN je podpora efektivního přeshraničního platebního styku a jeho automatizace.
BIC
Údaj nepovinný. BIC (Bank Identifier Code) je jednoznačná identifikace banky.
Primární
Označte u účtu, na který zaměstnanec požaduje odesílat mzdu. V ostatních případech ponechte .

Záložka "Banka"

Údaje v této záložce není povinnost vyplňovat. Mají význam pouze pro zahraniční firmy.

Název
Ulice
PSČ
Město
Stát

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis
Můžete uvést bližší popis.
Poznámka
Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.