Zakázky

Seznam "Zakázky"

Prodej – Zakázky

Jedná se o číselník, který umožňuje evidovat zakázky, vydávat na ně materiál, sledovat jejich stav, poznamenat i osobu zodpovědnou za vyřízení dané zakázky. Pokud je vyplníte, nabízejí se pak v modulu Prodej na záložce Specifikace na formulářích: Vydané faktury, Přijaté poptávky, Vydané nabídky a Přijaté objednávky a následně jsou přenášeny do účetních vět.

Seznam můžete spustit v modulu "Prodej" pod volbou "Zakázky".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Výběr můžete zúžit pomocí filtrační lišty.

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka
Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.
Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů.
Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.
Název
Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.
Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.
Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Záložka "Základní informace"

Vyplňování údajů v této záložce není povinné. Slouží pro vaši potřebu.

Typ zakázky
Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat potřebný typ ze seznamu typů.
Středisko
Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat středisko, které bude např. zakázku vyřizovat. Pokud máte středisko vyplněné u typu zakázky, doplní se automaticky na toto místo.
Firma
Pomocí ikony můžete vybrat firmu, která u vás zakázku zadala.
Určení
Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat určení.
Vyhodnocení zakázky
Pomocí tlačítka můžete nastavit, jak se povedlo zakázku vyřešit. Požadovaný stav si vybíráte ze seznamu vyhodnocení.
Procento vyhodnocení
Můžete stanovit např. procento úspěšnosti zakázky.
Rozsah zakázky
Předpokládané náklady
Předpokládaný zisk
Zodpovědný pracovník
Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat osobu, kterou máte uvedenou v seznamu osob. Pokud máte zodpovědného pracovníka vyplněného u typu zakázky, doplní se automaticky na toto místo.
Kontaktní osoba
Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat osobu, kterou máte uvedenou v seznamu kontaktů v modulu "Obchodní partneři".
Stav zakázky
Pomocí rolovacího seznamu můžete postupně nastavovat, v jakém stavu se zakázka nachází. Požadovaný stav si vybíráte ze seznamu stavů.
Datum zahájení
Datum zahájení zakázky můžete vložit ručně ve DD.MM.RRRR nebo pomocí tlačítka
Datum ukončení
Datum ukončení zakázky můžete vložit ručně ve DD.MM.RRRR nebo pomocí tlačítka
Termín realizace
Datum, dokdy by měla zakázka být realizována, můžete vložit ručně ve DD.MM.RRRR nebo pomocí tlačítka .
Splatnost [dny]
Můžete uvést počet dnů splatnosti konečné faktury dle smlouvy.
Měna
Měna zakázky.
Variabilní symbol
Až desetimístný číselný identifikátor plateb.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis
Bližší popis zakázky.
Poznámka
Bližší poznámka k zakázce.

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od
Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.
Platí do
Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.
Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Záložka "Přílohy"

Zde můžete připojit dokumenty, které potřebujete mít k dané zakázce uložené.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

  • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,
  • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,
  • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Související