2014.2

Přehled změn ve FlexiBee 2014.2 (14. 3. 2014)

Hlavní novinky:

 • Do nákupních dokladů přidána záložka Dodat na adresu:
  V modulu Nákup na formulářích Přijaté faktury, Vydané poptávky, Přijaté nabídky a Vydané objednávky zařazena záložka Dodat na adresu, která nabízí firmy z menu Obchodní partneři – Adresáři firem. Netiskne se na přijatých fakturách.
 • Možnost evidovat na jedné faktuře standardní i zálohové položky najednou: Na Položkách na záložce Účtování/Upřesnění doplněno zaškrtávátko Zálohová faktura.

Zrychlování a hromadné operace:

 • Zrychlení převodu skladu.
 • Zrychlení otevírání dokladu.
 • Hromadné vytvoření faktur z objednávek: V seznamu v menu Prodej – Přijaté objednávky je možné přes tlačítko Služby spustit operaci Vytvořit vydanou fakturu nad více objednávkami najednou, a tím si ušetřit čas.
 • V Ceníku a Majetku lze provádět hromadné změny: V menu Zboží – CeníkMajetek – Majetek lze přes tlačítko Hromadné změny činit hromadné změny.

Úpravy majetku:

 • Doplněny 2 typy událostí: V menu Majetek – Majetek na záložce Události v poli Typ události doplněny hodnoty: Rozdíl prodejní ceny a zůstatku a Uživatelská událost.
 • Změna zůstatkové hodnoty majetku: Změna výpočtu odpisů při částečném vyřazení majetku, nebo při technickém zhodnocení.
 • Úprava události zařazení.
 • Lze zadat nulovou sazbu odpisů. K majetku, který se neodepisuje, např. pozemky, lze zadat nulovou sazbu odpisů.
 • Zrušeno zaokrouhlování zůstatku při úplném vyřazení majetku.
 • Stav majetku k datu – upraven výpočet zůstatku u neodepisovaného majetku.

Slovenská legislativa:

 • Na Souhrnném hlášení bylo upraveno dotahování kódů: Uvádí se kód 1 pro třístranný obchod a kód 2 pro služby. Ostatní zboží se udává bez kódu.
 • Na Souhrnném hlášení došlo k úpravě zaokrouhlování: Hodnoty dodávaných výrobků a služeb se zaokrouhlují na celé číslo do 0,5 eura dolů a nad 0,5 eura nahoru.

Rozšíření smluv:

 • Ve smlouvách je shodný datum účtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění: Při generování faktur se primárně dotahuje Datum zaúčtování (záložka Hlavní) shodný s Datem zdanitelného plnění (záložka Účtování a řádek DPH).
 • Do smluv doplněn datum účinnosti: Na dodavatelských a odběratelských smlouvách na záložce Základní dodáno pole Datum účinnosti, má pouze informační charakter.
 • Automatická valorizace smluv: V menu Obchodní partneři – Odběratelské / Dodavatelské smlouvy přibylo tlačítko Valorizovat smlouvy.

Další novinky:

 • Přenáší se úvodní text ze zálohové faktury do konečné faktury.
 • Možnost vyvolat uživatelský dotaz v E-okně.
 • Na dokladech lze zadat velké kurzy na 19 míst a 6 desetinných míst.
 • Možnost propojit dobropis s původním dobropisovaným dokladem – při generování kontrolního výkazu se automaticky dotahuje k dobropisu evidenční číslo původního dobropisovaného dokladu (Slovensko).
 • Analýza prodeje – pro prodej v tuzemské i cizí měně upraven výpočet sloupců Celkem před slevou a Sleva.
 • Lze generovat výslednou fakturu i ze strany zálohy.
 • V Ceníku lze zadat různé ceny pro střediska.
 • Ve smlouvách na záložce Místa určení a v menu Nástroje – Číselníky – Střediska přidán druhý řádek pro název.
 • Tvorba ZDD a úprava výpočtu základu a daně.
 • Podpora práce s výrobními čísly pomocí čtečky čárových kódu pro příjem, výdej, nákup a prodej.
 • V událostech a aktivitách existuje vazba na doklady.
 • Dialog pro tisk – upraven tisk od řádku do řádku.
 • Při částečně napárované platbě v bance se při spuštění akce Služby – Vytvořit přeplatek přesune nenapárovaná část platby jako přeplatek do ostatních závazků a pohledávek.
 • Úpravy při tvorbě faktury se zálohou se stavem uhrazeno.
 • Možnost změnit datum zaúčtování položek dokladů.
 • Při tvorbě dobropisu přes tlačítko Služby se u dobropisu k přijaté faktuře přenáší pole Číslo došlé.
 • Při realizaci úkolu ve workflow lze zadat komentáře.

REST API:

 • Úprava změn ve WebHooks / ChangeLog triggery DEFERRED.
 • Pro e-shopy přidána podpora příloh k uzlům stromu.
 • Možnost zamykat majetek přes XML.
 • Úprava exportu relace uvedené v custom bez property typu set.
 • Úprava importu JSONu s atributy (např. @removeExternalIds).
 • Změna datUcto na dokladu přes XML ovlivňuje ručně zadané položky.
 • Úprava vyplňování kontrolního výkazu na faktuře.
 • Stabilizace mapování změn v changes API.
 • Doplněna podpora pro měny do individuálního ceníku.
 • Možnost použití dodavatelských/odběratelských kódů při importech dokladů.

Mzdy:

 • Úprava výpočtu náhrady za svátek.
 • Do výpočtu solidární daně se zahrnuje příspěvek zaměstnavatele na životní a penzijní připojištění nad limit.
 • Možnost posunout datum ukončení nemoci, pokud její začátek spadá do již uzamčeného období.
 • Automatické zkrácení náhrady za nemoc z 21 na 14 dnů.
 • Úpravy ve vyúčtování pojistného na důchodové spoření (doplněn export XML pro roční report).
 • Nový formulář pro potvrzení o příjmech 2014.
 • Upraven výpočet příspěvku na penzijní pojištění počítaný procentem.