2021.6.3

Přehled změn v ABRA Flexi (21. 7. 2021):

Opravy chyb

 • Při použití služby Kontrola daňových odpisů docházelo k chybě aplikace, pokud začátek odpisu předcházel účetnímu období.
 • Umožněn zápočet dvou závazků (kladný a záporný) pomocí průvodce
 • Filtrační dialog pro výběr ceníku zobrazený na položce dokladu lze použít pouze na první položce, kde byl použit.
 • Při opětovném načtení ceníku na jeho editační okně se skladové karty zobrazí vícekrát (1x za každé účetní období).
 • Změna typu dokladu s jiným typem pohybu na skladovém pohybu proběhne bez chyby.
 • Při importu výpisů Slovenské spořitelny ve formátu SEPA se nenačítal název firmy.
 • Export faktur do EDI již nevyžaduje vyplnění EAN na poplatkových položkách.
 • Vypnuta automatická změna řádku DPH po změně data vystavení.
  • Na neprodejních dokladech (např. ostatní závazky nebo interní doklady) vypnuta změna řádku DPH po změně státu firmy.
 • Pokud se při importu dokladu použil obecný element “polozkyDokladu” namísto specifického “polozkyFaktury“ nedošlo v vygenerování poplatkových položek.

2021.6.2

Přehled změn v ABRA Flexi (3. 7. 2021):

Opravy chyb

 • V případě neúčetních skladů se na skladových dokladech s vyplněnou firmou počítaly částky s DPH.

2021.6.1

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 6. 2021):

Legislativa

 • Automatický výběr státu / sazeb DPH na dokladech určoval odběratele jako plátce DPH dle vyplnění pole DIČ (IČ DPH), což mohlo vést k neočekávanému chování. Vrátili jsme původní rozhodování pouze na základě příznaku plátce DPH u odkazované firmy.
  • Upozornění: Pokud nefunguje automatický výběr státu DPH dle Vašich potřeb a nebo z jiného důvodu potřebujete na dokladech za všech okolností stát DPH z typu dokladu, použijte prosím za tímto účelem přidanou novou volbu Preferovat na dokladech:

2021.6.0

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 6. 2021):

Legislativa

 • Podpora rozšířeného zvláštního režimu jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS):
  • Nastavení firmy bylo doplněno na kartě Legislativa o nové volby zvláštních režimů DPH:
   • Jednotlivé volby OSS představují registraci k daném režimu a po jejich zvolení se na dokladech aktivuje automatický výběr státu / sazeb DPH dle zadaného odběratele, resp. státu dodání.
   • Došlo také k optimalizaci umístění některých voleb mezi kartami Firma, Legislativa a Upřesnění.
  • Předpisy zaúčtování nabízí 4 nové kódy plnění pro DPH:
   • OSS – EU služby, OSS – EU zboží, OSS – mimo EU, OSS – dovozní režim
   • Prostřednictvím předpisu s těmito kódy jsou vytvořené doklady zahrnovány do odpovídajících výstupů, případně je jím ovlivněn také řádek DPH (CZ).
  • Na vybrané typy dokladů přibyla volba preferování zvoleného státu DPH na dokladech:
   • Volbou lze potlačit automatický výběr státu / sazeb DPH na dokladech.
  • Generování podkladů a výstupů připravujeme pro vydání v novějších verzích.
 • Kurzový rozdíl při odpočtu zálohy v cizí měně se již nevytváří formou korekční položky na výsledné faktuře. Účtuje se interním dokladem, který již nevstupuje do DPH.
  • Na vydaných fakturách je kurzový rozdíl podporován při odpočtu zálohy i ZDD a nově vzniká také při odpočtu neúčetních záloh u přijatých faktur.

Nové funkce

 • Nový API resource pro vytváření objednávek vydaných (OBV) z objednávek přijatých (OBP).
  • /objednani/polozek – pro vytvoření objednávek vydaných pro zadané dodavatele a položky OBP s uvedením objednávaného množství
  • /objednani/hromadne – pro automatické vytvoření OBV ze všech položek OBP, pokud mají nastaveného primárního dodavatele
 • Zvuková signalizace upozorňující na neznámý EAN při použití čtečky čárového kódu.

Vylepšení

 • Vylepšení funkce API parametrů
  • Parametr no-ids=true nyní ovlivňuje export ve všech úrovních, tj. také položky dokladů a vložené vazby.
  • Logické parametry s možnými hodnotami true / false lze aktivovat pouhým uvedením parametru (tj. s prázdnou hodnotou). Například ?no-ids=true lze zkráceně zapsat jen jako ?no-ids.
  • Pro možnost potlačení komentářů v XML výstupu byl přidán nový logický parametr no-comments.
  • Nový režim exportu “simple”(?mode=simple) generující minimalistický výstup bez atributů ref a showAs a v případě XML navíc bez vysvětlujících komentářů.
 • Základní podpora recyklačních poplatků v exportu FAV do formátu EDI. Vyplňují se jen nezbytné vlastnosti poplatku: celkem za položku, příspěvek na jednotku a typ příspěvku.
  • Při importu z EDI se již k položce nevytvářejí poplatky dle definice v ceníku. Položka importovaná z EDI má poplatky zahrnuté do ceny položky.
 • Výkonnostní optimalizace zobrazení salda, pokud se filtruje podle variabilních symbolů.
 • Import nastavení osoby
  • Vylepšení funkce importéru nastavení osob v API – evidence /osoba. Prostřednictvím API bylo možné přerušit platnost nastavení, čímž bylo rozbíjeno správné fungování aplikace.
  • Importem lze pouze přidávat nová nastavení osoby s uvedeným začátkem platnosti a nebo mazat vybraná nastavení kromě posledního. Platnosti ostatních nastavení se adekvátně upravují.
  • Nově importovaná nastavení osoby lze kromě odkazem na hlavičku osoby identifikovat také osobním číslem zaměstnance.
 • Zvýšen limit našeptávaných firem z registru ARES na 20.
 • Do zahraničních příkazů ve formátech Gemini a SEPA XML byl doplněn zápis měny bankovního účtu plátce.
 • Výběr skladu na položkách dokladů je seřazen dle kódu.

Opravy chyb

 • Oprava zpracování poplatkových položek v API. Import nyní poplatkové položky ignoruje. Poplatková položka se generuje z primární položky na základě poplatku definovaném v ceníku.
 • V režimu manuálně vytvářených rezervací nyní nelze na položce objednávky zaškrtnout volbu “Rezervovat na skladě”, pokud není zboží skladem.
 • Aplikace křížově ověřuje úspěšné uložení záznamů, například dokladů před jejich odesláním e-mailem.
 • Pokud nejsou povoleny rezervace do záporu, bylo možné, prostřednictvím položky na objednávce, rezervovat množství, které není skladem.
 • Při nešťastném souběhu vytváření dokladů v novém účetním období mohlo dojít k vytvoření duplicitní dokladové řady.
 • Opravy některých textů ve slovenské lokalizaci.
 • Výběr osob na mzdových složkách je seřazen podle osobního čísla.
 • Naplnění výběru osob na mzdových složkách po provedení akce „Uložit a nový“.
 • V průvodci služby Rozúčtování dokladu docházelo k přepsání hodnot ve výběrech na dalších řádcích při zobrazení výběrového okna (pro pole Činnost, Řádek KH a Předpis zaúčtování).

2021.5.5

Přehled změn v ABRA Flexi (14. 6 2021):

Vylepšení

 • Na tiskovém výstupu Přehled stavu majetku se zobrazuje v poli Aktuální cena nulová hodnota, pokud byl majetek v daném roce vyřazen. Celková Aktuální cena se rovná hodnotě majetku v účetnictví.
 • Na sestavu Stav majetku k datu byly doplněny tři nové sloupce: Celkem vyřazení, Celkem tech. zhodnocení a Celkem změna ceny.
 • V uživatelské e-mailové šabloně není zapotřebí ošetřovat nedefinované hodnoty (null). Například výraz ${object.bspBan.kod} je průchozí, i pokud doklad nemá nastaven bankovní účet.
 • Oprava zobrazení náhledu šablony pro Stav úhrad k datu.

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu rozúčtování vedlejších nákladů na skladové doklady. Vlivem ztráty přesnosti při zaokrouhlování položek mohlo dojít k nežádoucí změně celkové sumy dokladu.
 • Při kompletním spárování úhrady v cizí měně, např. ruční tvorbou spojení úhrady, s více doklady(naráz i postupně uhrazovanými), mezi nimiž byl i nějaký dobropis, se vypočetl chybně kurzových rozdíl.
 • Rychlá filtrace na tabulkových seznamech nefungovala při vyhledávání velkých hodnot. Důvodem byl převod 8místných a delších čísel do vědeckého formátu, což se projevovalo také v popisu filtru z klasické filtrace.
 • Při tvorbě hromadné objednávky docházelo k chybě aplikace, pokud nebylo na některém řádku vyplněno množství.
 • Pokud v průvodci pro sestavu Stavy účtů nebylo vybráno období, došlo k interní chybě aplikace.
 • Oprava zobrazení formuláře pro interní doklady v daňové evidenci, kde docházelo ke vzájemnému překrývání popisků.
 • Opravy chyb ve zpracování mzdové složky Příspěvek ke karanténě:
  • Přidána kontrola zadání kladné částky.
  • Pro jednu osobu je možné zadat v jednom měsíci více příspěvků (v Přehledu o výši pojistného se započítá jen skutečný počet osob).
 • Průvodce pro tvorbu dobropisu již nenabízí k dobropisování položky typu: odpočet zálohy, odpočet ZDD a korekční položky. Jejich dobropisování bylo chybné a způsobovalo chybu aplikace.

2021.5.4

Přehled změn v ABRA Flexi (18. 5. 2021):

Opravy chyb

 • V klientské aplikaci scházela knihovna jazyka Groovy a workflow, která tento jazyk využívala, nebyla funkční.

2021.5.3

Přehled změn v ABRA Flexi (17. 5. 2021):

Vylepšení

 • Uživatelské e-mailové šablony lze vytvářet také pro objednávky přijaté.
 • Importér příloh povoluje zapisovat do vazebních vlastností adresar a kontakt.

Opravy chyb

 • Oprava workflow, které končilo chybou aplikace NoClassDefFoundError v důsledku chybějící knihovny commons-lang-2.X.jar.
 • Na firmě s více než 10 tisíci neuhrazenými doklady v cizí měně se během inicializace účetního období neukládaly všechny vygenerované interní doklady s kurzovým rozdílem. Pro doplnění chybějících dokladů stačí inicializaci zopakovat.
 • Příloha k žádosti o nemoc již dovoluje vybírat z nepřítomností také karanténu.
 • Na operačním systému macOS BigSur nastával problém s otevíráním dialogových oken (např. filtrace, tisky atd.). Byl způsoben systémovou volbou pro otevírání oken do záložek, kterou Java nepodporuje. Instalátor tuto volbu pro klientskou aplikaci vypíná. Je zapotřebí aplikaci reinstalovat, případně volbu globálně vypnout.
 • Výmaz faktury, jenž vznikla realizací z objednávky, snižuje na položkách realizované množství. Tím mohlo dojít k nastavení záporného stavu realizace, pokud k výmazu došlo až po změně stavu objednávky s vynulováním realizací položek.
 • Oprava popisu pole pro zobrazení EAN kódu odběratele na formulářích dokladů.
 • Při vzniku položky Korekce kurzového rozdílu odpočtu se kopírují Řádek kon. hlášení a další vlastnosti z hlavičky dokladu. Chyba nedovolovala fakturaci z cizoměnné objednávky.
 • Vytváření kopie záznamu v API, při uvedení identifikátoru pro nový záznam, nebylo idempotentní. Při opakovaném volání opět docházelo k vytvoření nového záznamu. Nově zafunguje opakované volání, pro existující záznam, jako běžná aktualizace.
  • API dokumentace doplněna o článek Kopie záznamu.
 • Přehledy – nezobrazoval se graf pro výnosy na nástěnce ve webovém rozhraní.

2021.5.2

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 4. 2021):

Vylepšení

 • Načítání výpisů PayPal nově podporuje částky ve formátu bez použití oddělovače řádů.
  • V případě potřeby je možné kombinací pokročilých parametrů paramPaypalFormatAmount (výchozí hodnota “0.0”) a paramPaypalFormatLocale (výchozí hodnota “cs-CZ”) specifikovat vlastní formát částek.

Opravy chyb

 • Účtování skladových zásob způsobem B (verze 2021.5.0) mohlo, bez ohledu na použití funkce, způsobovat chyby v zaúčtování nejen skladových dokladů:
  • Chybějící aktualizace účtů na položkách dokladu. Tzn. položky nebudou mít vyplněné účty nebo nebudou správné.
  • Chybějící zaúčtování dokladu. Přestože jsou vyplněny všechny potřebné účty, doklad zůstal nezaúčtovaný.
  • Prosíme o zvýšenou opatrnost při kontrole zaúčtování dokladů.
 • Přidána validace vstupu na průvodci pro zobrazení Pokladního deníku. Nevyplněná pokladna způsobovala interní chybu aplikace.
 • Oprava exportu faktury do formátu ISDOC. Soubor nebyl validní, pokud se faktura vázala na více objednávek.
 • Oprava načítání bankovního výpisu ve formátu SEPA XML, jehož položky obsahují kromě data i časový údaj.

2021.5.1

Přehled změn v ABRA Flexi (16. 4. 2021):

Opravy chyb

 • Odeslání dokladu e-mailem končilo chybovou zprávou: “Unsupported method for modul ‘null’”.

2021.5

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 4. 2021):

Nové funkce

 • Účtování skladových zásob způsobem B
  • V ABRA Flexi je nově umožněno účtovat zásoby způsobem B. V nastavení v záložce Moduly – sklad je volba “Nahrávat sklad do účetnictví“. Zrušením zaškrtnutí se přepnete do režimu B. V tomto nastavení musíte začít používat typy skladových dokladů, které jsou neúčetní.
  • U způsobu B se v průběhu roku účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do spotřeby. Teprve na konci účetního období se provede inventura a aktuální stav se zaúčtuje.

Vylepšení

 • Zlepšení použitelnosti e-mailových šablon
  • E-mailová šablona nezobrazuje hodnoty vlastností, na které uživatel nemá právo pro čtení.
  • Editace šablony umožňuje zobrazit náhled šablony vyplněné ukázkovými daty nebo záznamem vybraným uživatelem.
  • V šabloně je možné použít veškeré konstrukce šablonovacího jazyka FreeMarker.
 • Skladové inventury zohledňují požadavky na výdej.
  • Programový stav v inventuře nově odpovídá stavu skladové karty k datu zahájení inventury se započtením požadavků na výdej vzniklých v daném období. Před zahájením inventury tak není nezbytně nutné provádět Aktualizaci požadavků na výdej. Inventurní příjem případně dorovná požadavky z aktuálního období (jako nákupní cena se použije první dostupná: průměrná cena ze skladové karty, poslední nákupní cena ze skladové karty nebo nákupní cena z ceníku).
  • Nadále je nezbytné se vypořádat s požadavky na výdej ve všech předcházejících období. Technicky není možné inventurou vyrovnat požadavky naakumulované ze skladových karet předchozích období.

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu dovolených ve mzdách
  • Oprava výpočtu odpracovaných týdnů pro potřeby krácení dovolené v případě, kdy zaměstnanec odpracoval jen část roku. Dříve se zaokrouhlovalo matematicky, nyní se vypočtené týdny správně zaokrouhlují dolů. Dříve se při krácení dovolené vycházelo z kalendářních dnů, nyní se vychází z pracovních. Ve mzdách, v tomto případě, dojde po výpočtu mzdy k opravě hodnoty zbývající dovolené.
  • Při zadání ukončení pracovního poměru docházelo chybně ke krácení dovolené v předcházejícím roce.
 • Při vytváření kopie přijaté objednávky se kopíroval i stav rezervací bez ohledu na stav skladu. Nově se provede pro kopii objednávky standardní aktualizace rezervací dle nastavení režimu jako pro nově vytvořenou objednávku.
 • Služba Rezervace nenabízí kusy, které jsou rezervované stejnému odběrateli, ale jsou přirazené jiné objednávce.
 • V účetní uzávěrce v kroku přecenění neuhrazených dokladů mohlo dojít k chybě aplikace v případě, že pro cizí měnu nebyl dostupný kurz.
 • V případě použití více různých řádků DPH se stejným kódem v jednom zdaňovacím období (např. 001-004 s platností do roku 2019 a 001-004 s platností od roku 2020) se do Přiznání DPH (PDF a XML výstup) započetli chybně pouze doklady s novějším řádkem DPH.
 • Pokud nelze načíst soubor se seznamem centrálních serverů, zobrazí se chyba. Dříve by došlo k interní chybě aplikace.
 • Oprava filtrace podle štítků na agendě Stav skladu k datu a dalších agendách.

2021.4.0

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 3. 2021):

Legislativa

 • Přidána podpora pro Příspěvek ke karanténě – tzv. izolačku. Pokud zaměstnanec nastoupil do karantény v rozmezí 1.3.2021 až 30.4.2021 má nárok na příspěvek ke karatnéně až do výše 370 Kč/den – přidali jsme složku Příspěvek ke karatnéně (izolačka) – zde se do pole Částka zadá celkový příspěvek ke karanténě, který je v daném měsíci zaměstnanci vyplacen. Tento příspěvek navýší částku k výplatě, na výši daní, SP, ZP nemá vliv. O tento příspěvek se poníží odvody SP za firmu.
 • Přidána nová XML i PDF verze formuláře Přehled o výši pojistného.
 • Nahrazení všech výskytů slova IČ za IČO. Změna se týká formulářů v aplikaci, webového rozhraní a tiskových výstupů.

Nové funkce

 • Přepočet skladu a Přepočet stavů účtů je nově možné volat přes API.

Vylepšení

 • Server zapisuje do logu více informací o pokusech o přihlášení uživatele.
 • U skladových karet je v klientské aplikaci nově možné zobrazit sloupec s EAN ceníkové položky.
 • Nahrazení závislosti .deb balíčku na openjdk-8/9-jre za obecnější java8-runtime. V praxi to znamená ukončení podpory Java 9 a například možnost použít AdoptOpenJDK 8. POZOR: v případě AdoptOpenJDK je nutné použít verzi s HotSpot JVM, s OpenJ9 Flexi momentálně nefunguje!

Opravy chyb

 • Odstranění textové položky na objednávce mohlo měnit její stav.
 • Při tisku zebra štítků docházelo k odskoku tisku další položky, pokud by název předchozí položky příliš dlouhý. Nyní se dlouhý text přizpůsobuje.
 • Pokud uživatel na faktuře vymazal hodnotu pole Datum zdaň. plnění a následně Datum zaúčt. docházelo k chybě aplikace.
 • Na skladovém dokladu s chybně nastavenou částkou v měně mohlo docházet při změně jiných vlasností k chybě aplikace “not-null property references a null or transient value: cz.winstrom.vo.dok.PolSklad.skladovaKarta“.
 • Pokud při hotovostní úhradě faktury došlo ke smazání faktury jiným uživatelem, došlo k interní chybě aplikace.
 • Při importu objednávky nebylo možné vytvořit rezervaci pokud objednávka neměla přirazeného odběratele již před importem.
 • Nelze vytvořit Hromadné oznámení zaměstnavatele, pokud existuje více nastavení osoby pro daná kritéria.
 • Opravena chyba, která mohla nastat při pokusu zobrazit další úroveň vazeb dokladu.

2021.3.2

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 3. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava načítání bankovních výpisů v případě, že jsou výpisy pro několik účtů téže banky ve stejné složce a nebo v jednom společném souboru.
 • Mzdy – výstup Přepočtený počet zaměstnanců nezahrnoval do výpočtu odpracované doby nepřítomnosti: prostoj, nemoc z povolání a úraz.
 • Při použití defaultního mailového klienta na MacOS docházelo k chybnému kódování textu v poli Příjemce.

2021.3.1

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 3. 2021):

Opravy chyb

 • Online načtení výpisů mohlo skočit chybou “Pro tento výpis nebyl nalezen bankovní účet.”, přestože účet existuje.
 • Vytváření příkazů k úhradě pro MONETA Money Bank bylo doplněno o nahrazování nepovolených znaků mezerou.
 • Oprava zakládání prvního uživatele v novém webovém rozhraní.
 • Nové webové rozhraní nereagovalo zcela správně na změnu pole Bank. účet. Na bankovní doklad se nepřenášela hodnota Účet banky. Podobně také pro skladové a pokladní doklady.
 • Zpřesnění popisu volby v nastavení firmy – Otočit typ pohybu a částku v modulu Banka při automatickém párování dobropisu.
 • Připojování klientské aplikace k serveru mohlo uvíznout do nekonečna v kroku Probíhá kontrola datového zdroje. Navázání spojení se serverem má nastaven 15ti sekundový limit.

2021.3.0

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 3. 2021):

Nové funkce

 • V nastavení firmy (Moduly – Zaměstnanci – Ostatní) přibyla nová volba Krátit dovolenou za neomluvenou absenci:
 • Krácení dovolené v případě neomluvené absence: nově se krátí jen v případě, že součet hodin neomluvené absence je celým násobkem denního hodinového úvazku. Pokud se jedná o nepravidelný pracovní poměr, je třeba po prvním výpočtu mezd provést uživatelskou změnu času – úpravu počtu hodin složky Odečet dovolené za neomluvenou absenci a pak provést přepočet mezd.
 • V případě zapnutí volby nastavení v průběhu roku, se budou uplatňovat nové neomluvené absence a případné necelé násobky denních úvazků z doby před zapnutím. Případnou korekci chování lze provést korekcí hodin výše zmiňované složky.

Vylepšení

 • Načítání výpisů UnicreditBank – popis karetních operací se načítá do pole Popis namísto dřívějšího pole Poznámka.

Opravy chyb

 • V API vracíme pro evidenci /cenik zpět výchozí hodnotu příznaku „skladove“ na false(nežádoucí změna chování z verze 2020.3.1).
 • Stravenky, stravenkový paušál – nárok vzniká nově, pokud zaměstnanec odpracoval směnu v délce alespoň 3 hodin. V potaz je brána i nepřítomnost a to, že může trvat jen po část směny.
 • V případě nepodepsaného prohlášení, jiného typu pracovního poměru než je DPP a částky přesně 3.500 Kč se odvádí ještě srážková daň.
 • Vypočtený stravenkový paušál (do limitu i nad limit) se nově zaokrouhluje matematicky (doposud se zaokrouhloval nahoru).
 • Vytváření dobropisu faktury z předchozího období způsobilo chybu aplikace, pokud v novém období neexistují odpovídající skladové karty. Nyní se zobrazí chybová zpráva s podrobnostmi.

2021.2.4

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 2. 2021):

Opravy chyb

 • V API nebylo možné zapsat do evidence typ-objednavky-prijate pole bspSkl. Server odpovídal chybovým stavem 500.
 • Opravy fakturace objednávek vydaných
  • nebylo možné realizovat bezpoložkovou objednávky,
  • do ceny položek na faktuře se započítala sleva z objednávky dvakrát.

2021.2.3

Přehled změn v ABRA Flexi (25. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava příjmu výrobních čísel zpět na sklad dobropisem. Takto přijaté výrobní číslo postrádalo vazbu na výrobní číslo z dobropisovaného dokladu.
 • Služba Pokročilá automatická tvorba spojení úhrady končila chybou aplikace, pokud byly bankovní doklady seřazené dle sloupce z jiné agendy (např. Zkratka firmy, Účet firmy).

2021.2.2

Přehled změn v ABRA Flexi (24. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Nebylo možné načítat stažené bankovní výpisy, zobrazovala se chyba “Nebyl nalezen účet s odpovídajícím nastavením.”

2021.2.1

Přehled změn v ABRA Flexi (23. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Opravy fakturace objednávek vydaných
  • Do vytvářené faktury se nepřenášela nákupní cena z objednávky.
  • Fakturace objednávky ze strany faktury končila chybou aplikace.

2021.2.0

Přehled změn v ABRA Flexi (19. 2. 2021):

Legislativa

 • Slovenská legislativa
  • aktualizace řádků DPH pro přiznání DPH platné od ledna 2021. Součástí je i aktualizovaná tisková sestava pro přiznání DPH. V rámci instalace verze dojde u dokladů s Datem uskutečnění zdanitelného plnění k převodu řádků DPH, kterým byla ukončena platnost na nové řádky DPH.
  • aktualizace XML výkazů pro přiznání DPH a kontrolní hlášení.

Nové funkce

 • Podmíněné generování poplatků
  • V definici poplatku lze určit jeho typ: Obecný, Recyklační.
  • Na typu dokladu lze změnit volbu Vytvářet recyklační poplatky.

 • Přidána podpora pro formát multicash rumunské UnicreditBank – načítání výpisů zpracuje rumunský IBAN. Pokud je v subpoli :86 umístěn řetězec “Ref. “, uloží čísla, která jsou za ním jako VS.

Opravy chyb

 • Opravuje výkonnostní regrese v API, kdy došlo u několika evidencí k implicitnímu zahrnutí relací při úrovni detailu full. Například evidence /kontakt implicitně zahrnovala data z relace udalosti. Zahrnutí relací je nyní opět řízené query parametrem relations.
 • API zápis kontaktu s heslem mohl způsobit zaseknutí serveru. Projevilo se zejména na virtuálních serverech s nedostatkem entropie pro generování náhodných čísel.
 • Oprava uvádění záporné nulové slevy v exportu faktur do EDI formátu.
 • Načítání bankovních výpisů si neumělo poradit s více účty se stejným číslem, ale různou bankou. Načtený výpis se mohl přiřadit k chybné bance.
 • V tiskové sestavě Přehled daní z příjmu – zálohová daň se netiskli zaměstnanci s nulovou daní.
 • Výstup Mzdový list nezobrazoval seznam dětí zaměstnance.
 • Oprava rychlého vyhledávání psaním na klávesnici na seznamech personalistiky po kliknutí do sloupce.
 • Rodná čísla počínaje rokem 2021 byla v Personalistice převáděna na rok narození 19xx. Nyní se volba století pro převod řídí aktuálním rokem.
 • Mzdový výstup Přepočtený počet zaměstnanců
  • Neexistence nastavení osoby v období generovaného výstupu způsobovalo chybu aplikace.
  • Oprava složek zahrnovaných do výpočtu odpracované doby:
   • nepatřily sem: Otcovská dovolená, Dlouhodobé ošetřovné,
   • scházelo: Volno placené.
 • Ve výpočtu průměrného čistého výdělku se od roku 2021 pracuje se dvěma sazbami daně, stejně jako při výpočtu mezd, a výpočet od roku 2021 také nezohledňoval pojištění za zaměstnance.
 • Oprava sestavy Výkaz zisku a ztráty. V případě neziskové organizace se na sestavě zobrazují i řádky, které mají částku 0 Kč ve sloupci Hlavní činnosti.
 • Inicializace účetního období mohla přecenit i uhrazené doklady! Od verze 2020.2.0 se při vytvoření spojení kompletní úhrady dokladu v cizí měně a platby v domácí měně zapisovala do vazby menší z obou částek. V případě silnější domácí měny tomu odpovídala částka z úhrady (banky), ale správně zde měla být částka z uhrazovaného dokladu.
  • Po nasazení této verze se automaticky opraví částky ve vazbách, ale ještě je nutné uživatelsky vyvolat inicializaci následujícího období z roku 2020, čímž se odstraní chybně vytvořená přecenění.
 • Instalační soubory pro operační systém MS Windows jsou znovu podepisovány certifikátem.
 • Oprava předvyplnění pole Forma úhrady na dokladech v tzv. “obchodním kolečku”. Např. při použití služby Vytvořit přijatou objednávku z vydané nabídky zůstávala forma úhrady nenastavena. Nyní je respektována také forma úhrady nastavená na typu vytvářeného dokladu, případně forma úhrady zvolená pro firmu.
 • Oprava zobrazování dialogových oken na operačním systému macOS.
 • Ve starém webovém rozhraní nebylo funkční generování PDF výstupu Přiznání DPH.
 • Opravy chyb a zlepšení použitelnosti Hromadné fakturace objednávek
  • Fakturace již nekončí chybou v důsledky souběžné změny objednávky jiným uživatelem.
  • Během automatické realizace je zobrazován průběh s počtem zpracovávaných objednávek.
  • Vstupní formulář si pamatuje naposledy zadané parametry pro realizaci.
 • Na dokladech mohla vzniknout zaokrouhlovací položka s nekonzistentně nastavenou sazbou DPH (např. pro neplátce DPH u dokladu s uvedenými sazbami).
 • Souhrnná fakturaci objednávek scházela podpora pro 2. sníženou sazbu DPH.

2021.1.3

Přehled změn v ABRA Flexi (4. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu částek na položkách dokladu v API. V případě uvedení nulové cenaMj se pro výpočet částek použila cena z ceníku.

2021.1.2

Přehled změn v ABRA Flexi (3. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Na některých formulářích docházelo během zadávání vstupu k nežádoucí změně aktivního pole (fokusu).
 • Služba Vytvořit fakturu ze skladového dokladu vytvořeného z objednávky mohla na položce dokladu nastavit nekonzistentně atributy sazby DPH (typ sazby z objednávky, zatímco hodnotu a vlastní sazbu z ceníku). Fakturu nebylo možné uložit s chybovou zprávou:
 • Z podobného důvodu nebylo možné importovat skladový pohyb, na jehož položce byla uvedena vlastnost typSzbDphK s jinou hodnotou než typSzbDph.dphOsv.

2021.1.1

Přehled změn v ABRA Flexi (1. 2. 2021):

Opravy chyb

Mzdy 2021 – převod dovolené

 • Složky dovolené evidují i dny dovolené (převod z roku 2020). Pokud dochází k převodu dovolené, tak nemusí u všech složek dovolené odpovídat počet dní dovolené počtům hodin dovolené.
 • Doplněn návod na výběr převáděné dovolené – v případě nepravidelného PP je potřeba upravit počet hodin ve složce Dovolená na záložce Nepřítomnost.

2021.1.0

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 1. 2021):

Legislativa

Mimořádné odpisy majetku zařazeného od 1.1.2020 do 31.12.2021 – přidány nové odpisové skupiny:
 • MIM1-2020 – Mimořádné odpisy 1. skupiny (rok 2020)
 • MIM2-2020 – Mimořádné odpisy 2. skupiny (rok 2020)
Nehmotný majetek se odepisuje daňově stejně jako účetně:
 • Přidání odpisových skupin je ponecháno na uživateli. V případě nehmotného majetku zařazeného od 1.1.2021 není možno zvolit účetní odepisování majetku.
S platností od 1.1.2021 byly přidány nové typy pracovních poměrů:
 • 7-ČLEN ZASTUPITELSTV – Neuvolněný člen zastuptelstva, SP se neodvání, ZP ano, daň (zálohová × srážková) se odvádí stejně jako v případě standardního pracovního poměru.
 • 8-ČLEN DRUŽSTVA – Člen družstva, SP se neodvádí do 3.500 Kč, ZP se neodvádí do 3.500 Kč.
Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2021:
 • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 34.766 Kč (bylo 32.510 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 1.701.168 Kč (bylo 1.672.080 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 13.088 Kč (bylo 11.607 Kč).
 • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.
 • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění z 14.600 na 15.200 Kč, ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.
 • Změna výše rozhodného měsíčního příjmu zaměstnanců pro účast na nemocenském pojištění na 3.500 Kč (má vliv i na hranici pro srážkovou daň u zaměstnání malého rozsahu).
 • Změna výše slevy na poplatníka z 24.840 Kč na 27.840 Kč pro rok 2021.
 • V rámci daňového balíčku pro rok 2021 došlo ke zrušení solidární daně a stropu pro daňový bonus. Zrušení stropu pro daňový bonus se promítne až v ročním vyúčtování za rok 2021.
Aktualizace mzdových formulářů:
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2021 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 29) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 8)
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 (MFin 5460/1 – vzor č. 25)
Stravenkový paušál:
 • Přidána podpora pro stravenkový paušál, který je součástí daňového balíčku pro rok 2021.
 • Do stálých mzdových složek a do základní mzdy v aktualizaci mezd, lze zadat novou složku Stravenkový paušál. Do pole Procento/konstanta se zadává částka za jeden odpracovaný den.
 • Při výpočtu mezd dojde k rozdělení na část do limitu a nad limit (do limitu = 70 % stravného pro 5 – 12 hodin, pro rok 2021 je to 75,6 Kč).
 • Do nastavení firmy, pracovního poměru a skupiny osob přibyla volba typu dokladu pro generování závazků ze Stravenkového paušálu do limitu.

Dovolená se nově počítá na hodiny:

 • Na základě novely Zákoníku práce platné od 1.1.2021 se nově dovolená počítá na hodiny. Složky, které upravují dovolenou musí mít nově vyplněné hodiny.
 • V nastavení pracovního poměru přibylo nové pole Hodin dovolené ročně. V přehledu zaměstnanců i aktualizaci mezd přibyla nová služba Předvyplnit počet hodin dovolené, která ve mzdách za leden 2021 nalezne složky DOVOLENÁ PŘEVOD a u pravidelných pracovních poměrů předvyplní počet hodin.
 • Před prvním výpočtem mezd v roce 2021 je potřeba upravit nastavení složek s dovolenou. A po prvním výpočtu je zapotřebí zkontrolovat a případně doplnit převod dovolených a výpočet zopakovat.
Zrušení superhrubé mzdy:
 • Na základě daňového baličku pro rok 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní daně se sazbami 15 % a 23 %. Pro rok 2021 je hranice, od které je uplatňována 23 % sazba, 141.764 Kč/měsíc. Současně s tím došlo ke zrušení solidární daně.
Slovenská legislativa:
 • Odpisy hmotného majetku v prvním roce odepisování se vypočtou jako poměrná část odpisu. V případě rovnoměrných odpisů docházelo u některých skupin (na 6 a 12 let) ke špatnému výpočtu ročního odpisu. Oprava se projeví u majetku s datem začátku daňových odpisů od 1.1.2020. U již zařazeného majetku je nutné provést manuálně přegenerování odpisů.
 • Úprava zaokrouhlování daňových odpisů, na 2 desetinná místa matematicky, se zpětnou platností od 1.1.2020. Do Hromadných operací na majetku byla přidána volba Přepočet daňových odpisů od aktuálního účetního období.

Opravy chyb

 • Vlastnosti skladové karty Požadavky MJ a Stav zásob v MJ s požadavky bylo možné uživatelsky změnit (importem / v API) a způsobit tak vznik záporných požadavků na výdej. Zmíněné vlastnosti jsou nyní pouze pro čtení.
 • Uhrazující spárovaný doklad nezobrazoval text “viz navázané uhrazené doklady” pro pole daňové evidence.
 • Na výdejce vytvářené z objednávky nebylo možné změnit výchozí typ dokladu, pokud byl v právech viditelnosti dat pro uživatele Nepřístupný.
 • Služba Vytvořit fakturu ze zálohy končila v případě neplátce DPH chybou aplikace.
 • Nebylo možné tisknout / exportovat do PDF ceník v případě řazení dle dopočítávaného sloupce (Prodejní cena bez DPH, Prodejní cena vč. DPH).