2019.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (28. 1. 2019)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2019.
  Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu ovlivnilo výši solidární daně a výši maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění. Došlo ke zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění z 2500 Kč na 3000 Kč. Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění z 12.200 kč na 13.350 Kč, ovlivňuje dopočet ZP, nárok na výplatu bonusu, popř. příplatek za prostředí.
 • Aktualizace mzdových formulářů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2019 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 27) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 6),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018 (MFin 5460/1 – vzor č. 23).

Nové funkce:

 • Experimetální: Pomocí nového atributu sourceId, lze vytvářet v REST-API nové záznamy jako kopie záznamu, který tento atribut identifikuje:
  <faktura-vydana sourceId="1">
    <firma>code:ABC</firma>
    ...
  </faktura-vydana>
  

Vylepšení:

 • Na formuláři Banka byla přidána možnost hromadné změny variabilního symbolu na bankovních výpisech.
 • Úpravou úrovně komprese se podařilo významně zrychlit vytváření záloh firem při minimálním nárůstu velikosti výsledného souboru.
 • Podrobnější chybové hlášení při stahování bankovních výpisů z FIO.

Údržba:

 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v XML dle platného elektronického podání (DPZVD6 a DPSVD2).
 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML dle platného elektronického podání pro daň z příjmu právnických osob (DPPDP8). Do průvodce Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML přidána volba Typ účetní jednotky.
 • Ke startu FlexiBee je nyní zapotřebí Java 8.

Opravy chyb:

 • Opraveny výpočty odpisů majetku:
  • výpočet odpisů hmotného a nehmotného majetku při technickém zhodnocení majetku,
  • výpočet zrychlených odpisů při technickém zhodnocení majetku,
  • výpočet odpisů po uživatelské změně odpisů.

  Opravy se do výpočtu odpisů promítnou až po uvedení majetku do správného stavu, ze kterého pak mohou další odpisy vycházet. Proto byla do FlexiBee do menu Majetek přidána nová služba Kontrola daňových odpisů hledající potencionálně chybně odepisovaný majetek. Vlastní opravu chybných odpisů je nutné provést uživatelskými opravami odpisů.

 • Opraveno zaokrouhlování a postup výpočtu zdravotního pojištění odváděném zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Při překročení maximálního vyměřovacího základu se za základ pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele pro sociální pojištění bere celková částka hrubé mzdy.
 • Do analýzy prodeje vstupují pouze pokladní doklady s vyplněným Názvem firmy.
 • Na hlavičce příkazu k úhradě se v poli Název použije název klienta vybraného účtu, pouze pokud je v bankovním účtu vyplněn a není prázdný. V opačném případě se použije Jméno z Nastavení firmy.
 • Na formuláři Nastavení filtrace bylo pro hodnotu pole Typ platby EET jednoduché textové pole nahrazeno rozbalovací nabídkou typů plateb EET.
 • Na položkách vydané faktury vytvořené z přijaté objednávky v cizí měně přes výdejku je Nákupní cena za MJ uvedena v Kč.
 • Přístup pomocí REST-API je pro uživatele s rolí ZABLOKOVAN vždy odepřen s odpovědí 403 Forbidden a hláškou „Do účetnictví firmy máte zablokovaný vstup.“
 • Odpověď REST-API na dotaz s autentizačním parametrem authSessionId vždy nastavuje stejnojmennou cookie, která je použita pro autentizaci následujících odkazů. Oprava, mimo jiné, eliminuje přihlašování ze stránky otevřené pomocí Uživatelského tlačítka.
 • Oprava chybějících příloh při odesílání dokladu službou Odeslat mailem ve formě PDF, je-li k odeslání použit MS Outlook nainstalovaný z Microsoft Store.
 • Oprava načítání variabilních symbolů z elektronických bankovních výpisů ve formátu camt.053.
 • Oprava zadávání odpracovaných směn ve formuláři Směny na počítačích s operačním systémem macOS 10.14 Mojave.
 • Opravena chyba v editaci Ceníku po odebrání skladu z Definice umístění na skladu. Tento sklad se v seznamu opět zobrazil a to i vícekrát.
 • Opraveno „mizení“ dat z tiskových výstupů ve formátu PDF v modulu Zaměstnanci, ke kterému docházelo při používání osobního certifikátu. Také bylo odstraněno okno dotazující se na heslo pro certifikát před vytvořením tiskového výstupu. Oprava se týká tiskových výstupů:
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání,
  • Příloha k žádosti o nemoc,
  • Evidenční list důchodového pojištění.
 • Průvodce Odeslání příkazu k úhradě si pamatuje naposledy uživatelem vybranou volbu Datum splatnosti.
 • Stav účtu již zobrazuje hodnoty odpovídající částce příjemky, na které po její fakturaci došlo k nestandardní dodatečné změně položek.
 • Zrychlení REST-API dotazu /c/{firma}/evidence-list.