2019.3.1.3

Přehled změn ve FlexiBee (17. 12. 2019)

Opravy chyb:

 • Oprava generování účetního výstupu Kontrolní hlášení DPH. Pokud bylo na tabulkovém pohledu nastaveno řazení podle sloupce Řádek kon. hl. (výsl.), tak generování nového kontrolního hlášení končilo chybou aplikace.
 • Opravena chyba, ke které mohlo dojít během aktualizace klientské aplikace.

2019.3.1.2

Přehled změn ve FlexiBee (10. 12. 2019)

Údržba:

 • Implementace nové verze komunikačního protokolu pro zabezpečení odesílání tržeb do EET:
  • začátkem roku 2020 dojde k ukončení podpory protokolu TLS 1.1 a proto v předstihu přecházíme na protokol TLS 1.2,
  • po aktualizaci doporučujeme zkontrolovat odesílání tržeb.

Opravy chyb:

 • Nefungovalo otevírání příloh, které jsou odkazem na lokální soubory.
 • Opraveno Automatické párování bankovních dokladů v cizí měně, při kterém mohlo dojít k výpočtu minimálního kurzového rozdílu blížícímu se nule a následně k pádu aplikace.
 • Opraven výpočet daňové zůstatkové ceny majetku při vyřazení u majetku, který byl  původně odepisován v jiném účetním systému.
 • REST API: Oprava spojení identifikátoru podle daňového čísla VAT ID s polem DIČ (česká legislativa).
 • V některých případech nebylo možné načíst bankovní výpisy ve formátu MultiCash (řešeno primárně pro výpisy Raiffeisenbank).
 • Pro kopírování obsahu buněk v tabulkových pohledech na operačních systémech macOS je použita klávesová zkratka COMMAND+C.

2019.3.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (27. 11. 2019)

Opravy chyb:

 • Oprava odesílání mailů na Windows prostřednitcvím aplikace Microsoft Outlook.

2019.3.1

Přehled změn ve FlexiBee (24. 11. 2019)

Nové funkce:

 • Nová volba Ukázat přílohu v kontextovém menu v tabulkových seznamech zobrazí hlavní přílohu příslušného záznamu bez nutnosti otevírání editačního formuláře. Pro rychlé zobrazení přílohy lze také využít klávesovou zkratku F5.

Vylepšení:

 • Vylepšená agenda pro Rezervace:
  • na seznam rezervací bylo přidáno tlačítko Otevřít doklad, které otevře formulář objednávky, pro kterou byla příslušná rezervace vytvořena (pokud se váže na objednávku),
  • hodnota sloupce Obchodní položka rezervace se zobrazuje ve srozumitelném formátu: „Interní číslo objednávkyČíslo položky objednávky“.
 • Služba Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá) byla doplněna o počáteční zpracování dobropisů, které se nejprve pokusí spárovat dobropisy přijaté i vydané s platbami, se kterými se shoduje ve variabilním symbolu a částce.
 • Na formuláři Vazby bylo tlačítko „+“ pro načtení další úrovně vazeb doplněno popisem: „+ Načíst další“. Tlačítko se navíc aktivuje pouze pokud lze očekávat načtení dalších hlubších vazeb.
 • Optimalizace řazení pracovních poměrů v nabídkách polí Pracovní poměr. Neukončené pracovní poměry jsou nabízeny před ukončenými, přičemž jsou ještě řazeny podle typu pracovního poměru.
 • Vylepšení kontroly platnosti licence s podrobnějším popisem stavu licence a odkazem na internetovou stránku Moje licence.

Údržba:

 • Výchozí maximální velikost využívané paměti (Java parametr -Xmx) pro klientskou aplikaci FlexiBee byla zvýšena na 1 GB.

Opravy chyb:

 • Při prodeji přes prodejní kasu se v nabídce Kód z ceníku nabízí pouze ceníkové položky, které mají nastaven příznak Umožnit prodej na kase (karta Správa).
 • Na dokladech s přenesenou daňovou povinností se do generovaných položek zaokrouhlení přenáší Kód přenesení DPH.
 • Export vzájemných zápočtů v REST API obsahuje i jejich položky.
 • Opravena chyba REST API v realizaci objednávky, která mohla za určitých okolností způsobit přiřazení realizovaných položek do nesouvisející faktury.
 • Párování plateb v REST API uhrazující více faktur najednou lze zadat i ve formátu JSON:
"banka": [{
  "id": "ext:PARING:BAN",
  "sparovani": {
    "uhrazovanaFak": [{
      "@content": "ext:PAIRING:FAV",
      "@type": "faktura-vydana",
      "@castka": 550
    },{
      /* další faktury */
    }],
    "zbytek": ...
  }
}]
 • Uživateli s rolí JENCIST jsou v aplikaci skryty položky menu umožňující import dat a položky jejichž vykonání zapisuje do databáze. Roli bylo umožněno otevírání detailu záznamu.
 • Přejmenování volby „Pro všechny skupiny zboží“ na Cenové úrovni (karta Vybrané zboží) na výstižnější: „Všechno zboží“.
 • Oprava mazání uživatelů z databáze v cloudu, kde nebylo spolehlivé odstranění uživatele z centrální databáze při odebrání jeho přístupu k poslední firmě.

2019.3.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (24. 10. 2019)

Legislativa:

 • Z názvu metody zaokrouhlení „do 0 sazby (hotovostní úhrada)“ byla vypuštěna poznámka o hotovostní úhradě.
  • Dle vyjádření Finanční správy ze 14. října se při zaokrouhlení úplaty za zdanitelné plnění na nejbližší celou korunu nerozlišuje hotovostní a bezhotovostní způsob úhrady. Zaokrouhlovací rozdíl v obou případech nevstupuje do základu daně.
  • FlexiBee zůstává i nadále ve výchozím stavu nastaveno dle původního výkladu novely ZDPH 2019, kde bylo ze zdanění vyloučeno výslovně pouze zaokrouhlení při hotovostním způsobu úhrady. Věnujte prosím pozornost nastavení způsobu zaokrouhlení na Typech dokladů a Formách úhrady.

Opravy chyb:

 • Přepracování aktualizace zaokrouhlení dokladu při změně formy úhrady:
  • změna formy úhrady na dokladu již nevyvolá kompletní aktualizaci zaokrouhlení (neproběhne přenos nastavení zaokrouhlení z typu dokladu), což nebylo žádoucí zejména pokud doklad vznikl například realizací objednávky
  • dojde pouze k přenosu nastavení zaokrouhlení na právě zvolené formě úhrady, pokud je zde nějaké uvedeno
  • pokud má vlivem formy úhrady dojít k zaokrouhlení celkové částky a doklad nemá uveden způsob, doplní se implicitně matematicky
  • zpřesnění validací na formuláři Formy úhrady – metoda zaokrouhlení individuálně zde není povolena
 • Oprava tiskového výstupu v personalistice Výpočet průměrného čistého výdělku, kde nebyla zohledněna změna sazeb pojistného od 1. 7. 2019.
 • Na slovenské firmě nefungoval v některých případech účetní výstup Podklady DPH.
 • Oprava vytváření příkazu k úhradě ve formátu MultiCash, který mohl být ojediněle nevalidní díky přítomnosti prázdné řádky v identifikaci příjemce a nebo v popisu položky.
 • V odesílání mailů nebylo možné použít adresy obsahující více než 4písmennnou doménu (například .design).
 • Rozšíření podpory CORS hlaviček na všechny části webového rozhraní.
 • Doplněno nastavení způsobu zaokrouhlení na výchozích typech vydaných faktur ve slovenské firmě.

2019.3.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (10. 10. 2019)

Vylepšení:

 • Pole Forma úhrady lze měnit i na uhrazeném dokladu, pouze nedochází ke změně nastavení na kartě Způsob zaokrouhlení.
 • Průvodce platby v Prodejní kase podporuje změnu uhrazované částky na základě zvolené formy úhrady.
Záložky jednotlivých forem úhrady zobrazují zadanou částku.

Opravy chyb:

 • Změna formy úhrady na dokladu současně s nastavením řádu zaokrouhlení celkové částky nastavovala implicitně také způsob na „matematicky“. Nyní zůstane způsob zaokrouhlení nezměněn.
 • REST API neumožňovalo aktualizovat doklad vytvořený na verzi 2019.3 (metoda zaokrouhlení jiná než individuální), pokud byl uhrazený (př. odeslaný do EET) a import obsahoval vlastnost pro nastavení zaokrouhlení DPH (způsob nebo řád). Import končil chybou:
  Hodnotu vlastnosti 'zaokrNaDphK' ("Řád zaokr. DPH") není možné změnit z '' na hodnotu 'zaokrNa.zadne'.
 • Na kopii přijaté faktury, kde byla použita služba Korekce cen v tuzemské měně, způsobovalo opakované použití této služby chybu aplikace.
 • Nebylo možné zakládat slovenské firmy.

2019.3.0.4

Přehled změn ve FlexiBee (8. 10. 2019)

Údržba:

 • Přidána podpora pro macOS 10.15 Catalina:
  • selhávala instalace klientské aplikace.

Opravy chyb:

 • Oprava hromadného kopírování výrobních čísel.

2019.3.0.3

Přehled změn ve FlexiBee (3. 10. 2019)

Opravy chyb:

 • Některé akce v REST API, jako například Realizace objednávky, končili chybou status 400 „Duplicitní zaokrouhlovací položka dokladu“.
 • Oprava nečitelných barevných kombinací vybrané buňky v některých tabulkových pohledech (vazby, uživatelské dotazy, …).

2019.3.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (2. 10. 2019)

Vylepšení:

 • Oprava a aktualizace barevného schématu tabulkových pohledů:
  • tabulky podporují černé téma operačních systémů (Dark Mode),
  • označená buňka v tabulce má čitelnou barvu písma.

Opravy chyb:

 • V akci Vytvořit spojení úhrady nebylo možné provést částečnou úhradu (ani pokročilá volba rozdíl ignorovat). Aplikace zobrazovala chybovou zprávu „Není vybrán typ dokladu pro zaúčtování zbytku“.
 • Vytváření odpočtu záloh / ZDD mohlo skončit chybou (především v REST API).
 • Oprava chyby zabraňující zobrazení výsledku uživatelského dotazu, tj. také zobrazení přehledu změn záznamu.
 • Oprava vytváření kopie interního dokladu s položkami
 • Aktualizace formy úhrady na dokladu — speciálně v prodejní kase při provedení Platby — již nezpůsobí změnu hodnoty dokladu, pokud je odeslaný do EET.
 • Do akce pro Hromadné změny v ceníku byla vrácena možnost nastavit hodnotu vlastnosti „Dodavatel“.
 • Aktualizace neplatného EET certifikátu v datech Testovací firmy.

2019.3.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (1. 10. 2019)

Opravy chyb:

 • Oprava a doplnění přepočtu částek na hlavičce bezpoložkového dokladu:
  1. Při změně data dokladu dochází k přepočtu částek pouze, pokud byl použit výpočet shora s použitím koeficientu a již nemůže být.
  2. Případný přepočet probíhá nově také při vytváření nových dokladů kopií.
 • Oprava odpočtu záloh / ZDD v případě neplátce DPH a aktivní volbě Korekce DPH na faktuře.
 • Oprava ukládání dokladu v novém webovém rozhraní, pokud na dokladu vznikla korekční položka rekapitulace DPH.
 • Na dokladech odeslaných do EET a nebo kompletně uhrazených či spárovaných bylo možné, změnou předpisu zaúčtování nebo změnou řádku DPH, docílit vygenerování / smazání korekční položky.
 • Nová volba Korekce DPH na typu dokladu, resp. na dokladu, je nyní implicitně vypnutá.

2019.3.0

Přehled změn ve FlexiBee (30. 9. 2019)

Legislativa:

 • Změny podle novely zákona o DPH ze dne 1.4.2019 s účinností od 1.10.2019:
  • Na dokladech s kartou Způsob zaokrouhlení přibyla nová volba Metoda zaokrouhlení. Byla přidána také na formuláře příslušných typů dokladů a na Formu úhrady.
  • Volba v nastavení firmy „Zaokrouhlení dokladu nezahrnovat do DPH“ má platnost pouze pro faktury, které mají zvolenou metodu zaokrouhlení „individuálně“.
  • Položky na dokladech s datem zdanitelného plnění (Datum zdaň. pl.) po začátku účinnosti novely nemohou použít Typ cenyvčetně DPH (koeficient)“.
  • Další informace o změnách můžete shlédnout ve videu:
 • Aktualizace XML výstupu Kontrolního hlášení dle nové struktury platné od 1.10.2019.

Nové funkce:

 • Na vystavované doklady na kartu Zaokrouhlení byla přidána volba Korekce DPH, která řídí generování položek dokladu Korekce rekapitulace DPH. Korekce vyrovnává jednotlivě pro každou sazbu rozdíl mezi součtem DPH jednotlivých položek a DPH vypočteném z celkové sumy za všechny položky.
 • Do tlačítkové lišty na kartě Sady a komplety v ceníku byla přidána nová funkce Kopírovat sadu, která umožňuje zkopírovat obsah jiné existující sady.
 • Nové funkce v Tabulkových pohledech:
  • Výběr řádků pomocí zaškrtávacích polí byl rozšířen o možnost vybírat řádky kliknutím kamkoli na řádek a současném podržení tlačítka Ctrl, pro označení jednoho řádku, nebo tlačítka Shift pro označení více řádků najednou.
  • Přidána možnost vložení obsahu vybrané buňky do schránky obvyklou klávesovou zkratkou Ctrl+C. Vybraná buňka je zvýrazněna podbarvením a rámečkem.
 • Vylepšení Párování plateb pomocí API:
  • V jednom párování lze bankou uhrazovat více faktur najednou.
  • Bankou v domácí měně lze uhrazovat i faktury v cizí měně. Banka se při párování automaticky převede do cizí měny v kurzu, který se rovná poměru částky banky v domácí měně ku součtu uhrazovaných částek faktur v cizí měně.
  • Při uvedení nového atributu castka v elementu <uhrazovanaFak> se z faktury uhradí pouze omezená částka.

Vylepšení:

 • Na účetní výstup Podklady DPH byl přidán sloupec Uplatnit. zdaň. pl..
 • Účty s obratem ale nulovými zůstatky se nezobrazovaly v účetních výstupech (Hlavní kniha, Obratová předvaha, Stavy účtů). Dříve byly vykazovány pouze v sestavě Pohyby na účtech.
 • Na formuláři Vazby byla z důvodu zrychlení a ochrany před rekurzí, nastavena maximální hloubka zanoření vazeb dokladů.
 • Služba Odpočet zálohy/ZDD na přidávání položek faktury vydané umožňuje vybrat více záloh nebo ZDD najednou.
 • Služba Vytvořit vydanou zálohu byla přidána do nabídky služeb na formuláři Přijaté objednávky.
 • Odstraněno „mizení“ okna interního prohlížeče. Navíc se pro otevřený interní prohlížeč zobrazuje na hlavním panelu operačního systému vlastní ikona.
 • Ve firemním Nastavení SMTP serveru lze zadat Výchozího odesilatele ve tvaru „Jméno Příjmení <mail@domena.cz>“. Odstraněny potíže s odesíláním mailu ze SMTP Seznam na adresáta Gmail.
 • Zvětšení výchozí velikosti okna Ruční tvorba spojení úhrady a uchování velikosti nastavené uživatelem.
 • Okno Průvodce generováním upomínek umožňuje měnit velikost a tu si po zavření okna zapamatovat.
 • Okno Vazby si uchovává velikost naposledy nastavenou uživatelem.

Opravy chyb:

 • Doklady odeslané mailem pomocí API obsahují všechny tiskové přílohy uvedené v Typu dokladu na kartě Tisk.
 • Mazání záznamů v API pomocí atributu action=”delete” ověřuje právo na mazání.
 • Kontrola zamykaných dokladů při Zamykání období nehlásí stornované doklady jako nezaúčtované.
 • Lze stornovat dobropis navázaný na fakturu, pokud nedošlo k následnému pohybu na skladě.
 • Na fakturu vytvořenou ze zálohy službou Vytvořit fakturu ze zálohy se přenese Jméno, Telefon a Email zodpovědné osoby.
 • Oprava napojení na HW pokladny Elcom:
  • Oprava použití 100% slevy na položce.
  • Při použití nulové jednotkové ceny dojde k zamezení odeslání požadavku na pokladnu a uživatel je upozorněn chybovou hláškou ”Tržbu s nulovou sumou na základě nulového množství nebo nulové jednotkové ceny nelze odeslat.”
  • Skryté opakování požadavku, nastane-li při komunikaci chyba způsobená zaneprázdněním pokladny.
 • Pokud se v API importuje položka dokladu obsahující vlastnost Cena za MJ (cenaMj), tak se implicitně vytváří s typem položky obecná. Dříve zůstávaly pro některé evidence (např. faktury přijaté) tyto položky s typem účetní, pro které se neprovádí výpočet celkové ceny dle množství a ceny za MJ.
 • Oprava chyby aplikace, ke které docházelo při Generování mzdových výstupů u zaměstnance s neukončenou dlouhodobou nepřítomností.
 • Oprava importu Uživatelských filtrů přes API způsobujících chybu „cz.winstrom.vo.w.Filtr.saveColumns, true neexistuje validacni nast.“
 • Při Hotovostní úhradě faktury se na faktuře nastaví Forma úhrady uvedená na Typu dokladu vybraném v Průvodci hotovostní úhrady. Pokud na vybraném typu dokladu není uvedena žádná Forma úhrady, tak se na faktuře nastaví „HOTOVE: Hotově“.
 • Rozšíření číselníku Forma úhrady a zlepšení identifikace „neznámých“ forem úhrady v importech e-faktur ISDOC:
  • Způsob úhrady Direct debit je interpretován jako forma úhrady PREVOD.
  • Pro ostatní neznámé formy úhrady se použije forma úhrady NESPECIFIKOVANO (jiná forma úhrady).
 • Zrušeno automatické vyplňování pole DIČ (Česká republika) a pole IČ DPH (Slovensko).

2019.2.5

Přehled změn ve FlexiBee (26. 7. 2019)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd dle novely zákoníku práce č. 32/2019 platné od 1. 7. 2019, která ruší tzv. karenční dobu a snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění:
  • Náhrada mzdy za nemoc započaté po 1. 7. 2019 včetně, je proplácena od prvního dne nemoci. V případě, že nemoc přechází z června 2019, zůstává starý výpočet.
  • Výpočet mezd za červen počítá odvod sociálního zabezpečení 6,5 % z vyměřovacího základu za zaměstnance a 24,8 % z vyměřovacího základu za zaměstnavatele.
  • Odvod sociálního zabezpečení je celé číslo a generuje se jako Ostatní závazek.

Nové funkce:

 • Do webového rozhraní byl přidán odkaz na vyzkoušení nového rozhraní, pokud to dovoluje aktuální licence.

Vylepšení:

 • Vylepšení našeptávače firem při tvorbě dokladu a v adresáři:
  • našeptávání nyní funguje i podle IČ, které je možné za účelem našeptání, vložit i do pole název
  • našeptávání se nově aktivuje také při vložení údaje ze schránky
  • našeptávání nabízí primárně údaje z aktuálního adresáře

Údržba:

 • Aktualizace elektronického výstupu Přehled o výši pojistného ve formátu XML dle verze datové věty PVPOJ platné od 1.8.2019.

Opravy chyb:

 • Dotaz na REST-API v režimu našeptávání (suggest) nevyžaduje oprávnění pro čtení dat z dané evidence. Sjednocuje se tak chování webového rozhraní a klientské aplikace. Například lze nyní ve webovém rozhraní zvolit na dokladu středisko, i když uživatel nemá právo zobrazovat střediska.
 • Sestavy Inventarizace pohledávek a závazků, pro přijaté faktury a závazky, se zmiňovaly v textech o „pohledávkách“. Bylo opraveno na „závazky“.
 • Ve webovém rozhraní bylo zabráněno změně přihlašovacího jména existujícího uživatele. Změna neměla být možná a způsobovala nefunkčnost přihlášení.
 • Oprava zarovnání tlačítek toolbaru pro dokladové evidence zpět doleva na operačním systému Windows.

2019.2.4.2

Přehled změn ve FlexiBee (12. 7. 2019)

Opravy chyb:

 • Kontrola skladové dostupnosti zboží s evidencí šarží nedovolovala vydat zboží zpětně v minulém účetním období, pokud bylo toto zboží naskladněno až v okamžiku po skončení platnosti období.
 • Oprava napojení na HW pokladny Elcom komunikačním protokolem aplikační vrstvy:
  • oprava refundace položek se slevou,
  • prodloužen timeout pro odeslání tržby do elektronické evidence.
 • Oprava fungování klientské aplikace na nejnovějších verzích OpenJDK 8 Update 212 a novější.

2019.2.4.1

Přehled změn ve FlexiBee (2. 7. 2019)

Nové funkce:

 • Služba pro ověření komunikace s HW pokladnou Elcom v modulu Prodejní kasaTest komunikace – fiskální kasa.

Opravy chyb:

 • Oprava napojení na HW pokladny Elcom komunikačním protokolem aplikační vrstvy.

2019.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (1. 7. 2019)

Nové funkce:

 • Nový způsob napojení na HW pokladny Elcom komunikačním protokolem aplikační vrstvy:
  • napojení nevyžaduje instalaci DLL knihoven,
  • není závislé na operačním systému Windows,
  • přináší podporu elektronické evidence tržeb (Slovensko),
  • konfigurace napojení v pos.xml byla zjednodušena:
   • stačí uvést volbu cashRegisterPort a volitelně cashRegisterTest,
   • ostatní volby, zejména cashRegisterType, nesmí být uvedeny.

Údržba:

 • Aktualizace výchozích vlastností licence dle nového ceníku platného od 1.7.2019.

Opravy chyb:

 • Zakázání drag&drop ve stromu ceníku. Funkce způsobovala nahodile vznik nekonzistencí při filtraci ceníku k vybranému uzlu stromu.

2019.2.3.4

Přehled změn ve FlexiBee (18. 6. 2019)

Opravy chyb:

 • Odeslání faktur přes REST-API nepřikládalo přílohu ve formátu ISDOC.
 • Automatické odeslání dokladů přes REST-API (volání /automaticky-odeslat-neodeslane) končilo na chybě serveru (návratový kód 500 Internal Server Error).

2019.2.3.3

Přehled změn ve FlexiBee (12. 6. 2019)

Opravy chyb:

 • Oprava obnovení záloh vytvořených před verzí 2019.2.3.

2019.2.3.2

Přehled změn ve FlexiBee (12. 6. 2019)

Opravy chyb:

 • Oprava obnovení záloh vytvořených verzí 2019.2.3+.

2019.2.3.1

Přehled změn ve FlexiBee (11. 6. 2019)

Vylepšení:

 • Doplněn výchozí typ dokladu DOBROPIS pro faktury vydané i přijaté pro nově vytvářené firmy:
  • CZ podnikatel (podvojné účetnictví / daňová evidence)
  • SK podnikatel,
  • nezisková organizace.

Opravy chyb:

 • Oprava funkce na databázi PostgreSQL 8.3 (databázový upgrade č. 1165).
 • Nefungovaly některé tisky, resp. exporty do PDF. Například kontrolní skladová sestava Výpis položek v záporu.

2019.2.3

Přehled změn ve FlexiBee (7. 6. 2019)

Upozornění: Díky změnám v databázi může být nasazování nové verze časově velmi náročné! Doporučujeme zvážit použití konfiguračního parametru autoUpgrade a provádění aktualizace ve vhodnou chvíli.

Legislativa:

 • Aktualizace formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.21.

Nové funkce:

 • Do nabídky Nástroje byla přidána položka Nastavení SMTP serveru umožňující pro firmu nastavit vlastní server pro odesílání e-mailů.

Vylepšení:

 • Výkonnostní optimalizace v SQL:
  • Zrychlení vytváření skladových dokladů, ukládání příkazů k úhradě, párování záloh. Projeví se především na větších databázích (~100 tisíce dokladů).
  • Zrychlení načítání externích identifikátorů v exportech API (zejména pro evidence s mnoha záznamy).
  • Další všeobecná zrychlení: načítání dokladových vazeb, práce s transakčními proměnnými (využíváno na mnoha místech aplikace).
 • Optimalizace a vylepšení Changes API:
  • Změny pro Changes API se interně ukládají do tabulky changelog, z které jsme odstranili nadbytečné sloupce tabulka, modul a uzivatel.
  • Naopak jsme přidali časovou značku změny — sloupec datcas — v API vypisovanou jako atribut timestamp:
   <faktura-vydana in-version="1" operation="create" timestamp="2019-01-01 00:00:00.0">
    <id>6</id>
    <id>code:VF1-0003/2017</id>
   </faktura-vydana>
   
  • Do Changes API se nyní zapisují pouze změny, které mají v API odpovídající evidenci. Dříve docházelo například ke zcela zbytečnému zapisování změn v uživatelském nastavení sloupců (databázová tabulka wcolumn).
  • Celkově je nyní Changes API rychlejší a zabírá cca o 25 % méně místa v databázi.
 • Přidána validace hodnot při importu pokročilých parametrů.

Opravy chyb:

 • Opravy a vylepšení stromu ceníku:
  • Oprava případných nekonzistencí v datech definující umístění uzlů (hladina, pořadí, cesta) ve stávajících stromech ceníku, které mohly vzniknou importem nebo úpravou stromu pomocí API (evidence strom).
  • V klientské aplikaci lze uzly stromu přesouvat pomocí drag-and-drop.
  • Vylepšení API pro manipulaci se stromem ceníku:
   • Lze vkládat nebo přesouvat uzly stromu s pořadím, které koliduje s jiným sousedním uzlem. Dojde k automatickému přečíslování pořadí již existujících uzlů a k aktualizaci cest všech podřízených uzlů.
   • Při smazání uzlu stromu ceníku se automaticky vymažou i všichni jeho potomci.
   • Vylepšení práce s více stromy. Aplikace zobrazuje pouze primární strom ceníku. Nejvýše jeden strom může být primární.
   • Zamezení vytvoření případné cyklické závislosti uzlů.
   • Uzly stromu (evidence /strom) se nyní primárně identifikují kódem.
 • Ve výsledku API dotazu, s definovanou vlastní úrovní detailu, mohlo dojít k ignorování některých vlastností pocházejících z relací. Například pro evidenci prodejka nebylo možné načíst vlastnost bspSkl přes relaci typDokl (detail=custom:typDokl(bspSkl)).
 • V přehledu položek v API /properties (např. pro faktura-vydana) byl opraven příznak řaditelnosti (Sortable) u počítaných položek, kterým byla tato schopnost dodatečně přidána.
 • V exportech do formátu XLS jsou u číselných hodnot odděleny i vyšší řády než pouze tisíce.

2019.2.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (22. 5. 2019)

Opravy chyb:

 • Generování příkazu k úhradě způsobovalo pro bankovní účet s formátem elektronické banky SEPA XML chybu aplikace.

2019.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (17. 5. 2019)

Legislativa:

 • Změna hranice příjmu pro srážkovou daň při nepodepsaném prohlášení k dani podle novely zákona o daních z příjmu ze dne 1.4.2019 s platností u mezd od 1.5.2019.

Nové funkce:

 • Na jednom počítači je možné otevřít více oken klientské aplikace. Pro opakované spuštění je nutné použít volbu Otevřít firmu v novém okně přidanou do nabídky Firma.
 • Zobrazení obrázkových příloh ceníku, které bylo dříve pouze na prodejní kase, je nyní implementováno také v editaci položek dokladů a na okně ceníku. Aktivace zobrazení je podmíněná novou volbou v nastavení firmy Zobrazovat obrázkové přílohy ceníku v editaci položek dokladů a na ceníku.
 • Do tlačítkové lišty na kartě Kusovník v Ceníku byly přidány nové funkce:
  • Kopírovat kusovník – vytvoří novou definici kusovníku jako kopii již existujícího kusovníku vybraného ceníku.
  • Zrušit kusovník – smaže celou definici kusovníku.

Vylepšení:

 • Analýza nákupu / prodeje umožňuje v případě zahrnutí nekatalogových položek do analýzy pro pokladní doklady ovlivnit novou volbou na typu dokladu „Zahrnovat nekatalogové položky do analýzy nákupu / prodeje“, zda se zahrnutí uskutečnit.
  Nové možnosti lze využít například pro vyloučení hotovostních úhrad faktur, kdy do analýzy vstupovala jak faktura tak uhrazující pokladní doklad nebo k vyloučení vkladů a výběrů z pokladny.
 • Byla přidána kontrola hodnoty DPH na přijatých a vydaných fakturách. Pokud při ukládání dokladu uvedená hodnota DPH překročí toleranci 1% bodu k sazbě DPH z uvedeného základu, zobrazí se informační hláška: „Výše DPH … neodpovídá základu. Kontrolu hodnoty DPH lze vypnout pokročilým parametrem.
 • Abecední řazení sloupců v přepracované globální filtraci z verze 2019.1.0 nebylo všeobecně kladně přijato, proto uvádíme sloupce v sekci Viditelné filtry opět dle jejich pořadí v tabulce.
 • Záložka Kontakty na formuláři Adresy firem byla přesunuta na první místo.
 • Na formuláři Vzájemné zápočty je možné provádět výběr záznamů.
 • JSON Autentizace pro přihlašování v REST-API byla rozšířena o možnost odeslání dat ve formátu JSON, které umožňuje přihlášení uživatele typu REST-API. Příklad přihlašovacích dat ve formátu application/json:
  {
   "username": "novak",
   "password": "heslo"
  }

Údržba:

 • Ošetření případu přijetí neznámého chybového kódu z platebního terminálu a přidání nových chybových kódu dle poslední verze specifikace protokolu.
 • Na linuxu byla přidána přímá podpora spouštění aplikace pomocí OpenJDK 8.
 • Doplnění chybějících ikon do seznamů ve volbách Přehledy položek dokladů na pracovních plochách modulů Prodej / Nákup.

Opravy chyb:

 • Oprava výpočtu kurzového rozdílu při párování dobropisu s více úhradami.
 • Oprava kopírování Předpisu zaúčtování z hlavičky na položky příjemky, která byla vygenerovaná z vytvořeného dobropisu faktury.
 • Oprava realizace objednávek z minulých období přes REST-API. Realizace kontroluje současný stav skladu a nezpůsobuje již neoprávněně chybu „Na skladě není dostatek zboží“.
 • Importu dokladu má opraven přenos údajů bankovního spojení (IBAN, konst. symbol, spec. symbol, …) dodavatele / odběratele. Nyní se chová podobně jako přenos údajů v klientské aplikaci při výběru záznamu v poli Účet dodavatele / Účet odběratele:
  • Vždy se přenáší údaje bankovního spojení, na nějž odkazuje pole bankSpojDod.
  • Pokud není odkaz uveden, použije se implicitně primární bankovní spojení dodavatele / odběratele.
  • Pokud je uveden prázdný, zůstanou údaje o bankovním spojení nevyplněné.
 • Import dat z Excelu umožňuje přidání vlastnosti Identifikátor záznamu. Vlastnost lze využít například pro aktualizaci již existujících záznamů nebo pro vytvoření záznamů s uvedením externích identifikátorů.
 • Import Uživatelského dotazu, jehož Vlastnost nebo Parametr nemá unikátní název napříč všemi dotazy, způsoboval chybu aplikace.
 • API služba pro odhlášení uživatele ukončuje platnost autentizačních cookies pouze, pokud dochází k odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele.
 • Kontrola vyplnění kódu přenesení DPH na položkách dokladu zabraňovala nastavení řádku kontrolního hlášení s přenesenou daňovou povinností na hlavičce dokladu. V klientské aplikaci byla kontrola zmírněna na varování, které nebrání uložení dokladu, a navíc vypisuje seznam neúplných položek.
 • Odeslání příkazu k úhradě, službou Odeslat, kontroluje, zda již ve složce pro uložení příkazu neexistuje soubor se stejným jménem a případně upozorňuje na jeho přepsání.
 • Zálohování firmy mohlo selhat při vytváření zálohy po celodenním přihlášení uživatele.
 • Oprava chybného vyhodnocení přiřazených práv u uživatele s odděděnou rolí s rozšířenými právy. Chyba znemožnila přihlášení uživatele do aplikace.
 • Oprava informačního okna o průběhu Automatické tvorby spojení úhrady, které nově zobrazuje rychlost párování.
 • Výchozí limit počtu záznamů pro export do PDF ve webovém rozhraní neodpovídal výchozímu počtu záznamů na jedné stránce seznamu.
 • Ošetření chyby, ke které mohlo dojít při vzdáleném odhlášení uživatelů.

2019.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (25. 3. 2019)

Vylepšení:

 • Několikanásobné zrychlení služby Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá).
  Zrychlené pokročilé párování úhrad
 • Vytváření skladových dokladů typu Příjem výrobku, resp. jakékoliv automatické generování navázaných skladových dokladů, bylo rozšířeno o kontrolu nastavení dokladové řady. Obecná chyba aplikace, ke které docházelo pokud nebyla dokladová řada určena typem pohybu ani skladem, byla nahrazena návodnějsím chybovým hlášením.

Údržba:

 • Doplnění cizojazyčných lokalizací:
  • Přeložení popisků v číselníku Předpisy zaúčtování a několika položek hlavní nabídky.
  • Název v agendě Přehledy lze překládat do cizích jazyků a překládat lze také standardní přehledy.
 • Změna intervalu sledování změn v databázi pro Web Hooks na 5 sekund.

Opravy chyb:

 • Opravy změn globální tabulkové filtrace z verze 2019.2.0.1:
  • Mazání uložených filtrů.
  • Navrácení možnosti filtrovat podle vlastnosti Štítky.
  • Při vytvoření nového filtru nebo aplikaci filtru bez uložených sloupců se použije aktuální nastavení sloupců z tabulky.
  • Uložení filtru dle vlastnosti načítané z jiné tabulky (např. „Obchodní doklad – stav“ v agendě Položky objednávek přijatých) způsobovalo chybu „Nepodporovaný formát uloženého filtru„.
 • Opraven výpočet srážkové daně, kdy z důvodu zaokrouhlovací chyby mohlo dojít k současnému výpočtu daně zálohové.
 • Uložení nové karty zaměstnance s uvedeným bankovním spojením nezpůsobí chybu aplikace.
 • Zabránění nežádoucímu generování odpisů, ke kterému mohlo dojít na majetku s chybným počtem odpisů při přidání nové události.
 • Oprava účtu 336001 pro příspěvkové organizace. Nově založená firma bude mít výchozí analytický účet 336001 napojený na platný syntetický účet 336. U stávajících firem je potřeba opravit odkaz na neplatnou syntetiku ručně v Účetním rozvrhu. Neplatná syntetika zabraňuje zobrazení dat v Účetních výstupech.
 • Oprava zobrazování dialogu filtrace na různých průvodcích jako např. Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny.
 • Přidána kontrola vyplnění přípony souboru elektronického formátu při stahování bankovních výpisů z FIO banky.
 • Maximální délka hodnoty, kterou je možné vložit do pole Typ dat na formuláři Příloha byla zvýšena z 50 na 127.
 • Nastavení pořadí a rozměrů sloupců pro výsledek uživatelského dotazu zůstává pro jednotlivé dotazy zachováno.

2019.2.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (6. 3. 2019)

Opravy chyb:

 • Doplnění chybějících lokalizačních textů v upravené filtraci.

2019.2.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (5. 3. 2019)

Nové funkce:

 • V REST-API byla zpřístupněna nová evidence /prehled-zamestnancu, která odpovídá formuláři Přehled zaměstnanců v aplikaci (podmíněno licencí s modulem Personalistika a mzdy). Evidenci lze volat s URL parametry mesicOd a mesicDo vymezující měsíce, které má přehled obsahovat. V kombinaci s filtrací lze načíst data za 2. pololetí dotazem:
  /c/firma/prehled-zamestnancu/(rok=2018).xml?mesicOd=6&mesicDo=12

Vylepšení:

 • Rozšíření a vylepšení globální tabulkové filtrace:
  • Ukládání filtrů je rozšířeno o možnost uložení výběru sloupců a řazení.
  • Jako filtry lze ukládat i samotné výběry sloupců a nebo řazení bez definovaných podmínek filtru.
  • Uložení filtrace je nyní možné přímo ze stavové lišty právě aplikovaného filtru.
  • Nastavení filtrace umožňuje definovat podmínky filtru i pro skryté sloupce.
  • Pro větší přehlednost jsou sloupce rozděleny do bloků:
   • Aktivní filtry – sloupce, pro které jsou definované podmínky filtru,
   • Viditelné sloupce – ostatní vybrané sloupce v tabulkovém pohledu,
   • Skryté sloupce – sloupce, které nejsou viditelné v tabulkovém pohledu.
  • Kontextová nabídka pro výběr sloupců (aktivuje se pravým tlačítkem nad záhlavím tabulky) byla rozšířena o volbu Obnovení výchozího nastavení sloupců, která do tabulkového pohledu vrací původní výběr a řazení sloupců, jaké bylo při prvním spuštění aplikace.
 • Přihlašování do webového rozhraní z mobilních zařízení probíhá přihlašovacím HTML formulářem. Původně používaná HTTP Autentizace zabraňovala odhlášení přihlášeného uživatele.

Opravy chyb:

 • Faktura v CZK, zcela uhrazená úhradou v cizí měně se vzniklým kurzovým rozdílem, se již nezobrazuje jako částečně uhrazená ve výkazech Výpočet stav úhrad k datu a Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti s nedoplatkem rovnajícímu se vzniklému kurzovému rozdílu.
 • Opravy zohledňující nastavení Typ uživatele: Pouze pro čtení v evidenci Osoby a uživatelé:
  • Volba se nyní zohledňuje i pro licence v režimu Současně pracujících uživatelů, kde bude takovému uživateli v dané firmě umožněno pouze číst data.
  • Uživatel typu Pouze pro čtení nyní nemůže provádět dokladové akce Storno a Odeslat doklad do EET, vytvářet nebo mazat Uživatelské vazby ani provádět změny v Inventurách a generovat z ní skladové doklady.
 • Automatické založení zakázky při vytvoření objednávky v REST-API nepropisovalo zákazku na položky, třeba že měly nastaven příznak kopírování zakázky z hlavičky dokladu.

2019.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (25. 2. 2019)

Vylepšení:

 • V REST-API byla v evidenci Události, aktivity rozšířena podpora relací o možnost načítat a vytvářet vazby na evidence Kontakty a Osoby a uživatelé:
  <udalost id="1">
    <osoby removeAll="true">
      <uzivatel>
        <id>code:uziv</id>
      </uzivatel>
    </osoby>
  </udalost>

  K vytvoření vazeb postačuje uvést pro vkládané odkazy pouze identifikátor existujícího záznamu, ostatní vlastnosti se ignorují. K odstranění všech vazeb, vyjma uvedených, lze využít obvyklým způsobem atribut removeAll.

  Pro načtení je vhodné využít vlastní úroveň detailu: /udalost.xml?detail=custom:...,osoby(kod,jmeno,prijmeni).

Opravy chyb:

 • Mzdová kalkulačka 2019 — oprava výpočtu superhrubé mzdy (vstupuje do výpočtu zálohové daně) v případě doplatku zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu, pokud se současně rozděluje mezi firmu a zaměstnance.
  Nastavení doplatku zdravotního pojištění v parametrech mzdy.
 • Ve Výkazu daňové evidence se úhrada faktury se zápornou částkou nevykazovala správně rozdělená na DPH a základ. V případě chybných dat lze výkaz opravit pomocí funkce Přepočet daňové evidence.
 • Opraveno „mizení“ dat z tiskových výstupů ve formátu PDF v modulu Zaměstnanci, ke kterému docházelo při používání osobního certifikátu. Pro následující výstupy se podepisování osobním certifikátem nepoužívá:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • Výpočet průměrného čistého výdělku.

2019.1.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (7. 2. 2019)

Opravy chyb:

 • Na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění se vyplňují řádky daňového zvýhodnění č. 23, 24 a 25 (slevy na děti) na základě údajů z Personalistiky.
 • Do analýzy prodeje opět vstupují i doklady bez vyplněného Názvu firmy. Byla odstraněna úprava vydaná ve verzi 2019.1.0.
 • Oprava chyby aplikace, ke které docházelo při uživatelské změně odpisů majetku.
 • Zamezeno duplicitám načítaných plateb při importu bankovních výpisů, ke kterému docházelo v případě, že do jednoho Načtení výpisů vstupovalo více výpisů obsahující stejné platby.

2019.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (28. 1. 2019)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2019.
  Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu ovlivnilo výši solidární daně a výši maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění. Došlo ke zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění z 2500 Kč na 3000 Kč. Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění z 12.200 kč na 13.350 Kč, ovlivňuje dopočet ZP, nárok na výplatu bonusu, popř. příplatek za prostředí.
 • Aktualizace mzdových formulářů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2019 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 27) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 6),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018 (MFin 5460/1 – vzor č. 23).

Nové funkce:

 • Experimetální: Pomocí nového atributu sourceId, lze vytvářet v REST-API nové záznamy jako kopie záznamu, který tento atribut identifikuje:
  <faktura-vydana sourceId="1">
    <firma>code:ABC</firma>
    ...
  </faktura-vydana>
  

Vylepšení:

 • Na formuláři Banka byla přidána možnost hromadné změny variabilního symbolu na bankovních výpisech.
 • Úpravou úrovně komprese se podařilo významně zrychlit vytváření záloh firem při minimálním nárůstu velikosti výsledného souboru.
 • Podrobnější chybové hlášení při stahování bankovních výpisů z FIO.

Údržba:

 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v XML dle platného elektronického podání (DPZVD6 a DPSVD2).
 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML dle platného elektronického podání pro daň z příjmu právnických osob (DPPDP8). Do průvodce Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML přidána volba Typ účetní jednotky.
 • Ke startu FlexiBee je nyní zapotřebí Java 8.

Opravy chyb:

 • Opraveny výpočty odpisů majetku:
  • výpočet odpisů hmotného a nehmotného majetku při technickém zhodnocení majetku,
  • výpočet zrychlených odpisů při technickém zhodnocení majetku,
  • výpočet odpisů po uživatelské změně odpisů.

  Opravy se do výpočtu odpisů promítnou až po uvedení majetku do správného stavu, ze kterého pak mohou další odpisy vycházet. Proto byla do FlexiBee do menu Majetek přidána nová služba Kontrola daňových odpisů hledající potencionálně chybně odepisovaný majetek. Vlastní opravu chybných odpisů je nutné provést uživatelskými opravami odpisů.

 • Opraveno zaokrouhlování a postup výpočtu zdravotního pojištění odváděném zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Při překročení maximálního vyměřovacího základu se za základ pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele pro sociální pojištění bere celková částka hrubé mzdy.
 • Do analýzy prodeje vstupují pouze pokladní doklady s vyplněným Názvem firmy.
 • Na hlavičce příkazu k úhradě se v poli Název použije název klienta vybraného účtu, pouze pokud je v bankovním účtu vyplněn a není prázdný. V opačném případě se použije Jméno z Nastavení firmy.
 • Na formuláři Nastavení filtrace bylo pro hodnotu pole Typ platby EET jednoduché textové pole nahrazeno rozbalovací nabídkou typů plateb EET.
 • Na položkách vydané faktury vytvořené z přijaté objednávky v cizí měně přes výdejku je Nákupní cena za MJ uvedena v Kč.
 • Přístup pomocí REST-API je pro uživatele s rolí ZABLOKOVAN vždy odepřen s odpovědí 403 Forbidden a hláškou „Do účetnictví firmy máte zablokovaný vstup.“
 • Odpověď REST-API na dotaz s autentizačním parametrem authSessionId vždy nastavuje stejnojmennou cookie, která je použita pro autentizaci následujících odkazů. Oprava, mimo jiné, eliminuje přihlašování ze stránky otevřené pomocí Uživatelského tlačítka.
 • Oprava chybějících příloh při odesílání dokladu službou Odeslat mailem ve formě PDF, je-li k odeslání použit MS Outlook nainstalovaný z Microsoft Store.
 • Oprava načítání variabilních symbolů z elektronických bankovních výpisů ve formátu camt.053.
 • Oprava zadávání odpracovaných směn ve formuláři Směny na počítačích s operačním systémem macOS 10.14 Mojave.
 • Opravena chyba v editaci Ceníku po odebrání skladu z Definice umístění na skladu. Tento sklad se v seznamu opět zobrazil a to i vícekrát.
 • Opraveno „mizení“ dat z tiskových výstupů ve formátu PDF v modulu Zaměstnanci, ke kterému docházelo při používání osobního certifikátu. Také bylo odstraněno okno dotazující se na heslo pro certifikát před vytvořením tiskového výstupu. Oprava se týká tiskových výstupů:
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání,
  • Příloha k žádosti o nemoc,
  • Evidenční list důchodového pojištění.
 • Průvodce Odeslání příkazu k úhradě si pamatuje naposledy uživatelem vybranou volbu Datum splatnosti.
 • Stav účtu již zobrazuje hodnoty odpovídající částce příjemky, na které po její fakturaci došlo k nestandardní dodatečné změně položek.
 • Zrychlení REST-API dotazu /c/{firma}/evidence-list.