2019.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (25. 3. 2019)

Vylepšení:

 • Několikanásobné zrychlení služby Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá).
  Zrychlené pokročilé párování úhrad
 • Vytváření skladových dokladů typu Příjem výrobku, resp. jakékoliv automatické generování navázaných skladových dokladů, bylo rozšířeno o kontrolu nastavení dokladové řady. Obecná chyba aplikace, ke které docházelo pokud nebyla dokladová řada určena typem pohybu ani skladem, byla nahrazena návodnějsím chybovým hlášením.

Údržba:

 • Doplnění cizojazyčných lokalizací:
  • Přeložení popisků v číselníku Předpisy zaúčtování a několika položek hlavní nabídky.
  • Název v agendě Přehledy lze překládat do cizích jazyků a překládat lze také standardní přehledy.
 • Změna intervalu sledování změn v databázi pro Web Hooks na 5 sekund.

Opravy chyb:

 • Opravy změn globální tabulkové filtrace z verze 2019.2.0.1:
  • Mazání uložených filtrů.
  • Navrácení možnosti filtrovat podle vlastnosti Štítky.
  • Při vytvoření nového filtru nebo aplikaci filtru bez uložených sloupců se použije aktuální nastavení sloupců z tabulky.
  • Uložení filtru dle vlastnosti načítané z jiné tabulky (např. „Obchodní doklad – stav“ v agendě Položky objednávek přijatých) způsobovalo chybu „Nepodporovaný formát uloženého filtru„.
 • Opraven výpočet srážkové daně, kdy z důvodu zaokrouhlovací chyby mohlo dojít k současnému výpočtu daně zálohové.
 • Uložení nové karty zaměstnance s uvedeným bankovním spojením nezpůsobí chybu aplikace.
 • Zabránění nežádoucímu generování odpisů, ke kterému mohlo dojít na majetku s chybným počtem odpisů při přidání nové události.
 • Oprava účtu 336001 pro příspěvkové organizace. Nově založená firma bude mít výchozí analytický účet 336001 napojený na platný syntetický účet 336. U stávajících firem je potřeba opravit odkaz na neplatnou syntetiku ručně v Účetním rozvrhu. Neplatná syntetika zabraňuje zobrazení dat v Účetních výstupech.
 • Oprava zobrazování dialogu filtrace na různých průvodcích jako např. Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny.
 • Přidána kontrola vyplnění přípony souboru elektronického formátu při stahování bankovních výpisů z FIO banky.
 • Maximální délka hodnoty, kterou je možné vložit do pole Typ dat na formuláři Příloha byla zvýšena z 50 na 127.
 • Nastavení pořadí a rozměrů sloupců pro výsledek uživatelského dotazu zůstává pro jednotlivé dotazy zachováno.

2019.2.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (6. 3. 2019)

Opravy chyb:

 • Doplnění chybějících lokalizačních textů v upravené filtraci.

2019.2.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (5. 3. 2019)

Nové funkce:

 • V REST-API byla zpřístupněna nová evidence /prehled-zamestnancu, která odpovídá formuláři Přehled zaměstnanců v aplikaci (podmíněno licencí s modulem Personalistika a mzdy). Evidenci lze volat s URL parametry mesicOd a mesicDo vymezující měsíce, které má přehled obsahovat. V kombinaci s filtrací lze načíst data za 2. pololetí dotazem:
  /c/firma/prehled-zamestnancu/(rok=2018).xml?mesicOd=6&mesicDo=12

Vylepšení:

 • Rozšíření a vylepšení globální tabulkové filtrace:
  • Ukládání filtrů je rozšířeno o možnost uložení výběru sloupců a řazení.
  • Jako filtry lze ukládat i samotné výběry sloupců a nebo řazení bez definovaných podmínek filtru.
  • Uložení filtrace je nyní možné přímo ze stavové lišty právě aplikovaného filtru.
  • Nastavení filtrace umožňuje definovat podmínky filtru i pro skryté sloupce.
  • Pro větší přehlednost jsou sloupce rozděleny do bloků:
   • Aktivní filtry – sloupce, pro které jsou definované podmínky filtru,
   • Viditelné sloupce – ostatní vybrané sloupce v tabulkovém pohledu,
   • Skryté sloupce – sloupce, které nejsou viditelné v tabulkovém pohledu.
  • Kontextová nabídka pro výběr sloupců (aktivuje se pravým tlačítkem nad záhlavím tabulky) byla rozšířena o volbu Obnovení výchozího nastavení sloupců, která do tabulkového pohledu vrací původní výběr a řazení sloupců, jaké bylo při prvním spuštění aplikace.
 • Přihlašování do webového rozhraní z mobilních zařízení probíhá přihlašovacím HTML formulářem. Původně používaná HTTP Autentizace zabraňovala odhlášení přihlášeného uživatele.

Opravy chyb:

 • Faktura v CZK, zcela uhrazená úhradou v cizí měně se vzniklým kurzovým rozdílem, se již nezobrazuje jako částečně uhrazená ve výkazech Výpočet stav úhrad k datu a Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti s nedoplatkem rovnajícímu se vzniklému kurzovému rozdílu.
 • Opravy zohledňující nastavení Typ uživatele: Pouze pro čtení v evidenci Osoby a uživatelé:
  • Volba se nyní zohledňuje i pro licence v režimu Současně pracujících uživatelů, kde bude takovému uživateli v dané firmě umožněno pouze číst data.
  • Uživatel typu Pouze pro čtení nyní nemůže provádět dokladové akce Storno a Odeslat doklad do EET, vytvářet nebo mazat Uživatelské vazby ani provádět změny v Inventurách a generovat z ní skladové doklady.
 • Automatické založení zakázky při vytvoření objednávky v REST-API nepropisovalo zákazku na položky, třeba že měly nastaven příznak kopírování zakázky z hlavičky dokladu.

2019.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (25. 2. 2019)

Vylepšení:

 • V REST-API byla v evidenci Události, aktivity rozšířena podpora relací o možnost načítat a vytvářet vazby na evidence Kontakty a Osoby a uživatelé:
  <udalost id="1">
    <osoby removeAll="true">
      <uzivatel>
        <id>code:uziv</id>
      </uzivatel>
    </osoby>
  </udalost>

  K vytvoření vazeb postačuje uvést pro vkládané odkazy pouze identifikátor existujícího záznamu, ostatní vlastnosti se ignorují. K odstranění všech vazeb, vyjma uvedených, lze využít obvyklým způsobem atribut removeAll.

  Pro načtení je vhodné využít vlastní úroveň detailu: /udalost.xml?detail=custom:...,osoby(kod,jmeno,prijmeni).

Opravy chyb:

 • Mzdová kalkulačka 2019 — oprava výpočtu superhrubé mzdy (vstupuje do výpočtu zálohové daně) v případě doplatku zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu, pokud se současně rozděluje mezi firmu a zaměstnance.
  Nastavení doplatku zdravotního pojištění v parametrech mzdy.
 • Ve Výkazu daňové evidence se úhrada faktury se zápornou částkou nevykazovala správně rozdělená na DPH a základ. V případě chybných dat lze výkaz opravit pomocí funkce Přepočet daňové evidence.
 • Opraveno „mizení“ dat z tiskových výstupů ve formátu PDF v modulu Zaměstnanci, ke kterému docházelo při používání osobního certifikátu. Pro následující výstupy se podepisování osobním certifikátem nepoužívá:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • Výpočet průměrného čistého výdělku.

2019.1.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (7. 2. 2019)

Opravy chyb:

 • Na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění se vyplňují řádky daňového zvýhodnění č. 23, 24 a 25 (slevy na děti) na základě údajů z Personalistiky.
 • Do analýzy prodeje opět vstupují i doklady bez vyplněného Názvu firmy. Byla odstraněna úprava vydaná ve verzi 2019.1.0.
 • Oprava chyby aplikace, ke které docházelo při uživatelské změně odpisů majetku.
 • Zamezeno duplicitám načítaných plateb při importu bankovních výpisů, ke kterému docházelo v případě, že do jednoho Načtení výpisů vstupovalo více výpisů obsahující stejné platby.

2019.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (28. 1. 2019)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2019.
  Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu ovlivnilo výši solidární daně a výši maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění. Došlo ke zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění z 2500 Kč na 3000 Kč. Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění z 12.200 kč na 13.350 Kč, ovlivňuje dopočet ZP, nárok na výplatu bonusu, popř. příplatek za prostředí.
 • Aktualizace mzdových formulářů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2019 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 27) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 6),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018 (MFin 5460/1 – vzor č. 23).

Nové funkce:

 • Experimetální: Pomocí nového atributu sourceId, lze vytvářet v REST-API nové záznamy jako kopie záznamu, který tento atribut identifikuje:
  <faktura-vydana sourceId="1">
    <firma>code:ABC</firma>
    ...
  </faktura-vydana>
  

Vylepšení:

 • Na formuláři Banka byla přidána možnost hromadné změny variabilního symbolu na bankovních výpisech.
 • Úpravou úrovně komprese se podařilo významně zrychlit vytváření záloh firem při minimálním nárůstu velikosti výsledného souboru.
 • Podrobnější chybové hlášení při stahování bankovních výpisů z FIO.

Údržba:

 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v XML dle platného elektronického podání (DPZVD6 a DPSVD2).
 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML dle platného elektronického podání pro daň z příjmu právnických osob (DPPDP8). Do průvodce Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML přidána volba Typ účetní jednotky.
 • Ke startu FlexiBee je nyní zapotřebí Java 8.

Opravy chyb:

 • Opraveny výpočty odpisů majetku:
  • výpočet odpisů hmotného a nehmotného majetku při technickém zhodnocení majetku,
  • výpočet zrychlených odpisů při technickém zhodnocení majetku,
  • výpočet odpisů po uživatelské změně odpisů.

  Opravy se do výpočtu odpisů promítnou až po uvedení majetku do správného stavu, ze kterého pak mohou další odpisy vycházet. Proto byla do FlexiBee do menu Majetek přidána nová služba Kontrola daňových odpisů hledající potencionálně chybně odepisovaný majetek. Vlastní opravu chybných odpisů je nutné provést uživatelskými opravami odpisů.

 • Opraveno zaokrouhlování a postup výpočtu zdravotního pojištění odváděném zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Při překročení maximálního vyměřovacího základu se za základ pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele pro sociální pojištění bere celková částka hrubé mzdy.
 • Do analýzy prodeje vstupují pouze pokladní doklady s vyplněným Názvem firmy.
 • Na hlavičce příkazu k úhradě se v poli Název použije název klienta vybraného účtu, pouze pokud je v bankovním účtu vyplněn a není prázdný. V opačném případě se použije Jméno z Nastavení firmy.
 • Na formuláři Nastavení filtrace bylo pro hodnotu pole Typ platby EET jednoduché textové pole nahrazeno rozbalovací nabídkou typů plateb EET.
 • Na položkách vydané faktury vytvořené z přijaté objednávky v cizí měně přes výdejku je Nákupní cena za MJ uvedena v Kč.
 • Přístup pomocí REST-API je pro uživatele s rolí ZABLOKOVAN vždy odepřen s odpovědí 403 Forbidden a hláškou „Do účetnictví firmy máte zablokovaný vstup.“
 • Odpověď REST-API na dotaz s autentizačním parametrem authSessionId vždy nastavuje stejnojmennou cookie, která je použita pro autentizaci následujících odkazů. Oprava, mimo jiné, eliminuje přihlašování ze stránky otevřené pomocí Uživatelského tlačítka.
 • Oprava chybějících příloh při odesílání dokladu službou Odeslat mailem ve formě PDF, je-li k odeslání použit MS Outlook nainstalovaný z Microsoft Store.
 • Oprava načítání variabilních symbolů z elektronických bankovních výpisů ve formátu camt.053.
 • Oprava zadávání odpracovaných směn ve formuláři Směny na počítačích s operačním systémem macOS 10.14 Mojave.
 • Opravena chyba v editaci Ceníku po odebrání skladu z Definice umístění na skladu. Tento sklad se v seznamu opět zobrazil a to i vícekrát.
 • Opraveno „mizení“ dat z tiskových výstupů ve formátu PDF v modulu Zaměstnanci, ke kterému docházelo při používání osobního certifikátu. Také bylo odstraněno okno dotazující se na heslo pro certifikát před vytvořením tiskového výstupu. Oprava se týká tiskových výstupů:
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání,
  • Příloha k žádosti o nemoc,
  • Evidenční list důchodového pojištění.
 • Průvodce Odeslání příkazu k úhradě si pamatuje naposledy uživatelem vybranou volbu Datum splatnosti.
 • Stav účtu již zobrazuje hodnoty odpovídající částce příjemky, na které po její fakturaci došlo k nestandardní dodatečné změně položek.
 • Zrychlení REST-API dotazu /c/{firma}/evidence-list.