2015.2.11

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.11 (26. 3. 2015)

Opravy chyb:

 • Odstraněna chyba bránící vytvoření sestavy Účtovná závierka po kliknutí na ikonku na pracovní ploše.
 • Tisková sestava Seznam vydaných faktur (s rekapitulací DPH) byla opravena, aby se do sloupce Snížená zahrnovaly i částky pro 2. sníženou sazbu DPH.
 • Analýza zakázky byla upravena, aby uvažovala též uhrazené, leč neodpočtené zálohy.
 • Přepočet skladu upraven, aby nejprve vyskladňoval položky ze staršího účetního období a až následně zbylé položky podle dosavadních pravidel.
 • Opraveno chování FIFO skladu při dobropisování příjmu zboží, které již bylo vydáno.
 • Opraveny hodnoty mezisoučtů v sestavě Soupis nákladů a výnosů.
 • V tiskové podobě pokladního dokladu je uváděna adresa a IČ příjemce.
 • Do XML verze Přiznání k dani z přidané hodnoty je vkládán kód hlavní ekonomické činnosti a telefonní číslo osoby sestavující přiznání.
 • Zařazení stavu účtu 336 na konkrétní řádek slovenské rozvahy je nyní volitelné.
 • Tisková podoba objednávky vydané byla upravena, aby nedocházelo při zobrazení 3 a více sazeb DPH k překryvu sumarizačních údajů razítkem a podpisem.
 • Uvádění čísla IBAN v tiskové sestavě Faktura (s QR kódem) bylo upraveno, aby IBAN zapsaný s mezerami nebyl překrýván QR kódem.
 • Zpřesněny informace poskytované o příčině nemožnosti odeslat příkaz k úhradě prostřednictvím Fio online.
 • Při generování sestavy Účtovná závierka je kontrolováno, zda jsou spočtené nezbytné sestavy Súvaha a Výkaz ziskov a strát.
 • Ve webovém rozhraní opraveno zobrazení filtrovaného výpisu bezprostředně po přihlášení uživatele.
 • V ukázkovém skriptu pro zálohování dat FlexiBee byla ošetřena situace neexistujícího adresáře určeného pro uložení zálohy.