2015.4.17

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.17 (18. 12. 2015)

Opravy chyb:

 • Při zobrazení chybových hlášek aplikace v inventurách je vstup čtečky čárového kódu ignorován, neboť načtené kódy tyto hlášky nechtěně uzavíraly.

2015.4.16

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.16 (16. 12. 2015)

Opravy chyb:

 • Při zobrazení chybových hlášek aplikace je vstup čtečky čárového kódu ignorován, neboť načtené kódy tyto hlášky nechtěně uzavíraly.
 • Provedeny úpravy načítání dat čtečkou čárového kódu pro odstranění občasného vynechání či prohození některých znaků načteného kódu.

2015.4.15

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.15 (7. 12. 2015)

Opravy chyb:

 • Odstraněny chyby při zadávání inventury skladu pomocí čtečky čárových kódů.
 • Vylepšeno zobrazení textových polí v klientské aplikace na operačním systému Linux v prostředí KDE.
 • Odstraněna chyba ve webovém rozhraní, která způsobovala nechtěné nastavení ceny za MJ dle ceníku při úpravě položky dokladu.

2015.4.14

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.14 (27. 11. 2015)

Opravy chyb:

 • Opraveno vyplňování DIČ pro věty typu R v daňovém přiznání ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS).
 • Vylepšeno zobrazení textových formulářových polí v klientské aplikaci na operačním systému Linux.

2015.4.13

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.13 (26. 11. 2015)

Opravy chyb:

 • Opravena kontrola prodejních cen vůči cenám nákupním při upratnění slevy na celou vydanou fakturu.
 • Upraveno nastavení řádků DPH na pokladním a bankovním dokladu před zvolením předpisu zaúčtování a při změně typu pohybu či typu dokladu.
 • V tisku pokladního dokladu vystaveného plátci DPH ze země, která je součástí Evropské unie, je opět obsažená rekapitulace DPH s celkovou částkou.
 • Opravena chyba způsobující změnu sazby DPH a částek při zaúčtování položek pokladního dokladu.
 • Opraveno nastavení výchozího typu položky pokladního dokladu při vytváření přes webové rozhraní.
 • Při exportu dobropisu do formátu EDI jsou nyní zahrnována i pole: význam referenčního čísla faktury, referenční číslo faktury a datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury.
 • Opraveno vyhodnocování příslušnosti dokladu do zamčeného období v situaci, kdy datum zaúčtování náleží do nezamčeného období, zatímco datum zdanitelného plnění náleží do zamčeného období. Dosavadní vyhodnocování mohlo způsobit nemožnost úhrady dokladu.
 • Opraveno zakládání položek s balením na objednávce přijaté prostřednictvím REST-API.
 • V prodejní kase opraveno nastavování pole uplatnit slevu z dokladu při přidávání položky, jehož hodnota bránila promítnutí celkové slevy dokladu na jednotlivé položky.
 • V tiskové sestavě Prodejní přehled opraven výpočet částky hodnot Hotově a Uhrazeno v případě vracení zboží zákazníkem. Zároveň byly vizuálně odlišeny stornované pokladní doklady a vyjmuty z celkových částek na sestavě.
 • V Analýze prodeje opraven výpočet měsíčních sumací, aby zahrnovaly i neúčetní doklady.
 • V tiskové sestavě PPL štítek (jednotlivě) je používána adresa místa určení, je-li místo určení zvoleno.
 • Na etiketách pro dopravce balíkových zásilek vylepšeno uvádění dlouhého názvů odesílatele (účtované firmy).
 • V předávacím protokolu pro dopravce Geis Parcel CZ opraven součet částky pro platbu dobírkou.
 • Opraveno vkládání informace o B2C a COD do datového souboru pro dopravce Geis Parcel CZ.
 • Číselník PSČ náležejících k jednotlivým depům dopravce Geis Parcel CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Při tisku sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění do PDF je v sestavě uváděno rodné číslo pojištěnce.
 • Odstraněn problém s instalací aplikace na operační systém Linux, pokud v prostředí není dostupný český locale (cs_CZ.utf8).
 • V klientské aplikaci spuštěné na operačním systému Linux vylepšeno zobrazení obsahu nepovinných textových formulářových polí.
 • Nápověda klientské aplikace byla aktualizována.

2015.4.12

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.12 (30. 10. 2015)

Opravy chyb:

 • Opraveno automatické spojení úhrady, aby nedocházelo ke spárování příchozí platby s vlastním závazkem a podobným situacím.
 • Do obsahu exportovaného datového souboru pro přepravce PPL CZ přidáno určení měny částky pro dobírku a částka je nyní exportovaná v příslušné měně.
 • Při exportu datového souboru pro přepravce Geis Parcel CZ je zobrazeno upozornění na doklady s neúplnou adresou příjemce.
 • Odstraněna chyba při spouštění aplikace především na systému Microsoft Windows XP, která vedla k zobrazení informace o chybné verzi Java.

2015.4.11

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.11 (19. 10. 2015)

Opravy chyb:

 • Doplněno upozornění na vyčerpání řady čísel balíků při zasílání prostřednictvím společnosti PPL.
 • Na balících sloučené zásilky doručované prostřednictvím společnosti Geis Parcel CZ je uváděna jednotně hmotnost 1 kg namísto průměrné hmotnosti balíku.
 • U balíků doručovaných prostřednictvím společnosti Geis Parcel CZ je výše dobírky uváděna v měně státu příjemce, obdobně i na předávacím protokolu. V případě sloučené zásilky s dobírkou je celková částka uvedena u nadřazeného balíku zásilky a u zbylých balíků dobírka uvedena není.
 • Opraveno uvádění poštovní adresy příjemce na předávacím protokolu společnosti Geis Parcel CZ v případě adresy bez uvedeného státu.
 • Opraveno uvádění hodnot Platí od a Platí do v tiskových sestavách seznamů bankovních účtů, pokladen a skladů.
 • Opraveno zaokrouhlování v případě sestavování dat pro Daňové přiznání v MOSS.
 • Opraveno načítání lokalizovaných dat ceníkových položek pro tiskovou sestavu Stav skladu k datu v případě zvolení jiného jazyka.
 • Opraveno umístění položky Cena celkem na tiskových sestavách Prodejka a Přiznání k DPH.
 • Ve webovém rozhraní zrychleno vytváření ZDD při znalosti identifikátoru úhrady v případech existence velkého množství vazeb mezi doklady.

2015.4.10

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.10 (12. 10. 2015)

Vylepšení:

 • V přehledu skladových pohybů přibyl sloupec Kód z ceníku – Typ zásoby.
 • Je-li na dokladu vybrána forma balíkové dopravy Geis Parcel CZ či PPL, je automaticky nastaven počet balíků na 1.

Opravy chyb:

 • Opraven formulář Příloha k žádosti o dávku v PDF, aby jej bylo možné v Acrobat Readeru vytisknout celý.
 • Opraven výpočet vyměřovacího základu mzdy zaměstnance s ohledem na minimální vyměřovací základ při čerpání dovolené.
 • Na předávacím protokolu pro přepravce Geis Parcel CZ je správně uváděna doručovací adresa.
 • Opraveno obnovování starších záloh dat.
 • Upravena záložka Elektronická banka v okně úpravy bankovního účtu, aby byla vidět všechna formulářová pole.

2015.4.9

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.9 (7. 10. 2015)

Opravy chyb:

 • Odstraněna chyba aplikace při vytváření výdejky k dodacímu listu.

2015.4.8

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.8 (6. 10. 2015)

Opravy chyb:

 • Opraveno nastavení typu dokladu při vydávání faktury na základě přijaté objednávky.
 • Opraveno načítání typu úhrady vydané faktury při tvorbě čísel balíků a tisku štítků pro dopravce Geis Parcel CZ.
 • V průvodci tvorbou čísel balíků je rovnou zvolena volba Tisk štítků na balíky.

2015.4.7

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.7 (1. 10. 2015)

Opravy chyb:

 • Aktualizována podpora skenování pro zajištění funkčnosti na Microsoft Windows 10.
 • Do Rozvahy pro neziskové organizace byl doplněn text začínající Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
 • Do výpočtu mezd doplněno generování doplatku v případě neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance, jehož základ mzdy je menší než minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění.
 • V PDF variantě dokumentu Příloha k žádosti o dávku – Nemocenské bylo opraveno uvádění měsíců v části Údaje o započitatelných příjmech v rozhodném období.
 • Opraveno vytváření tiskových sestav Přiznání k DPH v. 14, Inventura účtu a Pohyby na účtech.
 • Číselník PSČ náležejících k jednotlivým depům dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • V tiskových výstupech pro zdravotní pojišťovny Přehled o platbě pojistného a Hromadné oznámení zaměstnavatele je přednostně použito telefonní číslo přihlášeného uživatele, v případě jeho absence je použito číslo z nastavení účtované firmy.
 • Odstraněny problémy s pozorovanou nefunkčnosti ikonek aplikace na Mac OS X v programech Dock, Spotlight a Finder po aktualizaci ABRA FlexiBee.

2015.4.6

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.6 (17. 9. 2015)

Opravy chyb:

 • Při vytváření nového bankovního dokladu se správně vyplňuje řádek DPH hodnotami 000U nebo 000P dle typu pohybu.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Nová verze formuláře Příloha k žádosti o dávku – Nemocenské je nyní používána i pro období od ledna 2015 včetně.
 • Instalační programy pro Microsoft Windows 2000, XP a Server 2003 nyní vyžadují nainstalovanou Javu 7 a vyšší. Při instalaci na novější verze Microsoft Windows je vyžadovaná Java 8 a vyšší.
 • Univerzální balíček pro Debian Linux je nyní sestavován tak, aby při instalaci na servery bez grafického rozhraní dokázal využít balíčky OpenJDK Java Runtime v Headless mode. Zmíněný balíček musí být nainstalován před instalací aplikace ABRA FlexiBee.
 • Opraven skript zajišťující spuštění serveru na 64bitové variantě Microsoft Windows.

2015.4.5

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.5 (10. 9. 2015)

Legislativní změny:

 • Aktualizován formulář pro podávání přílohy k žádostem na ČSSZ v PDF i v XML s ohledem na insolvenční a exekuční řízení zaměstnance.

Vylepšení:

 • Do tiskových sestav Jednostranný zápočet pohledávek a Upomínka bylo přidáno razítko účtované firmy.

Opravy chyb:

 • Do tiskové sestavy Upomínka bylo do části Adresa odběratele doplněno IČ.
 • Odstraněna chyba běhu aplikace, která nastávala při zpracování mezd.

2015.4.4

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.4 (9. 9. 2015)

Legislativní změny:

 • Aktualizován formulář pro podávání přílohy k žádostem na ČSSZ v PDF i v XML.

Opravy chyb:

 • Opraven export faktury vydané do formátu ISDOC, aby bylo možné takto exportovaný doklad načíst v aplikaci ISDOCReader.

2015.4.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.3 (4. 9. 2015)

Opravy chyb:

 • Do celkového základu a do celkového DPH v sumacích dokladů jsou zahrnovány i částky DPH ve 2. snížené sazbě.
 • Opraveno REST API, které ignorovalo import relací, pokud relace byla určena aliasem a nikoliv svým primárním názvem.
 • Při kopírování obchodního dokladu jako např. objednávky přijaté je kopírován i obsah pole Vytvořit fakturu typu….
 • Odstraněna chyba běhu aplikace při změně odepisovaného dlouhodobého majetku na neodepisovaný.
 • Odstraněna chyba běhu aplikace při přidávání skenované přílohy k záznamu majetku.
 • Odstraněna chyba běhu aplikace při výpočtu mzdy s krácením dovolené v důsledku dlouhodobé nemoci zaměstnance.
 • Okno interního webového prohlížeče je otevíráno větší a vystředěné vůči celé ploše obrazovky. Při skončení aplikace je okno prohlížeče automaticky zavřeno.
 • Opraven algoritmus určující, ke kterému z více bankovních účtů se shodným číslem účtu náleží načítaný bankovní výpis, pokud se účty liší pouze ve měně.
 • Odstraněny problémy při instalaci na CentOS 5 způsobené různým označením verze JRE 1.7.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.

2015.4.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.2 (27. 8. 2015)

Opravy chyb:

 • Při importu skladových ceníkových položek dokladů, které uvádějí šarži, expiraci nebo evidují výrobní čísla, mohlo dojít k vyčerpání databázových spojení.

2015.4.1

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4.1 (25. 8. 2015)

Opravy chyb:

 • Opraven výpočet minimálního vyměřovacího základu pro ZP z alikvotní části minimální mzdy v případech, kdy pracovní poměr netrvá celý měsíc. Místo nesprávných pracovních dní jsou ve výpočtu nyní použity kalendářní dny.
 • Opraveno nastavování sazeb DPH v případě, kdy je při vydávání dokladu nejprve určen odběratel a až následně zvolen předpis účetní operace.

2015.4

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4 (21. 8. 2015)

Novinky:

 • Podpora uživatelských tlačítek přináší možnost doplnit do FlexiBee integraci s dalšími webovými informačními systémy a internetovými službami. Uživatelské tlačítko, jehož definici snadno vytvoříte v XML, je možné umístit do nástrojové lišty konkrétních evidencí, záznamů a relací. Při jeho stisku se otevře určená adresa v interním nebo výchozím prohlížeči, přičemž v ní mohou být obsaženy parametry z příslušné evidence (např. v URL uvést identifikační číslo, název subjektu). Více se dozvíte v dokumentaci uživatelských tlačítek na našem webu.
 • Výrobní čísla zboží je možné evidovat s požadavkem na jejich jedinečnost, FlexiBee pak přidávaná výrobní čísla kontroluje (po zbavení počátečních a koncových neviditelných znaků). Pro REST-API je tento nový atribut v evidenci zboží pojmenován unikVyrCis.

Vylepšení:

 • V nastavení firmy je možné určit, zda na vydávaném dokladu budou automaticky vytvářené položky zaokrouhlení s daní z přidané hodnoty nebo naopak bez této daně.
 • V sumách pokladních dokladů jsou odděleny úhrady kartou od úhrad hotovostí.
 • V přehledech vydaných a přijatých faktur je možné si zobrazit nové sloupce Celkem bez záloh (Kč) a Celkem bez záloh (měna), které zobrazují celkovou hodnotu faktury bez započítání záloh. Tytéž údaje se nově objevují v sumacích faktur.
 • V tiskových sestavách faktur vydaných byla vylepšena rekapitulace DPH s ohledem na odpočet záloh.
 • Kontrola platnosti licence doplněna o včasné upozornění na blížící se konec platnosti.
 • Pro evidenci rezervací ve skladu bylo přidáno sledování změn záznamů.
 • Bylo vylepšeno nastavení rezervací zboží s ohledem na srozumitelnost.
 • Export vydaných faktur do formátu EDI rozšířen o podporu 2. snížené sazby DPH.
 • Přidána podpora pro načítání bankovních výpisů ve formátu MultiCash ve variantě používané společností Tatra banka.
 • Evidence zakázek byla rozšířena o textová pole číslo objednávky a číslo smlouvy, data plánovaného zahájení, plánovaného předání, skutečného předání a záruky a booleanové hodnoty záruka. Tato pole se též nově objeví v tiskových reportech Analýza zakázky a Karta zakázky. Uvedená funkčnost je dostupná až po aktivaci.
 • Do vytváření a úpravy formy dopravy byla přidána kontrola, zda uživatel nevytváří číselnou řadu pro dopravce Geis CZ s.r.o. odpovídající zásilkám typu Cargo.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Při vytváření či úpravě formy dopravy je možné použít průvodce nastavením doplňkových služeb jednotlivých dopravců.
 • Při aktualizaci údajů všech firem z Internetu je zobrazován ukazatel průběhu.
 • V režimu 1 + 1 zdarma je v prodejní kase množství zboží nastaveno pevně na 1 ks.
 • Přidána kontrola souladu státu DPH dokladu se sazbami DPH položek dokladu, aby byl uživatel upozorněn na případnou nechtěnou změnu státu DPH.

Opravy:

 • Opraveno nakládání s měnovými kurzy ve službě Hotovostní úhrada: v průvodci klientské aplikace přibyla možnost kurz měny zadat a toto pole je předvyplňováno kurzem k datu úhrady, automaticky jsou vytvářeny kurzové rozdíly, při importu z XML přibyl prvek kurzKDatuUhrady, který umožňuje určit metodu výběru kurzu, odpovídajícím způsobem bylo upraveno i webové rozhraní.
 • Opraven výpočet při ruční tvorbě spojení úhrady.
 • Opraveno hlídání minimální marže při tvorbě faktury vydané dle objednávky, která obsahuje informaci o nákupních cenách objednaných položek v době objednání, v případě, kdy se v době mezi objednáním a fakturací nakoupilo další zboží za vyšší nákupní ceny.
 • Do přehledu dokladů (faktury vydané a přijaté, objednávky vydané a přijaté, příjemek a výdejek) je možné přidat sloupec Název–druhá řádka z Adresáře.
 • Odstraněna chyba umožňující při vystavení výdejek v budoucnosti a následné inicializaci s převodem skladu dostat stav zboží na skladě do záporu.
 • Odstraněny chyby při pokusu o změnu účtu příjemky či výdejky dle převodky, když měněná položka obsahuje opačnou informaci o možnosti měnit účet navázané skladové položky.
 • Opraveno nakládání s výrobními čísly na skladové kartě po stornování výdeje zboží do převodu.
 • Opraveno nastavení data uskutečnění zdanitelného plnění při generování smluv ve zkráceném období.
 • Opravena funkce generování hromadné objednávky vydané na základě více objednávek přijatých při existenci rezervací zboží přesahující skladové zásoby.
 • Export příkazu k úhradě ve formátu Gemini pro Raiffeisenbank byl opraven, aby se správně vyplňovala pole informace pro příjemce a údaje o příjemci.
 • Upraven byl i export příkazu k úhradě ve formátu MultiCash, aby prázdné řádky vzniklé při příliš krátkých položkách nebránily načtení příkazu u Oberbank.
 • Načítání bankovních výpisů ve formátu citi-direct bylo upraveno pro korektní načtení výpisů s řádky obsahující jen některé informace nebo bez uvedení odesilatele.
 • V reportech bylo opraveno zobrazování speciálních znaků jako značek měn či matematických symbolů.
 • Opravena funkčnost určení primárního typu dokladu prodejní kasy v nastavení firmy.
 • V prodejní kase znemožněn prodej ze skladů dostupných uživateli jen pro prohlížení.
 • (Slovensko) Podpora registračních pokladen opravena pro neplátce DPH, kteří nemají v pokladně uvedeny sazby DPH.
 • V exportu ceníku pro následný import do pokladny ELCOM Euro-200TE byla opravena hodnota vkládaná do pole DESC.
 • Opravena informace o formách úhrady předávaná pokladně, byla-li úhrada v prodejní kase provedena kombinací hotovosti a platební karty.
 • Na potisku štítku balíku pro dopravce PPL CZ s.r.o. bylo optimalizováno zobrazení delších názvů obcí a jejich částí.
 • V předávacím protokolu pro dopravce Geis CZ s.r.o. bylo opraveno uvádění dobírky a variabilního symbolu.
 • Vylepšeny kontroly správnosti a souladu dat při zadávání či úpravě záznamů formy dopravy.
 • Pokud se při přidávání zboží v prodejní kase v režimu 1 + 1 zdarma objeví upozornění na problém zaúčtování dokladu a uživatel přidávání zboží zruší, cena za nepřidané zboží se správně nepromítne do celkové částky.
 • Na položky dokladu vytvářeného v manuálním režimu 1 + 1 zdarma se před tiskem, posláním ve formátu PDF, exportem a dalšími akcemi nejprve aplikuje sleva.
 • Odstraněna chyba, která při přidávání položky v prodejní kase při automatickém režimu 1 + 1 zdarma způsobovala vynechání aplikace slevy.
 • Při importu objednávek přijatých ze souborů ve formátu EDI se nejprve kontroluje, zda je v nastavení firmy určen výchozí typ dokladu.
 • V exportu vydaných faktur do formátu EDI bylo upraveno uvádění částek základů daně a DPH, které nyní nejsou ovlivněny způsobem zaokrouhlení dokladu a jsou s přesností na 1 haléř.
 • Upraven import ceníku a skladových karet z XML, aby pro změnu skladových karet při ukládání ceníku nedocházelo k selhání importu.
 • Opraven výpočet minimálního vyměřovacího základu pro ZP z alikvotní části minimální mzdy v případech, kdy pracovní poměr netrvá celý měsíc.
 • Výpočet daňového zvýhodnění zaměstnance na děti je podmíněn vyznačením podepsaného Prohlášení o dani.
 • V hlavičce výplatní pásky je nyní uváděno „Čerpaná dovolená“ namísto dřívějšího „Vybraná dovolená“.
 • Opravena odpověď na volání uživatelského dotazu prostřednictvím REST-API, kdy byl vracen výsledek s prázdnými řádky.
 • Opraveno mazání uživatele, aby po jeho smazání z poslední firmy došlo k jeho úplnému smazání.
 • Odstraněna chyba, která se Mac OS X v kombinaci s Java 8 projevovala chybou aplikace při najetí nad záložku, pokud se veškeré záložky nevešly na šíři panelu a některé byly skryté.
 • Pro zlepšení použitelnosti a vizuální podoby na operačním systému Linux je umožněno měnit velikosti některých oken a také byla provedena řada drobných doladění vzhledu.
 • Z instalačního programu pro Linux odstraněna závislost na balíčku libgtk2-perl, která v určitých případech způsobovala zamrznutí instalace. Do aplikace doplněno upozornění a návod, jak balíček libgtk2-perl nainstalovat.
 • Odstraněna chyba způsobující při aktualizaci balíčku FlexiBee na Linuxu přepsání nastavení typu instalace FlexiBee na hodnotu „lokální“. Upozornění: typ dosavadní instalace je ukládán odinstalovávanou verzí při odinstalaci, projeví se správné chování aplikace až při instalaci následující verze.
 • Ve webovém rozhraní byly opraveny funkce zamykání a odemykání dokladů.
 • Odstraněna chyba ve webovém rozhraní umožňující smazat zamčený doklad, pokud neměl žádné vazby na jiné doklady.
 • Uživatelům s přístupem jen pro čtení bylo ve webovém rozhraní zamezeno provádět změny záznamů v adresáři firem a ceníku.
 • Ve webovém rozhraní bylo doplněno chybějící pole čísla bankovního účtu na záložce Platba na účet u vydané faktury.

Zvláštní režim jednoho správního místa – Mini One Stop Shop (MOSS):

 • (Slovensko) Přidána podpora pro export výkazu pro daňového přiznání ve formátu XML.
 • V průvodci vytvořením daňového přiznání MOSS je doplněno automatické zjišťování kurzu eura k měně účtované firmy.
 • Vytváření příjmových pokladních dokladů bylo rozšířeno o funkci omezení nabídky států DPH na státy relevantní zvolenému odběrateli a funkci automatického výběru státu DPH a řádků DPH.
 • Při vytváření dokladu s předpisem zaúčtování s kódem plnění pro MOSS je automaticky nastavována hodnota řádku DPH.
 • Při vytváření dokladu s předpisem zaúčtování s kódem plnění pro MOSS jsou prováděny kontroly vzájemného souladu souvisejících hodnot.
 • Číselník států byl rozšířen o sloupec pro evidenci DIČ pro MOSS, na Slovensku zvaném IČ DPH pro MOSS, a též o sloupec pro číselný kód státu dle normy ISO 3166-1.
 • (Slovensko) Faktury vydané střediskem, které má odlišné sídlo než účtovaná firma, obsahují IČ DPH pro MOSS, je-li u státu sídla střediska IČ DPH pro MOSS uvedeno.
 • Odstraněna chyba způsobující uvedení nul ve sloupcích Základ EUR a DPH EUR při exportu položek vstupujících do přiznání MOSS do formátu Microsoft Excel.
 • Při vytváření daňového přiznání pro MOSS ve formátu XML je v něm správně uváděna pouze kmenová část DIČ.
 • Opraven výběr státu DPH pomocí kontextového menu při vytváření či úpravě dokladu, který způsoboval chybu aplikace.
 • Opraveno vytváření přiznání pro MOSS, které při použití databázového serveru PostgreSQL starší řady 8 končilo chybou aplikace.
 • Opraven výběr DIČ účtované firmy pro daňové přiznání pro MOSS.
 • Opraveno chování aplikace při importu souboru certifikátu s privátním klíčem, ale bez dat certifikátu.

Přenesená daňová povinnost:

 • Automatické aplikování přenesené daňové povinnosti při vytváření dokladu se zbožím podléhajícím limitu 100 tisíc Kč.
 • Na dokladech s přenesením daňové povinnosti je automaticky uváděn text „daň odvede zákazník“, resp. odpovídající texty v jiných jazycích.
 • Vedle dosavadního kódu plnění pro DPH umožňující automatické zvolení přenesené daňové povinnosti (PDP) je nově nabízen kód pro ruční volbu PDP určený k tvorbě dokladů opravujících základ daně předchozího plnění.
 • V případě vytváření dokladu s položkou s přenesenou daňovou povinností (s kódem ze skupiny s limitem 100 tisíc Kč) je automaticky kontrolována správnost nastavení režimu PDP a při uložení je nabízena automatická korekce režimu PDP.
 • V nově vytvářených účtovaných firmách jsou připraveny předpisy zaúčtování prodeje zboží a služeb v automatickém i zvoleném režimu přenesené daňové povinnosti.

Poznámky k vyžadované verzi Java:

 • Od verze 2015.3.4 vyžaduje ABRA FlexiBee na operačních systémech Linux a Mac OS X nainstalovaný Java SE Runtime Environment (JRE) ve verzi 7 nebo vyšší. V instalačním balíčku na všech platformách je od uvedené verze obsažen JRE ve verzi 8.
 • Na operačním systému Mac OS X s JRE ve verzi 8 mohou být dokumenty z ABRA FlexiBee vytištěné jen částečně. Problém opravuje Java 8 Update 60 (označovaná též Java 1.8.0_60, JRE 8u60) vydaná 18. srpna 2015. Pozorujete-li uvedený problém, aktualizujte prosím Javu.

2015.3.9

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.9 (19. 8. 2015)

Vylepšení:

 • Export vydaných faktur do formátu EDI rozšířen o podporu 2. snížené sazby DPH.

Opravy chyb:

 • V exportu vydaných faktur do formátu EDI bylo upraveno uvádění částek základů daně a DPH, které nyní nejsou ovlivněny způsobem zaokrouhlení dokladu a jsou s přesností na 1 haléř.

2015.3.8

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.8 (23. 7. 2015)

 • Verze nepřinesla pro uživatele žádné viditelné změny.

2015.3.7

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.7 (30. 6. 2015)

Vylepšení:

 • Pro režim prodejní akce 1 + 1 zdarma byla přidána možnost označit zboží v ceníku jako vyloučené z této akce.

2015.3.6

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.6 (25. 6. 2015)

Vylepšení:

 • V případě dopravce Geis CZ, s.r.o. je dobírka nyní vyznačována u formy úhrady na dokladu oproti dřívějšímu vyznačování v číselníku formy dopravy.

2015.3.5

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.5 (17. 6. 2015)

Opravy chyb:

 • (Slovensko) Čísla v účtovné závierce ve formátu XML, která byla zaokrouhlena na celá čísla, jsou uváděna bez desetinné čárky a desetinného zlomku.

2015.3.4

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.4 (15. 6. 2015)

Vylepšení:

 • Aplikace od této verze vyžaduje na operačních systémech Linux a Mac OS X nainstalovaný Java SE Runtime Environment (JRE) minimálně ve verzi 7. V instalačním balíčku je pak obsažena JRE ve verzi 8.
 • Do modulu Banka byla přidána podpora reverse charge.

Opravy chyb:

 • Opravena validace struktury importovaných souborů ve formátu XML.
 • Opravena instalace aplikace na linuxové distribuci Ubuntu 14.04 a vyšších přidáním závislosti na balíčku libgtk2-perl.
 • První uživatel vytvářený po instalaci aplikace je typu Normální, nikoliv Automatický, čímž se vyloučí scénář, při kterém by se uživatel s právy k serveru dostal do stavu Jen pro čtení.
 • Odstraněna chyba způsobující, že jeden z několika registrovaných WebHooks přestal po určité době odesílat změny.
 • Odstraněna chyba nastávající při zpracování odpovědi DNS serveru, která neobsahovala původní dotaz, a způsobovala nemožnost přihlášení do aplikace.
 • Opraveno řazení řádků položek při vytváření faktury na základě přijaté objednávky importované ve formátu EDI.
 • Vylepšeno hledání příslušného bankovních účtu na základě staženého souboru bankovního výpisu v zahraniční měně.
 • Aktualizováno přiřazení jednotlivých PSČ střediskům dopravce Geis CZ, s.r.o.

2015.3.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.3 (14. 5. 2015)

Opravy chyb:

 • Úprava tisku etikety pro dopravce PPL pro zajištění tisku posledního písmene kódu státu.
 • Při importu dokladu ve formátu EDI není absence řádku SYS důvodem pro zastavení importu.

2015.3.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.2 (7. 5. 2015)

Vylepšení:

 • Přidána podpora pro slevy u přijatých faktur.
 • Online komunikace s Fio bankou byla rozšířena o podporu odesílání příkazů k inkasu.
 • V analýze prodeje je možné zobrazit sloupec Zodpovědná osoba z adresáře.

Opravy chyb:

 • Opravena změna zaúčtování jednotlivých položek příjemky vzniklé kopírováním po její úpravě na výdejku.
 • Opraveno zaúčtování položkových pokladních a bankovních dokladů po spárování s dokladem faktury a následném odmítnutém pokusu o změnu předpisu zaúčtování pokladního či bankovního dokladu.
 • V přiznání k DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS) byl upraven formát vkládaného DIČ.
 • SK: Opraveno zaokrouhlování hodnot vyplňovaných do XML Účtové zavierky dle hodnoty zvolené v průvodci.
 • SK: Opraveno datum v Účtové zavierce, ke kterému byla Účtová zavierka sestavena.
 • Do sumací pokladních a bankovních dokladů, objednávek a faktur jsou nyní správně zahrnovány i částky s druhou sníženou sazbou DPH.
 • V sumě pokladních dokladů jsou zahrnovány doklady s formu úhrady platební kartou.
 • Opraveno načítání bankovních výpisů ve formátu ABO, které obsahují údaje o více bankovních účtech.
 • Při exportu dokladu s textovými položkami do formátu EDI jsou textové položky ignorovány a nejsou důvodem pro zastavení exportu.
 • Upraveno vytváření příkazu k úhradě ve formátu ABO pro mBank, aby nebyly odmítány příkazy obsahující bankovní účty s pomlčkou.
 • Odlišné vyplnění státu původu jednotlivé položky v ceníku od státu původu celé příjemky se ve výkazu pro Intrastat již respektuje.
 • Při tisku etikety pro dopravce PPL již nemizí poslední písmeno kódu státu.
 • Obnovena dřívější podpora skenování na skenerech dostupných prostřednictvím rozhraní TWAIN.
 • Zrychlena aktualizace rozsáhlých adresářů firem.
 • Opraveno storno skladového dokladu s výrobními čísly, na který je vázán stornovaný výdej či příjem do převodu.
 • Opraveno přidávání typu dodavatelské smlouvy ve webovém rozhraní aplikace.
 • V XML sestavě přílohy k žádosti o nemocenskou bylo opraveno uváděné rozhodné období.
 • Při aktualizaci ABRA FlexiBee nejsou přepisovány konfigurační soubory.
 • Ukázka zálohovacího skriptu upravena pro správnou funkčnost s PostgreSQL ve verzi 8.3 a 9.3.
 • Data poskytovaná o zakázkách přes REST-API byla sjednocena pro různé způsoby volání s uvedeným atributem code-as-id.

2015.3.1

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3.1 (1. 4. 2015)

Opravy chyb:

 • Opraveno načítání bankovních výpisů z Fio online.
 • Opravena chyba bránící neplátcům DPH v uložení nově vytvořeného dokladu.
 • Opraveny chyby nastávající při aktualizaci struktury některých databází.

2015.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.3 (31. 3. 2015)

Legislativní změny:

 • Aktualizace režimu přenesené daňové povinnosti, který se nově vztahuje také na obchod s obilovinami a technickými plodinami, kovy, mobilními telefony, integrovanými obvody, notebooky a tablety a videoherními konzolemi (kódy předmětu plnění 12–17), pokud celková částka základů DPH za toto zboží na jednom dokladu dosáhne výše 100 tisíc Kč. Dosavadní kód předmětu plnění 2 pro povolenky byl nahrazen kódem 11. Aplikace při vytváření dokladu s položkami s přenesenou daňovou povinnosti od hranice 100 tisíc Kč kontroluje správné nastavení přenesené daňové povinnosti na jednotlivých položkách.
 • Podpora režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, MOSS), který je potřebný pro poskytovatele telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. U předpisu zaúčtování je možné v kódu plnění zvolit Zvláštní režim jednoho správního místa a následně pomocí předpisu zaúčtování určit doklady spadající do režimu MOSS. Připraven je průvodce vytvářením XML pro Přiznání k dani z přidané hodnoty v režimu jednoho správního místa. Pro ulehčení výběru státu DPH je při vytváření dokladu nabídka států cíleně omezována (což je možné v nastavení firmy vypnout). Pro využívání podpory MOSS je potřeba placené licence (podpora není dostupná pro licence One, Mini a Start) a v nastavení zaškrtnout Zvláštní režim jednoho správního místa.
 • Byly aktualizovány sazby DPH v Lucembursku.

Novinky:

 • Přidána podpora pro PostgreSQL ve verzi 9.4.
 • Do webového rozhraní doplněny funkce přidávání, úpravy a zobrazení dodavatelských smluv.
 • Do webového rozhraní přidána možnost vypnout kontrolu plátců DPH a jejich registrovaných účtů.

Vylepšení:

 • Byl přidán průvodce pro nastavení speciálních služeb dopravců Geis CZ, s.r.o., PPL CZ, s.r.o. a Česká pošta, s.p.
 • Nepodaří-li se najít adresář s bankovními výpisy či pro uložení příkazů k úhradě, je nabídnut jeho výběr.
 • Při odepření přístupu uživatele do aplikace pro překročení počtu přihlášených uživatelů dle licence se uživateli nabídne odkaz na webovou stránku s přehledem právě přihlášených uživatelů. Správci uživatelů mají na této stránce možnost některého z uživatelů odhlásit.
 • Byl aktualizován číselník států.

Opravy:

 • Doplněna možnost zaškrtnout na dokladu místo plnění „tuzemsko“ v případě firem vyžívajících daňovou evidenci.
 • Opraveno uvádění PSČ v XML exportu dokumentu Přehled výše pojistného pro ČSSZ/OSSZ.
 • Opraveno vytváření XML exportu dokumentu Přehled výše pojistného pro ČSSZ/OSSZ v případech, kdy účtovaná firma nemá uvedenou ulici v adrese svého sídla.
 • Odstraněno nežádoucí zaokrouhlení nákupních cen při vytváření vydané objednávky.
 • Opraveno uvádění částek v Kontrolním výkazu pro Slovensko u dokladů vystavených českou firmou v eurech a výběr zahrnutých dokladů.
 • Při tisku štítku i exportu dat pro dopravce Geis CZ, s.r.o. je v případě neznámé hmotnosti balíku uváděna hmotnost 1 kg.
 • Upravena podpora číslování zásilek, aby bylo možné používat čísla z přidělených číselných řad dopravce Geis CZ, s.r.o., např. jedenáctimístná, s úvodní nulou či z řad zatínajících číslem s nulou v řádu jednotek.
 • Přidány kontroly správnosti vkládaných dat do úpravy formy dopravy.
 • Určení depa dopravce Geis CZ, s.r.o. je uváděno včetně úvodní nuly.
 • Účet 346 je nyní pro neziskové organizace a slovenské podnikatele aktivní či pasivní dle výsledku, pro podnikatele je pasivní a pro rozpočtové organizace je aktivní. Zároveň bylo opraveno zařazení na řádky v rozvaze.
 • Opraveno počítání aktuálně přihlášených uživatelů u licencí omezených maximálním počtem současně přihlášených uživatelů.
 • Na obrazovce Licence byl vylepšen popis u pole s počtem aktuálně připojených uživatelů.
 • Obnovena možnost použít e-mailovou adresu jako uživatelské jméno.

2015.2.11

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.11 (26. 3. 2015)

Opravy chyb:

 • Odstraněna chyba bránící vytvoření sestavy Účtovná závierka po kliknutí na ikonku na pracovní ploše.
 • Tisková sestava Seznam vydaných faktur (s rekapitulací DPH) byla opravena, aby se do sloupce Snížená zahrnovaly i částky pro 2. sníženou sazbu DPH.
 • Analýza zakázky byla upravena, aby uvažovala též uhrazené, leč neodpočtené zálohy.
 • Přepočet skladu upraven, aby nejprve vyskladňoval položky ze staršího účetního období a až následně zbylé položky podle dosavadních pravidel.
 • Opraveno chování FIFO skladu při dobropisování příjmu zboží, které již bylo vydáno.
 • Opraveny hodnoty mezisoučtů v sestavě Soupis nákladů a výnosů.
 • V tiskové podobě pokladního dokladu je uváděna adresa a IČ příjemce.
 • Do XML verze Přiznání k dani z přidané hodnoty je vkládán kód hlavní ekonomické činnosti a telefonní číslo osoby sestavující přiznání.
 • Zařazení stavu účtu 336 na konkrétní řádek slovenské rozvahy je nyní volitelné.
 • Tisková podoba objednávky vydané byla upravena, aby nedocházelo při zobrazení 3 a více sazeb DPH k překryvu sumarizačních údajů razítkem a podpisem.
 • Uvádění čísla IBAN v tiskové sestavě Faktura (s QR kódem) bylo upraveno, aby IBAN zapsaný s mezerami nebyl překrýván QR kódem.
 • Zpřesněny informace poskytované o příčině nemožnosti odeslat příkaz k úhradě prostřednictvím Fio online.
 • Při generování sestavy Účtovná závierka je kontrolováno, zda jsou spočtené nezbytné sestavy Súvaha a Výkaz ziskov a strát.
 • Ve webovém rozhraní opraveno zobrazení filtrovaného výpisu bezprostředně po přihlášení uživatele.
 • V ukázkovém skriptu pro zálohování dat FlexiBee byla ošetřena situace neexistujícího adresáře určeného pro uložení zálohy.

2015.2.10

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.10 (17. 3. 2015)

Legislativní změny:

 • Přidán formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce 5460/A – vzor č. 2.
 • Ve formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění pro rok 2014 odstraněno omezení na částku 8 500 Kč pro řádek 18a.
 • Název složky mzdy dosud označované v aplikaci Záloha daně nad 100 000 Kč pro solidární zdanění byl upraven na Záloha daně pro solidární zdanění.

Vylepšení:

 • V nastavení firmy, konkrétně v nastavení modulu Adresář, je možné určit, zda se budou kontrolovat firmy a registrované účty plátců DPH při vytváření dokladů.
 • Aktualizace položek ceníku z MS Excelu je možná i u jazykových variant popisu a krátkého popisu.
 • Do sestav Soupis nákladů a výnosů a Soupis aktiv a pasiv byly přidány mezisoučty za syntetické účty a účtové třídy.
 • Přidána podpora importu bankovního výpisu ve formátu MultiCash ve variantě používané Oberbank.
 • Při vytváření inventury je zadané datum zahájení kontrolováno, zda patří do aktuálního účetního období.
 • V ceníku byl obnoven sloupec Dodavatel zobrazující označeného primárního dodavatele zboží.

Opravy chyb:

 • Jednotková cena zboží s více než 2 desetinnými místy již není při vložení na fakturu zaokrouhlována na 2 desetinná místa.
 • Opravena chyba, která při vytvoření dobropisu k přijaté faktuře v předchozím uzavřeném účetním období a následném přepočtu stavu skladů způsobila změnu v uzavřeném účetním období.
 • Opraveno rozpoznání, zda je dobropis ziskem či ztrátou, a opraveno vyhodnocení, zda je bankovní doklad spárován s dobropisem.
 • Při generování penalizační faktur u smluv jsou vynechávány stornované vydané faktury.
 • Opravena funkčnost našeptávače firem při zadání Ing.
 • Opraven import objednávky ve formátu EDI, který v některých případech nedoběhl.
 • Upraveno spouštění aplikace, které mohlo způsobovat problémy s přihlášením do firmy při využíti 64bitové JRE ve verzi 8.
 • Opravena rezervace zboží při vytváření přijaté objednávky na základě vydané nabídky při nastavené aktivní automatické rezervaci zboží, které je skladem.
 • Opravena chyba při změně typu přijatého dokladu z faktury na dobropis v případě, kdy datum zdanitelného plnění náleželo do minulého účetního období a datum uplatnění zdanitelného plnění do současného účetního období.
 • Opravena chyba při tisku Příkazu do výroby.
 • Opraveno uvádění kalendářního měsíce ve výkazu pro Intrastat a pro program IStat.
 • V tiskové sestavě Uzávěrkové operace u účtu 702000 je ztráta správně uváděna jako Ztráta 702/710.

2015.2.9

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.9 (13. 3. 2015)

Opravy chyb:

 • Opravena funkčnost účetního výstupu „Účtovná zavierka“.
 • Opraveno uzavírání databázového spojení při zařazování zboží do ceníku a při některých dalších operacích prováděných přes REST-API.
 • Ve webovém rozhraní byla opravena chyba znemožňující změnu sazby DPH na položkách dokladů.

 

2015.2.8

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.8 (3. 3. 2015)

Opravy chyb:

 • Při vytváření příjemky či výdejky na balení zboží bez zadaného kódu EAN je načítán kód EAN zboží bez balení.
 • Opraveno skenování v prodejní kase na MS Windows.
 • Opraveno uvádění čísla balíku v čárovém kódu na předávacím protokolu pro přepravce Geis CZ, s.r.o.
 • Opraveno sestavování přílohy žádosti o dávku NEMPRI ve formátu XML odesílanou ČSSZ.
 • Opravena kontrola dostupného množství zboží při vytváření faktury vydané s ohledem na rezervace zboží a šarže zboží.
 • Opravena chyba při změně sazeb DPH po změně data uplatnění zdanitelného plnění přijaté faktury.

 

2015.2.7

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.7 (26. 2. 2015)

Legislativní změny:

 • Přidán formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 23.

Opravy chyb:

 • Opraveno uvádění celkové částky při tisku pokladního dokladu u firmy, která není plátcem DPH.
 • Opraveno vyplňování polí „Nastupuje na PPM“ a „Převedena na jinou práci“ v XML verzi formuláře Příloha k žádosti o dávku pro ČSSZ.
 • Opravena chyba při současném mazání příjemky a výdejky pro převod.

 

2015.2.6

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.6 (21. 2. 2015)

Opravy chyb:

 • Opraveno uvádění místně příslušné OSSZ ve formulářích ČSSZ.
 • Při načítání bankovního výpisu z PayPal je invoice number ukládáno do variabilního symbolu zkrácené na max. 30 znaků, jeho úplná hodnota je ukládána do poznámky.
 • Vylepšeno upozornění na chyby při načítání online výpisů z Fio banky.

 

2015.2.5

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.5 (19. 2. 2015)

Opravy chyb:

 • Opraveno chybné vkládání řádků DPH u předpisů zaúčtování.

 

2015.2.4

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.4 (19. 2. 2015)

Legislativní změny:

 • Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2014 byl rozšířen o řádek 18a. určený pro slevu na dani podle § 35ba odst. 1 zákona písm. g) za umístění dítěte a zároveň byl aktualizován výpočet řádku 20.

Opravy chyb:

 • Opraveno uvádění druhé snížené sazby DPH v přiznání DPH.
 • Vytváření XML souboru přehledu o výši pojistného pro OSSZ bylo doplněno o údaje kontaktního pracovníka a též je kontrolováno oproti XSD.
 • Při vytváření formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP je vytvořené PDF automaticky otevřeno.

 

2015.2.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.3 (18. 2. 2015)

Legislativní změny:

 • Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2014 byl rozšířen o řádek 18a. určený pro slevu na dani podle § 35ba odst. 1 zákona písm. g) za umístění dítěte.

Vylepšení:

 • Tisk štítků a export dat pro přepravce PPL CZ, Geis CZ a Českou poštu má vylepšený výběr adres dodání, při kterém je uvedena první dostupná z adresy místa určení na vydané faktuře, poštovní adresy firmy a adresy sídla firmy.

Opravy chyb:

 • Odstraněna chyba znemožňující v daňové evidenci změnit daňové odpisy.
 • Opraveno vytváření převodky z výdejky obsahující stornovanou položku.
 • Opraveno vytváření uživatelské vazby z ceníku na adresář.
 • Do okna zadávání výrobních čísel na příjmu doplněny vodící linky.
 • Opraveno určení ceny na dobropisech při přepočtu FIFO skladu.
 • Opraveno chybné zobrazení řádek DPH 40–41 u přijaté faktury v případě přenesené daňové povinnosti.
 • V průvodci vytvořením tiskové sestavy Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti jsou vyplňovány výchozí hodnoty polí.
 • Vylepšen vzhled záhlaví v tiskové sestavě Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti.
 • Aktualizováno přiřazení jednotlivých PSČ střediskům dopravce Geis CZ, s.r.o.

 

2015.2.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.2 (17. 2. 2015)

Vylepšení:

 • Podpora importu bankovních výpisů ve formátu MultiCash rozšířena o soubory ve formátu UTF-16LE.

Opravy chyb:

 • Ve webovém rozhraní bylo opraveno zobrazení přílohy u smluv.
 • Odstraněna chyba, která při vytváření vzájemného zápočtu bránila potvrzení zvoleného dokladu.

 

2015.2.1

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2.1 (16. 2. 2015)

Legislativní změny:

 • Aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty dle vzoru č. 19.
 • Aktualizován tiskopis Přehled o platbě pojistného pro OSSZ.

Vylepšení:

 • Na štítek pro přepravce Geis CZ, s.r.o. doplněno telefonní číslo mobilu příjemce.

Opravy chyb:

 • Opraven výpočet daňového zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P.
 • Opraveno krácení dovolené zaměstnance, pokud skončil jeho pracovní poměr v průběhu ledna.
 • Opravena verze ve vytvářeném XML souboru přehledu o výši pojistného pro OSSZ.
 • Import bankovního formátu MultiCash aktualizován pro zohlednění změn ve struktuře u ČSOB.
 • Doplněna možnost zadat druhou sníženou sazbu DPH při vytváření zálohového daňového dokladu při ruční úhradě zálohové vydané faktury v částečné výši.
 • Přidána podpora pro odpočet ZDD s druhou sníženou sazbou DPH pomocí XML i přes webové rozhraní.
 • Opraveno vytváření faktur na základě smluv, které obsahují položku s druhou sníženou sazbou DPH.
 • Opraven import přijaté faktury ve formátu ISDOC, která využívá odpočtu ZDD a obsahuje druhou sníženou sazbu DPH.
 • Opraveno vytváření předávacího protokolu pro přepravce Geis CZ, s.r.o.
 • V REST-API opraveno vyhledávání uživatelů, aby velikost písmen u uživatelském jménu nehrála roli (case-insensitive).
 • Odstraněna chyba v Changes API, která způsobovala zastavení odesílání notifikací po úspěšném odeslání notifikační dávky za určitých podmínek.

 

2015.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.2 (31. 1. 2015)

Hlavní změny:

 • Legislativní aktualizace mezd. Byla upravena výše minimální mzdy, minimální hodinové mzdy, maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, limitu solidární daně, výše odpočtu zdravotního pojištění pro firmy zaměstnávající více jak 50 % ZTP, hranice pro výplatu měsíčního bonusu na děti a též aktualizován výpočet náhrad za nemoc a dopočet zdravotního pojištění.
 • Součástí legislativní aktualizace mezd je podpora tří sazeb slevy na děti. Pro správný výpočet slevy je nezbytné vytvořit u osoby nové nastavení od 1. ledna 2015 a určit výši slevy. Při přípravě mzdy pro zaměstnance s dítětem za leden 2015 se zobrazí upozornění na nutnost nastavit správně informace o dětech podle současných podmínek daňového zvýhodnění.
 • Hromadné změny v adresáři firem, ceníku a majetku lze volitelně provést nad všemi zobrazenými záznamy nebo pouze nad vybranými záznamy.
 • Tisková sestava „Analýza zakázky“ s celkovou bilancí výnosů a nákladů.

Další novinky:

 • Při vytváření XML pro ISPV se u zaměstnanců hledají všechny standardní pracovní poměry, nikoliv jen poslední pracovní poměr.
 • Ve vytvářeném XML pro ISPV je u zaměstnanců se zkráceným úvazkem správně vypočítáván počet hodin stanoveného fondu pracovní doby.
 • Ve mzdách je možné zadat dobu práce pro středisko i v částech hodin.
 • (Slovensko) Do menu přidána položka „Účtovná závierka“ a upraveno chování tlačítek na seznamu sestav a kartě sestavy.
 • Zrušena tisková sestava „Karta zakázky“.
 • Opraven převod skladové karty do nového účetního období v případě, kdy bylo zvoleno vynechání skladových karet s nulovým zůstatkem a bez pohybu po určenou dobu.
 • V tiskové podobě dokladů byl omezen počet desetinných míst u celkové částky.
 • Odstraněno zaokrouhlení v korunách, které se objevovalo na vydané faktuře v cizí měně.
 • Vylepšeno chování aplikaci při spuštění s chybějícími nebo poškozenými konfiguračními soubory.
 • Opravena funkčnost hromadné změny záznamů ceníků určených filtrem podle stavu skladu zboží.
 • Při evidenci zboží s výrobními čísly nejsou vytvářeny zbytečné záznamy pro šarže a expirace.
 • Evidence výrobních čísel, šarží a expirací zboží byla omezena na příslušné licence aplikace.
 • Doplněno otevření souboru formuláře pro přehled o platbě pojistného zaměstnavatele po jeho vytvoření.
 • V REST-API je hodnota kódu záznamu uvedená v request-id převedena na velká písmena a při vyhledávání pomocí výzazu „code:“ je velikost písmen ignorována.
 • Do nástrojové lišty v přehledů úkolů k realizaci doplněno tlačítko pro opětovné načtení dat z databáze.

2015.1.11

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.11 (26. 1. 2015)

 • Aktualizace všech firem je prováděna jen u firem v adresáři, které mají validní IČ nebo DIČ.
 • Kontrola na dodržení prodeje zboží v násobcích množstevní jednotky není při inventuře prováděna.
 • Povoleno vytváření inventurních dokladů v případech, kdy jsou povolené rezervace do záporu a zároveň po odečtení rezervovaného množství není na skladě dostatečné množství zboží.
 • Automatický odpočet záloh pro vydanou fakturu vyplňuje názvy položek dle výchozích jazyků firmy.
 • Ve webovém rozhraní bylo opraveno stránkování seznamů s použitým filtrem.
 • Vytváření kompletního XML schématu (XSD) není nadále podporováno, protože XSD nedokáže přesně postihnout možnosti REST-API.

 

 

2015.1.10

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.10 (22. 1. 2015)

 • Ve webovém rozhraní opraveno vytváření ZDD, aby částka odpovídala výši platby.

 

 

2015.1.9

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.9 (16. 1. 2015)

 • Opraven přenos rezervací zboží ceníku do nového účetního období při jeho inicializaci.
 • Ve webovém rozhraní odstraněna chyba při ukládání vydaných faktur.
 • Opraveny roky platnosti některých tiskových sestav u nově založených firem se slovenskou legislativou.
 • Ve webovém rozhraní opraven výpis vazeb vydané faktury.
 • Ve webovém rozhraní opravena funkce odpočtu zálohy a ZDD.
 • Zajištěna možnost aktualizace licence aplikace i v případě, kdy je dosavadní licence prošlá.

 

 

2015.1.8

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.8 (13. 1. 2015)

 • Při vytváření inventury je možné používat čtečku čárového kódu. Při režimu se stiskem klávesy F10 je množství zboží se sejmutým EAN kódem navyšováno o uživatelem zadané množství. Při režimu se stiskem kláves Ctrl+F10 je množství zboží se sejmutým EAN navyšováno automaticky o 1. Není-li zboží se sejmutým kódem EAN v inventuře dosud obsaženo, je do ní přidáno.
 • Při přidávání události k záznamu některé evidence (kontakty, ceník, atd.) ve webovém rozhraní je události přednastavována vazba na tento záznam.
 • Obnovení firmy přes REST-API je možné včetně současného přidání uživatelů.

 

 

2015.1.7

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.7 (12. 1. 2015)

 • Aktualizace nástroje pro sběr hlášení o chybách aplikace.

 

 

2015.1.6

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.6 (11. 1. 2015)

 • Opraveno ukládání vytvářeného dokladu.

 

 

2015.1.5

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.5 (8. 1. 2015)

 • Opraveny komplexnější exporty do Excelu (inventura, položky dokladů, …).
 • Opraveno spuštění neběžícího lokálního datového zdroje na systému MS Windows.
 • Opraveno zobrazení nadpisu Položky a Nespárované částky na kartách v bance a pokladně.
 • Do dialogu aktivace aplikace doplněn odkaz na registraci.
 • Na štítky pro dopravce Geis CZ s.r.o. doplněny informace o svozovém depu.
 • Při tisku štítků pro dopravce Geis CZ s.r.o. a PPL CZ, s.r.o. je v případě chybějícího PSČ uživatel upozorněn na nemožnost uvést na štítku svozové depo.
 • Instalační program kontroluje přítomnost 64bitové Javy, pokud nenalezne 32bitovou Javu.

 

 

2015.1.4

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.4 (7. 1. 2015)

 • Opravena aktualizace sazeb DPH u slovenských firem.

 

 

2015.1.3

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.3 (6. 1. 2015)

 • Odstraněna chyba při exportu informací o balících do XML pro Geis CZ s.r.o při nevyplnění firmy příjemce zásilky.
 • Opravena kontrola registrovaných účtů plátců DPH.
 • Opravena kontrola konzistence částek položkového dokladu obsahujícího položky s 2. sníženou sazbou DPH.
 • Při první instalaci aplikace je mezi datové zdroje přidáván místní počítač.
 • Při změně hesla jiného uživatele přes webové rozhraní není požadováno zadání původního hesla.

 

 

2015.1.2

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.2 (6. 1. 2015)

 • Kontrola registrovaných účtů plátců DPH omezena pouze na firmy se sídlem v České republice.
 • Pro podporu Mini One Stop Shopu byly přidány sazby DPH veškerých zemí Evropské unie.
 • V předpisech pro zaúčtování je možné zadat výchozí účet pro druhou sníženou sazbu DPH.
 • Při importu dokladu v jiné měně je kurz měny opravován jen, pokud je uvedený přímo v dokladu.
 • V tiskové sestavě „Výdajový pokladní doklad se zaúčtováním“ opravena celková částka a sumace při současném zaškrtnutí více dokladů.
 • (Slovensko) Upřesněna období platnosti tiskových sestav „Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve“, „Súvaha“ a „Výkaz ziskov a strát“.

 

 

2015.1.1

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1.1 (1. 1. 2015)

 • Oprava aktualizace databázového schématu u firem s více nastaveními.

 

 

2015.1

Přehled změn ve FlexiBee 2015.1 (1. 1. 2015)

Hlavní změny:

 • Podpora pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %.
 • Aktualizace formulářů zdravotních pojišťoven pro přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.
 • Aktualizace formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ VZP ČR.
 • (Slovensko) Tisková sestava „Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve“ nahrazující Súvahu a Výkaz ziskov a strát.
 • Podpora platebního terminálu Ingenico v prodejní kase (placené rozšíření).
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop) byl podporován již dříve, později doplníme výkazy. Více v častých dotazech.

Další novinky:

 • Sumarizace přijatých objednávek byla rozšířena o vyčíslení částečně hotových objednávek.
 • Přes REST-API je možné volat uložený dotaz nově i metodou POST, což umožňuje předat velké množství parametrů.
 • Vylepšena podpora pro zákaznický displej Virtuos: částka omezena na dvě desetinná místa, popis zboží může být delší než 20 znaků, vylepšeno zpracování českých znaků.
 • Vylepšena aktualizace záznamů adresáře z Internetu v různých případech zápisu IČ a DIČ.
 • Při zadávání hodnot IČ a DIČ jsou automaticky odstraňovány mezery, tabelátory apod. před a za hodnotou.
 • Štítky pro dopravce Geis CZ s.r.o. obsahují nově adresu odesílacího depa, jeho telefon a fax.
 • Do předávacího protokolu pro dopravce Geis CZ s.r.o. byla doplněna patička, informace o odesílacím depu a celkovém počtu stránek protokolu.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Na systémech MS Windows je ve složce ABRA FlexiBee přidáno spuštění aplikace s ladícími výpisy.

Opravy:

 • Opraveno spouštění aplikace na velmi pomalých počítačích.
 • Opravena změna čísla nového pokladního dokladu po změně pokladny na jinou s vlastní dokladovou řadou.
 • Používané datum vystavení dokladu je v prodejní kase aktualizováno, pokud při běhu aplikace dojde ke změně kalendářního data.
 • Opraveno podepisování dokumentů v PDF lokálně uloženým certifikátem typu PEM a zobrazení údajů o certifikátu.
 • Do kontrolního výkazu pro čtvrtletí nejsou zahrnovány doklady vystavené první den následujícího čtvrtletí.
 • Do výkazu Intrastatu nejsou zahrnovány doklady, které musí vykázat protistrana s kódem povahy transakce „92“.
 • Report pro zjednodušený daňový doklad nazvaný dosud „Zjednodušený daňový doklad (60mm)“ byl přejmenován na „Zjednodušený daňový doklad (Zebra, 60mm)“.
 • Odpočet ručně uhrazené zálohové faktury je možné provádět bez ohledu na zaškrtnutí volby „Povolit odpočet neuhrazené přijaté zálohy“.
 • V export dat pro přepravce PPL je do adresy doplněno určení státu.
 • Umožněno vkládat faktury na příkaz k inkasu bez ohledu na zaškrtnutí volby „Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě“.
 • Funkce Přehled změn záznamu je dostupná pro uživatele libovolné licence.

Opravy webového rozhraní:

 • Při vytváření nového dokladu je po výběru firmy jako odběratele je v údajích dokladu správně nastavován i stát odběratele.
 • Při přidávání události k záznamu adresáře je události přednastavována vazba na záznam firmy.
 • Vylepšen vzhled formuláře pro přidání nové položky do vytvářeného či upravovaného dokladu.
 • Opraveno nahrávání obrázků podpisu a razítka.
 • Otevírání Častých dotazů je funkční.
 • V nastavení filtru výpisu záznamů bylo opraveno zvolení některých hodnot.
 • Opraveno zobrazení ceny při přidání nové položky do dokladu.
 • Opravena kontrola hodnot zadaných do polí webové a e-mailové adresy.
 • Přidána podpora úpravy položek bankovního dokladu.