2015.4

Přehled změn ve FlexiBee 2015.4 (21. 8. 2015)

Novinky:

 • Podpora uživatelských tlačítek přináší možnost doplnit do FlexiBee integraci s dalšími webovými informačními systémy a internetovými službami. Uživatelské tlačítko, jehož definici snadno vytvoříte v XML, je možné umístit do nástrojové lišty konkrétních evidencí, záznamů a relací. Při jeho stisku se otevře určená adresa v interním nebo výchozím prohlížeči, přičemž v ní mohou být obsaženy parametry z příslušné evidence (např. v URL uvést identifikační číslo, název subjektu). Více se dozvíte v dokumentaci uživatelských tlačítek na našem webu.
 • Výrobní čísla zboží je možné evidovat s požadavkem na jejich jedinečnost, FlexiBee pak přidávaná výrobní čísla kontroluje (po zbavení počátečních a koncových neviditelných znaků). Pro REST-API je tento nový atribut v evidenci zboží pojmenován unikVyrCis.

Vylepšení:

 • V nastavení firmy je možné určit, zda na vydávaném dokladu budou automaticky vytvářené položky zaokrouhlení s daní z přidané hodnoty nebo naopak bez této daně.
 • V sumách pokladních dokladů jsou odděleny úhrady kartou od úhrad hotovostí.
 • V přehledech vydaných a přijatých faktur je možné si zobrazit nové sloupce Celkem bez záloh (Kč) a Celkem bez záloh (měna), které zobrazují celkovou hodnotu faktury bez započítání záloh. Tytéž údaje se nově objevují v sumacích faktur.
 • V tiskových sestavách faktur vydaných byla vylepšena rekapitulace DPH s ohledem na odpočet záloh.
 • Kontrola platnosti licence doplněna o včasné upozornění na blížící se konec platnosti.
 • Pro evidenci rezervací ve skladu bylo přidáno sledování změn záznamů.
 • Bylo vylepšeno nastavení rezervací zboží s ohledem na srozumitelnost.
 • Export vydaných faktur do formátu EDI rozšířen o podporu 2. snížené sazby DPH.
 • Přidána podpora pro načítání bankovních výpisů ve formátu MultiCash ve variantě používané společností Tatra banka.
 • Evidence zakázek byla rozšířena o textová pole číslo objednávky a číslo smlouvy, data plánovaného zahájení, plánovaného předání, skutečného předání a záruky a booleanové hodnoty záruka. Tato pole se též nově objeví v tiskových reportech Analýza zakázky a Karta zakázky. Uvedená funkčnost je dostupná až po aktivaci.
 • Do vytváření a úpravy formy dopravy byla přidána kontrola, zda uživatel nevytváří číselnou řadu pro dopravce Geis CZ s.r.o. odpovídající zásilkám typu Cargo.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Při vytváření či úpravě formy dopravy je možné použít průvodce nastavením doplňkových služeb jednotlivých dopravců.
 • Při aktualizaci údajů všech firem z Internetu je zobrazován ukazatel průběhu.
 • V režimu 1 + 1 zdarma je v prodejní kase množství zboží nastaveno pevně na 1 ks.
 • Přidána kontrola souladu státu DPH dokladu se sazbami DPH položek dokladu, aby byl uživatel upozorněn na případnou nechtěnou změnu státu DPH.

Opravy:

 • Opraveno nakládání s měnovými kurzy ve službě Hotovostní úhrada: v průvodci klientské aplikace přibyla možnost kurz měny zadat a toto pole je předvyplňováno kurzem k datu úhrady, automaticky jsou vytvářeny kurzové rozdíly, při importu z XML přibyl prvek kurzKDatuUhrady, který umožňuje určit metodu výběru kurzu, odpovídajícím způsobem bylo upraveno i webové rozhraní.
 • Opraven výpočet při ruční tvorbě spojení úhrady.
 • Opraveno hlídání minimální marže při tvorbě faktury vydané dle objednávky, která obsahuje informaci o nákupních cenách objednaných položek v době objednání, v případě, kdy se v době mezi objednáním a fakturací nakoupilo další zboží za vyšší nákupní ceny.
 • Do přehledu dokladů (faktury vydané a přijaté, objednávky vydané a přijaté, příjemek a výdejek) je možné přidat sloupec Název–druhá řádka z Adresáře.
 • Odstraněna chyba umožňující při vystavení výdejek v budoucnosti a následné inicializaci s převodem skladu dostat stav zboží na skladě do záporu.
 • Odstraněny chyby při pokusu o změnu účtu příjemky či výdejky dle převodky, když měněná položka obsahuje opačnou informaci o možnosti měnit účet navázané skladové položky.
 • Opraveno nakládání s výrobními čísly na skladové kartě po stornování výdeje zboží do převodu.
 • Opraveno nastavení data uskutečnění zdanitelného plnění při generování smluv ve zkráceném období.
 • Opravena funkce generování hromadné objednávky vydané na základě více objednávek přijatých při existenci rezervací zboží přesahující skladové zásoby.
 • Export příkazu k úhradě ve formátu Gemini pro Raiffeisenbank byl opraven, aby se správně vyplňovala pole informace pro příjemce a údaje o příjemci.
 • Upraven byl i export příkazu k úhradě ve formátu MultiCash, aby prázdné řádky vzniklé při příliš krátkých položkách nebránily načtení příkazu u Oberbank.
 • Načítání bankovních výpisů ve formátu citi-direct bylo upraveno pro korektní načtení výpisů s řádky obsahující jen některé informace nebo bez uvedení odesilatele.
 • V reportech bylo opraveno zobrazování speciálních znaků jako značek měn či matematických symbolů.
 • Opravena funkčnost určení primárního typu dokladu prodejní kasy v nastavení firmy.
 • V prodejní kase znemožněn prodej ze skladů dostupných uživateli jen pro prohlížení.
 • (Slovensko) Podpora registračních pokladen opravena pro neplátce DPH, kteří nemají v pokladně uvedeny sazby DPH.
 • V exportu ceníku pro následný import do pokladny ELCOM Euro-200TE byla opravena hodnota vkládaná do pole DESC.
 • Opravena informace o formách úhrady předávaná pokladně, byla-li úhrada v prodejní kase provedena kombinací hotovosti a platební karty.
 • Na potisku štítku balíku pro dopravce PPL CZ s.r.o. bylo optimalizováno zobrazení delších názvů obcí a jejich částí.
 • V předávacím protokolu pro dopravce Geis CZ s.r.o. bylo opraveno uvádění dobírky a variabilního symbolu.
 • Vylepšeny kontroly správnosti a souladu dat při zadávání či úpravě záznamů formy dopravy.
 • Pokud se při přidávání zboží v prodejní kase v režimu 1 + 1 zdarma objeví upozornění na problém zaúčtování dokladu a uživatel přidávání zboží zruší, cena za nepřidané zboží se správně nepromítne do celkové částky.
 • Na položky dokladu vytvářeného v manuálním režimu 1 + 1 zdarma se před tiskem, posláním ve formátu PDF, exportem a dalšími akcemi nejprve aplikuje sleva.
 • Odstraněna chyba, která při přidávání položky v prodejní kase při automatickém režimu 1 + 1 zdarma způsobovala vynechání aplikace slevy.
 • Při importu objednávek přijatých ze souborů ve formátu EDI se nejprve kontroluje, zda je v nastavení firmy určen výchozí typ dokladu.
 • V exportu vydaných faktur do formátu EDI bylo upraveno uvádění částek základů daně a DPH, které nyní nejsou ovlivněny způsobem zaokrouhlení dokladu a jsou s přesností na 1 haléř.
 • Upraven import ceníku a skladových karet z XML, aby pro změnu skladových karet při ukládání ceníku nedocházelo k selhání importu.
 • Opraven výpočet minimálního vyměřovacího základu pro ZP z alikvotní části minimální mzdy v případech, kdy pracovní poměr netrvá celý měsíc.
 • Výpočet daňového zvýhodnění zaměstnance na děti je podmíněn vyznačením podepsaného Prohlášení o dani.
 • V hlavičce výplatní pásky je nyní uváděno „Čerpaná dovolená“ namísto dřívějšího „Vybraná dovolená“.
 • Opravena odpověď na volání uživatelského dotazu prostřednictvím REST-API, kdy byl vracen výsledek s prázdnými řádky.
 • Opraveno mazání uživatele, aby po jeho smazání z poslední firmy došlo k jeho úplnému smazání.
 • Odstraněna chyba, která se Mac OS X v kombinaci s Java 8 projevovala chybou aplikace při najetí nad záložku, pokud se veškeré záložky nevešly na šíři panelu a některé byly skryté.
 • Pro zlepšení použitelnosti a vizuální podoby na operačním systému Linux je umožněno měnit velikosti některých oken a také byla provedena řada drobných doladění vzhledu.
 • Z instalačního programu pro Linux odstraněna závislost na balíčku libgtk2-perl, která v určitých případech způsobovala zamrznutí instalace. Do aplikace doplněno upozornění a návod, jak balíček libgtk2-perl nainstalovat.
 • Odstraněna chyba způsobující při aktualizaci balíčku FlexiBee na Linuxu přepsání nastavení typu instalace FlexiBee na hodnotu „lokální“. Upozornění: typ dosavadní instalace je ukládán odinstalovávanou verzí při odinstalaci, projeví se správné chování aplikace až při instalaci následující verze.
 • Ve webovém rozhraní byly opraveny funkce zamykání a odemykání dokladů.
 • Odstraněna chyba ve webovém rozhraní umožňující smazat zamčený doklad, pokud neměl žádné vazby na jiné doklady.
 • Uživatelům s přístupem jen pro čtení bylo ve webovém rozhraní zamezeno provádět změny záznamů v adresáři firem a ceníku.
 • Ve webovém rozhraní bylo doplněno chybějící pole čísla bankovního účtu na záložce Platba na účet u vydané faktury.

Zvláštní režim jednoho správního místa – Mini One Stop Shop (MOSS):

 • (Slovensko) Přidána podpora pro export výkazu pro daňového přiznání ve formátu XML.
 • V průvodci vytvořením daňového přiznání MOSS je doplněno automatické zjišťování kurzu eura k měně účtované firmy.
 • Vytváření příjmových pokladních dokladů bylo rozšířeno o funkci omezení nabídky států DPH na státy relevantní zvolenému odběrateli a funkci automatického výběru státu DPH a řádků DPH.
 • Při vytváření dokladu s předpisem zaúčtování s kódem plnění pro MOSS je automaticky nastavována hodnota řádku DPH.
 • Při vytváření dokladu s předpisem zaúčtování s kódem plnění pro MOSS jsou prováděny kontroly vzájemného souladu souvisejících hodnot.
 • Číselník států byl rozšířen o sloupec pro evidenci DIČ pro MOSS, na Slovensku zvaném IČ DPH pro MOSS, a též o sloupec pro číselný kód státu dle normy ISO 3166-1.
 • (Slovensko) Faktury vydané střediskem, které má odlišné sídlo než účtovaná firma, obsahují IČ DPH pro MOSS, je-li u státu sídla střediska IČ DPH pro MOSS uvedeno.
 • Odstraněna chyba způsobující uvedení nul ve sloupcích Základ EUR a DPH EUR při exportu položek vstupujících do přiznání MOSS do formátu Microsoft Excel.
 • Při vytváření daňového přiznání pro MOSS ve formátu XML je v něm správně uváděna pouze kmenová část DIČ.
 • Opraven výběr státu DPH pomocí kontextového menu při vytváření či úpravě dokladu, který způsoboval chybu aplikace.
 • Opraveno vytváření přiznání pro MOSS, které při použití databázového serveru PostgreSQL starší řady 8 končilo chybou aplikace.
 • Opraven výběr DIČ účtované firmy pro daňové přiznání pro MOSS.
 • Opraveno chování aplikace při importu souboru certifikátu s privátním klíčem, ale bez dat certifikátu.

Přenesená daňová povinnost:

 • Automatické aplikování přenesené daňové povinnosti při vytváření dokladu se zbožím podléhajícím limitu 100 tisíc Kč.
 • Na dokladech s přenesením daňové povinnosti je automaticky uváděn text „daň odvede zákazník“, resp. odpovídající texty v jiných jazycích.
 • Vedle dosavadního kódu plnění pro DPH umožňující automatické zvolení přenesené daňové povinnosti (PDP) je nově nabízen kód pro ruční volbu PDP určený k tvorbě dokladů opravujících základ daně předchozího plnění.
 • V případě vytváření dokladu s položkou s přenesenou daňovou povinností (s kódem ze skupiny s limitem 100 tisíc Kč) je automaticky kontrolována správnost nastavení režimu PDP a při uložení je nabízena automatická korekce režimu PDP.
 • V nově vytvářených účtovaných firmách jsou připraveny předpisy zaúčtování prodeje zboží a služeb v automatickém i zvoleném režimu přenesené daňové povinnosti.

Poznámky k vyžadované verzi Java:

 • Od verze 2015.3.4 vyžaduje ABRA FlexiBee na operačních systémech Linux a Mac OS X nainstalovaný Java SE Runtime Environment (JRE) ve verzi 7 nebo vyšší. V instalačním balíčku na všech platformách je od uvedené verze obsažen JRE ve verzi 8.
 • Na operačním systému Mac OS X s JRE ve verzi 8 mohou být dokumenty z ABRA FlexiBee vytištěné jen částečně. Problém opravuje Java 8 Update 60 (označovaná též Java 1.8.0_60, JRE 8u60) vydaná 18. srpna 2015. Pozorujete-li uvedený problém, aktualizujte prosím Javu.