2023.1.0

Přehled změn v ABRA Flexi (31. 1. 2023):

Legislativa

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2023:
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 38.294 Kč (v roce 2022 bylo 36.119 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 1.935.552 Kč (bylo 1.867.728 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 14.074 Kč (bylo 11.014 Kč).
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.
  • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění na 17.300 Kč (bylo 16.200 Kč), ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.
  • Změna výše, do které jsou uznatelné náklady na stravenkový paušál na 107,10 Kč (bylo 99,40 Kč).
  • Změna hranice, od které se použije daň 23 % – nově 161.296 Kč (bylo 155.644 Kč).
  • Změna výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění – nově 4.000 Kč (bylo 3.500 Kč)
 • Mzdy – sleva 5 % na sociálním pojištění za firmu:
  • Sleva se zapíná pro konkrétní pracovní poměr v Personalistice (Osoba – Pracovní poměr – Úvazek – Sleva SP za firmu).
  • Zde také přibyla pole: OZUSPOJ sleva od / sleva do, která se používají pro plnění formuláře OZUSPOJ.
  • Při vypnutí uplatňování slevy, je třeba nejdříve nastavit pole OZUSPOJ sleva do, poté vytvořit nové nastavení pracovního poměru a v něm slevu vypnout. Pro potřeby výpočtu, je důležité, že je sleva zapnutá v nastavení, které je platné v měsíci výpočtu mezd.
  • Výpočet mezd hlídá. zda jsou v daném měsíci splněny podmínky pro uplatnění slevy (celková měsční mzda, hodinová mzda, počet odpracovaných hodin). V případě potřeby lze slevu pro daný měsíc vypnout/zapnout manuálně nastavením procenta ve složce SLEVA SP FA 1P A/N (1 = zapnuto, 0 = vypnuto).
  • Aktualizace formuláře Přehled o výši pojistného. Nový formulář Oznámení o záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění (OZUSPOJ). Do reportu Přehled sociálního pojištění doplněn sloupec Sleva SP.
 • Mzdy – kurzarbeit:
  • Přidána podpora pro Kurzarbeit – v nastavení firmy (Moduly / Zaměstnanci / Ostatní) přibylo pole Procento náhrady při kurzarbeitu, které slouží jako výchozí procento náhrady pro kurzarbeit.
  • Ve mzdách je možná zadávat nový druh nepřítomnosti Kurzarbeit.
 • Aktualizace daňových formulářů:
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (MFIN 5460/1 – vzor č. 27)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň (MFIN 5460 – vzor č. 31)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň (MFIN 5460/A – vzor č. 10)
 • Mimořádné odpisy majetku prodlouženy na roky 2022 a 2023.

Nové funkce

 • Na bankovním účtu je možné si vybrat formát pro výpisy nezávisle na formátu pro příkazy. Např. je možné výpisy načítat ve formátu ABO a pro příkazy používat SEPA XML formát pain.001.
 • Přeceňování faktur při inicializaci následujícího účetního období nyní používá speciální kurzy pro přecenění (Nástroje → Číselníky → Kurzy pro přecenění).
 • API rozšířeno o přepočet účetních sestav.
 • Evidence Události, aktivity rozšířena o nová pole: Uživatel (tvůrce události, pouze pro čtení) a Externí firma (odkaz do Adresáře firem).

Vylepšení

 • Podpora balení v exportu EDI:
  • export položek dokladů (dodací listy, faktury, objednávky) uvádí v poli Množství, v případě ceníkové položky s definovaným balením,množství balení
  • na položky v EDI je nově zapisována hodnota Počet spotřebitelských jedn. v objednané jednotce
  • pokročilým parametrem paramEDIExportBaleni nastaveným na hodnotu false je možné případně vrátit předchozí chování
 • Podpora balení v importu EDI:
  • import dokladů (dodací listy, faktury, objednávky) zohledňuje balení při načítání položek
  • import příjemky nyní vyžaduje hodnotu Dodané množství
  • pokročilým parametrem paramEDIImportBaleniPodleMmozMjVBal nastaveným na hodnotu true je možné aktivovat hledání odpovídajícího balení dle množství v balení
 • Zrychlení mazání objednávek, resp. jednotlivých položek objednávky. Na velkých firmách je nyní mazání řádově rychlejší.
 • Zrychleno ukládání změn do databáze při vložení a změně stálé mzdové složky.
 • Aktualizace požadavků na výdej vrací chybu při pokusu o aktualizaci zamčeného skladového dokladu.
  • Použitím pokročilého parametru aktualizacePozadavkuFailZamcenyDoklad s hodnotou false je možné zamčené doklady z aktualizace vynechat.
 • Prodloužení a vylepšení práce s číslem došlým:
  • číslo došlé na fakturách rozšířeno na 40 znaků.
  • u dobropisů s navázanou fakturou vydanou se v kontrolním hlášení do pole Pořadové číslo původní faktury vyplňuje číslo došlé z faktury pokud je vyplněno.
  • při tisku dobropisu s navázanou vydanou fakturou se na tiskopisu zobrazuje číslo došlé z faktury pokud je vyplněno.
  • do slovenského kontrolního hlášení doplněna kontrola, která ověřuje, že číslo došlé není delší než 32 znaků (maximální povolená hodnota).
  • do výpisu položek vstupujících do daňového přiznání OSS doplněn sloupec s číslem došlým dokladu.
 • Upraven výpočet přecenění na konci účetního období, aby lépe zohledňoval zaokrouhlovací rozdíly na fakturách.
 • (SK) Na faktury vydané s předpisem zaúčtování Přenesená daňová povinnost se automaticky vkládají položky s nulovou sazbou DPH.
 • (SK) Nový řádek DPH pro faktury přijaté z třetích zemí: 009-010, 018-019NEEU.
 • (SK) Popis interního dokladu kurzového rozdílu vzniklého při přecenění nyní uvádí hodnotu kurzu pro 1 €.
 • Na dobropisu vydané faktury je nyní možné zadat datum uplatnění zdanitelného plnění až 3 roky po datu zdanitelného plnění.
 • Vylepšení kontroly platnosti licence v API a webovém rozhraní. Kontroluje se platnost licence a přibylo varování o skončené době pronájmu a případném přepnutí do režimu pouze pro čtení.
 • Průvodce pro reset hesla validuje e-mailovou adresu standardněji (lze uvést lokální adresu).
 • Standardizace získávání kontaktních údajů při exportu faktury do formátu ISDOC:
  • kontakty odběratele se získávají pouze z hlavičky dokladu (nehledají se v kontaktech uvedené firmy)
  • kontakty dodavatele se získávají z uvedené zodpovědné osoby a při neuvedení z nastavení firmy
 • Úpravy bankovního formátu multicash pro zahraniční příkazy u České spořitelny.
 • Na Seznam sestav (Účetnictví – Seznam sestav) doplněna zaškrtávátka pro výběr více záznamů.
 • Vylepšení kontroly registrovaných účtů plátců DPH:
  • nově se kontrolují i účty ve formátu IBAN (při ukládání dokladu ve výběru dokladů k úhradě)
  • kontrola spolehlivosti plátce a registrace účtu plátce DPH nové probíhá také na SK legislativě
 • Rozšíření schopností XML exportu účetních sestav:
  • implicitně se exportují řádky sestavy a také standardní předpisy
  • nová API evidence /standardni-predpis
  • doplnění hodnot lokalizovaného číselníku druhUctuStdPredpis
 • V e-mailových šablonách je nyní možné zobrazit jakékoliv pole z nastavení firmy.
 • API při použití URL parametru as-gui=true vrací uživatelsky přívětivější chybová hlášení.
 • Doplněny chybějící překlady do angličtiny, němčiny a slovenštiny.
 • Do ceníku doplněna podpora pro vyhledávání podle EAN kódů balení čtečkou čárových kódů.
 • Do API doplněna podpora pokročilých parametrů paramSarzeMandatory a paramExpiraceMandatory, kterými je možné vynutit povinnost vyplnění šarží a expirací na položkách dokladů.
 • Doplněna API dokumentace funkcí pro inventury

Údržba

 • (CZ) Deaktivace funkcionality pro elektronickou evidenci tržeb.
 • Aktualizován číselník kombinovaných nomenklatur pro intrastat platný od 1.1.2023.
 • Aktualizace sazeb DPH:
  • Dočasné snížení sazeb DPH v Lucembursku (v roce 2023): 17 → 16 % a 8 → 7 %.
  • Doplněna sazba 5 % pro Estonsko, Litvu a Slovinsko.
  • Doplněna sazba 0 % pro Kypr.
 • V API evidencích /smlouva a /dodavatelska-smlouva byla odstraněna (deprecated) relace polozkySmlouvyInt. Již je dostupná pouze pod názvem polozkySmlouvy.
 • Použití silnějšího algoritmu SHA256 pro podepsání self-signed SSL certifikátu. Nová verze automaticky nahradí předchozí self-signed certifikát při startu serveru.

Opravy chyb

 • Ošetření chybového stavu aplikace v případě majetku s účetními i daňovými odpisy a aktivní volbou Před zařazením bylo tech. zhod.
 • Umožněno zadat technické zhodnocení k majetku, který byl zařazen jako již úplně odepsaný.
 • Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání – důvod ukončení se v případě některých pracovních poměrů (člen družstva, jednatel) neuvádí.
 • Do Přehledu o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny nevstupovaly dohody o pracovní činnosti (DPČ). Nově tam vstupují, pokud v daném měsíci dojde k překročení limitu pro platbu pojistného (v roce 2023 to jsou 4.000 Kč) nebo dostane zaměstnanec Náhradu za pracovní neschopnost.
 • Doplnění přesčasů do odpracovaných dob, které se zahrnují pro výpočet Přepočteného počtu zaměstnanců.
 • Ošetření chyby aplikace ve výrobě způsobené chybným vyhodnocením rezervací pro položku kusovníku. Nyní se správně zohledňují rezervace pro ostatní firmy a rezervace pro firmu ve výrobě. V případě nedostatku zboží se zobrazí uživatelsky přívětivá chybová zpráva.
 • Položka objednávky nebyla zarezervována, pokud byl ceník vybrán ručně z výběrového okna s aktivovaným filtrem na sklad.
 • Oprava chybné kontroly “Nelze snížit dostupné množství CENÍK na skladě SKLAD. Rezervace do záporu není povolena.”, ke které docházelo při pokusu o naskladnění v minulém období nebo při smazání faktury vytvořené z objednávky v minulém období.
 • V API při generování dokladů z inventury v předchozím období docházelo k navázání skladové karty z aktuálního období.
 • Oprava chybného párovacího symbolu u dokladů přecenění v saldu, ke které docházelo při složitějších párováních.
 • Oprava chybného výpočtu kurzového rozdílu v případě úhrady faktury v cizí měně bez vyplněného primárního účtu.
 • Oprava chybného výpočtu kurzového rozdílu v případě úhrady faktury v cizí měně s položkou korekce kurzového rozdílu odpočtu zálohy.
 • Oprava API akce “delete”:
  • nebylo možné smazat doklady pro existenci dokladových vazeb, přestože klientská aplikace smazání dovoluje
  • smazání příloh smazalo pouze hlavičkové údaje přílohy a samotná data zůstávala v databázi
  • odstranění nadbytečných dat z databáze je možné SQL příkazem:
   delete from wprilohadata d where not exists (select 1 from wpriloha p where p.iddata = d.idprilohadata);
 • Při zapnutém režimu danění One Stop Shop (OSS) a současné registraci k DPH v cizím státě nefungovala na přijatých objednávkách služba Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy.
  • oprava výběru správného řádku DPH na vytvářené záloze
  • oprava výběru řádku DPH a řádku kontrolního hlášení DPH při realizaci objednávky
  • v API bylo doplněno validování výsledného dokladu
 • API službu Faktura z uhrazených záloh je možné použít pouze u nově vytvářených dokladů a pouze pro zálohy se stejným typem pohybu.
 • Oprava automatického doplňování údajů do nastavení firmy při vytváření účetních jednotek přes API, pokud není v parametrech požadavku předáno IČO, ale jen samotné DIČ.
 • V API docházelo v některých případech k chybě při pokusu o odstranění EXT ID pomocí atributu “removeExternalIds”
 • Aplikace neumožňovala vyplnit pole Uživatel v Členství workflow.
 • V API chybělo zobrazení následujících vlastností:
 • Ošetření chybového stavu přecenění neuhrazených dokladů v případě cizoměnové faktury spárované s úhradou v domácí měně.
 • Zpřesnění chybového hlášení při výběru dokladu s vyplněným nevalidním IBAN číslem účtu do příkazu k úhradě.
 • V API inicializace nového účetního období přepínala aktuální období na uzavírané. Při následné práci s API / webovým rozhraním mohlo docházet k neočekávaným problémům.
 • (SK) Oprava chyby, ke které docházelo při pokusu o vygenerování výkazu pro Intrastat, pokud nebylo na dokladech vyplněno pole Zvláštní pohyby.