2018.2.7.4

Přehled změn ve FlexiBee (17. 1. 2019)

Vylepšení:

 • Inicializace následujícího účetního období:
  • Nově je možné vynechat přecenění neuhrazených dokladů:
   Nová volba účetní uzávěrky - Provést přecenění neuhrazených dokladů
  • Navíc bylo přecenění významně zrychleno a zobrazuje detailní průběh jednotlivých kroků.

2018.2.7.3

Přehled změn ve FlexiBee (7. 12. 2018)

Opravy chyb:

 • Opravy REST-API:
  • V důsledku interních úprav XML importérů (ve verzi 2018.2.7) došlo v některých situacích k odlišnému zpracování importu položek. To mohlo vést až k chybám importu: nevyplněná hodnota Řádek DPH nebo Zadaná hodnota {X} vlastnosti {V} se liší od vypočtené hodnoty {Y}.
  • Importy položek dokladů používaly jako výchozí typ nově vytvářené položky naposledy použitý Typ položky uložený pro daného API uživatele. To způsobovalo neočekávané chování API. Výchozí typ položky je nyní čistě závislý na evidenci.

2018.2.7.2

Přehled změn ve FlexiBee (30. 11. 2018)

Opravy chyb:

 • Faktury ve formátu EDI:
  • Hodnoty IČ kupujícího a DIČ kupujícího se nyní při exportu berou přímo z polí na dokladu a nikoliv nepřímo z nastaveného Odběratele.
  • Import načítal i hodnoty prázdných polí bankovního spojení (Číslo účtu, Kód banky, Konstantní symbol, …). Mohlo tak dojít k vymazání hodnot získaných z výchozího bankovního spojení Dodavatele.
 • Služba Vytvořit fakturu ze skladové výdejky, která byla vytvořená z Přijaté objednávky, nerespektovala Typ ceny uvedený na objednávce. Používal se pouze Typ ceny z ceníku (od 2018.2.6).
 • Odesílání dokladů e-mailem neodesílalo faktury ve formátu ISDOC (od 2018.2.5).

2018.2.7.1

Přehled změn ve FlexiBee (20. 11. 2018)

Opravy chyb:

 • Chyba při práci s příkazem k úhradě: „Chybějící nastavení ve validačním XML“.

2018.2.7

Přehled změn ve FlexiBee (20. 11. 2018)

Vylepšení:

 • Storno hromadné vydané objednávky (poptávky) se promítne do hodnot Objednat u dodavatele a Objednáno MJ zdrojových položek přijatých dokladů. Při následném volání služby Vytvořit hromadnou objednávku nebo Vytvořit hromadnou poptávku se tyto položky opět nabídnou k objednání.
 • Přidána možnost přenášet datum splatnosti dokladů do položek příkazů k úhradě vytvořených ze zdrojových dokladů:
  • do položek Příkazu k úhradě se přenáší data splatnosti ze zdrojových dokladů,
  • služba Odeslat spouští nového průvodce Odeslání příkazu k úhradě, kde lze volbou Datum splatnosti určit, zda se má použít datum splatnosti z hlavičky příkazu nebo z jednotlivých položek.
 • Do přehledu evidencí /evidence-list a atributů /properties byly přidány databázové informace pro usnadnění tvorby Uživatelských dotazů:
  • přehled evidencí rozšířen o Databázový název tabulky a případný Databázový filtr pro výběr dat náležející dané evidenci,
  • přehled atributů rozšířen o Databázový název sloupečku dané vlastnosti.
 • Robustnější spouštění služby na linuxových distribucích používající RPM balíčky. Ve verzi 2018.2.6 jsme započali zlepšování detekce a inicializace závislé služby postgresql, která si nyní lépe poradí i se souběžně nainstalovanou nedistribuční verzí PostgreSQL, speciálně na systémech se systemd.
 • Okno Chyba aplikace pro odeslání zprávy o chybě bylo rozšířeno o políčko pro zadání e-mailu odesílatele. Zadáním e-mailu a popsáním chyby bude zpráva o chybě zpracována s vyšší prioritou.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Realizace objednávky mohla vést spolu s chybným údajem v rezervacích (záporná rezervace) k uskutečnění výdeje ze skladu, aniž by byl pokrytý příjmem. Generování skladového dokladu bylo ošetřeno a nyní dojde k očekávanému vytvoření požadavku na výdej.
 • Opravy vytváření položek příjemky/výdejky související s automatickou aktualizací hodnot závislých polí:
  • změna Skladu, Množství, Střediska, Šarže, Expirace a Trvanlivosti na příjemce nezpůsobí automatické přepsání uživatelem zadané Ceny za MJ,
  • změna Ceníku, která vyvolá automatickou změnu Skladu, zaktualizuje také účet skladu (MD základu pro příjem, resp. D základu pro výdej),
  • změna Střediska na výdejce typu „Výdej pro fakturaci (ceny ručně)“ vyvolá aktualizaci Prodejní ceny a Marže (cenotvorba se závislostí na střediska).
 • Oprava chyby „deleted object would be re-saved by cascade“, ke které docházelo při složitějších API importech provádějící současné aktualizace více záznamů podléhající Zpracování GDPR, byla-li tato funkce zapnutá.
 • Oprava chyb skenování příloh, které se objevily s vydáním verze 2018.2.6:
  • nefungující skenování na počítačích macOS,
  • chybějící skenery v nabídce zařízení pro skenování na OS Windows.
 • Načtení bankovního výpisu ve formátu PayPal neimportovalo Variabilní symbol.
 • U bankovních výpisů vytvořených bez uvedení Čísla výpisu byla zrušena kontrola duplicity na základě čísla výpisu.

2018.2.6.2

Přehled změn ve FlexiBee (16. 10. 2018)

Nové funkce:

 • Agenda ceníku Evidence obalů EkoKom byla zpřístupněna v REST-API jako evidence cenik-obal. Současně byla pro tuto agendu přidána možnost importu dat z Excelu a také došlo k rozšíření seznamu povinných údajů.

Opravy chyb:

 • Realizace objednávek měla od verze 2018.2.4 rozbitou aktualizaci rezervací. U částečně využitých rezervací se nesnižovalo rezervované množství a kompletně využité se nevymazaly.
  Pro opravu je zapotřebí na rezervacích ručně opravit rezervované množství, resp. vymazat nadbytečné rezervace. S vymazáním může pomoci databázová procedura smazrealizovanerezervace, která zajistí smazání rezervací vázajících se na plně realizované položky objednávek. Je nutné ji vyvolat přímo v databázi případně pomocí uživatelského dotazu.
 • Storno položky na objednávce se propisovalo nejvýše do jedné vazby. Nyní se propíše do všech vazeb existujících k dané položce.

2018.2.6.1

Přehled změn ve FlexiBee (5. 10. 2018)

Opravy chyb:

 • Oprava spouštění služby na linuxových distribucích používající RPM balíčky. Byla odstraněna chyba z verze 2018.2.6 a dále byla vylepšena inicializace databázové služby postgresql.

2018.2.6

Přehled změn ve FlexiBee (27. 9. 2018)

Nové funkce:

 • Podpora databáze PostgreSQL 10.

Vylepšení:

 • Na položce příjemky (ev. přijaté faktury), která nebyla použita pro výdej, lze dodatečně změnit nebo doplnit Šarži, Expiraci a Trvanlivost.
 • Automatické párovaní plateb ignoruje úvodní nuly ve variabilních symbolech. Využívá se ve službě Automatické spojení úhrady nebo v REST-API automatickém párování plateb.
 • Významné zrychlení načítání Dostupných polí ve výběrech v Průvodci tvorby účetního deníku. Zrychlení je patrné zejména na výběrech, které mohou obsahovat velké množství položek (např. Výběr zakázek nebo Výběr firem).
 • Odesílání dokladů e-mailem pomocí REST-API volání .../odeslani-dokladu.xml nastavuje Stav mailu (vlastnost stavMailK) na hodnotu Odesláno.
 • Zlepšení kompatibility služby FlexiBee na linuxových distribucích používající RPM balíčky.
 • Aktualizace databázového ovladače. Nová verze přináší binární režim přenosu dat, který je datově úspornější a díky tomu i rychlejší.

Opravy chyb:

 • Opravena chyba dvojnásobného započítání slevy na položku přijaté faktury vygenerované službou Vytvoř fakturu z příjemky, která vznikla z vydané objednávky službou Vytvoř příjemku.
 • Oprava nastavení příznaku Spárováno u bankovní platby, jejíž celková částka byla použita na úhradu více faktur pomocí opakovaného použití služby Automatická tvorba spojení úhrady s volbou Párování dle variabilního symbolu.
 • Oprava odesílání položek se zápornou cenou na fiskální pokladnu ELCOM.
 • Mzdová složka PRÉMIE PEVNÁ se započítá do mzdy zaměstnance již při prvním spuštění výpočtu. Dříve došlo ke správnému výpočtu odměny až při opakovaném přepočtu.
 • Opravena chyba způsobující, že po vyskladnění veškerých zásob ze skladové karty, měla skladová karta při nulovém počtu kusů (Stav zásob v MJ) nenulovou hodnotu zásob (Stav zásob [Kč]). Tato chyba se týkala pouze firem, které mají nastavenou Metodu oceňování zásob FIFO.
 • Odstraněno padání aplikace, ke kterému docházelo při skenování příloh, při kliknutí na tlačítka Naskenovat přílohu nebo Nastavení skenování.
 • Uživatelské přehledy importované pomocí Nástroje – Import – Import z XML nekončí chybovou hláškou „Nemáte oprávnění na změnu záznamu…“ a jsou nahrány do přehledů.
 • Opravena chyba aplikace, která nastala pokud si uživatel chtěl změnit heslo pomocí Nástroje – Změnit heslo.
 • Zrychlení komponenty pro Výběr zobrazených sloupců a jejich pořadí.

2018.2.5

Přehled změn ve FlexiBee (29. 8. 2018)

Vylepšení:

 • V ceníku je možné zadávat záporné ceny. Lze využít například pro evidování slevových poukazů.
 • Změna a rozšíření bankovních formátů pro PayPal zohledňující změny formátování dat ve výpisech:
  • původní formát PayPal byl přejmenován na PayPal (CZ formát data [31. 12. 2018]) a očekává český způsob zápisu,
  • nový formát PayPal (UK formát data [31/12/2018]) pro anglický způsob zápisu,
  • nový formát PayPal (US formát data [12/31/2018]) pro americký způsob zápisu,
  • přidána možnost nastavit libovolný formát data pomocí pokročilé parametrizace.

Opravy chyb:

 • Úprava licenčního systému tak, aby funkčnost kontroly licencí nebyla časově omezená.
 • Opravy automatického přednastavení šarže a expirace z verze 2018.2.4:
  • Nabídky šarží a expirací jsou nyní za všech okolností seřazené. Vždy se přednastavuje nejbližší expirace.
  • U existujících dokladů se na položce automaticky doplňuje šarže a expirace pouze, pokud jsou šarže i expirace prázdné a pokud došlo ke změně ceníku nebo skladu.
  • Průvodce služby Vytvořit vydanou fakturu z objednávky nyní vyplní nejstarší expiraci jen pokud má dostatečné disponibilní množství na pokrytí objednávky, jinak nechává výběr na uživateli.
 • Elektronický příkaz k úhradě ve formátu Citibank direct s položkami bez zdrojových dokladů nebyl validní.
 • V personalistice bylo umožněno vymazat heslo zaměstnance.
 • Zpřístupnění prodloužené délky kódů na položkách dokladů také v klientské aplikaci (změna z verze 2018.2.4).
 • Oprava kódování diakritiky v Uživatelských transformacích projevující se na systémech nepoužívající UTF-8.

2018.2.4.1

Přehled změn ve FlexiBee (23. 8. 2018)

Opravy chyb:

 • Dočasné prodloužení funkčnosti licenčního systému do konce září 2018.

2018.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (31. 7. 2018)

Vylepšení:

 • Automatické přednastavení nejbližší expirace a k ní příslušné šarže dostupné na skladě při editaci položky dokladu. K přednastavení dochází po výběru ceníku s aktivní evidencí expirací / šarží.
  • Nedostatky a chyby v této nové funkčnosti opravujeme ve verzi 2018.2.5.
 • Vylepšení a úpravy importérů zpráv EDI komunikace:
  • Bylo zrušeno neomezené načítání textů na koncích hlavičkových (HDR) a položkových (LIN) řádek prováděné u většiny EDI zpráv. Texty se načítaly do dokladového pole Popis a položkového pole Název položky. Toto chování způsobovalo chyby importu EDI zpráv v novějších specifikacích, protože přidané informace na konci řádek mohly překročit maximální velikost daného textového pole.
   Původní chování lze v případě potřeby obnovit s využitím pokročilé parametrizace, resp. nastavením jednotlivých parametrů paramEDIImportHDRNeomezenePosledniPole pro hlavičky dokladů a paramEDIImportLINNeomezenePosledniPole pro položky na hodnotu „true“. Načítaný text se v takovém případě zkracuje na maximální délku daného textového pole.
  • Maximální délka kódu položek dokladů byla prodloužena z 20 na 30 znaků. To umožňuje import EDI dokladů s položkami využívající maximální možnou délku Čísla zboží dodavatele (25 znaků). Při exportu dokladů do EDI zprávy se Kód položky ořezává na max. délku 25 znaků.
   • Prodloužená délká kodů byla zpřístupněna pro klientskou aplikaci nedopatřením až ve verzi 2018.2.5.
  • Podpora importu cen z objednávek (EDI zpráva ORDERS). Import nyní z EDI zprávy načítá měnu objednávky a Informativní jednotkovou nákupní cenu (bez DPH) jednotlivých položek do pole Cena Mj.
  • V importu faktur (EDI zpráva INVOIC) lze pokročilým parametrem paramEDIFAPSaveOrderNr, nastaveným na hodnotu „true“, aktivovat načítání hodnoty Číslo objednávky zákazníka z položkových řádek (LIN). Hodnota se ukládá do pole Poznámka na položce faktury přijaté ve formátu:
   { Nepřepisovat / Don't modify: $EDI_ORDER_NR=<číslo objednávky> }

Opravy chyb:

 • Oprava výpočtu ceny na výdejce (nebo položce faktury vydané) v případě naskladnění položky příjemkou v cizí měně s kurzovým množství >1. Chyba se projevila pouze při FIFO metodě oceňování zásob, pokud byl výdej krytý částečně využitou příjemkou.
 • Jakákoliv změna na položce objednávky vyvolávala aktualizaci existující rezervace, čímž se nevhodným způsobem změnilo i její pořadí. Nyní k aktualizaci rezervace dochází pouze při změně atributu majícím přímý vliv na rezervované zboží.
 • Opravena chyba „Nepodařilo se vygenerovat soubor PDF“, která nastala při pokusu o odeslání faktury typu dodací list mailem z aplikace.
 • Volba hodnoty Nomenklatura v nastavení Intrastatu na ceníku současně přednastavovala i hodnotu Kód sledovanosti druhu nesmyslně posledním dvoučíslím z kódu nomenklatury. Toto pole slouží pro vstup doplňkového kódu zboží (statistický znak) a je třeba jej vyplnit ručně dle aktuálně platného číselníku Celní správy.
 • Tiskový formulář Regálové štítky (Zebra, 50×30 mm) nerespektoval nastavení Typu ceny na ceníku.
 • U neodepisovaného drobného majetku se v některých případech nevyplňovalo datum vyřazení do pole Vyřazeno.
 • Oprava zobrazování dialogů na macOS, kde docházelo k vykreslení dialogů pod hlavní okno aplikace.

2018.2.3.1

Přehled změn ve FlexiBee (23. 8. 2018)

Opravy chyb:

 • Dočasné prodloužení funkčnosti licenčního systému do konce září 2018.

2018.2.3

Přehled změn ve FlexiBee (4. 7. 2018)

Legislativní změny:

 • Vylepšení a opravy funkcí pro podporu GDPR nařízení:
  • Nová služba Anonymizace na vybraném záznamu anonymizuje hodnoty osobních údajů, pro které neexistuje platný účel. Nepovinné hodnoty jsou smazány. Povinné hodnoty jsou nahrazeny anonymizační hodnotou ***NN. Pokud je anonymizace spuštěna nad záznamem Adresy firmy jsou anonymizovány také záznamy, ve kterých je adresa použita.
  • V Definici účelu nejsou dále ve Výskytu údajů podporovány agendy Položka inkasa a Položka příkazu k úhradě.
  • Účely jsou platné včetně posledního dne platnosti Platí do.
  • Akce Ukončit v agendě Účely ukončuje účely nastavením hodnoty Platí do na den před dnem ukončení. Akce již nenastavuje příznak Vyřešeno. Příznak Vyřešeno nově nastavuje služba Anonymizace u účelů anonymizovaného záznamu, které byly v době anonymizace neplatné.
  • Volba „Vybírat ze všech polí agendy“ na kartě Výskyt údajů v Definici účelu rozšiřuje základní nabídku polí agendy pouze o pole, která jsou datového typu textový řetězec. Dříve byla nabízena všechna zbývající pole agendy.
  • Položky v okně Kontrola GDPR lze Otevřít ke čtení nebo Změnit v závislosti na právech uživatele k záznamu nebo stavu záznamu.
  • Požadavky subjektů údajů mnohou nově nabývat stavů Nový, Rozpracovaný nebo Uzavřený. Původní jediný stav Čeká byl nahrazen stavem Nový.

Vylepšení:

 • Objednávky z EDI umožňují importovat ceníkové položky v jiných měrných jednotkách než v kusech. Alternativní měrné jednotky je potřeba definovat v Ceníku na záložce Další specifikace sekci Balení. Do pole Kód nebo název (původně Název) je nutné zadat EDI kód měrné jednotky.
 • Doplnění automatického importu EDI o informace o průběhu importu, výsledku importu a detailnější popis případných chyb při importu.
 • Optimalizace kontroly stavu skladu při dodatečném zadávání dokladů do předchozích období. Kontrola nově počítá s dobropisy a ceníkovými sadami.
 • API požadavky s neplatnou HTTP autentizací končí chybou 401. Již se nezkouší další způsoby autentizace.

Opravy chyb:

 • Import EDI umožňuje importovat také objednávky, které obsahují neskladové ceníkové položky.
 • Ošetřen případ, kdy aplikace z důvodu přerušení komunikace s připojeným platebním terminálem nezaznamenala proběhlou platbu kartou a skončila chybou na vypršelý časový limit. Nyní je proběhlá platba kartou automaticky dodatečně ověřena. Uživatel je o této situaci informován příslušnou hláškou.

2018.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (15. 6. 2018)

Legislativa:

 • Služba Zkontrolovat GDPR, zobrazující pokrytí dat Účely, je nyní dostupná na Adresáři i všech ostatních agendách s podporou GDPR.
 • Pole Stát a WWW implicitně neoznačujeme jako GDPR pole s osobními informacemi.

Vylepšení:

 • Export faktur ve formátu EDI zapisuje, v případě dobropisu, referenční údaje o dobropisovaném dokladu nejen na hlavičkový řádek, ale také na všechny položkové řádky. Jedná se o pole:
  • Význam ref. čísla faktury,
  • Referenční číslo faktury,
  • Datum vztahující se k ref. číslu faktury.
 • Do pole Doprava a vyskladnění na dokladech lze nyní vkládat „neomezeně“ dlouhý text.

Opravy chyb:

 • Kompletní uzamčení položek dokončeného meziskladového převodu, z vylepšení verze 2018.1.2, nebyl dobrý nápad. Omlouváme se za způsobené komplikace!
  V této verzi jsme uzamčení výdejky / příjemky zmírnili tak, že je možné měnit položky obvyklým způsobem a nebo je lze stornovat. Akce pro přidání nebo vymazání položky však zůstaly i nadále zablokovány. Důvodem je, že ručně přidané položky nejsou navázány na položku protějšího dokladu. Mohou pak vznikat chyby na skladě (např. Přepočet skladu s provazbením položek meziskladového převodu počítá).
  Pokud jsou Vaše procesy takové, že potřebujete měnit meziskladové doklady až po dokončení převodu a dokážete si s případnými chybami poradit, existuje pokročilý parametr, kterým lze přidávání / mazání položek odblokovat.
 • Opravy načítání bankovních výpisů ve formátu MultiCash:
  • U banky Deutsche Bank nastával po nedávné aktualizaci formátu problém s načítáním transakce s kódem 835.
  • U banky Oberbank selhávalo načtení výpisu obsahující transakce typu poplatek (kódy 201, 202, 806, 808 nebo 809).
 • Import faktury v digitálně podepsaném formátu ISDOC mohl končit chybou v důsledku chybné práce s podpisovým klíčem.
 • Účetní výstup Neuhrazené pohledávky / závazky po splatnosti (podle firmy) se na OS Windows neplnil korektně pro firmy mající v názvu speciální znaky (např. znak '&').

2018.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (1. 6. 2018)

Legislativa:

 • Aktualizace mezd přidáním nového druhu nepřítomnosti Dlouhodobé ošetřovné. Nová verze PDF a XML výstupu Příloha žádosti o dávku (NEMPRI18).
 • Vylepšení a opravy funkcí pro podporu GDPR nařízení:
  • Omezení nabídky navazujících agend v Definici účelu pouze na významné vazby a oprava vytváření těchto vazeb.
  • Přidána podpora pro import a export definic účelů (dostupné tako v REST-API).
  • Aktualizace seznamu výchozích definic (doplnění popisů a definice pro personalistiku).
  • Lepší vizualizace výsledku akce Kontrola GDPR a možnost otevření vybraného záznamu (proklik na řádce výsledku).
  • Doplnění akce pro zobrazení účelů na všechny podporované agendy.
  • Výrazné zrychlení akce Generovat účely.

Opravy chyb:

 • Při výpočtu mezd se aplikují slevy na dani ZTP, invalidita a student (PersonalistikaParametry mzdy) pouze pokud je současně nastaven příznak Podpis prohlášení k dani.
 • Filtrace podle dodavatelů v hromadném zpracování objednávek nenabízela dodavatele přidávané na položkách pomocí vyhledávání (tlačítko lupa).

2018.2.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (24. 5. 2018)

Údržba:

 • Aktualizace nástroje pro obnovu záloh, aby bylo možné obnovovat i zálohy pocházející z instalací s aktuálnější verzí PostgreSQL databáze.

Opravy chyb:

 • Neúspěšná platba kartou v Prodejní kase způsobila uzavření dialogu Úhrada a okamžité odeslání datové zprávy do EET.

2018.2.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (18. 5. 2018)

Legislativa:

 • Nová funkčnost pro podporu GDPR nařízení:
  • Po aktivaci volby Zpracování GDPR v Nastavení firmyAutom. operaceGDPR se v hlavním menu aplikace zobrazí sekce GDPR:
   • Účely,
   • Evidence požadavků,
   • Definice účelů.
  • V jednotlivých agendách je možnost nahlédnout do účelů, které se vážou ke konkrétnímu záznamu. Jste tak schopni říct, jaké účely Vás opravňují data uchovávat (tlačítko Účely).
  • V každé agendě, která má podporu GDPR, přibude také možnost zobrazit data, ke kterým neexistuje souhlas ke zpracování (tlačítko nebo služba Zkontrolovat GDPR).
  • Předem jsme označili systémová pole, ve kterých se z podstaty věci objevují osobní údaje. Navíc Vám dovolujeme definici libovolně rozšířit – agenda Definice účelů.
  • Agenda Účely slouží pro rychlý přehled všech účelů napříč systémem. Umožní dohledat již neplatné účely a provést potřebnou akci: výmaz, anonymizace, prodloužení, …
  • Agenda Evidence požadavků slouží jako důkazní evidence. Zde se evidují jednotlivé požadavky, které vyplývají z práv subjektů: oprava, výmaz, omezení zpracování, …
  • Podpora GDPR v REST-API:
   • Nové evidence ucel, definice-ucelu.
   • Možnost manuálního vytváření účelů v podporovaných evidencích.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Oprava obnovování záloh na linuxu. Po aktualizaci balíčku postgresql na novější verzi přestalo fungovat rozpoznání souboru se zálohou a aplikace hlásila chybu „Soubor není soubor se zálohou firmy – nenalezen identifikační řetězec v jeho hlavičce.“
 • V REST-API nebylo možné vytvářet skladový doklad typu Výdej pro převodku pokud měl rovnou nastaven Stav dokladu hodnotou stavSklad.prevodka (= převod byl dokončen).
 • Pro zašifrovaná PDF (výplatní pásky) otevřená uživatelským heslem byl povolen tisk.

2018.1.2

Přehled změn ve FlexiBee (27. 4. 2018)

Legislativa:

 • Aktualizace účetních výstupů dle změn pro rok 2018:
  • Rozvaha
  • Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v XML
 • Do účetního výstupu Přehled o peněžních tocích (Cash flow) byla přidána nová tisková sestava Přehled o peněžních tocích (včetně údajů za minulé období). Sestava zobrazuje současně údaje jak za Běžné období, tak za Minulé období.

Nové funkce:

 • Záznam komunikace s platebním terminálem. Komunikace je dostupná v nové evidenci Nástroje – Komunikace s ext. zařízením.
  Komunikace s platebním terminálem
 • V evidenci Prodejní kasa je nová služba Transakce – platební terminál, která slouží pro získání a zobrazení dat poslední provedené transakce na terminálu.
 • Do REST-API byla přidána možnost vykonání služby Aktualizace požadavků na výdej.

Vylepšení:

 • Úpravy akce dokončování převodek mezi sklady:
  • Pro skladové doklady typu výdej pro převodku se nyní aplikují práva viditelnosti dat i na hodnotu v poli Sklad cíl. Pro viditelnost dokladu nyní uživateli postačuje právo zápisu na cílový sklad. Právo zápisu na cílový sklad je současně jedinou podmínkou pro vykonání služby Dokončit převodku.
  • Bylo přidáno částečné uzamčení obou dokladů pro meziskladový výdej a příjem po dokončení převodky.
  • Služba Vytvořit převodku byla přejmenována na Dokončit převodku.
 • Aktualizace textových překladů. Kompletní aktualizace pro anglickou a německou lokalizaci. Aktualizace překladu vybraných tiskových výstupů v ruském (faktura vydaná) a polském jazyce (faktura vydaná, dodací list).
 • Přehled evidencí byl rozšířen o informaci, zda evidence podporuje identifikaci záznamů pomocí Externích identifikátorů.
 • Záznamy EET komunikace a Komunikace s ext. zařízením jsou nyní v tabulkách řazeny od nejnovějšího záznamu k nejstaršímu.
 • Aplikace upozorňuje, pokud došlo k aktualizaci vzdáleného serveru, a případně provede automatické ukončení.

Opravy chyb:

 • Výstupy pro zdravotní pojišťovny upřednostňují pole Číslo pojištěnce před Rodným číslem. Toto pole bylo současně přemístěno v personalistice ze záložky Základní údaje na záložku Zdravotní pojištění.
 • Na průvodci výstupu Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (Zaměstnanci – Tiskové výstupy – pro finanční úřad) byl znovu obnoven výstup pro srážkovou daň. Navíc došlo k opravě vykazování srážkové daně, která se počítá ze srážek z předchozího měsíce.
 • Oprava plnění středisek a činností na interních dokladech vzniklých při generování mezd u zaměstnanců s nepravidelných pracovním poměrem.
 • Oprava výpočtu kurzového rozdílu u částečných hotovostních úhrad realizovaných přes více účetních období.
 • Minimální množství na skladě hodnota Min. skl. na formuláři Výběr zboží pro objednání služby Objednat do minima odpovídá hodnotě minima Min. zásoba MJ na skladové kartě pro aktuálního účetní období.
 • Na formuláři služby na vydané faktury Uhradit z přeplatků v bance a pokladně přibylo nové tlačítko Přeskočit, které převzalo původní chování tlačítka Zrušit, tj. přeskočení na následující záznam. Tlačítko Zrušit (též zavření formuláře) způsobí okamžité ukončení služby.
 • Opravena chyba nekonzistence hodnot, která nastávala při importu položek faktur ve formátu ISDOC, pokud měli importované položky Označení uvedené malými písmeny. Nyní se při importu převádí Označení položek na velká písmena.
 • Změna odesílání položek se slevou na fiskální pokladnu ELCOM. Slevy se nově odesílají, jako samostatné položky. Pokladna má jiný způsob započtení slevy na položce a výsledná cena se mohla proti FlexiBee lišit z důvodu odlišného zaokrouhlení.
 • Oprava elektronického příkazu k úhradě ve formátu ABO pro Raiffeisen BANK.

2018.1.1.3

Přehled změn ve FlexiBee (5. 9. 2018)

Opravy chyb:

 • Úprava licenčního systému tak, aby funkčnost kontroly licencí nebyla časově omezená.

2018.1.1.2

Přehled změn ve FlexiBee (23. 8. 2018)

Opravy chyb:

 • Dočasné prodloužení funkčnosti licenčního systému do konce září 2018.

2018.1.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (21. 3. 2018)

Vylepšení:

 • V definici Uživatelského tlačítka přibyly pro definování URL nové proměnné: authSessionId – autentizační token aktuálního sezení uživatele, customerNo – číslo zákazníka, licenseId – identifikátor licence.
 • Optimalizace importu velkých příloh v REST-API. Doposud bylo prakticky nemožné importovat přílohy o velikostech řádově 10 MiB. Jejich načtení znamenalo pro server zpracování velmi dlouhého textu v kódování Base64 ze vstupního XML (JSON). Velmi často při tom docházelo na serveru k vyčerpání celé dostupné paměti. Načítání příloh je nyní mnohem efektivnější.

Opravy chyb:

 • Oprava služby Vytvořit hromadnou objednávku, kdy v některých případech nezafungovala obnova původně zadaných dodavatelů, pokud došlo k opětovnému zobrazení formuláře Výběr zboží pro objednání, např. vlivem konkurenční změny ve vstupních datech.
 • Prodejní cena pro odběratele se na ceníkových položkách dokladů (např. objednávek) uplatňovala chybně až následující den po dni začátku jejich platnosti (vlastnost Platí od data záznamu Prodejní ceny). Nyní se správně uplatní i v případě, že se den platnosti ceny shoduje s datem dokladu.
 • Okno s výsledky našeptávače se již nezobrazuje nad okny ostatních aplikací, do kterých se uživatel z FlexiBee přepnul.

2018.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (7. 3. 2018)

Legislativa:

 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML dle platného elektronického podání pro Daň z příjmu právnických osob (DPPDP8).

Nové funkce:

 • Průvodce pro vytvoření tiskového výstupu Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (Zaměstnanci -> Tiskové výstupy -> pro finanční úřad -> Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnost) byl rozšířen o možnost Uložit do formátu XML, která slouží pro export podkladů pro elektronickou komunikaci s finanční správou (EPO).
  • Upozornění: Tyto přepracované podklady aktuálně podporují pouze zálohovou daň. Znovupřidání podpory srážkové daně, včetně exportu do XML, doplníme v některé příští verzi.

Opravy chyb:

 • Opravy chyb týkající se balíkových služeb (Formy dopravy):
  • Generování souborů pro ČP nereflektovalo nastavení služeb na dokladu a v případě dobírky se neřídilo formou úhrady.
  • Generování XML pro balíkovou přepravu společnosti PPL se v případě dobírky řídilo pouze nastavením služeb a nebyla zohledňována forma úhrady.
  • Přidáno ořezávání příliš dlouhých textů v XML pro PPL.
 • Opravena chyba, která znemožňovala Vytvořit hromadnou objednávku, pokud se na přijatých objednávkách vyskytovaly neceníkové položky.
 • Při prodeji přes prodejní kasu pomocí čtečky již není možné vybrat zboží ze skladu, ke kterému má uživatel právo pouze vidět.
 • U zaměstnance s pracovním poměrem PRAKTICKÝ VÝCVIK se již nepočítá srážková daň.
 • Při výpočtu srážkové daně z příjmu se mohla chybně vypočítávat zálohová daň zaměstnanců se mzdou nižší než 2500 Kč.
 • Zkrácení čáry přeškrtnutí nevhodného ve větě „Poplatník učinil neučinil prohlášení“ na formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou daň.
 • V seznamu Aktualizace mezd se do sloupce Odměna již nepřipočítávají pomocné složky odměn, ale zobrazují se pouze skutečně zadané odměny. Na kartě Aktualizace mezd se pomocné složky odměn zobrazují na záložce Hrubá mzda.
 • Oprava výpočtu kurzového rozdílu pro případ párování platby v tuzemské měně s dobropisem nebo zápornou fakturou v cizí měně.
 • V případě, kdy u zaměstnance dochází k dodanění pří překročení 50 tisícového limitu penzijního připojištění, se na Evidenčním listu důchodového zabezpečení již správně zobrazuje vyměřovací základ.
 • U vydaných faktur v cizí měně, které jsou částečně uhrazeny v roce následujícím po vystavení resp. zaúčtování dokladu, se nyní shodují hodnoty Salda a Stavu úhrad k datu.
 • Drobné opravy v okně Výběr zobrazených sloupců a jejich pořadí:
  • Zachování označení právě přetaženého názvu sloupce do sloupce Nezobrazená pole.
  • Zachování abecedního řazení názvů ve sloupci Nezobrazená pole.

2018.1.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (7. 2. 2018)

Legislativa:

 • Doplněna aktualizace mezd 2018 o změnu výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát.

Opravy chyb:

 • Pokud nastavení firmy obsahovalo přílohu s logem nebo razítkem, tak nebylo možné vytvářet nové nastavení s uvedením Platnosti od.
 • Změna platnosti nebo smazání Stále mzdové složky trvala velmi dlouho (řádově minuty).
 • Oprava uvádění nulového množství v doplňkové MJ v exportu CSV Instat pro Intrastat.

2018.1.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (1. 2. 2018)

Opravy chyb:

 • Úprava služby Vytvořit hromadnou objednávku, která měla řešit konkurenční uživatelský přístup, se nám na první pokus, ve verzi 2018.1.0, zcela nepovedla. V kombinaci s neceníkovými položkami způsobovala chyby. Proto, než se nám ji podaří zcela odladit, jsme vrátili původní chování. Omlouváme se za způsobené komplikace.
 • Odpočet neuhrazené zálohy v cizí měně vytvářel položku kurzového rozdílu vůči neexistující úhradě a tedy v plné hodnotě faktury! Nyní se v takovém případě vypočte vůči kurzu a hodnotě zálohového dokladu.
 • Na tisku dokladů odesílaných do EET mohlo dojít ojediněle, při problémech s fonty, k rozpadu tabulky s EET údaji a tím se mohlo skrýt pole Datum a čas tržby.
 • Oprava funkčnosti grafů v Přehledech při součtování dat za jednotku Fiskální rok.
 • Aktualizace na verzi 2018.1.0 mohla selhat na aktualizačním skriptu č. 1118, v případě dávných instalací provozovaných na zastaralé databázi PostgreSQL 8.3.

2018.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (31. 1. 2018)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2018. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Byl aktualizován limit nároku na výplatu bonusu. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Změna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Zavedení nové nepřítomnosti tzv. otcovská. Uplatňování srážkové daně u jiných příjmů ze závislé činnosti do 2500 Kč v případě nepodepsaného prohlášení poplatníka daně.
 • Aktualizace formulářů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech 2018 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 26) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 5),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2017 (MFin 5460/1 – vzor č. 22),
  • Příloha k žádosti o dávku 2017 (NEMPRI17_v10).
 • (Slovensko) Aktualizováno generování Přiznání DPH v elektronické podobě v roce 2018 pro aplikaci eDANE.

Nové funkce:

 • Nový způsob aktualizace číselníků PSČ pro Geis CZ s.r.o. Aktualizace číselníků dopravce již není závislá na vydání nové verze FlexiBee, číselníky se aktualizují automaticky z internetu. Současně byla přidána služba Dopravci balíků – importovat číselníky, která umožňuje aktualizovat číselníky manuálně.

Vylepšení:

 • Zrychlení dotahování externích identifikátorů v REST-API dotazech. Čtení velkých seznamů (např. adresáře s parametrem limit=0) trvalo bez vynechání ext.id. (parametr no-ext-ids=true) řádově minuty. Nyní dotaz trvá řádově sekundy.
 • Zrychlení načítání cenových úrovní na záložce Cenové úrovně na Ceníku.
 • Služba pro párování plateb Automatická tvorba spojení úhrady (Dragon) byla přejmenována na Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá).
  Nově je tato služba dostupná v REST-API voláním POST nebo PUT metody na adresu /c/{firma}/banka/automaticke-parovani-pokrocile.
 • Pokročilou parametrizací (paramDuplCislaFaktur = true) je možné pro účetní výkaz Saldo aktivovat režim rozlišení úhrady faktur se shodným variabilním symbolem.
 • Vylepšení TLSA ověření při připojování klientské aplikace ke vzdálenému serveru. Pokud zabezpečené připojení nevyhoví kontrole, je zobrazeno varování.

Údržba:

 • Přidána podpora spouštění v běhovém prostředí Java 9.

Opravy chyb:

 • Oprava věty EET pro použité zboží, kdy je původní cena zboží na jedné položce a přirážka s daní na druhé.
 • Oprava validační kontroly pole Odměna / prémie je za [měsíc] v zadávání parametrů mzdové složky. Počet měsíců je možné zadávat pouze pro mimořádné odměny a to v hodnotách 6 nebo 12. Pro běžné odměny se počet měsíců nevyplňuje.
 • Nepřítomnost s chybně zadanou platností způsobovala vynechání následujících nepřítomností na mzdovém listě.
 • Oprava daňové evidence, kdy v některých případech docházelo k nežádoucímu slučování položek nespadajících do DE s hodnotou DPH. Aby se oprava projevila, je zapotřebí spustit servisní volbu Nástroje – Přepočet daňové evidence.
 • Služba Vytvořit hromadnou objednávku řeší konkurenční uživatelský přístup na položky přijatých objednávek v době zpracování hromadné objednávky. Pokud nastane souběžná změna ve vstupních datech, nebo jiná chyba, průvodce se vrací zpět a před dalším pokusem o vygenerování vydaných objednávek umožňuje pokračovat ve zpracování aktualizovaného vstupu.
  Analogicky platí to samé i pro službu Vytvořit hromadnou poptávku ze seznamu přijatých objednávek (poptávek).
 • Uživatel s právem zápisu do omezené skupiny skladů nemohl rozšířit skladové umístění Ceníku i na „svůj“ sklad, pokud byl již tento ceník přiřazen ke skladu, ke kterému neměl uživatel plný přístup.
 • Oprava přepočtu ceny výrobku na příjemce z výroby, pokud došlo k dodatečné změně ceny na příjemkách na sklad u položek použitých k výrobě (na základě kusovníku).
 • Opraveno chybné zobrazování českých znaků na uživatelských reportech s vlastní sadou lokalizačních textů. Chyba se projevovala pouze na OS Windows a byla způsobena kešováním reportů.