2017.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (6. 2. 2017)

Legislativní změny:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2017. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Byl aktualizován limit nároku na výplatu bonusu. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Změna hranice daňové uznatelnosti příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění. Změna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát.
 • Oprava částky hranice pro výplatu bonusu ve mzdách pro rok 2016.
 • Nové verze formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2016 (MFin 5460/1 – vzor č. 21).
 • Nové verze formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech 2017 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 25) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 4).
 • Aktualizace a opravy sazeb DPH pro země Francie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Rakousko, Rumunsko a Řecko. Vymazání chybně uváděných snížených sazeb DPH pro země Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Litva, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie. Doplnění chybějících nulových sazeb DPH.
  Sazby DPH doporučujeme na účtovaných firmách zkontrolovat, protože některé opravy na existujících datech nebylo možné vykonat automaticky.
 • Aktualizace číselníků pro Intrastat (CZ): kombinovaná nomenklatura (ze dne 5. 1. 2017) a kódy transakcí (ze dne 15. 1. 2017).
 • Přidána podpora exportu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v XML pro výkazy platné od zdaňovacího období 2016.
 • Přidán tiskový výstup Rozvaha v základním rozsahu pro mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu.

Nové funkce:

 • V dokladech a položkách dokladů na webovém rozhraní byla přidaná možnost vyplnit řádek kontrolního hlášení DPH. Do webového rozhraní byla doplněna i možnost tvorby XML souboru s kontrolním hlášením DPH.
 • Okno pro zobrazení a správu čísel balíků vygenerovaných k vydané faktuře. Zobrazit lze ze záložky Doplněk, kam bylo přidáno tlačítko „…“ sousedící s počtem balíků.
 • Na vydané faktury na záložku Platba na účet bylo přidáno pole Automaticky odpočítávat, kterým lze pro typy dokladů záloha nebo zálohový daňový doklad definovat možnost zahrnutí do automatického odpočtu záloh. Přidané pole bylo dříve dostupné pouze na typu dokladu a ovlivňuje službu Automatická tvorba spojení úhrady ve specifické úpravě Pokročilé párování.
 • V daňové evidenci přibyla funkce pro přepočet zaevidovaných uhrazených dokladů pro aktuálního období (Nástroje — Přepočet daňové evidence).
 • Přidána podpora běhu na PostgreSQL ve verzi 9.6. Na některých linuxových distribucích je nezbytné upravit inicializační skripty pro korektní start služby.

Vylepšení:

 • Pro snazší práci s EET v REST-API bylo přidáno do evidencí Faktura vydaná a Pokladní pohyb dopočítávané pole BKP (eetBkp).
 • Ve mzdovém výstupu pro OSSZ při tvorbě opravného ELDP je nyní možné zadat datum opravy do nově přidaného pole Oprava ELDP ze dne.
 • Tisková sestava podklady k DPH v daňové evidenci nyní řadí doklady dle dokladové řady.
 • V ceníku na záložce Cenotvorba byla zvětšena velikost pole Počet MJ v ceně tak, aby se vešlo i delší desetinné číslo.
 • Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění upozorňuje na výplatu bonusu, pokud příjem nedosahuje určené hranice.
 • V průvodcích Zaokrouhlení cen dokladu a Korekce cen v tuzemské měně byla znepřístupněna pole pro druhou sníženou sazbu DPH, pokud není dostupná.
 • V průvodci Kontrolní hlášení DPH se v případě rychlé odpovědi nezobrazují žádné doklady (stejně jako nejsou ve výstupním XML souboru).
 • Chybová zpráva informující o nemožnosti vymazání záznamu z důvodu porušení referenční integrity, byla rozšířena o technické podrobnosti upřesňující důvod nezdaru.
 • Upřesnění validačních hlášení pomáhající správně vyplnit formu dopravy pro dopravce Geis CZ s.r.o.
 • Lze měnit velikost okna pro výběr firmy při přihlášení a nová velikost se ukládá pro příští spuštění.
 • Vylepšeno a zrychleno přihlašování do firmy. Zobrazuje se podrobněji průběh přihlašování.
 • Logování serveru bylo doplněno o kontextovou informaci zobrazující identifikátor firmy.
 • Přidání možnosti odstranění diakritiky v XSLT transformacích.

Údržba:

 • FlexiBee nyní vyžaduje ke startu minimálně Javu 7.
 • Aktualizace analytických účtů DPH pro nově vytvářené firmy s podvojným účetnictvím.
 • Redukce dotazů do DNS pro zrychlení běhu aplikace a serveru.
 • Odinstalátor aplikace na Mac OS byl zaktualizován na novou verzi Javy.

Opravy chyb:

 • Bylo opraveno a vylepšeno odesílání dokladů do EET.
 • Úprava částek na EET dokladu při uplatnění poukazu.
 • Opravena chyba při zobrazení náhledu tiskového výstupu dokladu pro EET.
 • Pokud je v nastavení zaměstnance na kartě Parametry mzdy — Základní údaje nastaveno pole Způsob platby na hodnotu Pokladnou, tak se nyní toto nastavení respektuje při vytváření ostatních závazků. V takovém případě má závazek formu úhrady Hotově, není zde vyplněno bankovní spojení a nenabízí se pro vytvoření příkazu k úhradě. Doporučujeme zkontrolovat správnost nastavení Způsobu platby v personalistice.
 • V případě, že zaměstnanec překročí maximální vyměřovací základ sociálního pojištění, do evidenčního listu nyní vstoupí hodnota hrubé mzdy.
 • V přílohách žádosti o nemoc došlo k opravě vykazování měsíců, kdy docházelo k vynechávání některých záznamů.
 • Odstraněna chyba v Changes API, která při jeho zapnutí způsobovala, že nebylo možné mazat bankovní spojení v Adresáři firem.
 • V REST-API byla opravena akce uhrad-preplatky, kde scházelo zohledňování předchozích úhrad.
 • Některé chybové odpovědi REST-API evidence bankovni-ucet nevraceli odpověď ve formátu XML.
 • V rozhraní REST-API pro výpis zaregistrovaných Web Hooks byl ošetřen přístup k neexistujícímu záznamu.
 • Aktualizace knihovny pro HTTP komunikaci, která nyní umožňuje, např. pro Web Hooks, navazovat SSL spojení i na virtuální servery (viz SNI).
 • Opraveny a vylepšeny sumace v REST-API. Možnost zahrnutí stornovaných dokladů. Zohledněny typy pohybu pro skladové a interní doklady. Konzistentní filtrace podle měny.
 • V seznamu vlastností REST-API, pro evidence podporující přílohy, se nyní uvádí správně pro vlastnost pocetPriloh, že je pouze ke čtení (ro).
 • Oprava uvádění slevy na položce dokladu v exportu do EDI, pokud se na položce dokladu ve FlexiBee uplatňuje sleva z dokladu.
 • Ořezávání bílých znaků při importu z Excelu pro všechny textové atributy. Dříve docházelo k ořezávání pouze u relací, což způsobovalo chyby u souvisejících importů.
 • Importy z Excelu nyní správně importují vazbu na uživatele, která nebyla možná pro automatický převod uživatelského jména na velká písmena.
 • V kontrolním hlášení DPH v identifikaci plátce (věta P) se správně vyplňují pole dle fyzické nebo právnické osoby.
 • Opravena chyba vyskytující se při importu skladových karet, pokud se v importovaném souboru vyskytovaly duplicitní záznamy o kartě. V případě výskytu duplicit se importuje vždy poslední záznam o kartě.
 • Oprava skladových rezervací, kdy mohly do rezervací nečekaně vstupovat i Vydané nabídky.
 • Provedena úprava v daňové evidenci pro zaevidování dobropisů (i dokladů se zápornou hodnotou) vydaných a přijatých faktur. Do daňové evidence vstupují dobropisy (nebo záporné doklady) vydaných faktur jako výdej (případně záporný příjem) a pro přijaté faktury jako příjem (případně záporný výdej).
 • Oprava přepočtu nákupní ceny po opravě výrobních čísel na vydané faktuře.
 • Opraveno chybné naskladnění/vyskladnění položek na skladě v případě, kdy na dobropisu vytvořeného službou z faktury vydané byly změněny sady na jednotlivé položky.
 • Při hromadné fakturaci výdejek již nedochází k vymazání pole Poznámka na výdejkách.
 • Při změně zdravotní pojišťovny zaměstnance se na mzdový list tiskne pojišťovna, u které byl zaměstnanec registrován v příslušném roce.
 • Oprava výstupů s telefonními čísly, kde se nyní jednotně dohledává číslo v pořadí telefon, mobil. V případě kontaktu na subjekt se údaj bere z nastavení firmy, v případě kontaktu na oprávněnou osobu se nejprve zkouší dohledat telefon uživatele.
 • Tiskové sestavy potvrzení o zdanitelných příjmech nyní obsahují i tituly zodpovědné osoby.
 • Při generování výstupních souborů bylo opraveno přidávání data, případně času, k názvu souboru.
 • Oprava zobrazování data zdanitelného plnění na průvodce přijaté faktury.
 • Na tiskové sestavě Dodací list se nyní zobrazuje i větší počet čísel realizovaných objednávek.
 • Oprava zobrazení interních čísel objednávek vložených do vydané faktury na tiskové sestavě faktury.
 • Oprava názvu tiskové sestavy regálových štítků s chybně uvedeným rozměrem. Opraveno na Regálové štítky (70×30 mm).
 • Oprava hlášení varujícího při rušení příznaku ceníku Evidovat šarže pokud jsou již pro daný ceník nějaké šarže zaevidované.
 • Opraveno zarovnání prvků formuláře na okně Osoby a uživatelé.
 • V případě výběru firem došlo k opravě chování navigačních kláves (Home, End, PgUp, PgDown), jejichž funkce se i při aktivním vyhledávacím poli vztahuje k seznamu firem.
 • Zamezení nadbytečně vykonávané opravy práv k přílohám při přihlašování do firmy.
 • Opraven skript pro zálohování globálních databázových objektů PostgreSQL na operačním systému Linux.
 • Pro licence One a Basic není umožněno vytvářet firmy typu příspěvková nebo nezisková organizace. Tyto licence postrádají vlastnosti nutné pro správné fungování uvedených typů firem.
 • Oprava ověřování licenčního souboru při vstupu do firmy, kdy mohlo dojít k zablokování.
 • Oprava generování konfiguračního souboru serverem FlexiBee pro snadné přidání datového zdroje na klienta.
 • Oprava zalamování řádek v zobrazení informací o nové verzi.
 • Aplikace nenabízí funkci importu licenčního souboru pro cloudové instance. Zde probíhá správa licencí automaticky.