2017.2.0

Přehled změn ve FlexiBee (20. 9. 2017)

Legislativní změny:

 • Na základě vzorového účetního rozvrhu pro rok 2017 byl do Standardní účetní osnovy a Rozvahy přidán účet 064 Pořízení dlouhodobého finančního majetku.
 • Aktualizace Standardní účetní osnovy, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty pro firmy typu nezisková organizace a typu příspěvková organizace dle změn z roku 2016.
 • Pro firmu typu nezisková organizace byly přidány tiskové sestavy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu.

Nové funkce:

 • Přidán nový nástroj Uživatelské transformace umožňující vytvářet a evidovat vlastní uživatelské XSLT transformace, které je následně možné využít v REST-API volání pro přetvoření získaných nebo ukládaných dat. Ukázku praktického využití transformací můžete nalézt v článku Přenos produktů z e-shopu Shoptet do FlexiBee.
 • V základním přehledu výrobních čísel ve Zboží – Výrobní čísla byla přidána možnost Rychlé filtrace.
 • Umožněno načítání výpisů pomocí FIO online při nastaveném formátu SEPA XML.
 • Pomocí funkce Hromadné změny je umožněno na doklady hromadně připojovat Štítky.
 • Do WUI přidána stránka pro snadné olvádání Changes API. Stránka je dostupná z menu Nastavení (symbol ozubeného kola) položka Changes API.

Vylepšení:

 • Databázové optimalizace pro zrychlení aplikace a pro zmenšení objemu dat:
  • Na všech dokladových evidencí dochází ke zrychlení databázových dotazů o 50–80 %.
  • V adresáři firem došlo ke zrychlení databázových dotazů v průměru o 70 %.
  • Získání pohledávek a závazků ze Základního přehledu se zrychlilo několikanásobně.
  • Pro ukládání externích identifikátorů bylo dosaženo úspory místa přibližně 85 %.
  • Průměrně dochází ke zmenšení velikosti databáze o cca 10 %.
 • Optimalizace filtrování záznamů v REST-API:
  • Filtraci podle vlastností datového typu select s výčtem hodnot (lokalizované číselníky) nebo některých vlastností typu string sloužící jako identifikační klíče (např. setting-store.klic, filtr.beanKey) vyžadují dodržení velikosti písmen u vyhledávané hodnoty a to i v případě operátorů like, begins, ends (včetně variant similar).
  • Hodnoty filtrů zapsané jako string jsou implicitně konvertovány na datový typ vlastnosti, není-li stejného typu.
  • Pokud filtr nelze vyhodnotit z důvodu nevyhovující kombinace datových typů v podmínce, vrací se status kód 400 Bad Request, místo dřívějšího status 500.
  • Úpravy ve filtrování záznamů zapříčinily, že ve výjimečných případech jsou podmínky ve filtrech vyhodnocovány rozdílně, proto doporučujeme důsledné otestování verze před nasazením do ostrého provozu.
 • Vylepšení a zrychlení našeptávače firem při zadávání názvu firmy (v adresáři, na dokladu, při zakládání firmy):
  • Doplnění IČ a adresy firmy do seznamu pro jednoznačnou identifikaci.
  • Při zakládání záznamu v adresáři se po výběru firmy generuje unikátní zkratka.
 • Přidána kontrola vyplnění DIČ firmy při generování výkazů pro finanční správu. Pokud není DIČ vyplněno nebo není validní zobrazuje se hláška „Není vyplněno DIČ v nastavení firmy“ popřípadě „DIČ v nastavení firmy má nevalidní formát.
 • V tiskových sestavách Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty firmy typu nezisková organizace se nezobrazují řádky s nulovou hodnotou.
 • Vylepšený překlad výstupů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v německém jazyce.
 • Zrychleno načítání položek do dokladu pomocí čtečky čárového kódu.
 • Spisovou značku v Nastavení firmy na záložce Upřesnění je možné zadávat ve více jazycích. Tyto jazykové mutace se použijí i na příslušných jazykových verzích tištěných dokladů.
 • Aplikace si pamatuje poslední stav volby „Vytisknout vytvořený pokladní doklad“ ve službě Zaúčtovat prodejky na seznamu Prodejní kasa.
 • Při zadávání nové firmy do adresáře firem bylo zrychleno načítání nabídky firem na poli Název.
 • Zrychlení operací DELETE při současně aktivním Changes API. Výmaz nyní trvá přibližně třetinu času.
 • Ve správě Osob a uživatelů byla přidána varování při pokusu o odebrání a změnu typu uživatele Normální posledním uživateli s rolí ADMIN – Administrator, která upozorňují na důsledky tohoto kroku. Ignorování těchto varování způsobí ztrátu veškerých administrátorských oprávnění k aplikaci (včetně jakékoliv správy uživatelů) a v krajní případě může způsobit úplné znemožnění přístupu do aplikace.
 • Významné zrychlení vkládání položek do Inventury. U velkého množství položek (tisíce položek) došlo ke zrychlení z desítek minut na desítky sekundy.
 • Pokud uživatel používající osobní certifikát a zadá při vytvoření PDF vydané faktury špatné heslo je dodatečně dotázán, zda chce dokument exportovat nepodepsaný. V případě záporné odpovědi je opět dotázán na heslo.
 • Dialog pro Výběr zobrazených sloupců a jejich pořadí byl zvětšen a překonfigurován, aby práce z dialogem byla více přehledná a intuitivní.
 • Přidána varovná hláška upozorňující na velkou velikost obrázku, při jeho vkládání jako loga v Nastavení firmy.
 • Úpravy funkce Inicializace nového účetního období:
  • Přidán indikátor průběhu informujíci o průběhu uzávěrky stávajícího období – přecenění dokladů faktur.
  • Optimalizace mazání skladových karet při volbě V novém účetním období zrušit staré nepoužité skladové karty.
  • V nabídce karet pro potvrzení vynechání, při vybrané volbě Počet dnů bez pohybu pro vynechání a volbě Potvrzovat vynechání karty se nabízí i karty, na kterých proběhl poslední pohyb v den, kterému do konce účetního období zbývá přesně zadaný počet dnů bez pohybu.
  • Upraveno okno s informační hláškou upozorňující na typy dokladů s nestandardním nastavením zaokrouhlení DPH. Typy dokladů jsou zobrazovány v rolovacím seznamu a na okno byla přidána tlačítka pro volbu, zda v inicializaci pokračovat.
 • Doplněn popisek na tlačítko Kalkulátor slev na položce dokladu.
 • Přidáno varování při pokusu o změnu definice Sady a komplety na položce ceníku, která již figuruje na skladovém pohybu příjem nebo výdej.
 • Odstraněna dodatečná modifikace údajů souvisejících s typem dokladu po importu bankovních výpisů s použitím XSLT transformace (CAMT 053 formát). Nově se berou údaje přímo z XSLT transformace a nejsou dodatečně modifikovány.
 • Upravena hláška upozorňující na nepovolenou změnu státu DPH po odeslání dokladu do EET.
 • Na formuláři Položka příkazu k úhradě se validuje pole Variabilní symbol. Pokud pole neobsahuje pouze číslice, objeví se hláška a položku nelze uložit.
 • Oprava volání výchozího poštovního klienta z aplikace na operačních systémech OS X El Capitan a OS X Lion.
  • Automatická aktualizace klienta ze serveru (cloudu) tento problém neopravuje. Na klientských stanicích je zapotřebí provést aktualizaci aplikace z instalačního balíčku.
 • Spouštění aplikce FlexiBee na Windows preferuje 64 bitovou Javu. Pro vynucení spuštění 32 bitové Javy je potřeba spouštět aplikaci s parametrem -java32b.
  • Změna se na klientských stanicích projeví až po aktualizaci aplikace z instalačního balíčku.
 • Vylepšení Automatického párování ve WUI a REST-API umožnilo odstranit limit omezující maximální počet plateb vstupujících do párování.
 • Změny v dialogovém okně Zadání počtu EAN kódů umožňující zadání EAN kódu včetně množství (pomocí klávesy F10):
  • Prohození pořadí polí. První je nyní pole EAN kód.
  • Přejmenováno pole Počet kusů na Množství
  • Množství je možno zadávat jako desetinné číslo.
  • Je nutné přeprogramovat čtečky pokud používají okno pro zadávání v pořadí Množství (původně Počet kusu) a pak EAN (viz. změna pořadí polí).
 • Optimalizace při otevření a přidání položky dokladu prodejní kasy.
 • Optimalizace stahování aktualizací klientských aplikací, které se přihlašují ke cloudu.
 • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat položky interních dokladů. Import interních dokladů je možné dokoupit k licenci formou doplňku.
 • Umožněno načítání výpisů ING Poland ve formátu Camt.053.
 • Zrychlení vytváření tiskových sestav pro příjemky a výdejky v případě, že nejsou evidována výrobní čísla.
 • Zrychlení a sníženení počtu stránek účetní tiskové sestavy Hlavní kniha. Vygenerování výstupu spotřebuje mnohem méně operační paměti.
 • Na upomínku k faktuře vydané se tiskne adresa odběratele a v případě, že je vyplněna v adresáři, tak i poštovní adresa.
 • Pokud na typu dokladu pro fakturu vydanou není zaškrtnuta volba Variabilní symbol primárně z čísla objednávky, tak faktura vydaná vytvořená z objednávky službou Vytvořit vydanou fakturu přejímá variabilní symbol z objednávky, nebo pokud na objednávce není uveden, tak si faktura vydaná vytvoří vlastní z čísla faktury.
 • Pokud na faktuře, která je importována pomocí ISDOC, nesouhlasí celková částka se součtem částek jednotlivých položek, je v rámci importu generována položka dodatečného zaokrouhlení.
 • Při ukládání faktury vydané s vybraným řádkem DPH 25 „Přenesená daňová povinnost“ se kontroluje, zda položky faktury mají vybraný kód přenesení DPH. Pokud ne, zobrazuje se informační okno.
 • Vylepšení odhlašování uživatelů v REST-API:
  • Uživatel může vždy odhlásit sám sebe.
  • Neúspěšné odhlášení uživatele z důvodu nedostatečného oprávnění nyní vrací status 403.
  • Aktualizace související dokumentace: Odhlašování uživatelů a Autentizace.

Údržba:

 • Aktualizace struktury XML výkazu ISPV o nové elementy „Název pracovní pozice (NAZPOZ)“ a „Odbor vzdělání (OBORVZD)“ platné od 1. pololetí 2017. Nové položky zůstávají po nahrání do lokálního pořizovacího programu ISPV prázdné a je nutné je ručně vyplnit.
 • Přidána podpora spouštění v běhovém prostředí Java 9.
 • Aktualizována verze Javy v instalačním balíčku FlexiBee pro OS Windows a macOS.
 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Opravy v elektronické evidenci tržeb:
  • Oprava případů které umožňovaly změnit hodnotu dokladu odeslaného do EET: změnou firmy na hlavičce dokladu, spárováním dokladu s uhrazovaným dokladem v jiné měně, změnou státu DPH.
  • U dokladů odeslaných do EET již nelze měnit Typ platby EET.
  • U dokladů odeslaných do EET již nelze na ceníkových položkách měnit Výrobní číslo, Šarži nebo Expiraci.
  • Nabiti a čerpání kreditu (kupóny, dárkové poukazy, vouchery …) se ve větě EET již nezobrazuje na položce „Osvobo., bez DPH“.
  • Při stornu dokladu odeslaného do EET se EET věta odesílá se zápornými hodnotami původně zaslané věty.
  • Neodeslání dokladu do EET z důvodu rozdílu DIČ v Nastavení a na certifikátu již nevytváří chybné PKP pro opakované odeslání. Současně byl změněn text Informace o chybě v EET komunikaci, která zabraňuje odeslání právě z důvodu rozdílných DIČ.
  • Oprava plnění položek EET věty pro případy typů platby EET Platby pro cestovní službu nebo Prodej použitého zboží.
 • Dokladové evidence v REST-API (faktury, objednávky, …) nyní reagují na nastavení vlastnosti Firma stejně jako klientská aplikace. Ze zvolené firmy se do dokladu přenášejí i další údaje jako Splatnost, Sleva, Středisko, Místo určení a Zodpovědná osoba.
 • V REST-API v popisu vlastností evidence prilohy se nyní zobrazuje pro vlastnost typK seznam možných hodnot.
 • REST-API dotaz, který je odmítnut z důvodu omezení použité licence, vrací HTTP kód 402 místo původního 500.
 • Pokud dojde k selhání při obnovení firmy ze zálohy, která je vytvořena v novější verzi FlexiBee, zobrazí se správná chybová hláška.
 • Opravy a vylepšení průvodce Účetnictví — Inicializace následujícího účetního období — Průvodce uzávěrky účetního období:
  • Opraveno přenášení skladových karet do nového účetního období: Správně se přenášejí skladové karty sad a kompletů při vybrané volbě Vynechat karty s nulovým zůstatkem a zadaném Počtu dnů bez pohybu pro vynechání.
  • Opraveno přenášení skladových karet do nového účetního období: Volba Potvrzovat vynechání karty a následný Výběr skladových karet, které se mají vynechat je nyní funkční a do nového období se přenesou pouze nevybrané karty.
 • Pokud je při importu kontaktů adresáře označeno více záznamů jako primárních nebo již existuje nějaký záznam jako primární, jako jediný primární zůstane označen poslední importovaný primární záznam. Stejné chování platí i při importech místa určení a bankovních spojení na adresáři nebo dodavatelů na ceníku.
 • Pro licence One a Basic byla možnost vytvářet firmy typu příspěvková nebo nezisková zcela vynechána z nabídky Typ organizace. Možnost vytvářet tento typ firmy byla odstraněna i ve WUI a API.
 • Opravena chyba, která neumožňovala přes REST-API vytvářet odpočty pro zálohové faktury, které byly v jiné sazbě než 21% DPH.
 • Starší licence bez přístupu na webové rozhraní nově mohou odesílat doklady do EET.
 • Byla přidána kontrola na maximální hodnoty pole Platí do na záložkách Správa. Překročení této hodnoty u ceníků znemožňovalo provést Inicializaci následujícího účetního období.
 • Oprava agregačních funkcí v XPath výrazech použitých v REST-API volání.
 • Nově se ve výkazu daňové evidence uvádí činnosti z položek dokladu, nikoliv z hlavičky, jak tomu bylo dříve. Aby se úprava projevila na existujících datech, je potřeba provést ručně přepočet daňové evidence pomocí Nástroje – Přepočet daňové evidence.
 • V EET komunikaci u nepovinných položek irelevantních pro danou tržbu byla hodnota 0.0 nahrazena prázdnou hodnotou.
 • Zamezení možnosti uhrazení stornované faktury pomoci služby Hotovostní úhrada.
 • Opraveno znaménko dobropisu při přenesení do daňové evidence pro případ, kdy jeden uhrazující doklad je spárován s fakturou i jejím dobropisem.
 • Při opakované inicializaci účetního období s volbou V novém účetním období zrušit staré nepoužité skladové karty se již aplikace nepokouší mazat skladové karty, které jsou v novém období zařazeny do inventury. Tato situace dříve končila chybou.
 • Sjednocení výchozí nastavení parametrů startKernel a enableHooks v Konfiguraci serveru s dokumentací. Výchozí hodnota obou paremetrů je false.
 • V Nastavení firmy na záložce Moduly-Zaměstnanci-Pojištění byly změněny názvy polí z „Účetní operace zaměstnanec“ a „Účetní operace zaměstnavatel“ na „Předpis zaúčtování – zaměstnanec“ a „Předpis zaúčtování – zaměstnavtel“.
 • U zamčených dokladů byla znepřístupněna tlačítka pro výběr speciálních služeb dopravy (tři tečky vedle rozbalovacího seznamu Forma dopravy) a pro výběr počtu balíků (tři tečky vedle pole balíků).
 • Pokud dojde k selhání při obnovení firmy ze zálohy, která je vytvořena v novější verzi FlexiBee, zobrazí se správná chybová hláška.
 • Oprava a sjednocení hodnoty korekce kurzovního rozdílu u faktur v cizí měně s odpočtem záloh vytvořených buď přes službu Vytvořit fakturu ze zálohy nebo pomocí Přidat položku Odpočet zálohy/ZDD přímo na faktuře.
 • Zprovozněno načítání bankovních výpisů ve formátu SEPA XML camt.053 pomocí požadavku REST-API nebo z webového rozhraní WUI.
 • Odstraněna chyba, která způsobovala, že v některých případech se faktura vydaná, která byla vytvořena z přijaté objednávky s uhrazenou zálohou, vytvořila jako neuhrazená, i když měla být uhrazená.
 • Příjemka vytvořená z objednávky vydané respektuje slevy na objednávce.
 • Při vytváření prodejního dokladu ve webovém rozhraní se na položku přenáší Typ ceny shodný s typem v ceníku a nedochází k chybného přepočtu pro typ ceny bez DHP.
 • Na Windows nahrazena OTF varianta fontů variantou TTF. Nyní jsou náhledy v aplikaci identické s výstupem do PDF.
 • Rozúčtování vedlejších nákladů pro inrastat se zadává a počítá v domácí měně.
 • Výkaz Přiznání DPH vytvářený slovenskou firmou pro Českou republiku uvádí české DIČ a ne slovenské.
 • V Uživatelských rolích se nastavení přístupu k Příkazu k úhradě automaticky nepřenese i na nastaveni přístupu k Příkazu k inkasu a naopak.
 • Ve webovém rozhraní v dokladech nákupu byl opraven název záložky „Odběratel“ na „Dodavatel“ a na faktuře přijaté navíc název záložky „Účet odběratele“ na „Účet dodavatele“.
 • Oprava ukládání vazeb při vytváření faktury z účetní zálohy službou Vytvořit fakturu ze zálohy.
 • Služba Vytvořit hromadnou objednávku vytváří vydanou objednávku, která objednává správné množství s ohledem na stav rezervací na skladě.
 • V účetním výstupu Podklady k DPH jsou nově řádky seskupovány podle řádků kontrolního hlášení na položkách a né na hlavičkách.
 • Oprava dialogového okna pro spouštění uživatelského dotazu. Výchozí velikost okna se přizpůsobuje skladbě parametrů.
 • Přidána kontrola zabraňující při zadávání ceníků vytváření tzv. rekurzivních sad a kompletů. Tedy sad, které se skládají ze sebe sama nebo sad, které se skládají ze sady, ve které jsou již přímo nebo nepřímo zahrnuty. Vytvoření takové sady je zabráněno s hláškou:„Nelze vytvořit položku sady shodnou s ceníkem“ resp. „Nelze vytvořit položku sady, která nepřímo obsahuje nadřazený ceník. Současně byla ošetřena chyba, kterou způsobují již existující rekurzivní sady při volání služeb např. na vydaných objednávkách služba Objednat do minima.
 • Zpřesnění některých chybových hlášek.
 • Odstraněna bezpečnostní chyba, která umožňovala spouštění skriptů vložených přes WUI.
 • V aplikaci na MacOS bylo odstraněno v okně zadávání položek dokladů překrývání políček a ořezávání hodnoty v poli Marže.
 • Účty z položky odpočtu zálohy faktury se při spárování přepisují do položky bankovního dokladu, která uhrazuje odpočtenou zálohu. Dříve se účty přepisovaly pouze do hlavičky bankovního dokladu.
 • Pomocí REST-API lze realizovat objednávku s položkami s výrobními čísly bez uvedení těchto čísel, pokud je realizována typem faktury, který automaticky negeneruje skladové doklady a nevyžaduje zadání výrobních čísel (vypnutá volba v záznamu typu). Dříve takový požadavek na realizaci končil chybovou hláškou.
 • Oprava chyby, která se vyskytovala při řazení v REST-API podle sloupce lastUpdate.
 • Odstraněna chyba, která se vyskytla, pokud importu XML souboru typu dokladu měl vyplněný řádek kontrolního hlášení.
 • Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce a odvávějí z této dohody zdravotní pojištění se uvádějí v tiskovém výstupu Přehled o platbě pojitného pro zdravostní pojišťovny.
 • Úprava vytvářeného elektronickém příkazu k úhradě ve formátu pain.001 pro ČSOB.
 • Opraveno načítání výpisů ve formátu camt.053 v případech, kdy výpis neobsahuje číslo výpisu.
 • V anglické verzi byl stejný název pro účty MD a DAL nahrazen názvy Account debit a Account credit. Stejný název navíc znemožňoval současně export obou účtu do Excelu.
 • Použití parametru mode=suggest v REST-API je nyní podporováno pro evidence dokladů. Jeho použití u nepodporovaných evidencí vrací kód 404 s chybovou hláškou „Adresa není platná“.
 • Zamezení přístupu ke cookie CSRF-Token z JavaScript kódu.
 • Při stisknutí uživatelského tlačítka nejdříve dochází k uložení záznamu, na kterém se tlačítko nachází. Tím se předchází chybě, která nastala, pokud bylo tlačítko stisknuto ještě před uložením záznamu.
 • Odstraněna chyba, která způsobovala, že po aktualizaci z verze 2014.3 nebo starší na verzi 2017.1.2 nebo novější nenastartoval databázový server.
 • Oprava tisku Umístění na uživatelských reportech.