2017.2.5.1

Přehled změn ve FlexiBee (16. 1. 2018)

Vylepšení:

 • Přiřazením štítku se zkratkou ISDOC5 k záznamu odběratele v Adresáři firem, lze docílit exportu e-faktur ve formátu ISDOC verze 5.3.1 (výchozí je verze 6.0.1).
 • Do nadpisu tiskové sestavy Podklady pro vyúčtování zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti byl přidán rok, za který byla sestava vytvořena.

Údržba:

 • Aktualizace načítání bankovních výpisů ve formátu MultiCash zohleňující změny (nově přidaná pole) z roku 2017.
 • Došlo k aktualizaci podpisového klíče linuxového Debian repozitáře. Pro obnovu automatických aktualizací systémovým správcem balíčků je zapotřebí provést nové stažení klíče nebo ruční instalaci nového balíčku.

Opravy chyb:

 • Opravena chyba importu bankovních výpisů ve formátu MultiCash pro UniCredit bank způsobená odřádkováním textu v subpoli 21.
 • Oprava načítání výpisů ve formátu platební brány The Pay.
 • Oprava ISDOC verze 6.0.1 v chybně uváděných odkazech na objednávky v elementu OrderReference.
 • Opravena chyba testu konzistence souborů, která mohla na starých instalacích zabránit spuštění aplikace.

2017.2.5

Přehled změn ve FlexiBee (8. 1. 2018)

Nové funkce:

 • Přidána možnost zamykání PDF výstupů výplatních pásek pomocí hesla a přidán hromadný Export výplatních pásek do vybraného adresáře.
 • Do REST-API byla přidána možnost vytváření a rušení vazby ZDD. Nyní je možné vytvořený zálohový daňový doklad (ZDD) provázat s bankovním nebo pokladním dokladem uhrazujícím zálohu.
 • Do REST-API byla přidána možnost vzájemného vyrovnání pohledávek a závazků formou vzájemných zápočtů.

Vylepšení:

 • Rozšíření podpory EDI komunikace:
  • zprávy INVOIC je možné importovat do přijatých faktur,
  • zprávy DESADV je možné importovat do skladových příjemek.
 • V REST-API evidenci skladových karet byla přidána vlastnost Dostupné množství (dostupMj), která udává stav zásob bez požadavků a rezervací.
 • Klientská aplikace provádí při spouštění a stahování nové verze test konzistence souborů.

Údržba:

 • Na odběratelských smlouvách byla odstraněna volba Posílat upomínky a s ní související pole Po kolika dnech posílat upomínky. Funkčnost odesílání upomínek ze smluv není implementována.
 • Do dokumentace byla přidána kapitola Uživatelské transformace popisující ukládání a základní použití XSLT transformací.

Opravy chyb:

 • Uživatel bez práva zápisu nemá v Adresách firem zpřístupněné tlačítko Aktualizovat vše.
 • Opravena chyba kešování reportů, která způsobovala, že změna loga nebo podpisu v nastavení firmy nebo změna přílohy uživatelského reportu se nepromítala do tiskových sestav.
 • Na fakturu vydanou vytvořenou z uhrazené zálohy službou Vytvořit fakturu ze zálohy se přenáší i pole Číslo smlouvy, Číslo objednávky a Dodací list.
 • Přidána validace maximální délky (127 znaků) externích identifikátorů v REST-API.
 • Nastavení filtrace pro Výrobní čísla umožňuje zadávat výrobní čísla jak velkými, tak malými písmeny. Při vyhledávání se velikost písmen nerozlišuje.
 • Komponenta pro výběr hodnoty v Přehledech umožňuje nastavit nedefinovanou hodnotu, je-li podporována. Například filtraci pro konkrétní středisko je možné přepnout zpět na volbu „všechna střediska„.

2017.2.4.3

Přehled změn ve FlexiBee (19. 12. 2017)

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Na tiskové sestavě faktury vydané se do rekapitulace DPH nezahrnují položky s Typem prodeje Použité zboží.
 • (Slovensko) Položky s přenesenou daňovou povinností (řádky A.2 KH DPH) nevstupovaly do Kontrolního hlášení DPH.
 • V REST-API byla vrácena možnost měnit sklad na položkách uhrazené přijaté faktury – stejně jako to umožňuje aplikace.
 • Opraveno nahrávání příloh v REST-API do evidence smlouva / dodavatelska-smlouva.
 • Exportované faktury do formátu ISDOC nebylo možné načíst, pokud faktura obsahovala přílohy.
 • Zobrazení formuláře Zaměstnanci – Přehled zaměstnanců končilo v některých případech chybou.
 • Instalace nové verze mohla selhat při aktualizaci databáze (upgrade č. 1101) v případě Rozpočtové a příspěvkové organizace.

2017.2.4.2

Přehled změn ve FlexiBee (21. 11. 2017)

Údržba:

 • Zajištění kompatibility serverové služby s OS Windows 10 Fall Creators Update. Univerzální instalační balíček automaticky instaluje jazykové nastavení systému Czech_Czech Republic.1250, které je nezbytné pro běh databáze PostgreSQL.
 • Aktualizována verze Javy v instalačním balíčku FlexiBee pro OS Windows.

Opravy chyb:

 • Při vytváření dokladu pomocí REST-API se z typu dokladu na doklad nepřenášela forma úhrady a některé další vlastnosti specifické pro daný modul.

2017.2.4.1

Přehled změn ve FlexiBee (6. 11. 2017)

Vylepšení:

 • Filtrace v REST-API umožňuje ve výrazech typu <datumová_vlastnost> <relační_operátor> <řetězcová_konstanta> uvedení řetězcové konstanty včetně časové zóny. Stejně jako v případě importů datumových typů, bude časová zóná ignorována.

Údržba:

 • Optimalizace aplikace pro zrychlení načítání bankovních výpisů.
 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Oprava výpočtu daňového zvýhodnění na děti s průkazem ZTP/P. Průkaz nebyl zohledněn ve výpočtu, pokud jeho platnost uvedená v Personalistice končila poslední den daného měsíce.
 • Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr končil poslední den v měsíci, nevstupovali daný měsíc do Podkladů pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.
 • V okně Mzdové složky – vstup a výběry došlo ke skrytí prázdného sloupce Středisko. Filtraci podle středisek z personalistiky je možné provádět ve funkci Rekapitulace složek.
 • Opravy chyb sumací v REST-API na položkových evidencí banka a pokladna. Tyto chyby vedly k zobrazení chybných údajů v Přehledech.
 • Metody REST-API pro vytvoření a obnovení zálohy firmy nepodporovaly nativní Content-Type application/x-winstrom-backup.
 • TLSA kontrola mohla v cloudovém prostředí zabránit aktualizaci klientské aplikace přes standardní HTTPS spojení (port 443). V takovém případě se aplikace pokusí stáhnout aktualizaci přímo ze serveru FlexiBee (port 5434).

2017.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (26. 10. 2017)

Legislativní změny:

 • Nový účetní výstup Přehled o peněžních tocích vytvořený formou definovatelné účetní sestavy s označením CASH FLOW 2017.

Nové funkce:

 • Zrychlení generování tiskových sestav na klientských stanicích kešováním dat. Kešování zajistí uchování statických dat (tisková sestava, její přílohy, logo firmy a podpis/razítko) v lokální mezipaměti v domovském adresáři uživatele. Při příštím tisku se budou ze serveru načítat již jen vlastní businessová data. Největšího zrychlení si lze všimnout při tisku uživatelských reportů ze vzdáleného serveru nebo z cloudu. Dle našich měření se může doba tisku zkrátit z několika sekund na pouhý zlomek času.

Vylepšení:

 • Upraven tiskový report faktury:
  • Přepracování rekapitulace DPH:
   • Řádky bez vlivu na DPH se do rekapitulace nezahrnují.
   • Nulové řádky nejsou součástí rekapitulace DPH.
   • Přenesená daňová povinnost má samostatnou řádku.
   • Přejmenování Celkem bez záloh na Celkem fakturováno.
   • Přejmenování Celkem na Celkem základ a Celkem DPH.
   • Celkem fakturováno se tiskne jen pokud se liší celkové hodnoty základu nebo DPH (na faktuře se vyskytují odpočty záloh).
  • Lepší vizualizace kódu pro QR platbu.
 • Vylepšení importu a exportu e-faktur ve formátu ISDOC:
  • Podpora formátu ISDOC verze 6.0.1.
  • Při importu se spolu s firmami importují i jejich bankovní účty. Případně se k již existující firmě doplňují chybějící účty.
  • Na export a import e-faktur ISDOC se vztahuje omezení exportu a importu podle nastavení přístupu v Uživatelské roli
  • Pro pojmenování souboru exportovaných z WUI se místo ID faktury používá Interní číslo, tak jako při exportu z aplikace.
 • Vylepšení importu a exportu dat ve formátu Excel:
  • Umožněn Import z Excelu ve formátu XLSX (výchozí).
  • Výchozí formát pro Export do Excelu je nově XLSX.
  • Pokud v průběh exportu do formátu XLS dojde k překročení maximálního počtu řádek (65536) podporovaného formátem, export se ukončí a uživatel je informován hláškou doporučující použití formátu XLSX.
 • Automatický režim přenesení daňové povinnosti na položkách vydaných faktur s kódem přenesení, u které se hlídá hranice 100 000 Kč, nastavuje při překročení limitu také řádek kontrolního hlášení DPH.
 • Pokud je v nastavení firmy pro EET nastaven Mód komunikace na hondotu vypnuto, je potlačeno upozornění na existující tržby neodeslané do EET.
 • V definici Uživatelských tlačítek byla pro použití v parametru url přidána proměnná objectIds, která umožňuje předání seznamu ID vybraných záznamů.
 • Přidáno vyhledávání a filtrace do okna Výběr zobrazených sloupců a jejich pořadí. Na straně nabídky sloupců (vlevo) při aplikaci filtru zůstávají pouze vyhovující sloupce se zvýrazněním hledaného řetězce. Na straně vybraných sloupců (vpravo) se aplikuje zvýraznění.

Údržba:

 • Optimalizace aplikace zrychlením dotazů pro import bankovních výpisů, načítání uživatelského nastavení sloupečků a pro práci s externími identifikátory v REST-API.
 • Na odběratelských smlouvách byla zrušena volba Posílat upomínky a s ní související pole Po kolika dnech posílat upomínky. Jednalo se neimplementovanou fukčnost.

Opravy chyb:

 • Odstranění položky skladového dokladu v REST-API s využitím inkrementální aktualizace s atributem removeAll=true neprovedlo přepočet celkové sumy dokladu.
 • V Přehledu zaměstnanců se do sloupce Odpočet dětí započítávají všechny odpočítávané děti. Dříve se chybně započítávaly jen ty uvedené v kolonce Další děti pro odpočet.
 • Na tiskové sestavě Mzdový list se zobrazují měsíce u dětí s nárokem na odpočet.
 • Do tiskové sestavy Přehled o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny se do počtu osob započítávájí i osoby v pracovním poměru v daném období bez příjmu.
 • Pro firmu, která není plátce DPH (v nastavení firmy nezaškrtnuto pole Plátce DPH), se na slevové položce faktury vydané netiskne částka základu daně.
 • Pokud faktura vydaná vytvořená službou z přijaté objednávky obsahuje položky, které nevyhovují řádku kontrolního hlášení na hlavičce faktury, tak dojde k vymazání řádku KH DPH na hlavičce dokladu. Uživatel je o tomto automatickém zásahu informován ve stavové liště okna právě vytvořené faktury.
 • Při použití služby Načtení výpisů banky se detekuje pokus o načtení binárního souboru (např. pdf) a je zobrazena hláška: „Během načítání se vyskytla chyba. Soubor je pravděpodobně poškozen.“ Dříve mohlo dojít ke shození serveru.

2017.2.3.2

Přehled změn ve FlexiBee (19. 10. 2017)

Opravy chyb:

 • Import dokladu v REST API zohledňuje volbu státu DPH prostřednictvím vlastnosti statDph. Její hodnota má nyní vliv na dostupné sazby DPH, řádky DPH atd. Dříve docházelo k efektivní změně státu DPH pouze prostřednictvím zvoleného typu dokladu nebo vyplněnou firmou.
 • Nebylo možné volat některé funkce webového rozhraní s využitím základní HTTP autentizace.
 • Oprava tisku adresních údajů na sestavě Upomínky. Poštovní adresa je nyní nadepsána, tiskne se větším písmem a adresa sídla odběratele nezasahuje výrazně do adresního prostoru obálky s okénkem.

2017.2.3.1

Přehled změn ve FlexiBee (13. 10. 2017)

Opravy chyb:

 • Oprava chybného párování úhrad ve službě Automatická tvorba spojení úhrady (Dragon).

2017.2.3

Přehled změn ve FlexiBee (6. 10. 2017)

Opravy chyb:

 • Tisk štítků pro PPL končil interní chybou aplikace.

2017.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (6. 10. 2017)

Vylepšení:

 • Odesílání tržby do HW pokladny Elcom je možné při chybě zopakovat.

Údržba:

 • Byla ukončena podpora účetních sestav IFRS.

Opravy chyb:

 • V API nefungoval odpočet ZDD s chybovou zprávou „Odpočítávaná částka je větší než částka zálohy“.
 • Základní přehled v daňové evidenci zobrazoval v polích Pokladna a Banka hodnoty bez DPH.
 • Import z Excelu zhavaroval při pokusu naimportovat buňku s neplatným formátem pro datum. Došlo k ošetření výjimky formou chybové zprávy.

2017.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (2. 10. 2017)

Údržba:

 • Přidána podpora pro macOS 10.13 High Sierra.
  • Při problémech s hlavní nabídkou je zapotřebí provést aktualizaci aplikace z instalačního balíčku. Automatická aktualizace klientských stanic ze serveru problém neopravuje.
 • Pro banku Equa bank byla přidána podpora načítání bankovních výpisů v aktualizovaném formátu camt.053 verze 06.
 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Tiskové výstupy účetních sestav (Rozvaha atd.) se tiskly prázdné.
 • Na dodacím listě s prodejními cenami chyběla ceníková zkratka (kód).
 • V některých případech nebylo možné realizovat objednávku se sadami obsahující položky s evidencí výrobních čísel. Okno pro zadání výrobních čísel mělo chybně vypočtené nulové množství.
 • Oprava funkčnosti Sad a kompletů na databázi PostgreSQL 8.3.

2017.2.0

Přehled změn ve FlexiBee (20. 9. 2017)

Legislativní změny:

 • Na základě vzorového účetního rozvrhu pro rok 2017 byl do Standardní účetní osnovy a Rozvahy přidán účet 064 Pořízení dlouhodobého finančního majetku.
 • Aktualizace Standardní účetní osnovy, Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty pro firmy typu nezisková organizace a typu příspěvková organizace dle změn z roku 2016.
 • Pro firmu typu nezisková organizace byly přidány tiskové sestavy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu.

Nové funkce:

 • Přidán nový nástroj Uživatelské transformace umožňující vytvářet a evidovat vlastní uživatelské XSLT transformace, které je následně možné využít v REST-API volání pro přetvoření získaných nebo ukládaných dat. Ukázku praktického využití transformací můžete nalézt v článku Přenos produktů z e-shopu Shoptet do FlexiBee.
 • V základním přehledu výrobních čísel ve Zboží – Výrobní čísla byla přidána možnost Rychlé filtrace.
 • Umožněno načítání výpisů pomocí FIO online při nastaveném formátu SEPA XML.
 • Pomocí funkce Hromadné změny je umožněno na doklady hromadně připojovat Štítky.
 • Do WUI přidána stránka pro snadné olvádání Changes API. Stránka je dostupná z menu Nastavení (symbol ozubeného kola) položka Changes API.

Vylepšení:

 • Databázové optimalizace pro zrychlení aplikace a pro zmenšení objemu dat:
  • Na všech dokladových evidencí dochází ke zrychlení databázových dotazů o 50–80 %.
  • V adresáři firem došlo ke zrychlení databázových dotazů v průměru o 70 %.
  • Získání pohledávek a závazků ze Základního přehledu se zrychlilo několikanásobně.
  • Pro ukládání externích identifikátorů bylo dosaženo úspory místa přibližně 85 %.
  • Průměrně dochází ke zmenšení velikosti databáze o cca 10 %.
 • Optimalizace filtrování záznamů v REST-API:
  • Filtraci podle vlastností datového typu select s výčtem hodnot (lokalizované číselníky) nebo některých vlastností typu string sloužící jako identifikační klíče (např. setting-store.klic, filtr.beanKey) vyžadují dodržení velikosti písmen u vyhledávané hodnoty a to i v případě operátorů like, begins, ends (včetně variant similar).
  • Hodnoty filtrů zapsané jako string jsou implicitně konvertovány na datový typ vlastnosti, není-li stejného typu.
  • Pokud filtr nelze vyhodnotit z důvodu nevyhovující kombinace datových typů v podmínce, vrací se status kód 400 Bad Request, místo dřívějšího status 500.
  • Úpravy ve filtrování záznamů zapříčinily, že ve výjimečných případech jsou podmínky ve filtrech vyhodnocovány rozdílně, proto doporučujeme důsledné otestování verze před nasazením do ostrého provozu.
 • Vylepšení a zrychlení našeptávače firem při zadávání názvu firmy (v adresáři, na dokladu, při zakládání firmy):
  • Doplnění IČ a adresy firmy do seznamu pro jednoznačnou identifikaci.
  • Při zakládání záznamu v adresáři se po výběru firmy generuje unikátní zkratka.
 • Přidána kontrola vyplnění DIČ firmy při generování výkazů pro finanční správu. Pokud není DIČ vyplněno nebo není validní zobrazuje se hláška „Není vyplněno DIČ v nastavení firmy“ popřípadě „DIČ v nastavení firmy má nevalidní formát.
 • V tiskových sestavách Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty firmy typu nezisková organizace se nezobrazují řádky s nulovou hodnotou.
 • Vylepšený překlad výstupů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v německém jazyce.
 • Zrychleno načítání položek do dokladu pomocí čtečky čárového kódu.
 • Spisovou značku v Nastavení firmy na záložce Upřesnění je možné zadávat ve více jazycích. Tyto jazykové mutace se použijí i na příslušných jazykových verzích tištěných dokladů.
 • Aplikace si pamatuje poslední stav volby „Vytisknout vytvořený pokladní doklad“ ve službě Zaúčtovat prodejky na seznamu Prodejní kasa.
 • Při zadávání nové firmy do adresáře firem bylo zrychleno načítání nabídky firem na poli Název.
 • Zrychlení operací DELETE při současně aktivním Changes API. Výmaz nyní trvá přibližně třetinu času.
 • Ve správě Osob a uživatelů byla přidána varování při pokusu o odebrání a změnu typu uživatele Normální posledním uživateli s rolí ADMIN – Administrator, která upozorňují na důsledky tohoto kroku. Ignorování těchto varování způsobí ztrátu veškerých administrátorských oprávnění k aplikaci (včetně jakékoliv správy uživatelů) a v krajní případě může způsobit úplné znemožnění přístupu do aplikace.
 • Významné zrychlení vkládání položek do Inventury. U velkého množství položek (tisíce položek) došlo ke zrychlení z desítek minut na desítky sekundy.
 • Pokud uživatel používající osobní certifikát a zadá při vytvoření PDF vydané faktury špatné heslo je dodatečně dotázán, zda chce dokument exportovat nepodepsaný. V případě záporné odpovědi je opět dotázán na heslo.
 • Dialog pro Výběr zobrazených sloupců a jejich pořadí byl zvětšen a překonfigurován, aby práce z dialogem byla více přehledná a intuitivní.
 • Přidána varovná hláška upozorňující na velkou velikost obrázku, při jeho vkládání jako loga v Nastavení firmy.
 • Úpravy funkce Inicializace nového účetního období:
  • Přidán indikátor průběhu informujíci o průběhu uzávěrky stávajícího období – přecenění dokladů faktur.
  • Optimalizace mazání skladových karet při volbě V novém účetním období zrušit staré nepoužité skladové karty.
  • V nabídce karet pro potvrzení vynechání, při vybrané volbě Počet dnů bez pohybu pro vynechání a volbě Potvrzovat vynechání karty se nabízí i karty, na kterých proběhl poslední pohyb v den, kterému do konce účetního období zbývá přesně zadaný počet dnů bez pohybu.
  • Upraveno okno s informační hláškou upozorňující na typy dokladů s nestandardním nastavením zaokrouhlení DPH. Typy dokladů jsou zobrazovány v rolovacím seznamu a na okno byla přidána tlačítka pro volbu, zda v inicializaci pokračovat.
 • Doplněn popisek na tlačítko Kalkulátor slev na položce dokladu.
 • Přidáno varování při pokusu o změnu definice Sady a komplety na položce ceníku, která již figuruje na skladovém pohybu příjem nebo výdej.
 • Odstraněna dodatečná modifikace údajů souvisejících s typem dokladu po importu bankovních výpisů s použitím XSLT transformace (CAMT 053 formát). Nově se berou údaje přímo z XSLT transformace a nejsou dodatečně modifikovány.
 • Upravena hláška upozorňující na nepovolenou změnu státu DPH po odeslání dokladu do EET.
 • Na formuláři Položka příkazu k úhradě se validuje pole Variabilní symbol. Pokud pole neobsahuje pouze číslice, objeví se hláška a položku nelze uložit.
 • Oprava volání výchozího poštovního klienta z aplikace na operačních systémech OS X El Capitan a OS X Lion.
  • Automatická aktualizace klienta ze serveru (cloudu) tento problém neopravuje. Na klientských stanicích je zapotřebí provést aktualizaci aplikace z instalačního balíčku.
 • Spouštění aplikce FlexiBee na Windows preferuje 64 bitovou Javu. Pro vynucení spuštění 32 bitové Javy je potřeba spouštět aplikaci s parametrem -java32b.
  • Změna se na klientských stanicích projeví až po aktualizaci aplikace z instalačního balíčku.
 • Vylepšení Automatického párování ve WUI a REST-API umožnilo odstranit limit omezující maximální počet plateb vstupujících do párování.
 • Změny v dialogovém okně Zadání počtu EAN kódů umožňující zadání EAN kódu včetně množství (pomocí klávesy F10):
  • Prohození pořadí polí. První je nyní pole EAN kód.
  • Přejmenováno pole Počet kusů na Množství
  • Množství je možno zadávat jako desetinné číslo.
  • Je nutné přeprogramovat čtečky pokud používají okno pro zadávání v pořadí Množství (původně Počet kusu) a pak EAN (viz. změna pořadí polí).
 • Optimalizace při otevření a přidání položky dokladu prodejní kasy.
 • Optimalizace stahování aktualizací klientských aplikací, které se přihlašují ke cloudu.
 • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat položky interních dokladů. Import interních dokladů je možné dokoupit k licenci formou doplňku.
 • Umožněno načítání výpisů ING Poland ve formátu Camt.053.
 • Zrychlení vytváření tiskových sestav pro příjemky a výdejky v případě, že nejsou evidována výrobní čísla.
 • Zrychlení a sníženení počtu stránek účetní tiskové sestavy Hlavní kniha. Vygenerování výstupu spotřebuje mnohem méně operační paměti.
 • Na upomínku k faktuře vydané se tiskne adresa odběratele a v případě, že je vyplněna v adresáři, tak i poštovní adresa.
 • Pokud na typu dokladu pro fakturu vydanou není zaškrtnuta volba Variabilní symbol primárně z čísla objednávky, tak faktura vydaná vytvořená z objednávky službou Vytvořit vydanou fakturu přejímá variabilní symbol z objednávky, nebo pokud na objednávce není uveden, tak si faktura vydaná vytvoří vlastní z čísla faktury.
 • Pokud na faktuře, která je importována pomocí ISDOC, nesouhlasí celková částka se součtem částek jednotlivých položek, je v rámci importu generována položka dodatečného zaokrouhlení.
 • Při ukládání faktury vydané s vybraným řádkem DPH 25 „Přenesená daňová povinnost“ se kontroluje, zda položky faktury mají vybraný kód přenesení DPH. Pokud ne, zobrazuje se informační okno.
 • Vylepšení odhlašování uživatelů v REST-API:
  • Uživatel může vždy odhlásit sám sebe.
  • Neúspěšné odhlášení uživatele z důvodu nedostatečného oprávnění nyní vrací status 403.
  • Aktualizace související dokumentace: Odhlašování uživatelů a Autentizace.

Údržba:

 • Aktualizace struktury XML výkazu ISPV o nové elementy „Název pracovní pozice (NAZPOZ)“ a „Odbor vzdělání (OBORVZD)“ platné od 1. pololetí 2017. Nové položky zůstávají po nahrání do lokálního pořizovacího programu ISPV prázdné a je nutné je ručně vyplnit.
 • Přidána podpora spouštění v běhovém prostředí Java 9.
 • Aktualizována verze Javy v instalačním balíčku FlexiBee pro OS Windows a macOS.
 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Opravy v elektronické evidenci tržeb:
  • Oprava případů které umožňovaly změnit hodnotu dokladu odeslaného do EET: změnou firmy na hlavičce dokladu, spárováním dokladu s uhrazovaným dokladem v jiné měně, změnou státu DPH.
  • U dokladů odeslaných do EET již nelze měnit Typ platby EET.
  • U dokladů odeslaných do EET již nelze na ceníkových položkách měnit Výrobní číslo, Šarži nebo Expiraci.
  • Nabiti a čerpání kreditu (kupóny, dárkové poukazy, vouchery …) se ve větě EET již nezobrazuje na položce „Osvobo., bez DPH“.
  • Při stornu dokladu odeslaného do EET se EET věta odesílá se zápornými hodnotami původně zaslané věty.
  • Neodeslání dokladu do EET z důvodu rozdílu DIČ v Nastavení a na certifikátu již nevytváří chybné PKP pro opakované odeslání. Současně byl změněn text Informace o chybě v EET komunikaci, která zabraňuje odeslání právě z důvodu rozdílných DIČ.
  • Oprava plnění položek EET věty pro případy typů platby EET Platby pro cestovní službu nebo Prodej použitého zboží.
 • Dokladové evidence v REST-API (faktury, objednávky, …) nyní reagují na nastavení vlastnosti Firma stejně jako klientská aplikace. Ze zvolené firmy se do dokladu přenášejí i další údaje jako Splatnost, Sleva, Středisko, Místo určení a Zodpovědná osoba.
 • V REST-API v popisu vlastností evidence prilohy se nyní zobrazuje pro vlastnost typK seznam možných hodnot.
 • REST-API dotaz, který je odmítnut z důvodu omezení použité licence, vrací HTTP kód 402 místo původního 500.
 • Pokud dojde k selhání při obnovení firmy ze zálohy, která je vytvořena v novější verzi FlexiBee, zobrazí se správná chybová hláška.
 • Opravy a vylepšení průvodce Účetnictví — Inicializace následujícího účetního období — Průvodce uzávěrky účetního období:
  • Opraveno přenášení skladových karet do nového účetního období: Správně se přenášejí skladové karty sad a kompletů při vybrané volbě Vynechat karty s nulovým zůstatkem a zadaném Počtu dnů bez pohybu pro vynechání.
  • Opraveno přenášení skladových karet do nového účetního období: Volba Potvrzovat vynechání karty a následný Výběr skladových karet, které se mají vynechat je nyní funkční a do nového období se přenesou pouze nevybrané karty.
 • Pokud je při importu kontaktů adresáře označeno více záznamů jako primárních nebo již existuje nějaký záznam jako primární, jako jediný primární zůstane označen poslední importovaný primární záznam. Stejné chování platí i při importech místa určení a bankovních spojení na adresáři nebo dodavatelů na ceníku.
 • Pro licence One a Basic byla možnost vytvářet firmy typu příspěvková nebo nezisková zcela vynechána z nabídky Typ organizace. Možnost vytvářet tento typ firmy byla odstraněna i ve WUI a API.
 • Opravena chyba, která neumožňovala přes REST-API vytvářet odpočty pro zálohové faktury, které byly v jiné sazbě než 21% DPH.
 • Starší licence bez přístupu na webové rozhraní nově mohou odesílat doklady do EET.
 • Byla přidána kontrola na maximální hodnoty pole Platí do na záložkách Správa. Překročení této hodnoty u ceníků znemožňovalo provést Inicializaci následujícího účetního období.
 • Oprava agregačních funkcí v XPath výrazech použitých v REST-API volání.
 • Nově se ve výkazu daňové evidence uvádí činnosti z položek dokladu, nikoliv z hlavičky, jak tomu bylo dříve. Aby se úprava projevila na existujících datech, je potřeba provést ručně přepočet daňové evidence pomocí Nástroje – Přepočet daňové evidence.
 • V EET komunikaci u nepovinných položek irelevantních pro danou tržbu byla hodnota 0.0 nahrazena prázdnou hodnotou.
 • Zamezení možnosti uhrazení stornované faktury pomoci služby Hotovostní úhrada.
 • Opraveno znaménko dobropisu při přenesení do daňové evidence pro případ, kdy jeden uhrazující doklad je spárován s fakturou i jejím dobropisem.
 • Při opakované inicializaci účetního období s volbou V novém účetním období zrušit staré nepoužité skladové karty se již aplikace nepokouší mazat skladové karty, které jsou v novém období zařazeny do inventury. Tato situace dříve končila chybou.
 • Sjednocení výchozí nastavení parametrů startKernel a enableHooks v Konfiguraci serveru s dokumentací. Výchozí hodnota obou paremetrů je false.
 • V Nastavení firmy na záložce Moduly-Zaměstnanci-Pojištění byly změněny názvy polí z „Účetní operace zaměstnanec“ a „Účetní operace zaměstnavatel“ na „Předpis zaúčtování – zaměstnanec“ a „Předpis zaúčtování – zaměstnavtel“.
 • U zamčených dokladů byla znepřístupněna tlačítka pro výběr speciálních služeb dopravy (tři tečky vedle rozbalovacího seznamu Forma dopravy) a pro výběr počtu balíků (tři tečky vedle pole balíků).
 • Pokud dojde k selhání při obnovení firmy ze zálohy, která je vytvořena v novější verzi FlexiBee, zobrazí se správná chybová hláška.
 • Oprava a sjednocení hodnoty korekce kurzovního rozdílu u faktur v cizí měně s odpočtem záloh vytvořených buď přes službu Vytvořit fakturu ze zálohy nebo pomocí Přidat položku Odpočet zálohy/ZDD přímo na faktuře.
 • Zprovozněno načítání bankovních výpisů ve formátu SEPA XML camt.053 pomocí požadavku REST-API nebo z webového rozhraní WUI.
 • Odstraněna chyba, která způsobovala, že v některých případech se faktura vydaná, která byla vytvořena z přijaté objednávky s uhrazenou zálohou, vytvořila jako neuhrazená, i když měla být uhrazená.
 • Příjemka vytvořená z objednávky vydané respektuje slevy na objednávce.
 • Při vytváření prodejního dokladu ve webovém rozhraní se na položku přenáší Typ ceny shodný s typem v ceníku a nedochází k chybného přepočtu pro typ ceny bez DHP.
 • Na Windows nahrazena OTF varianta fontů variantou TTF. Nyní jsou náhledy v aplikaci identické s výstupem do PDF.
 • Rozúčtování vedlejších nákladů pro inrastat se zadává a počítá v domácí měně.
 • Výkaz Přiznání DPH vytvářený slovenskou firmou pro Českou republiku uvádí české DIČ a ne slovenské.
 • V Uživatelských rolích se nastavení přístupu k Příkazu k úhradě automaticky nepřenese i na nastaveni přístupu k Příkazu k inkasu a naopak.
 • Ve webovém rozhraní v dokladech nákupu byl opraven název záložky „Odběratel“ na „Dodavatel“ a na faktuře přijaté navíc název záložky „Účet odběratele“ na „Účet dodavatele“.
 • Oprava ukládání vazeb při vytváření faktury z účetní zálohy službou Vytvořit fakturu ze zálohy.
 • Služba Vytvořit hromadnou objednávku vytváří vydanou objednávku, která objednává správné množství s ohledem na stav rezervací na skladě.
 • V účetním výstupu Podklady k DPH jsou nově řádky seskupovány podle řádků kontrolního hlášení na položkách a né na hlavičkách.
 • Oprava dialogového okna pro spouštění uživatelského dotazu. Výchozí velikost okna se přizpůsobuje skladbě parametrů.
 • Přidána kontrola zabraňující při zadávání ceníků vytváření tzv. rekurzivních sad a kompletů. Tedy sad, které se skládají ze sebe sama nebo sad, které se skládají ze sady, ve které jsou již přímo nebo nepřímo zahrnuty. Vytvoření takové sady je zabráněno s hláškou:„Nelze vytvořit položku sady shodnou s ceníkem“ resp. „Nelze vytvořit položku sady, která nepřímo obsahuje nadřazený ceník. Současně byla ošetřena chyba, kterou způsobují již existující rekurzivní sady při volání služeb např. na vydaných objednávkách služba Objednat do minima.
 • Zpřesnění některých chybových hlášek.
 • Odstraněna bezpečnostní chyba, která umožňovala spouštění skriptů vložených přes WUI.
 • V aplikaci na MacOS bylo odstraněno v okně zadávání položek dokladů překrývání políček a ořezávání hodnoty v poli Marže.
 • Účty z položky odpočtu zálohy faktury se při spárování přepisují do položky bankovního dokladu, která uhrazuje odpočtenou zálohu. Dříve se účty přepisovaly pouze do hlavičky bankovního dokladu.
 • Pomocí REST-API lze realizovat objednávku s položkami s výrobními čísly bez uvedení těchto čísel, pokud je realizována typem faktury, který automaticky negeneruje skladové doklady a nevyžaduje zadání výrobních čísel (vypnutá volba v záznamu typu). Dříve takový požadavek na realizaci končil chybovou hláškou.
 • Oprava chyby, která se vyskytovala při řazení v REST-API podle sloupce lastUpdate.
 • Odstraněna chyba, která se vyskytla, pokud importu XML souboru typu dokladu měl vyplněný řádek kontrolního hlášení.
 • Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce a odvávějí z této dohody zdravotní pojištění se uvádějí v tiskovém výstupu Přehled o platbě pojitného pro zdravostní pojišťovny.
 • Úprava vytvářeného elektronickém příkazu k úhradě ve formátu pain.001 pro ČSOB.
 • Opraveno načítání výpisů ve formátu camt.053 v případech, kdy výpis neobsahuje číslo výpisu.
 • V anglické verzi byl stejný název pro účty MD a DAL nahrazen názvy Account debit a Account credit. Stejný název navíc znemožňoval současně export obou účtu do Excelu.
 • Použití parametru mode=suggest v REST-API je nyní podporováno pro evidence dokladů. Jeho použití u nepodporovaných evidencí vrací kód 404 s chybovou hláškou „Adresa není platná“.
 • Zamezení přístupu ke cookie CSRF-Token z JavaScript kódu.
 • Při stisknutí uživatelského tlačítka nejdříve dochází k uložení záznamu, na kterém se tlačítko nachází. Tím se předchází chybě, která nastala, pokud bylo tlačítko stisknuto ještě před uložením záznamu.
 • Odstraněna chyba, která způsobovala, že po aktualizaci z verze 2014.3 nebo starší na verzi 2017.1.2 nebo novější nenastartoval databázový server.
 • Oprava tisku Umístění na uživatelských reportech.

2017.1.17

Přehled změn ve FlexiBee (18. 8. 2017)

Nové funkce:

 • Na seznam výběru jazyků v nastavení firmy byla přidána maďarština a rumunština.

Vylepšení:

 • Zrychlení vytváření tiskové sestavy pro faktury vydané a sestav z ní odvozených v případě, že nejsou evidována výrobní čísla.
 • Do odesílání notifikací ve Web Hooks byla přidána podpora pro permanentní přesměrování (status kód 301 nebo 308). V případě, že přesměrování vede na validní URL, proběhne automatická aktualizace adresy registrovaného hooku.

Opravy chyb:

 • Po změně plánovacího algoritmu Web Hooks ve verzi 2017.1.12 docházelo nahodile k uvíznutí hooků.
 • Oprava detekce znakové sady při načítání souboru s bankovním výpisem. Ojediněle mohlo dojít k chybnému rozpoznání znakové sady, což mohlo způsobit chybu načítání.
 • Oprava načítání zahraničních pohybů u bankovních výpisů ve formátu Gemini. Položky výpisu (Banka plátce 2-5) jsou nyní pro zahraniční pohyby nepovinné.
 • Ošetření chybových stavů při skenování příloh skenerem komunikujícím pomocí TWAIN rozhraní.
 • Opraveny drobné chyby v textech tiskové sestavy slovenské rozvahy.
 • Aktualizace firem prováděná po nasazení nové verze FlexiBee mohla kolidovat s aktualizacemi dalších firem, pokud běžely současně.

2017.1.16

Přehled změn ve FlexiBee (7. 8. 2017)

Opravy chyb:

 • Oprava výpočtu pojistného na sociální zabezpečení v aktualizaci mezd s platností od 1. července 2017.

2017.1.15

Přehled změn ve FlexiBee (3. 8. 2017)

Legislativní změny:

 • Aktualizace výše slev na druhé a další dítě pro výpočet mezd s účinností od 1. července 2017.
 • Rozšířena nabídka typů pracovních poměrů o Motivační příspěvek.
 • Přidána mzdová složka Náhrada za opotřebení vlastního nářadí.
 • Doplněny nové kódy přenesení daňové povinnosti platné od 1. července 2017.

Nové funkce:

 • V evidenci skladových dokladů Příjemky/výdejky byla zpřístupněna funkce Hromadné změny.

Vylepšení:

 • Ve webovém rozhraní byla v evidenci Kontakty zpřístupněna záložka Upřesnění s doplňujícími údaji k záznamu (datum narození, RČ, …).
 • Databázová funkce pro vygenerování zkratky nového záznamu v evidenci Ceník je volána také při kopírování záznamu.

Opravy chyb:

 • Výběr položek pro realizaci v obchodním kolečku umožňuje realizovat i množství neodpovídající celým balením. Oprava řeší případy využití balení pro zadání alternativní MJ, kdy nebylo možné realizovat položky, jejichž množství neodpovídalo celým balením. Realizované množství bylo zaokrouhleno (a vyžadováno) na celá balení.
 • Rekapitulace DPH v měně dokladu na tiskové sestavě Faktura zobrazuje na řádku Zál. daň. dokl. hodnotu DPH se správným znaménkem.
 • Stornování nebo přepočet dokladu s výrobními čísly mohlo způsobovat chybu aplikace.
 • Oprava vkládání výrobních čísel čtečkou čárového kódu během vytváření příjemky z objednávky vydané.
 • Opraven výpočet pro solidární daň v případě více aktivních pracovních poměrů.
 • Seřazení dat na formuláři Aktualizace mezd podle vloženého sloupce Pracovní poměr končilo chybou a formulář se stal trvale nedostupným.
 • Načítání bankovních výpisů ve formátu SEPA XML Camt.053 provádí odstraňování nevýznamových (levostranných) nul při načítání variabilního a specifického symbolu.
 • Na vytvářeném elektronickém příkazu k úhradě z účtu banky Sberbank ve formátu pain.001 se v referenci platby neuvádějí lomítka před variabilním, konstantním a specifickým symbolem.
 • Na tiskovém výstupu ISPV se nezahrnují náhrady do položky mzda.
 • Import souboru ISDOC selhával, pokud neobsahoval nepovinnou položku InvoicedQuantity.
 • Import faktury ve formátu ISDOC počítal DPH v odpočtu zálohového daňového dokladu (ZDD) koeficientem. Nyní se provádí přesný výpočet základu a DPH ve shodě s dalšími částmi aplikace.
 • Platba pomocí platebního terminálu v prodejní kase neuměla zareagovat na chybně zadaný PIN. Provádění platby bylo přerušeno až vypršením časového limitu.

2017.1.14

Přehled změn ve FlexiBee (2. 8. 2017)

Opravy chyb:

 • Prodloužení časového limitu na potvrzení příjmu změn odeslaných v rámci notifikace Web Hooks.
 • Volání /retry pro vybraný Web Hook nezajistilo okamžité odeslání změn, pokud byl hook penlizován.

2017.1.13

Verze obsahuje pouze zakázkové úpravy (4. 7. 2017)

2017.1.12

Přehled změn ve FlexiBee (2. 7. 2017)

Vylepšení:

 • Změna plánovacího algoritmu pro odesílání Web Hooks, která řeší občasné zacyklení hooků. Mohlo docházet k vícenásobnému odeslání notifikací a současně ke zvýšené zátěži serveru a databáze.
  • Výpis zaregistrovaných Web Hooks (/c/{firma}/hooks) byl rozšířen o vlastnosti lastPenalty s časovou značkou poslední penalizace hooku a penaltyTimer s aktuálním počtem sekund zbývajícím do vypršení penalizace hooku. Došlo také k vylepšení algoritmu přidělování penalizací.
  • Kontrola funkčnosti hooku při jeho registraci nyní neposílá na zadané URL pouze prázdný POST, ale funguje jako běžná notifikace, pouze posílá prázdný seznam změn.
  • Zpracování Web Hooks provádí automatickou odregistraci hooku, pokud je odpovědí na odeslané notifikace status 410 (Gone).
 • V seznamu pracovních vláken serveru (na cestě /status/thread-pool) se zobrazují originální IP adresy klientů.

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.
 • Na dialogu zobrazujícím licenci aplikace byla zrušena možnost registrace tzv. Start verze, která již není podporována. Mnohem více možností nabízí registrace varianty One.

Opravy chyb:

 • Přes REST-API nebylo možné získat přílohy ceníku, pokud byl načítán relací z jiné dotazované evidence.
 • Ošetření vstupních parametrů REST-API dotazu na zjištění stavu skladu k datu (/c/{firma}/stav-skladu-k-datu), kdy je nyní pro neexistující sklad vrácen status 404.
 • V některých případech se na Zjednodušeném daňovém dokladu při odeslání do EET nevytisknul čas.
 • Oprava vytváření kurzového rozdílu v rámci služby Vytvořit spojení úhrady pro případy, kde je uhrazovaný doklad v cizí měně a uhrazující v domácí, nebo naopak.
 • Opravy a vylepšení služby Automatická tvorba spojení úhrady (Dragon) — automatické párování příchozích plateb ve specifické úpravě vhodné např. pro ISP:
  • Při spárování se v případě přeplatku vytváří Zálohové faktury a Zálohové daňové doklady i v případech, kdy je na uhrazujícím dokladu uveden pouze účet plátce, pokud lze podle něj odběratele jednoznačně identifikovat.
  • Rozpad plateb nepodporoval druhou sníženou sazbu DPH.
  • Všechny doklady vytvářené na základě příchozí platby (rozpad platby, zálohové faktury) se vytvářejí s datem vystavení odpovídající původní platbě.
  • Důslednější kontrola správného nastavení před použitím služby. Služba nyní upozorňuje na chybějící nastavení dokladové řady v typech dokladů pro zálohové faktury a zálohové daňové doklady.
 • Opravena chyba aplikace, která nastávala při použití služby Stáhnout online výpisy (Fio banka), pokud Bankovní účet neměl v záložce Elektronická banka pro formát SEPA XML uvedenou cestu pro ukládání výpisů.
 • V zahraničních elektronických příkazech k úhradě ve formátu MultiCash byla nahrazena již neplatná hodnota platebního titulu platnou hodnotou. Původní hodnota znemožňovala import příkazu do internetového bankovnictví.
 • Zobrazení Přehledů zohledňuje zvolený jazyk uživatelského rozhraní. Kromě češtiny je podporována slovenština a angličtina.
 • Z prodejní kasy se nyní při realizace platby kartou přenáší na platební terminál variabilní symbol dokladu.
 • Ošetření tlačítka Platba na Prodejní kase, která mohla způsobovat chybu aplikace při nestandardním nastavení číselníku typů plateb.

2017.1.11

Přehled změn ve FlexiBee (2. 6. 2017)

Vylepšení:

 • Vylepšení Přehledů o přehledové proměnné, které umožňují interaktivně řídit komponenty Výsledky uživatelského dotazu, HTML Kód a Webová stránka.
  Komponenta Výsledky uživatelského dotazu byla vylepšena o možnost zobrazovat výsledky dotazu formou tabulky, z níž je možné stahovat data ve formě CSV souboru. Výsledky dotazu lze navíc ukládat do přidaných přehledových proměnných.

Údržba:

 • Tisková sestava Inventarizace pohledávek a závazků byla lokalizována do anglického jazyka.

Opravy chyb:

 • Odstraněna chyba REST-API v evidenci cenik, která nastávala při exportu záznamů s uživatelskými vazbami.

2017.1.10

Přehled změn ve FlexiBee (24. 5. 2017)

Vylepšení:

 • Do seznamů Uživatelské reporty a Kontakty byla přidána zaškrtávátka pro výběr řádků.

Opravy chyb:

 • Opraven výpočet kurzového rozdílu v případě faktur v domácí měně hrazené dokladem v cizí měně.
 • Zpřístupněna vlastnost Štítky na položkách evidencí Příjemky/výdejky a Banka. Byl tak umožněn v REST-API zápis do vlastnosti stitky položek zmíněných evidencí a současně došlo k zobrazení sloupce na seznamu položek v klientské aplikaci.
 • Optimalizace ukončování nepřítomností v personalistice. Pro ukončení mateřské dovolené nebo dlouhodobé nepřítomnosti již není nutné otevřít všechna období za celou dobu nepřítomnosti. Dochází pouze k zápisu do období s koncem nepřítomnosti.
 • Oprava přidávání záznamů ve WUI do podřízených evidencí (např. kontaktů k firmě), pokud má hlavní záznam (např. firma) hodnotu identifikátoru >999.
 • Ve webovém rozhraní nebylo možné uhradit vydanou fakturu s nulovou hodnotou.
 • V REST-API požadavku na Stavy účtů se nyní při zadání neexistujícího účetního období (parametr idUcetniObdobi nebo ucetniObdobi) vrací chybový kód 404 se zprávou „Záznam nebyl v datovém zdroji nalezen.“
 • V seznamu Přijaté objednávky se při volbě rychlé filtrace se stavem Nehotovo již nezobrazují stornované objednávky.
 • Kopírování účetních sestav se nyní provádí včetně uživatelsky definovaných předpisů.
 • Oprava mapování hodnot DIČ a IČ DPH při importu / exportu faktur ve formátu ISDOC v prostředí slovenské legislativy.
 • Při vytváření souboru elektronického příkazu k úhradě do zahraničí (Příkaz k úhradě – Odeslat) ve formátu MultiCash se nyní správně přenáší i 11 místný SWIFT/BIC kód.
 • Opravena chyba tisku účtenky z prodejní pokladny Elcom, která nastávala v případě, kdy na účtenkách se slevou vycházela celková suma nulová.
 • Textové položky přidané do automaticky vytvořeného dobropisu již nezpůsobí varování, že nedojde k automatické úpravě cen.
 • V tiskovém výstupu pro OSSZ „Příloha k žádosti o nemocenské…“ ve formátu PDF se vyplňují pole: kontaktní osoba, telefon, datum a místo.
 • Generování konfiguračního souboru pro snadné přidání datového zdroje na klienta zohledňuje prostředí cloudu.

2017.1.9

Přehled změn ve FlexiBee (12. 5. 2017)

Nové funkce:

 • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat zakázky. Import zakázek je možné dokoupit k licenci formou doplňku.

Vylepšení:

 • Odstraněna čárka na konci seznamů (např. výrobních čísel) vyskytující se na některých tiskopisech.

Opravy chyb:

 • Bylo zrušeno formátování čísel (oddělování řádů mezerou) ve vyhodnocování výrazů v odkazu uživatelského tlačítka (např. ${object.id}).
 • Voláním REST-API nebylo možné odstranit položku faktury s odpočtem zálohy nebo ZDD, pokud byl doklad uhrazen. Odstranění odpočtu bylo možné pouze z aplikace.
 • Ošetřena chyba v REST-API požadavku na evidenci cenik s uvedením parametru detail=custom bez specifikování seznamu vlastností. Dotaz nyní funguje stejně jako pro ostatní evidence a vrací data s implicitně uváděnými identifikátory (pokud není uvedení identifikátorů potlačeno jinými parametry).
 • Odstraněno nežádoucí stránkování tiskopisu prodejky 60mm. Na tiskárnách s ořezem docházelo k oříznutí ještě nedokončené stránky.
 • Zlepšeno zobrazení loga firmy na sestavách faktur tak, aby logo umístěné nahoře nezasahovalo do názvu firmy.
 • Oprava chyby, která se mohla projevit po výběru dokladu zálohy ve službě Odpočet zálohy/ZDD na faktuře. Chyba nastávala, pokud nebyl nastaven některý z jazyků v nastavení firmy na záložce Legislativa.
 • Odstraněna chyba objevující se při použití služby Generování penalizací na vydaných fakturách. Rovnež i tato chyba nastávala, pokud nebyl nastaven jeden z jazyků v nastavení firmy na záložce Legislativa.
 • Na Typu skladového dokladu byl opraven chybný titulek Typ účetní operace na Předpis zaúčtování.

2017.1.8

Přehled změn ve FlexiBee (30. 3. 2017)

Nové funkce:

 • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat kusovníky. Import je možné dokoupit k licenci formou doplňku.

Vylepšení:

 • Upřesnění chybových zpráv EET: chybové zprávy při tisku dokladů nebo při komunikaci se serverem FlexiBee obsahují více podrobností.
 • Zjednodušení importu do REST-API evidence kusovnik, kde není nutné uvádět hodnoty vlastností otecCenik, hladina a cesta. Hodnoty těchto povinných vlastností se při jejich vynechání automaticky odvodí.
 • Vylepšení importů z Excelu, které nově umožňují opakovaný import položek s výrobními čísly. Dříve takový import končil chybou: „Není zadáno dostatečné množství výrobních čísel.“
 • Podrobnější hlášení chyb při importech z Excelu.
 • Upraven formát data a času v zobrazení chybových zpráv API při požadavku na nepovolený přepis datumové vlastnosti.

Opravy chyb:

 • V REST-API v evidenci Vzájemné zápočty bylo možné použít k určení typu dokladu pouze interní identifikátory. Pro ostatní typy identifikátorů, například kódy, nebyl existující typ dokladu nalezen.
 • Oprava transakčního zpracování importů přes REST-API v režimu atomic="false". Pro složitější záznamy, např. doklad s položkami, mohlo docházet k nekonzistentním modifikacím dokladu, kdy se i přes chybu, mohla část aplikovaných změn uložit.
 • Ošetření nevalidních hodnot číselných parametrů URL v REST-API požadavcích.
 • Webové rozhraní používalo pro některé případy užití (hotovostní úhrada, cestovní služby) jiný algoritmus výpočtu částek EET tržby. Došlo ke sjednocení chování s klientskou aplikací.
 • Ošetření případů, které umožňovaly změnit hodnotu dokladu odeslaného do EET, pomocí některých služeb: Rozúčtování dokladu, Kalkulátor slev, Odpočet záloh.
 • Při chybě spojení v okamžiku odesílání dokladů do EET zůstává na tisknutých dokladech hodnota PKP. Již nedochází k nežádoucí změně na FIK po úspěšném odeslání dokladu.
 • Oprava přednastavení a validace pole Označení provozovny při vytváření EET dokladů, kde se provozovna odvozuje od zvoleného střediska.
 • Ošetřen případ, kdy chyba spojení mohla ignorovat čas nastavený jako Limit odpovědi pro EET.
 • Oprava vyplňování EET údajů ve webovém rozhraní na základě změny typu dokladu.
 • Stornování dokladu v Prodejní kase se nyní dotáže na odeslání storna do EET, případně jej rovnou odešle, pokud je na typu dokladu nastavený automatický tisk.
 • Oprava výpočtu salda v měně vystavení dokladu, kdy bylo zahrnutí dokladu do výpočtu řízeno pouze nenulovou hodnotou DPH v domácí měně. Nyní se zohledňuje i částka DPH v cizí měně.
 • Opraveno chybné počítání kurzového rozdílu, ke kterému mohlo docházet v případě úplných úhrad dokladů hrazených dokladem v jiné měně.
 • Klientská aplikace při podpisu PDF nyní nabízí pouze certifikáty přihlášeného uživatele.
 • Volba Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu na typu dokladu pro Zálohový daňový doklad nebyla zohledněna při vytváření dokladu pomocí služeb v bance / pokladně.
 • Na okně pro hromadný výběr záznamů se po provedení výběru všech položek neodblokovalo tlačítko Zvolit.
 • Oprava podmíněného zobrazování částí reportů v závislosti na formuláři zdrojových dat (např. prodejka vs. faktura).
 • Na tiscích stornovaných dokladů se zobrazovala nulová rekapitulace DHP a u tisků zjednodušených daňových dokladů byla přidána informace o stornování dokladu.

2017.1.7

Přehled změn ve FlexiBee (7. 3. 2017)

Opravy chyb:

 • Odstraněna chyba importu, která nastávala při importu bezpoložkových dokladů s ručním stavem úhrady (stavUhr.uhrazenoRucne).
  Pozor: Způsob úhrady „Uhrazeno (ručně)“ nenahrazuje párování dokladů s pokladními nebo bankovními doklady a může vést k nesrovnalostem v účetnictví nebo daňové evidenci.
 • Doklady importované přes REST-API s prázdnou hodnotou PKP se před odesláním do EET nepodepisovaly. Odeslání bylo neúspěšné.
 • Oprava zobrazení údajů o nemoci na mzdovém listě, v případě čerpání nemocenské přes přelom roku.
 • Opraveno občasné duplikování osob ve výkazu ISPV.
 • Odstraněno chybné blokování vytvoření Přílohy k žádosti o nemocenské s odůvodněním: „Pro tento typ pracovního poměru se nevytváří oznámení.“ V případě firem migrovaných z aplikace WinStrom docházelo k blokování i pro typy pracovních poměrů, pro něž se oznámení vytváří.
 • Oprava zobrazování chybových hlášení, kdy se v některých případech zpráva vůbec nezobrazovala (např. chybně zadané heslo během přihlašování).

2017.1.6

Přehled změn ve FlexiBee (2. 3. 2017)

Opravy chyb:

 • V REST-API a webovém rozhraní nebylo možné exportovat konkrétní záznam (detail) do zvoleného reportu (specifikovaný URL parametrem report-name). Vždy se použil výchozí report definovaný na typu dokladu.

2017.1.5

Přehled změn ve FlexiBee (28. 2. 2017)

Vylepšení:

 • Odstraněn nadbytečný dotaz na odeslání vytvářeného dokladu do EET, pokud je na typu dokladu nastaveno Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu. Při tisku probíhá odeslání do EET implicitně.

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Obecná oprava importů z Excelu. Při importu desetinného čísla do textového pole se zachovává úplný formát desetinného čísla. Dříve docházelo k odříznutí desetinné části a ztrátě formátu.
 • Vyřešené chyby v EET:
  • Při bezodkladném odesílání hotovostní úhrady k vydané faktuře docházelo k chybnému podpisu tržby a s obdrženým FIK přišlo i varování Chybná hodnota PKP….
  • Přes REST-API nebylo možné jedním požadavkem nastavit existujícímu dokladu kompletní sadu EET vlastností. Byla vrácena chyba zakazující změnu zbývajících údajů na odeslaném dokladu.
  • Docházelo k nechtěnému zamčení EET dokladu, v situacích:
   • Ověřovací režim vrátil chybový kód.
   • Odesílaný doklad neobsahoval všechny údaje potřebné pro zaevidování tržby.
  • V EET zprávě se již neodesílají nepovinné údaje, pokud nejsou pro danou tržbu relevantní.
  • Nebylo možné odeslat hotovostní úhradu faktury, pokud byla celá částka hrazena poukázkou (vznikl nulový pokladní doklad).
  • Oprava hlášení chybějících údajů při pokusu o odeslání dokladu. V některých případech vůbec nedošlo k upřesnění problému.

2017.1.4

Přehled změn ve FlexiBee (24. 2. 2017)

Nové funkce:

 • Nové importy z Excelu. Došlo k výraznému rozšíření možností importů z Excelu, kdy je nově možné importovat vydané i přijaté faktury, objednávky, nabídky a poptávky nebo pokladní, bankovní, interní a skladové doklady.
  K existujícím dokladům je navíc možné provést i import položek (vyjma interních dokladů), čehož lze využít k relativně snadné migraci dat z jiných systémů. Dalším příkladem využití nových importů může být načítání nepodporovaných bankovních výpisů ve formátu CSV, které lze prostřednictvím aplikace Excel snadno upravit do podoby importu bankovního dokladu. V neposlední řadě lze importy z Excelu využít ke hromadné změně dat.
  Nové importy dokladů je možné dokoupit k licenci formou doplňků.
 • Modul Prodejní kasa nyní podporuje komunikaci s platebním terminálem i pomocí protokolu TCP/IP.
 • Online odesílání příkazů k úhradě je povoleno pro slovenskou Fio banku.

Vylepšení:

 • Zlepšení použitelnosti okna Úhrada na prodejní kase, kde se při přepnutí na záložku KARTA automaticky přednastaví zbývající částka k úhradě. Navíc byly přidány klávesové zkratky Alt + K pro přepnutí na záložku KARTA a Alt + D pro akci Dokončit.
 • Bankovní formát Gemini XML nyní načítá element Extensions do pole Poznámka.

Opravy chyb:

 • Import skladových karet z Excelu nevytvořil příjemku pro naskladnění zboží, pokud se importovalo více než 1000 karet.
 • Opravy zpracování dat v importech z Excelu: ignorují se řídicí znaky nepřípustné pro XML a správně se interpretují prázdné buňky pro číselné a číselníkové hodnoty.
 • REST-API při exportu faktur do PDF, též jako součást odesílání faktur e-mailem, ignorovalo nastavení uživatelského reportu na typu dokladu.
 • Pro vlastnost idZaznamu evidence strom-cenik v REST-API bylo možné používat pouze interní identifikátory, ostatní typy identifikátorů nefungovaly.
 • Často nebylo možné obnovit zálohu větších firem s chybou nemožnosti získat exkluzivní zámek různých tabulek. Nastávala kolize s databázovým procesem pro automatickou údržbu dat (autovacuum).
 • Uzamčenou vydanou fakturu nebylo možné exportovat do formátu ISDOC.
 • Oprava ISPV v opačně nastavovaném příznaku pravidelného konta pracovní doby.
 • Výstup Oznámení nástupu pro OSSZ nevyplňoval druh činnosti „S“ v případě společníka či jednatele.
 • (Slovensko) Zamezení možnosti generování výstupu pro Intrastat ve formátu XLS.
 • Aktualizace datového formátu pro načítání výpisu plateb ve formátu SIPO (Česká Pošta, a.s.). Načtení nefungovalo pro neexistující údaj o variabilním čísle.
 • Oprava odesílání příkazů k úhradě ve formátu Pain.001, kdy nebyla zajištěna unikátnost identifikátorů položek, pokud bylo tentýž den odesíláno více příkazů.
 • Načítání bankovního výpisu ve formátu Gemini XML banky PPF, a.s. chybně plnilo kód banky protistrany.
 • Doplněno chybějící zaokrouhlení ve výpočtu kusové ceny výrobku při odesílání tržby do HW prodejní pokladny Elcom.
 • Do hromadných změn se již nezahrnují označené záznamy, které jsou skryté filtrací.
 • Detekce formátu souboru s certifikátem nerozpoznávala správně soubory s příponou uvedenou velkými písmeny.
 • Opravy drobných chyb v dialogu pro výběr firem ve zvětšování velikosti okna.

2017.1.3

Přehled změn ve FlexiBee (9. 2. 2017)

Vylepšení:

 • V REST-API je umožněno filtrovat stavy účtů i podle ID účetního období novým URL parametrem idUcetniObdobi (např. idUcetniObdobi=3 nebo idUcetniObdobi=code:2016).
 • Pokud je smazán doklad, který se nepodařilo odeslat do EET, dojde i k vymazání navázané EET komunikace. S aktualizací na tuto verzi dojde i ke smazání stávajících záznamů o EET komunikaci, které nemají doklad.
 • Přidána možnost tisku uživatelských reportů i v jiných než standardních jazycích. Zkratky dalších jazyků (např: PL, RU) se zadávají do nově přidaného pole Přidané jazyky na panelu uživatelského reportu.
 • Doplněno zobrazování technických podrobností k některým dalším chybovým zprávám.

Opravy chyb:

 • Nefungovalo mazání některých záznamů nebo rušení vazeb, pokud bylo aktivní Changes API. Například nebylo možné mazat příkaz k úhradě nebo jeho položky, rezervace, spárování úhrad a další.
 • Pokud je na smlouvě nastaveno Ignorovat nastavení typu smlouvy, tak je toto nastavení opravdu ignorováno.

2017.1.2

Přehled změn ve FlexiBee (6. 2. 2017)

Opravy chyb:

 • Oprava spouštění serveru (služby) v režimu lokální instalace.

2017.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (6. 2. 2017)

Legislativní změny:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2017. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Byl aktualizován limit nároku na výplatu bonusu. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Změna hranice daňové uznatelnosti příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění. Změna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát.
 • Oprava částky hranice pro výplatu bonusu ve mzdách pro rok 2016.
 • Nové verze formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2016 (MFin 5460/1 – vzor č. 21).
 • Nové verze formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech 2017 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 25) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 4).
 • Aktualizace a opravy sazeb DPH pro země Francie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Rakousko, Rumunsko a Řecko. Vymazání chybně uváděných snížených sazeb DPH pro země Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Litva, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie. Doplnění chybějících nulových sazeb DPH.
  Sazby DPH doporučujeme na účtovaných firmách zkontrolovat, protože některé opravy na existujících datech nebylo možné vykonat automaticky.
 • Aktualizace číselníků pro Intrastat (CZ): kombinovaná nomenklatura (ze dne 5. 1. 2017) a kódy transakcí (ze dne 15. 1. 2017).
 • Přidána podpora exportu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v XML pro výkazy platné od zdaňovacího období 2016.
 • Přidán tiskový výstup Rozvaha v základním rozsahu pro mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu.

Nové funkce:

 • V dokladech a položkách dokladů na webovém rozhraní byla přidaná možnost vyplnit řádek kontrolního hlášení DPH. Do webového rozhraní byla doplněna i možnost tvorby XML souboru s kontrolním hlášením DPH.
 • Okno pro zobrazení a správu čísel balíků vygenerovaných k vydané faktuře. Zobrazit lze ze záložky Doplněk, kam bylo přidáno tlačítko „…“ sousedící s počtem balíků.
 • Na vydané faktury na záložku Platba na účet bylo přidáno pole Automaticky odpočítávat, kterým lze pro typy dokladů záloha nebo zálohový daňový doklad definovat možnost zahrnutí do automatického odpočtu záloh. Přidané pole bylo dříve dostupné pouze na typu dokladu a ovlivňuje službu Automatická tvorba spojení úhrady ve specifické úpravě Pokročilé párování.
 • V daňové evidenci přibyla funkce pro přepočet zaevidovaných uhrazených dokladů pro aktuálního období (Nástroje — Přepočet daňové evidence).
 • Přidána podpora běhu na PostgreSQL ve verzi 9.6. Na některých linuxových distribucích je nezbytné upravit inicializační skripty pro korektní start služby.

Vylepšení:

 • Pro snazší práci s EET v REST-API bylo přidáno do evidencí Faktura vydaná a Pokladní pohyb dopočítávané pole BKP (eetBkp).
 • Ve mzdovém výstupu pro OSSZ při tvorbě opravného ELDP je nyní možné zadat datum opravy do nově přidaného pole Oprava ELDP ze dne.
 • Tisková sestava podklady k DPH v daňové evidenci nyní řadí doklady dle dokladové řady.
 • V ceníku na záložce Cenotvorba byla zvětšena velikost pole Počet MJ v ceně tak, aby se vešlo i delší desetinné číslo.
 • Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění upozorňuje na výplatu bonusu, pokud příjem nedosahuje určené hranice.
 • V průvodcích Zaokrouhlení cen dokladu a Korekce cen v tuzemské měně byla znepřístupněna pole pro druhou sníženou sazbu DPH, pokud není dostupná.
 • V průvodci Kontrolní hlášení DPH se v případě rychlé odpovědi nezobrazují žádné doklady (stejně jako nejsou ve výstupním XML souboru).
 • Chybová zpráva informující o nemožnosti vymazání záznamu z důvodu porušení referenční integrity, byla rozšířena o technické podrobnosti upřesňující důvod nezdaru.
 • Upřesnění validačních hlášení pomáhající správně vyplnit formu dopravy pro dopravce Geis CZ s.r.o.
 • Lze měnit velikost okna pro výběr firmy při přihlášení a nová velikost se ukládá pro příští spuštění.
 • Vylepšeno a zrychleno přihlašování do firmy. Zobrazuje se podrobněji průběh přihlašování.
 • Logování serveru bylo doplněno o kontextovou informaci zobrazující identifikátor firmy.
 • Přidání možnosti odstranění diakritiky v XSLT transformacích.

Údržba:

 • FlexiBee nyní vyžaduje ke startu minimálně Javu 7.
 • Aktualizace analytických účtů DPH pro nově vytvářené firmy s podvojným účetnictvím.
 • Redukce dotazů do DNS pro zrychlení běhu aplikace a serveru.
 • Odinstalátor aplikace na Mac OS byl zaktualizován na novou verzi Javy.

Opravy chyb:

 • Bylo opraveno a vylepšeno odesílání dokladů do EET.
 • Úprava částek na EET dokladu při uplatnění poukazu.
 • Opravena chyba při zobrazení náhledu tiskového výstupu dokladu pro EET.
 • Pokud je v nastavení zaměstnance na kartě Parametry mzdy — Základní údaje nastaveno pole Způsob platby na hodnotu Pokladnou, tak se nyní toto nastavení respektuje při vytváření ostatních závazků. V takovém případě má závazek formu úhrady Hotově, není zde vyplněno bankovní spojení a nenabízí se pro vytvoření příkazu k úhradě. Doporučujeme zkontrolovat správnost nastavení Způsobu platby v personalistice.
 • V případě, že zaměstnanec překročí maximální vyměřovací základ sociálního pojištění, do evidenčního listu nyní vstoupí hodnota hrubé mzdy.
 • V přílohách žádosti o nemoc došlo k opravě vykazování měsíců, kdy docházelo k vynechávání některých záznamů.
 • Odstraněna chyba v Changes API, která při jeho zapnutí způsobovala, že nebylo možné mazat bankovní spojení v Adresáři firem.
 • V REST-API byla opravena akce uhrad-preplatky, kde scházelo zohledňování předchozích úhrad.
 • Některé chybové odpovědi REST-API evidence bankovni-ucet nevraceli odpověď ve formátu XML.
 • V rozhraní REST-API pro výpis zaregistrovaných Web Hooks byl ošetřen přístup k neexistujícímu záznamu.
 • Aktualizace knihovny pro HTTP komunikaci, která nyní umožňuje, např. pro Web Hooks, navazovat SSL spojení i na virtuální servery (viz SNI).
 • Opraveny a vylepšeny sumace v REST-API. Možnost zahrnutí stornovaných dokladů. Zohledněny typy pohybu pro skladové a interní doklady. Konzistentní filtrace podle měny.
 • V seznamu vlastností REST-API, pro evidence podporující přílohy, se nyní uvádí správně pro vlastnost pocetPriloh, že je pouze ke čtení (ro).
 • Oprava uvádění slevy na položce dokladu v exportu do EDI, pokud se na položce dokladu ve FlexiBee uplatňuje sleva z dokladu.
 • Ořezávání bílých znaků při importu z Excelu pro všechny textové atributy. Dříve docházelo k ořezávání pouze u relací, což způsobovalo chyby u souvisejících importů.
 • Importy z Excelu nyní správně importují vazbu na uživatele, která nebyla možná pro automatický převod uživatelského jména na velká písmena.
 • V kontrolním hlášení DPH v identifikaci plátce (věta P) se správně vyplňují pole dle fyzické nebo právnické osoby.
 • Opravena chyba vyskytující se při importu skladových karet, pokud se v importovaném souboru vyskytovaly duplicitní záznamy o kartě. V případě výskytu duplicit se importuje vždy poslední záznam o kartě.
 • Oprava skladových rezervací, kdy mohly do rezervací nečekaně vstupovat i Vydané nabídky.
 • Provedena úprava v daňové evidenci pro zaevidování dobropisů (i dokladů se zápornou hodnotou) vydaných a přijatých faktur. Do daňové evidence vstupují dobropisy (nebo záporné doklady) vydaných faktur jako výdej (případně záporný příjem) a pro přijaté faktury jako příjem (případně záporný výdej).
 • Oprava přepočtu nákupní ceny po opravě výrobních čísel na vydané faktuře.
 • Opraveno chybné naskladnění/vyskladnění položek na skladě v případě, kdy na dobropisu vytvořeného službou z faktury vydané byly změněny sady na jednotlivé položky.
 • Při hromadné fakturaci výdejek již nedochází k vymazání pole Poznámka na výdejkách.
 • Při změně zdravotní pojišťovny zaměstnance se na mzdový list tiskne pojišťovna, u které byl zaměstnanec registrován v příslušném roce.
 • Oprava výstupů s telefonními čísly, kde se nyní jednotně dohledává číslo v pořadí telefon, mobil. V případě kontaktu na subjekt se údaj bere z nastavení firmy, v případě kontaktu na oprávněnou osobu se nejprve zkouší dohledat telefon uživatele.
 • Tiskové sestavy potvrzení o zdanitelných příjmech nyní obsahují i tituly zodpovědné osoby.
 • Při generování výstupních souborů bylo opraveno přidávání data, případně času, k názvu souboru.
 • Oprava zobrazování data zdanitelného plnění na průvodce přijaté faktury.
 • Na tiskové sestavě Dodací list se nyní zobrazuje i větší počet čísel realizovaných objednávek.
 • Oprava zobrazení interních čísel objednávek vložených do vydané faktury na tiskové sestavě faktury.
 • Oprava názvu tiskové sestavy regálových štítků s chybně uvedeným rozměrem. Opraveno na Regálové štítky (70×30 mm).
 • Oprava hlášení varujícího při rušení příznaku ceníku Evidovat šarže pokud jsou již pro daný ceník nějaké šarže zaevidované.
 • Opraveno zarovnání prvků formuláře na okně Osoby a uživatelé.
 • V případě výběru firem došlo k opravě chování navigačních kláves (Home, End, PgUp, PgDown), jejichž funkce se i při aktivním vyhledávacím poli vztahuje k seznamu firem.
 • Zamezení nadbytečně vykonávané opravy práv k přílohám při přihlašování do firmy.
 • Opraven skript pro zálohování globálních databázových objektů PostgreSQL na operačním systému Linux.
 • Pro licence One a Basic není umožněno vytvářet firmy typu příspěvková nebo nezisková organizace. Tyto licence postrádají vlastnosti nutné pro správné fungování uvedených typů firem.
 • Oprava ověřování licenčního souboru při vstupu do firmy, kdy mohlo dojít k zablokování.
 • Oprava generování konfiguračního souboru serverem FlexiBee pro snadné přidání datového zdroje na klienta.
 • Oprava zalamování řádek v zobrazení informací o nové verzi.
 • Aplikace nenabízí funkci importu licenčního souboru pro cloudové instance. Zde probíhá správa licencí automaticky.