2017.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (26. 10. 2017)

Legislativní změny:

 • Nový účetní výstup Přehled o peněžních tocích vytvořený formou definovatelné účetní sestavy s označením CASH FLOW 2017.

Nové funkce:

 • Zrychlení generování tiskových sestav na klientských stanicích kešováním dat. Kešování zajistí uchování statických dat (tisková sestava, její přílohy, logo firmy a podpis/razítko) v lokální mezipaměti v domovském adresáři uživatele. Při příštím tisku se budou ze serveru načítat již jen vlastní businessová data. Největšího zrychlení si lze všimnout při tisku uživatelských reportů ze vzdáleného serveru nebo z cloudu. Dle našich měření se může doba tisku zkrátit z několika sekund na pouhý zlomek času.

Vylepšení:

 • Upraven tiskový report faktury:
  • Přepracování rekapitulace DPH:
   • Řádky bez vlivu na DPH se do rekapitulace nezahrnují.
   • Nulové řádky nejsou součástí rekapitulace DPH.
   • Přenesená daňová povinnost má samostatnou řádku.
   • Přejmenování Celkem bez záloh na Celkem fakturováno.
   • Přejmenování Celkem na Celkem základ a Celkem DPH.
   • Celkem fakturováno se tiskne jen pokud se liší celkové hodnoty základu nebo DPH (na faktuře se vyskytují odpočty záloh).
  • Lepší vizualizace kódu pro QR platbu.
 • Vylepšení importu a exportu e-faktur ve formátu ISDOC:
  • Podpora formátu ISDOC verze 6.0.1.
  • Při importu se spolu s firmami importují i jejich bankovní účty. Případně se k již existující firmě doplňují chybějící účty.
  • Na export a import e-faktur ISDOC se vztahuje omezení exportu a importu podle nastavení přístupu v Uživatelské roli
  • Pro pojmenování souboru exportovaných z WUI se místo ID faktury používá Interní číslo, tak jako při exportu z aplikace.
 • Vylepšení importu a exportu dat ve formátu Excel:
  • Umožněn Import z Excelu ve formátu XLSX (výchozí).
  • Výchozí formát pro Export do Excelu je nově XLSX.
  • Pokud v průběh exportu do formátu XLS dojde k překročení maximálního počtu řádek (65536) podporovaného formátem, export se ukončí a uživatel je informován hláškou doporučující použití formátu XLSX.
 • Automatický režim přenesení daňové povinnosti na položkách vydaných faktur s kódem přenesení, u které se hlídá hranice 100 000 Kč, nastavuje při překročení limitu také řádek kontrolního hlášení DPH.
 • Pokud je v nastavení firmy pro EET nastaven Mód komunikace na hondotu vypnuto, je potlačeno upozornění na existující tržby neodeslané do EET.
 • V definici Uživatelských tlačítek byla pro použití v parametru url přidána proměnná objectIds, která umožňuje předání seznamu ID vybraných záznamů.
 • Přidáno vyhledávání a filtrace do okna Výběr zobrazených sloupců a jejich pořadí. Na straně nabídky sloupců (vlevo) při aplikaci filtru zůstávají pouze vyhovující sloupce se zvýrazněním hledaného řetězce. Na straně vybraných sloupců (vpravo) se aplikuje zvýraznění.

Údržba:

 • Optimalizace aplikace zrychlením dotazů pro import bankovních výpisů, načítání uživatelského nastavení sloupečků a pro práci s externími identifikátory v REST-API.
 • Na odběratelských smlouvách byla zrušena volba Posílat upomínky a s ní související pole Po kolika dnech posílat upomínky. Jednalo se neimplementovanou fukčnost.

Opravy chyb:

 • Odstranění položky skladového dokladu v REST-API s využitím inkrementální aktualizace s atributem removeAll=true neprovedlo přepočet celkové sumy dokladu.
 • V Přehledu zaměstnanců se do sloupce Odpočet dětí započítávají všechny odpočítávané děti. Dříve se chybně započítávaly jen ty uvedené v kolonce Další děti pro odpočet.
 • Na tiskové sestavě Mzdový list se zobrazují měsíce u dětí s nárokem na odpočet.
 • Do tiskové sestavy Přehled o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny se do počtu osob započítávájí i osoby v pracovním poměru v daném období bez příjmu.
 • Pro firmu, která není plátce DPH (v nastavení firmy nezaškrtnuto pole Plátce DPH), se na slevové položce faktury vydané netiskne částka základu daně.
 • Pokud faktura vydaná vytvořená službou z přijaté objednávky obsahuje položky, které nevyhovují řádku kontrolního hlášení na hlavičce faktury, tak dojde k vymazání řádku KH DPH na hlavičce dokladu. Uživatel je o tomto automatickém zásahu informován ve stavové liště okna právě vytvořené faktury.
 • Při použití služby Načtení výpisů banky se detekuje pokus o načtení binárního souboru (např. pdf) a je zobrazena hláška: „Během načítání se vyskytla chyba. Soubor je pravděpodobně poškozen.“ Dříve mohlo dojít ke shození serveru.