2017.1.8

Přehled změn ve FlexiBee (30. 3. 2017)

Nové funkce:

 • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat kusovníky. Import je možné dokoupit k licenci formou doplňku.

Vylepšení:

 • Upřesnění chybových zpráv EET: chybové zprávy při tisku dokladů nebo při komunikaci se serverem FlexiBee obsahují více podrobností.
 • Zjednodušení importu do REST-API evidence kusovnik, kde není nutné uvádět hodnoty vlastností otecCenik, hladina a cesta. Hodnoty těchto povinných vlastností se při jejich vynechání automaticky odvodí.
 • Vylepšení importů z Excelu, které nově umožňují opakovaný import položek s výrobními čísly. Dříve takový import končil chybou: „Není zadáno dostatečné množství výrobních čísel.“
 • Podrobnější hlášení chyb při importech z Excelu.
 • Upraven formát data a času v zobrazení chybových zpráv API při požadavku na nepovolený přepis datumové vlastnosti.

Opravy chyb:

 • V REST-API v evidenci Vzájemné zápočty bylo možné použít k určení typu dokladu pouze interní identifikátory. Pro ostatní typy identifikátorů, například kódy, nebyl existující typ dokladu nalezen.
 • Oprava transakčního zpracování importů přes REST-API v režimu atomic="false". Pro složitější záznamy, např. doklad s položkami, mohlo docházet k nekonzistentním modifikacím dokladu, kdy se i přes chybu, mohla část aplikovaných změn uložit.
 • Ošetření nevalidních hodnot číselných parametrů URL v REST-API požadavcích.
 • Webové rozhraní používalo pro některé případy užití (hotovostní úhrada, cestovní služby) jiný algoritmus výpočtu částek EET tržby. Došlo ke sjednocení chování s klientskou aplikací.
 • Ošetření případů, které umožňovaly změnit hodnotu dokladu odeslaného do EET, pomocí některých služeb: Rozúčtování dokladu, Kalkulátor slev, Odpočet záloh.
 • Při chybě spojení v okamžiku odesílání dokladů do EET zůstává na tisknutých dokladech hodnota PKP. Již nedochází k nežádoucí změně na FIK po úspěšném odeslání dokladu.
 • Oprava přednastavení a validace pole Označení provozovny při vytváření EET dokladů, kde se provozovna odvozuje od zvoleného střediska.
 • Ošetřen případ, kdy chyba spojení mohla ignorovat čas nastavený jako Limit odpovědi pro EET.
 • Oprava vyplňování EET údajů ve webovém rozhraní na základě změny typu dokladu.
 • Stornování dokladu v Prodejní kase se nyní dotáže na odeslání storna do EET, případně jej rovnou odešle, pokud je na typu dokladu nastavený automatický tisk.
 • Oprava výpočtu salda v měně vystavení dokladu, kdy bylo zahrnutí dokladu do výpočtu řízeno pouze nenulovou hodnotou DPH v domácí měně. Nyní se zohledňuje i částka DPH v cizí měně.
 • Opraveno chybné počítání kurzového rozdílu, ke kterému mohlo docházet v případě úplných úhrad dokladů hrazených dokladem v jiné měně.
 • Klientská aplikace při podpisu PDF nyní nabízí pouze certifikáty přihlášeného uživatele.
 • Volba Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu na typu dokladu pro Zálohový daňový doklad nebyla zohledněna při vytváření dokladu pomocí služeb v bance / pokladně.
 • Na okně pro hromadný výběr záznamů se po provedení výběru všech položek neodblokovalo tlačítko Zvolit.
 • Oprava podmíněného zobrazování částí reportů v závislosti na formuláři zdrojových dat (např. prodejka vs. faktura).
 • Na tiscích stornovaných dokladů se zobrazovala nulová rekapitulace DHP a u tisků zjednodušených daňových dokladů byla přidána informace o stornování dokladu.