AKTUALIZACE Změny pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí připravilo několik daňových změn v souvislosti se šířením koronaviru. U tzv. Liberačního daňového balíčku jde v zásadě o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a promíjí se některé poplatky či pokuty. Pojďme se na to podívat konkrétně. Situace je celkem dynamická a mění se celá řada dalších věcí, článek tedy průběžně aktualizujeme.

Hlavním účelem těchto opatření je usnadnit lidem překlenutí nouzového stavu, který už sám o sobě obsahuje obrovskou ekonomickou, ale hlavně duševní zátěž.

Poslední aktualizace článku k 1. 4. 2020!

Prodlužuje se termín odevzdání daňového přiznání do 1. 7. 2020

Všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) je umožněno podat přiznání k dani z příjmů a taktéž uhradit tuto daň bez jakýchkoliv sankcí až o tři měsíce později. Navíc není nutné jakkoliv prokazovat souvislost s aktuálním stavem způsobeným pandemií koronaviru.

Vedle ulehčení jde samozřejmě i o zmírnění koncentrace lidí na finančních úřadech a poštách.

Prominutí správních poplatků

Bude prominut správní poplatek ve výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně, o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s koronavirem. Týká se žádostí podaných až do 31. 7. 2020.

Prominutí pokut za opožděné tvrzení daně

Promíjí se pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně. Zde je potřeba prokázat důvody jakkoliv související s koronavirem. Nejčastěji se může v praxi jednat o účetní nebo jiného klíčového zaměstnance při onemocnění nebo umístění v karanténě, což mohlo znemožnit plnění daňových povinností.

Prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení

Hromadě se prominou pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1000 Kč, které vznikly mezi 1. 3 a 31. 7. 2020. Zde není nutnost prokazovat souvislost s koronavirem.

Současně bude také ze strany Generálního finančního ředitelství vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7., pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Prominutí červnové zálohy na daň

Záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob, která se hradí v měsíci červnu, je prominuta. Tedy druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců se nebude vůbec hradit. Subjekty případně daň doplatí dle přiznání v roce 2021.

Prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. V praxi bude tedy všem daňovým poplatníkům plošně umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží atp. a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Zavedení institutu Loss carryback

Jedná se o zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů fyzických osob i právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

Posunutí úhrady záloh na silniční daň

Plošně se posouvají úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. 10. 2020. U všech takto zpožděných úhrad budou automaticky prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání.

Prominutí DPH na bezúplatné dodání ochranných pomůcek

Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, jejichž dodání slouží ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. 3. 2020 až do konce nouzového stavu.

EET – Elektronická evidence tržeb

Bylo schváleno, že EET je pozastavena po dobu nouzového stavu a poté na další tři měsíce. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Doporučení pro poplatníky

Finanční správa žádá poplatníky využívat namísto osobního kontaktu spíše dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou. Od úterý 24. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. Finanční i Celní správa deklarovala, že v těchto komplikovaných časech bude vystupovat vůči všem poplatníkům vstřícně a s benevolencí.

Aktuální informace naleznete vždy na webech Finanční správy a Ministerstva financí. V případě, že bude něco nejasného, je k dispozici telefonní linka Finanční správy, která je dostupná na čísle 225 092 392 od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00.

Zdroj: Ministerstvo financí