Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka A je nástrojem platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "hotovost – účet".

Nastavení účtu

V seznamu bankovních účtů, který naleznete v modulu „Peníze“, přidáte pomocí tlačítka bankovní účet. Tento účet můžete libovolně pojmenovat a zvolit jeho zkratku, poté nastavíte řadu pro výdej a pro příjem.
V záložce „Banka“ vyplníte do pole „Číslo účtu“ číslo zákazníka, které vám přidělila Česká pošta. V záložce „Účtování“ si můžete zvolit analytický účet, na který budete tyto platby účtovat. Pokud máte tento analytický účet vytvořen, napište ho do pole „Účet banky“, pokud tuto analytiku nevedete, založte si nový analytický účet v účtovém rozvrhu. Dále můžete vybrat středisko a měnu.
V záložce „Elektronická banka“ vyberte pomocí rozbalovacího seznamu formát „Poštovní poukázka A“ (tento formát nastaví jako příponu souboru s*) a zvolte cestu pro výpisy pomocí ikony . Položku „Kontrolovat duplicitu výpisů“ doporučujeme nastavit na hodnotu „Ignorovat již načtené položky“.
Záložky „Texty“, „Výběrové klíče“, „Správa“ atd. můžete vyplnit podle vašich potřeb jako u standardního bankovního účtu.

Načítání výpisů

Načtení výpisů ze souboru se provádí v modulu „Peníze“ v seznamu „Banka“ pomocí tlačítka . Pro správné načtení výpisů je nutné mít u bankovního účtu nastaven formát elektronické banky, adresář, ze kterého se mají výpisy načítat, příponu souborů s výpisy a dokladové řady. Správný název importovaného souboru by měl vypadat takto: Sxyzzzzz.ddd

S
Je pevný prefix souboru (Soupis plateb A).
x
y
zzzzz
Číslo zákazníka podle přidělené smlouvy
Je-li klientem banka, pak je tvar Bxxxx, kde xxxx je kód banky.
ddd
Dle periody vytváření souboru:

u denní periody je to pořadové číslo dne v roce realizace přípisu,
u dekádní periody je to číslo dekády v rámci roku realizace přípisu; zleva do velikosti 3 znaků je doplněno hodnotou "0".

Po stisknutí tlačítka se načtou všechny výpisy bankovních účtů, které doposud nebyly načteny. Po načtení položek se zobrazí dialog s informací, že načítání proběhlo úspěšně a kolik položek bylo do systému načteno. Aby nešel výpis načíst znovu, k uloženému souboru se za příponu doplní ".nacteno". Pokud zkoušíte výpis načíst ve zkušebním provozu, stačí tento doplněk ".nacteno" smazat a výpis můžete znovu načíst do ostré verze.