Přehledy

Přehledy

Modul Přehledy nabízí rychlý pohled na důležité ukazatele a trendy vývoje firmy ve dvojici připravených přehledů:

Vedle připravených přehledů je možné vytvářet uživatelské přehledy, které umožňují vlastní výběr komponent (grafů, přehledů, sumarizací, …) a jsou rozmístění dle potřeb uživatele, zobrazují individuálně zvolené účty, jejich součty a rozdíly, popř. výsledky uživatelských dotazů.

Upozornění: Uživatelské přehledy jsou rozšiřujícím modulem, který je nezbytné dokoupit.

Komponenty

Přehledy jsou složeny z komponent, tj. vzájemně nezávislých grafů, klíčových ukazatelů výkonnosti, seznamů atd. umístěných v samostatných oknech přehledu.

Období
Komponenta je obsažená v každém přehledu. Informuje o zvoleném období a případně středisku, ke kterým se vztahují data v komponentách grafů.
Ve výchozím stavu nabízí možnost určení období a to zvolením některého z připravených typických období, popř. určení vlastního rozsahu kalendářních dat. V nastavení komponenty je možné určení období vypnout a ponechat tuto možnost pouze uživatelům s právy na nastavení; komponenta pak v přehledu pouze zobrazuje zvolené období.
Zvolíte-li si pro aktuální práci s ABRA Flexi v levém sloupci omezení na určité středisko, bude toto středisko nastaveno při otevření přehledu i v komponentě Období.
Grafy
Komponenty zobrazující vývoj hodnoty v průběhu času ve zvoleném období. V komponentě jsou zobrazena tlačítka pro změnu intervalu, ve kterých je hodnota vykazována, např. rok, kvartál, měsíc, týden. Po stisku tlačítka dojde k překreslení grafu. Nabízené intervaly jsou voleny dle rozsahu zvoleného období.
Při najetím kurzorem myši na prvek grafu se zobrazí určení prvku (sloupce, složky sloupce, bodu křivky) a číselná hodnota vyjadřovaná prvkem.
Pro komponentu typu graf mohou být upravena zobrazovaná data pomocí nastavení komponenty a za použití výrazů. Komponenta může zobrazovat i výsledky uživatelského dotazu.
Klíčové ukazatele výkonosti (KPI)
Komponenty ukazatelů výkonosti ukazují vždy stav k okamžiku zobrazení přehledu, volba období nemá na zobrazované hodnoty vliv.
Přehledy
Specificky připravené seznamy dokladů či firem. Komponenty ukazují stav k okamžiku zobrazení přehledu, volba období na ně nemá vliv.

Práce s komponentami

Komponenty je možné v uživatelských přehledech přesouvat (tažením záhlaví na novou pozici) či upravovat jejich velikost (tažením pravého dolního rohu). Po každé provedené změně se v levém dolním rohu objeví na několik sekund tlačítko Vrátit zpět, po jehož stisku bude poslední změna zahozena a obnoven předešlý stav.

Některé komponenty mají možnost nastavení – od názvu po zobrazované veličiny. Nastavení je přístupné přes menu, které se rozbalí po kliknutí na tři tečky v pravém horním rohu komponenty.

V pravém dolním rohu přehledu je zobrazeno kulaté tlačítko + sloužící pro přidání další komponenty do přehledu. Po jeho stisku se otevře okno pro výběr komponenty. Po jejím zvolení a stisku tlačítka Přidat je komponenta přidána na konec přehledu. U komponent typu graf může mít smysl přidat tutéž komponentu vícekrát, protože díky následnému nastavení je možné zcela změnit zobrazované veličiny a samozřejmě její název.

S výjimkou komponenty Období je možné komponenty z přehledů odstranit, volba je součástí menu v pravém horním rohu komponenty.

Upozornění: Ve výchozím stavu je úprava přehledů a komponent vyhrazena pro uživatele se standardních rolí Administrátor a Super uživatel, změny provedené ostatními uživateli jsou pouze dočasné.