SIPO

SIPO

Toto soustředěné inkaso obstarává Česká pošta, a. s. a spočívá v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO.

Nastavení účtu SIPO

V seznamu bankovních účtů, který naleznete v modulu „Peníze“, přidáte pomocí tlačítka bankovní účet. Tento účet můžete libovolně pojmenovat a zvolit jeho zkratku, poté nastavíte řadu pro výdej a pro příjem.
V záložce „Banka“ vyplníte do pole „Číslo účtu“ vaše spojovací číslo, které vám bylo poštou přiděleno. V záložce „Účtování“ si můžete zvolit analytický účet, na který budete tyto platby účtovat. Pokud máte tento analytický účet vytvořen, napište ho do pole „Účet banky“, pokud tuto analytiku nevedete, založte si nový analytický účet v účtovém rozvrhu. Dále můžete vybrat středisko a měnu.
V záložce „Elektronická banka“ vyberte pomocí rozbalovacího seznamu formát „Sipo“ (tento formát nastaví jako příponu souboru txt) a zvolte cestu pro výpisy pomocí ikony . Položku „Kontrolovat duplicitu výpisů“ doporučujeme nastavit na hodnotu „Ignorovat již načtené položky“.
Záložky „Texty“, „Štítky“, „Správa“ atd. můžete vyplnit podle vašich potřeb jako u standardního bankovního účtu.

Načítání výpisů SIPO

Načtení výpisů SIPO ze souboru se provádí v seznamu bankovních dokladů (modul "Peníze") pomocí služby . Pro správné načtení výpisů je nutné mít u bankovního účtu nastaven formát elektronické banky, adresář, ze kterého se mají výpisy načítat, příponu souborů s výpisy a dokladové řady.

Po stisknutí tlačítka se načtou všechny dosud nenačtené výpisy bankovních účtů. Zobrazí se dialog s informací, zda načítání proběhlo úspěšně a kolik položek bylo do systému načteno. Aby se zamezilo opakovanému načítání výpisu, mění se přípona souboru na ".txt.nacteno". Pokud zkoušíte výpis načíst ve zkušebním provozu, stačí sufix ".nacteno" smazat a výpis můžete znovu načíst do ostré verze.

Název textového souboru s výpisy by měl mít tvat ZaXXXXXX.txt, kde XXXXXX představuje Vám přidělené číslo organizace.

V následující tabulce je popis významu jednotlivých znaků na každé řádce výpisu v rozšířeném formátu:

1) Číslo organizace6 znaků – používá se k identifikaci bankovního účtu, pro který se importuje výpis.

Pokud bude výpis obsahovat řádky s neznámým číslem účtu, dojde pouze k částečnému načtení výpisu.

2) Spojovací číslo plátce10 znaků – číslo účtu firmy (plátce).

3) Období6 znaků – údaj se nenačítá.

4) Kód poplatku3 znaky – specifický symbol.

5) Zaplacená platbamax. 9 místné číslo ve tvaru KKKKKK.00 – částka úhrady na celé Kč doplněná zleva mezerami.

6) Datum podání10 znaků – datum platby.

7) Text ze změnového souborumax 18 znaků – prvních 10 znaků se načítá jako variabilní symbol (pouze čísla).

Párování SIPO plateb

Pro párování plateb je optimální použít funkci Automatického párování, které páruje na základě shody variabilního symbolu a částky. V případě použití rozšířeného souboru zaplacených plateb máme po načtení výpisu vše potřebné k realizaci automatického párování.

Při použití základního souboru zaplacených plateb je drobná komplikace v tom, že u načtených plateb není variabilní symbol vyplněn. V tomto případě se nabízí využít k párování spojovací číslo plátce (načítané do pole Číslo účtu) jako náhradní hodnotu variabilního symbolu. Samozřejmě za předpokladu, že stejná hodnota variabilního symbolu bude vyplněna i na hrazených dokladech.

Dávkové doplnění hodnoty variabilního symbolu lze provést například těmito postupy:

Export a následný import dat přes Excel

 1. Filtrace načtených výpisů SIPO s prázdným variabilním symbolem
 2. Export do Excelu – sloupce pro export: Doklad číslo, Typ dokladu a Číslo bank. účtu
 3. Import z Excelu – sloupce pro import: Doklad číslo, Typ dokladu a Variabilní symbol

S využitím API

 1. Export bankovních dokladů s výpisy pro doplnění variabilního symbolu:
  GET /c/{firma}/banka/(banka='code:SIPO' and varSym is empty).xml?detail=custom:buc&limit=0
 2. Nahrazení vlastnosti buc za vlastnost varSym (viz https://demo.flexibee.eu/c/demo/banka/properties)
  • v získaném XML souboru nahradíme všechny výskyty vlastností buc za varSym
 3. Import upraveného XML souboru zpět:
  POST /c/{firma}/banka.xml
 4. Automatické spárování (viz https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/parovani-plateb/)
  PUT /c/{firma}/banka/automaticke-parovani