Legislativní změny pro rok 2013

Legislativní změny pro rok 2013

V roce 2013 je několik změn jak v daňové oblasti tak i v důchodovém spoření

Solidární daň

Solidární zvýšení daně u záloh se bude uplatňovat u zaměstnanců , kteří pobírají příjmy nad 4 násobek průměrného mzdy což je 103 536 Kč za měsíc.

  • Řešeni v ABRA Flexi

V záložce "Daň" jsou dvě nové složky. První je složka nazvaná "ZÁLOHA NA DAŇ DÍLČÍ". Do ní je vypočtena zálohová daň standardním způsoben ze super hrubé mzdy. Druhá nová složka se jmenuje "DAŇ NAD 100 000 KČ" a obsahuje v poli "Základ" rozdíl hrubé mzdy a částky 103536 Kč. Z rozdílu je vypočtena sedmi procentní daň. Záloha na daň po slevách, opravách a zvýšení se součtem dílčí a solidární daně.

Důchodci nemají nárok na slevu na dani

Slevu na poplatníka (24 840 Kč) nebude možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Omezení se tedy netýká pouze pracujících důchodců, ale všech důchodců zdaňujících své příjmy. Jedná se o obnovení situace, která panovala před rokem 2008.

Řešení v ABRA Flexi

Při aktualizaci ABRA Flexi na rok 2013 bude u všech důchodců automaticky zrušeno zaškrtnutí "Sleva na poplatníka". V případě, že zaměstnanec odchází do důchodu po 1.1.2013, může být "Sleva na poplatníka zaškrtnuta, jestliže podepsal prohlášení k dani.

Důchodové spoření

v zákonu 589/92 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení V § 7 odst. 1 se mění písm. b) až d) takto:

  • u zaměstnance který není v rozhodném období účasten důchodového spoření je sazba 6,5 % z vyměřovacího základu
  • je-li zaměstnanec v rozhodném období účasten důchodového spoření je sazba 3,5 % z vyměřovacího základu
Řešení v ABRA Flexi

U zaměstnance který se rozhodl pro důchodové spoření je nutné v personalistice v záložce "Parametry mzdy – Sociální pojištění" zaškrtnout pole "je účasten důchodového spoření". Dále je nutné do záložky "Srážky" přidat složku se zkratkou "SPOŘENÍ DŮCHOD" a vyplnit potřené údaje. Částku srážky nevyplňujte, ta bude vypočtena podle vyměřovacího základu v jednotlivých měsících.

Limit příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění

Od 1.1.2013 se limit zvedá z částky 24 000 Kč na 30 000 Kč.

Strop pro odvod sociálního pojištění

Ze změny průměrného výdělku plyne změna stropu pro odvod sociálního pojištění z 1 206 576 Kč na 1 242 432 Kč.