2020.1.0.9

Přehled změn ve FlexiBee (17. 3. 2020)

Vylepšení:

 • Ve verzi 2020.1.0 přidané číselné pole „Číslo X“ na mzdové složky bylo pojmenováno výstižněji „Částka přesně“.

Opravy chyb:

 • Tiskový report Inventarizace pohledávek a závazků dostupný přes službu Výpočet stav úhrad k datu u některých dokladových evidencí:
  • oprava zobrazení názvu firmy v adrese příjemce,
  • doplnění překladu do slovenštiny.
 • Mzdové XML výstupy pro OSSZ:
  • NEMPRIPříloha k žádosti o nemocenské, …
   • chybně uváděný název OSSZ (překročení max. dovolené délky názvu),
   • chybně uváděné datum převedení na jinou práci.
  • HZUPNHlášení zaměstnavatele o ukončení prac. neschopnosti
   • chybným způsobem uvedený počet odpracovaných hodin a pracovní doba v poslední den nepřítomnosti.

2020.1.0.8

Přehled změn ve FlexiBee (28. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Služba Vytvořit pokladní doklad vytvářela nulový pokladní doklad pro skladový pohyb (výdej / příjem) vytvořený na základě objednávky (přijaté / vydané). Doklad vznikl v takovém případě správně pouze pro sady a komplety.
 • Export tiskové sestavy do formátu XLS končil chybou aplikace „Exception type class java.lang.NoSuchMethodError“.

2020.1.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (19. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Služba Vytvořit fakturu na základě Skladového příjmu vytvořeného z Objednávky vydané způsobovala chybu aplikace: „IllegalStateException: Neznamy typ vazby“.

2020.1.0.6

Přehled změn ve FlexiBee (18. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Nefungoval tisk uživatelských reportů obsahující QR kód (např. s využitím komponenty Barcode4J) z důvodu neaktuální knihovny zxing.
 • Funkce Otevřít doklad na nástrojové liště oken s Přehledy položek dokladů končila chybou aplikace.

2020.1.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (17. 2. 2020)

Vylepšení:

 • Zlepšení podpory pro tisk starších uživatelských reportů. Pokud selže tisk reportu pomocí nové knihovny JasperReports 6.11, aktivuje se automaticky tzv. režim kompatibility, kdy dochází on-line při tisku k převodu reportu do nové verze.
  • Převod probíhá na úrovni kompilované podoby reportu a nemusí být 100%! Doporučujeme kontrolu funkčnosti všech uživatelských reportů a v případě potíží jejich převod ze zdrojové podoby pomocí nového Jaspersoft Studio.
  • Jedná se o dočasné řešení pro usnadnění přechodu na novou verzi tiskové knihovny. Veškeré potíže s tisky nám prosím ohlaste na technické podpoře.
  • Pokud budou výsledky automatické konverze reportů uspokojivé, implementujeme v některé z příštích verzí FlexiBee zpětnou aktualizaci reportu v databázi.
Chybový výpis v terminálu informující o rekompilaci reportu.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Ladění tisků po aktualizaci na JasperReports 6.11:
  • tisk reportů obsahující čárové kódy končil chybou „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu…“,
  • vyřešeno občasné mizení nadpisu na některých účetních výstupech (např. Obratová předvaha) na operačním systému MS Windows.
 • Oprava chybných částek při fakturaci kompletu z objednávky přijaté, pokud probíhá nejdříve vyskladnění kompletu a fakturace až následně. Zahrnutím výdejek do faktury se na výsledné faktuře zobrazily jednotlivé položky a navíc každá za cenu kompletu.
 • Import bankovních výpisů ve formátu XML (např. Gemini XML banky PPF) způsoboval chybu aplikace.

2020.1.0.4

Přehled změn ve FlexiBee (10. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Opraveny chybějící texty v tiskových výstupech, ke kterým mohlo dojít na Windows 7/8/10 po aktualizaci Javy:
  • Problém byl vyřešen aktualizací zastaralé knihovny pro tisky JasperReports Library verze 4.7 (z roku 2012) na aktuální verzi 6.11. Nová verze přináší kromě moderního návrháře tiskových sestav Jaspersoft Studio také užitečnou možnost automatického přizpůsobení velikosti písma, která zabraňuje mizení textu.
  • Bohužel nová verze knihovny není plně zpětně kompatibilní se stávajícími uživatelskými reporty a je velmi pravděpodobné, že tisk skončí chybou aplikace: „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu. V reportu se vyskytla chyba. Kontaktuje výrobce reportu.“
  • Před nasazením verze do provozu doporučujeme zkontrolovat všechny používané tiskové sestavy! V případě uživatelských reportů si prosím v předstihu zajistěte od dodavatele aktualizaci pro JasperReports verze 6.11.
 • Oprava otevření firmy na macOS při spuštění nového okna aplikace pomocí Výběr firmy v novém okně.
 • Ve výkazu MOSS se hodnoty faktur v měně EUR nepřepočítávají z hodnoty v domácí měně směnným kurzem ECB a zůstávají, jak jsou na faktuře.
 • Opravy chyb při práci se soubory ve formátu ISDOC:
  • Export faktur do ISDOC vytvářel nevalidní soubory díky chybně uvedeným odkazům na přílohy.
  • Lze importovat i soubory, které mají méně obvyklé uspořádání dat v části s digitálním podpisem souboru (element <X509Data>).
 • Opravena chyba aplikace, která nastávala na některých místech při ukládání uživatelsky nastaveného řazení sloupců. Například na formuláři Výběr výrobních čísel.
 • Ošetření chyby aplikace, která mohla nastat při generování tiskového výstupu Příloha k žádosti o nemocenské. Nyní se zobrazí chybová zpráva „U zaměstnance není zadán způsob platby“.
 • Oprava zobrazení částek sociálního pojištění odváděného za firmu v Rekapitulaci mzdových složek a souvisejících tiskových reportů.
 • Ošetření chybového stavu aplikace při zadávání konce nepřítomnosti případným zobrazením chybové zprávy „Musí být vyplněn datum ukončení“.
 • Opravena funkce tlačítka Otevřít doklad na liště záložky Položky příjemky/výdejky okna Skladové karty.
 • Vytváření QR kódu na fakturách pro QR platbu nyní nepřekračuje maximální délku jednotlivých datových částí.

2020.1.0.3

Přehled změn ve FlexiBee (23. 1. 2020)

Vylepšení:

 • Načítání faktur ve formátu ISDOC podporuje XML prefixy jmenného prostoru.

Údržba:

 • Aktualizace skenování příloh:
  • zlepšení podory na macOS Catalina,
  • na MS Windows zahozen zastaralý způsob skenování pomocí rozhraní TWAIN s využitím knihovny MFC71.dll.

Opravy chyb:

 • Mzdový výstup Příloha k žádosti o nemocenské chybně kontroloval vyplnění čísla účtu bankovního spojení zvoleného zaměstnance. Výstup proběhl pouze pro čísla účtu s pomlčkou (oddělovač předčíslí).
 • Formulář Úhrada v prodejní kase zobrazoval na macOS chybně záložky pro volbu forem úhrady.

2020.1.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (22. 1. 2020)

Opravy chyb:

 • Aktualizace na novou verzi nebyla funkční v případě serverové instalace s databází PostgreSQL 9.2 nebo starší. Pokus o aktualizaci končil chybou aplikace na databázovém upgrade č. 1175.

2020.1.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (21. 1. 2020)

Opravy chyb:

 • Výběr firmy v novém okně byl funkční pouze na platformě OS Windows.

2020.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (20. 1. 2020)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2020:
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 32.510 Kč a s tím související zvýšení solidární daně a zvýšení maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění na 1.672.080 Kč.
  • Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše je pro ZTP 7.903 Kč.
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy na 14.600 Kč (ovlivňuje dopočet ZP, nárok na výplatu bonusu a příplatek za prostředí).
 • Aktualizace mzdových formulářů a výstupů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2020 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 28) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 7),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019 (MFin 5460/1 – vzor č. 24),
  • nová verze PDF a XML výstupu Příloha k žádosti o dávku 2020 (NEMPRI20),
  • nový XML výstup Hlášení zaměstnavatele o ukončení nemoci (HZUPN20).
 • Podpora pro eNeschopenky:
  • Aktuální verze FlexiBee přináší základní podporu eNeschopenek v podobě výše uvedených výstupů Příloha k žádosti o dávku a Hlášení zaměstnavatele o ukončení nemoci, kterými lze vygenerovat potřebné XML soubory pro odeslání do datové schránky nebo k nahrání na ePortál ČSSZ.

Vylepšení:

 • Import přes REST API (nebo XML importér) ukládá prázdné řetězce jako null (nedefinovanou hodnotu). Dochází ke zlepšení chování při zpětném importu exportovaných dat.
 • Licencím pro účetní kanceláře se odkládá upozornění a následná omezení přístupu po skončení platnosti pronájmu proti normálním licencím o 7 dnů.

Opravy chyb:

 • Výběr firmy v novém okně:
  • Oprava cyklického otevírání přihlašovacího okna při přihlašování z klientské aplikace, která má jinou verzi, než je verze na serveru.
  • V přihlašovacím okně se použije uživatel, který byl přihlášen v aplikaci, ze které byl Výběr firmy v novém okně spuštěn.
 • Oprava výpočtu pojistného v případě souběhu více Dohod o provedení práce. Výpočet pojistného při překročení 10.000 Kč je nyní podmíněn celkovým součtem dohod a nikoliv výší dohod jednotlivě.
 • Zpřesnění výpočtu mezd a sociálního pojištění. V ojedinělých případech mohlo docházet k nepřesnosti v zaokrouhlení, tj. k chybě do výše 1 Kč.
 • Oprava zaokrouhlování sociálního pojištění na mzdových výstupech:
  • Výplatní páska – SP se zaokrouhluje nahoru na celé Kč stejně jako na Mzdovém listu,
  • Přehled sociálního pojištění – SP za firmu a celkový součet se zobrazují s přesností na 3 desetinná místa.
 • Doplněn nekompletní import bankovních výpisů ve formátu Multicash banky Expobank (variabilní, konstantní a specifický symbol).
 • Opraven REST API dotaz na zakázky s relací na položky: “.../zakazka.xml?relation=polozky”,  který končil chybou 500: Interní chyba serveru.
 • V personalistice v nabídce pro pole Rodinný stav byla přidána volba “Registrovaný partner”.
 • U firem používající daňovou evidenci (typ organizace Podnikatelé – daňová evidence) byl z účetnictví vyřazen výstup Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML.
 • Uživatel typu Pouze pro čtení nemohl bezprostředně po vypršení platnosti licence v klientské aplikaci vstoupit do firmy.
 • Drobné opravy textů na různých místech aplikace ve slovenské verzi.