2020.2.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (26. 5. 2020)

Vylepšení

 • Všeobecné zrychlení v načítání dat spojující data z více evidencí (např. přehledy položek dokladů, účetní deník, vazby dokladů, …).

Údržba

 • Doplněn anglický a německý překlad sestavy Inventarizace pohledávek a závazků.

Opravy chyb

 • V některých případech mohla vzniknout na dokladech zaokrouhlovací položka bez vyplněné sazby DPH.
 • Oprava výpočtu mezd, kdy při výpočtu prostojů byla výsledná částka větší o 1 Kč.
 • Výpočet mezd v případě prostojů ve svátek nebyl správně. Vzniklou situaci bylo nutné manuálně korigovat.
 • Oprava párování plateb v API při párování záporné úhrady. (Párování se zápornou úhradou je nutné povolit pokročilým parametrem parovaniZaporneUhradyPovoleno.)
 • Služby Vytvořit přeplatek a Uhradit z přeplatků v bance a pokladně často končily v případě pokladny databázovou chybou a bylo nutné je zopakovat.
 • Při vytvoření elektronické příkazu k úhradě a jeho neúspěšnému odeslání, je uživatel dotázán, zda se má příkaz označit jako odeslaný.
 • V API nefungoval export dat z evidence /ucetni-denik, pokud v něm byla obsažena data z evidencí Majetek a nebo Leasing.
 • Mapování skladů se chybně uplatňovalo i při kontrole skladové dostupnosti položky, která byla vydávána jednotlivě.
 • Odstraněno zpomalení realizace objednávek a tvorby skladových dokladů způsobené optimalizacemi pro sady a komplety v předchozích verzí.

2020.2.0.6

Přehled změn ve FlexiBee (11. 5. 2020)

Vylepšení

 • Načtení bankovního výpisu ve formátu Citibank Direct načítá z položek výpisu také název účtu protistrany. Vyplňuje se na hlavičku bankovního dokladu jako Název firmy.

Opravy chyb

 • Analýza nákupu / prodeje zohledňuje pokročilá přístupová práva viditelnosti dat v případě provádění analýzy za všechna střediska.
 • Pole pro výběr záznamu z Ceníku umožňují zvolit ceník s kódem delším než 20 znaků.
 • Při použití rychlé filtrace na ceníku dle Stavu skladu v kombinaci s dalším filtrem (nebo opětovným načtením dat) mohlo dojít k odfiltrování všech dat.
 • Tržba odesílaná na platební terminál mohla být v některých případech nižší o jeden halíř.

2020.2.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (4. 5. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava aktualizace na novou verzi FlexiBee v případě starších instalací využívajících databázi PostgreSQL 8.3.
 • Nefungovalo zobrazení ceníku ve webovém rozhraní.
 • Oprava filtrace v Ceníku. Po zadání jakéhokoliv pole v okně Nastavení filtrace vždy docházelo pouze k základní filtraci s popisem: „Platné v roce 2020“.

2020.2.0.4

Přehled změn ve FlexiBee (30. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Chybná aktualizace nákupních cen ceníku, pokud je současně využívána evidence výrobních čísel.

2020.2.0.3

Přehled změn ve FlexiBee (29. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Mapování skladů pro sady a komplety mohlo selhat, pokud neměla položka dokladu zadané středisko a nebo pokud se měnilo na hlavičce dokladu.
 • Pole celková částka na tiskovém reportu Hromadný příkaz k úhradě/inkasu, Kniha příkazů k úhradě/inkasu nemusel být viditelný při použití příliš velkého fontu.
 • Při aktualizaci faktur vydaných v API docházelo k nulování hodnoty Nákupní cena za MJ z ceníku na položce dokladu, pokud dané zboží nebylo skladem.
 • Oprava výběru hodnot (např. Sklad na položce doklad) v novém webovém rozhraní.

2020.2.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (27. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Vytvoření nového či otevření existujícího záznamu v evidenci smluv končilo chybou.

2020.2.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (24. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Při spojení úhrady s úplným uhrazením dokladu se neplnilo pole Datum úhrady.

2020.2.0

Přehled změn ve FlexiBee (24. 4. 2020)

Legislativa

 • (Slovensko) Aktualizace číselníku Řádky přiznání DPH podle novely zákona o DPH pro rok 2020.
 • (Slovensko) Oprava popisu pole „Dátum daňovej povinnosti“ (Datum uskutečnění zdanitelného plnění) na „Dátum dodania“ (Datum dodání) na dokladech faktur a zjednodušených daňových dokladech. Změna se řídí Státem DPH na dokladu pro Slovensko.

Nové funkce

 • REST API nově umožňuje také import faktur ve formátu ISDOC. Pro více informací viz Podporované formáty.

Vylepšení

 • Mapování skladů, doposud používané pro kusovníky, je nyní plně podporováno i pro skladové pohyby sad a kompletů.
 • Do exportovaných ISDOC souborů dobropisů se přidává reference na dobropisovaný doklad (pokud existuje).
 • Prodloužení maximální délky vlastnosti Kód/zkratka ceníku z 20 na 30 znaků.
 • Přeplatky nebo zbytky vzniklé při párování plateb se nadále vážou pouze na uhrazující doklady (banky). Redundantní vazby na uhrazované doklady (faktury) byly zrušeny:
  • Úhrada přeplatku mezi fakturou a závazkem (pohledávkou)
  • Úhrada zbytku mezi fakturou a zbytkem (interní doklad)
 • Tisková sestava Výplata mezd – Podpisový arch v menu Zaměstnanci / Aktualizace mezd je nyní dostupná v základní a rozšířené verzi:
  • Základní verze neobsahuje informace o odpracovaných hodinách a výši mzdy.
  • Rozšířená verze má původní rozsah.
 • URL odkazy v informačním dialogu o dostupnosti nové verze při spuštění aplikace jsou nyní klikatelné.
 • V okně Výběr výrobních čísel se načtené výrobní číslo pomocí čtečky čárových kódů rovnou přesune mezi vybraná čísla. Doposud čtečka načtené číslo pouze označila.
 • Zrychlení překreslování tabulky s přehledem položek dokladů při zobrazování vysokého počtu záznamů.
 • Zrychlení REST API služeb Aktualizace skladových požadavků na výdej a Realizace objednávky.

Údržba

 • Změna výchozí hodnoty volby autoUpgrade v konfiguraci serveru na hodnotu true. K aktualizaci databází všech účtovaných firem, tak dojde již během startování serveru.

Opravy chyb

 • Prodejní cena s (bez) DPH záznamu v Ceníku se nyní počítá a zaokrouhluje v tabulkovém pohledu ze zadané ceny bez (s) DPH stejným způsobem jako na editačním formuláři. Dříve se mohla vypočtená hodnota lišit pro ceny zadané s přesností na více než 2 desetinná místa.
 • Zaškrtnutí příznaku Spárováno u spárovaných záporných příjmových dokladů v modulu Peníze.
 • Online stahování výpisů z Fio banky si nyní poradí s bílými znaky (mezerami) v tokenu.
 • Upraven import a export dobropisů ve formátu ISDOC, aby byl v souladu s obecnou implementací formátu.
 • Vytváření dokladu v API s příjmem zboží na sklad neprovádělo aktualizaci nákupní ceny na Ceníku.

2020.1.0.16

Přehled změn ve FlexiBee (22. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava generování požadavků na výdej v realizaci objednávek přes API. Nahodile docházelo k ignorování volby generovatPozadavky a pokud nebylo zboží skladem, nebylo jisté, že se objednávka zrealizuje.

2020.1.0.15

Přehled změn ve FlexiBee (21. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Realizace objednávek v API nefungovala při použitá JSON formátu. Nebylo možné identifikovat položky k realizaci a vždy se vracela chyba: „Nezvolili jste žádné položky pro realizaci.“
 • Služba Vytvořit fakturu z uhrazených záloh v modulech Banka a Pokladna končila interní chybou aplikace.

2020.1.0.14

Přehled změn ve FlexiBee (15. 4. 2020)

Vylepšení

 • Služba Vytvořit fakturu ze zálohy byla doplněna o kontroly položek běžně prováděné při normálním vytváření dokladu. Mimo jiné se ověřuje stav skladu a již se nelze dostat do záporu. Stejně tak, zde funguje obvyklým způsobem upozornění na případné vygenerování požadavku na výdej.

2020.1.0.13

Přehled změn ve FlexiBee (14. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava přenášení čísel objednávek na fakturu při Hromadné fakturaci skladových dokladů.

2020.1.0.11

Přehled změn ve FlexiBee (6. 4. 2020)

Legislativa

 • Aktualizace slovenských účetních výkazů pro rok 2020: Súhrnné hlásenie k DPH a Priznanie k DPH.

Nové funkce

 • Da API byla přidána evidence /radek-priznani-dph poskytující uložené řádky DPH přiznání.

Vylepšení

 • Výrazné zrychlení Inicializace následujícího účetního období. V případě firmy s velkým objemem zahraničních prodejů, se mohla akce zaseknout již ve fázi hledání neuhrazených dokladů k přecenění.

Opravy chyb

 • Realizace objednávky přes API podporuje vstup výrobních čísel také pro realizaci do skladového pohybu (výdejka/příjemka). Přestože bylo zadáno elementem <vyrobniCisla> dostatečného množství výrobních čísel, zobrazovala se chyba: „Není zadáno dostatečné množství výrobních čísel.“
 • Párování plateb v API kontroluje použití záporného uhrazujícího dokladu. V takovém se navrací HTTP status 400 se zprávou „Úhrada se zápornou částkou není povolena.“ Bez uvedené kontroly by mohlo dojít k chybnému zaúčtování úhrady.
 • Přidání položky na přijatou fakturu službou Hromadná fakturace příjemek měnila na již existující faktuře pole Účet dodavatele a nastavovala v režimu reverse charge chybný účet Dal DPH na položce.

2020.1.0.9

Přehled změn ve FlexiBee (17. 3. 2020)

Vylepšení:

 • Ve verzi 2020.1.0 přidané číselné pole „Číslo X“ na mzdové složky bylo pojmenováno výstižněji „Částka přesně“.

Opravy chyb:

 • Tiskový report Inventarizace pohledávek a závazků dostupný přes službu Výpočet stav úhrad k datu u některých dokladových evidencí:
  • oprava zobrazení názvu firmy v adrese příjemce,
  • doplnění překladu do slovenštiny.
 • Mzdové XML výstupy pro OSSZ:
  • NEMPRIPříloha k žádosti o nemocenské, …
   • chybně uváděný název OSSZ (překročení max. dovolené délky názvu),
   • chybně uváděné datum převedení na jinou práci.
  • HZUPNHlášení zaměstnavatele o ukončení prac. neschopnosti
   • chybným způsobem uvedený počet odpracovaných hodin a pracovní doba v poslední den nepřítomnosti.

2020.1.0.8

Přehled změn ve FlexiBee (28. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Služba Vytvořit pokladní doklad vytvářela nulový pokladní doklad pro skladový pohyb (výdej / příjem) vytvořený na základě objednávky (přijaté / vydané). Doklad vznikl v takovém případě správně pouze pro sady a komplety.
 • Export tiskové sestavy do formátu XLS končil chybou aplikace „Exception type class java.lang.NoSuchMethodError“.

2020.1.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (19. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Služba Vytvořit fakturu na základě Skladového příjmu vytvořeného z Objednávky vydané způsobovala chybu aplikace: „IllegalStateException: Neznamy typ vazby“.

2020.1.0.6

Přehled změn ve FlexiBee (18. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Nefungoval tisk uživatelských reportů obsahující QR kód (např. s využitím komponenty Barcode4J) z důvodu neaktuální knihovny zxing.
 • Funkce Otevřít doklad na nástrojové liště oken s Přehledy položek dokladů končila chybou aplikace.

2020.1.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (17. 2. 2020)

Vylepšení:

 • Zlepšení podpory pro tisk starších uživatelských reportů. Pokud selže tisk reportu pomocí nové knihovny JasperReports 6.11, aktivuje se automaticky tzv. režim kompatibility, kdy dochází on-line při tisku k převodu reportu do nové verze.
  • Převod probíhá na úrovni kompilované podoby reportu a nemusí být 100%! Doporučujeme kontrolu funkčnosti všech uživatelských reportů a v případě potíží jejich převod ze zdrojové podoby pomocí nového Jaspersoft Studio.
  • Jedná se o dočasné řešení pro usnadnění přechodu na novou verzi tiskové knihovny. Veškeré potíže s tisky nám prosím ohlaste na technické podpoře.
  • Pokud budou výsledky automatické konverze reportů uspokojivé, implementujeme v některé z příštích verzí FlexiBee zpětnou aktualizaci reportu v databázi.
Chybový výpis v terminálu informující o rekompilaci reportu.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Ladění tisků po aktualizaci na JasperReports 6.11:
  • tisk reportů obsahující čárové kódy končil chybou „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu…“,
  • vyřešeno občasné mizení nadpisu na některých účetních výstupech (např. Obratová předvaha) na operačním systému MS Windows.
 • Oprava chybných částek při fakturaci kompletu z objednávky přijaté, pokud probíhá nejdříve vyskladnění kompletu a fakturace až následně. Zahrnutím výdejek do faktury se na výsledné faktuře zobrazily jednotlivé položky a navíc každá za cenu kompletu.
 • Import bankovních výpisů ve formátu XML (např. Gemini XML banky PPF) způsoboval chybu aplikace.

2020.1.0.4

Přehled změn ve FlexiBee (10. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Opraveny chybějící texty v tiskových výstupech, ke kterým mohlo dojít na Windows 7/8/10 po aktualizaci Javy:
  • Problém byl vyřešen aktualizací zastaralé knihovny pro tisky JasperReports Library verze 4.7 (z roku 2012) na aktuální verzi 6.11. Nová verze přináší kromě moderního návrháře tiskových sestav Jaspersoft Studio také užitečnou možnost automatického přizpůsobení velikosti písma, která zabraňuje mizení textu.
  • Bohužel nová verze knihovny není plně zpětně kompatibilní se stávajícími uživatelskými reporty a je velmi pravděpodobné, že tisk skončí chybou aplikace: „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu. V reportu se vyskytla chyba. Kontaktuje výrobce reportu.“
  • Před nasazením verze do provozu doporučujeme zkontrolovat všechny používané tiskové sestavy! V případě uživatelských reportů si prosím v předstihu zajistěte od dodavatele aktualizaci pro JasperReports verze 6.11.
 • Oprava otevření firmy na macOS při spuštění nového okna aplikace pomocí Výběr firmy v novém okně.
 • Ve výkazu MOSS se hodnoty faktur v měně EUR nepřepočítávají z hodnoty v domácí měně směnným kurzem ECB a zůstávají, jak jsou na faktuře.
 • Opravy chyb při práci se soubory ve formátu ISDOC:
  • Export faktur do ISDOC vytvářel nevalidní soubory díky chybně uvedeným odkazům na přílohy.
  • Lze importovat i soubory, které mají méně obvyklé uspořádání dat v části s digitálním podpisem souboru (element <X509Data>).
 • Opravena chyba aplikace, která nastávala na některých místech při ukládání uživatelsky nastaveného řazení sloupců. Například na formuláři Výběr výrobních čísel.
 • Ošetření chyby aplikace, která mohla nastat při generování tiskového výstupu Příloha k žádosti o nemocenské. Nyní se zobrazí chybová zpráva „U zaměstnance není zadán způsob platby“.
 • Oprava zobrazení částek sociálního pojištění odváděného za firmu v Rekapitulaci mzdových složek a souvisejících tiskových reportů.
 • Ošetření chybového stavu aplikace při zadávání konce nepřítomnosti případným zobrazením chybové zprávy „Musí být vyplněn datum ukončení“.
 • Opravena funkce tlačítka Otevřít doklad na liště záložky Položky příjemky/výdejky okna Skladové karty.
 • Vytváření QR kódu na fakturách pro QR platbu nyní nepřekračuje maximální délku jednotlivých datových částí.

2020.1.0.3

Přehled změn ve FlexiBee (23. 1. 2020)

Vylepšení:

 • Načítání faktur ve formátu ISDOC podporuje XML prefixy jmenného prostoru.

Údržba:

 • Aktualizace skenování příloh:
  • zlepšení podory na macOS Catalina,
  • na MS Windows zahozen zastaralý způsob skenování pomocí rozhraní TWAIN s využitím knihovny MFC71.dll.

Opravy chyb:

 • Mzdový výstup Příloha k žádosti o nemocenské chybně kontroloval vyplnění čísla účtu bankovního spojení zvoleného zaměstnance. Výstup proběhl pouze pro čísla účtu s pomlčkou (oddělovač předčíslí).
 • Formulář Úhrada v prodejní kase zobrazoval na macOS chybně záložky pro volbu forem úhrady.

2020.1.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (22. 1. 2020)

Opravy chyb:

 • Aktualizace na novou verzi nebyla funkční v případě serverové instalace s databází PostgreSQL 9.2 nebo starší. Pokus o aktualizaci končil chybou aplikace na databázovém upgrade č. 1175.

2020.1.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (21. 1. 2020)

Opravy chyb:

 • Výběr firmy v novém okně byl funkční pouze na platformě OS Windows.

2020.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (20. 1. 2020)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2020:
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 32.510 Kč a s tím související zvýšení solidární daně a zvýšení maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění na 1.672.080 Kč.
  • Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše je pro ZTP 7.903 Kč.
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy na 14.600 Kč (ovlivňuje dopočet ZP, nárok na výplatu bonusu a příplatek za prostředí).
 • Aktualizace mzdových formulářů a výstupů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2020 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 28) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 7),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019 (MFin 5460/1 – vzor č. 24),
  • nová verze PDF a XML výstupu Příloha k žádosti o dávku 2020 (NEMPRI20),
  • nový XML výstup Hlášení zaměstnavatele o ukončení nemoci (HZUPN20).
 • Podpora pro eNeschopenky:
  • Aktuální verze FlexiBee přináší základní podporu eNeschopenek v podobě výše uvedených výstupů Příloha k žádosti o dávku a Hlášení zaměstnavatele o ukončení nemoci, kterými lze vygenerovat potřebné XML soubory pro odeslání do datové schránky nebo k nahrání na ePortál ČSSZ.

Vylepšení:

 • Import přes REST API (nebo XML importér) ukládá prázdné řetězce jako null (nedefinovanou hodnotu). Dochází ke zlepšení chování při zpětném importu exportovaných dat.
 • Licencím pro účetní kanceláře se odkládá upozornění a následná omezení přístupu po skončení platnosti pronájmu proti normálním licencím o 7 dnů.

Opravy chyb:

 • Výběr firmy v novém okně:
  • Oprava cyklického otevírání přihlašovacího okna při přihlašování z klientské aplikace, která má jinou verzi, než je verze na serveru.
  • V přihlašovacím okně se použije uživatel, který byl přihlášen v aplikaci, ze které byl Výběr firmy v novém okně spuštěn.
 • Oprava výpočtu pojistného v případě souběhu více Dohod o provedení práce. Výpočet pojistného při překročení 10.000 Kč je nyní podmíněn celkovým součtem dohod a nikoliv výší dohod jednotlivě.
 • Zpřesnění výpočtu mezd a sociálního pojištění. V ojedinělých případech mohlo docházet k nepřesnosti v zaokrouhlení, tj. k chybě do výše 1 Kč.
 • Oprava zaokrouhlování sociálního pojištění na mzdových výstupech:
  • Výplatní páska – SP se zaokrouhluje nahoru na celé Kč stejně jako na Mzdovém listu,
  • Přehled sociálního pojištění – SP za firmu a celkový součet se zobrazují s přesností na 3 desetinná místa.
 • Doplněn nekompletní import bankovních výpisů ve formátu Multicash banky Expobank (variabilní, konstantní a specifický symbol).
 • Opraven REST API dotaz na zakázky s relací na položky: “.../zakazka.xml?relation=polozky”,  který končil chybou 500: Interní chyba serveru.
 • V personalistice v nabídce pro pole Rodinný stav byla přidána volba “Registrovaný partner”.
 • U firem používající daňovou evidenci (typ organizace Podnikatelé – daňová evidence) byl z účetnictví vyřazen výstup Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML.
 • Uživatel typu Pouze pro čtení nemohl bezprostředně po vypršení platnosti licence v klientské aplikaci vstoupit do firmy.
 • Drobné opravy textů na různých místech aplikace ve slovenské verzi.