2020.3.1.1

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 1. 2021):

Opravy chyb

 • Inicializace nového účetního období na slovenské firmě končila interní chybou aplikace: Neznama legislativa.

2020.3.1

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 1. 2021):

Legislativa

 • Byl přidán nový řádek DPH pro Slovensko: 013-014, 020-021 – Odpočítanie daně pri trojstrannom obchode podľa § 49 až § 51.
 • Slovenská legislativa: pro uskutečněná plnění přidán nový řádek DPH Príjmy bez vplyvu na DPH vstupujúce do Súhrnného výkazu. Položky s tímto řádkem budou vstupovat jen do Souhrnného výkazu, do Přiznání DPH ani do Kontrolního výkazu vstupovat nebudou.
 • V případě státu DPH Slovensko a předpisu zaúčtování PDP doplněn předvýběr řádku DPH a řádku Kontrolního hlášení.
 • Byl přidán nový řádek DPH pro Slovensko 015, 017 – ne SH – jedná se o kopii 015, 017, která ale nevstupuje do Souhrnného hlášení.

Nové funkce

 • Export faktur do EDI nově podporuje faktury v cizí měně.
 • Nové služby v API:
  • inicializace nového účetního období
   • /inicializace-noveho-obdobi.json?ucetniObdobi=code:2020&ucetOtv=…
  • služby pro inventury
   • /inventura/{id}/aktualizuj-stavy
   • /inventura/{id}/vygeneruj-doklady.json?typDoklId=code:STANDARD
  • položky dokladu byly doplněny o vlastnosti stavSkladu a rezervovano
 • Při obnovení zálohy v režimu Obnovení testovací firmy je možné vynechat obnovení žurnálu a historii změn Changes API.

Vylepšení

 • Vyladění rozložení textu na sestavě Inventarizace pohledávek a závazků v anglické a především německé jazykové verzi.
 • Změna importu sazeb DPH v API:
  • Pokud je při importu položky uvedena libovolná vlastnost typSzbDphK, szbDph, sazbaDph a nebo jejich kombinace, musí identifikovat existující sazbu DPH. V případě více možností je zvolena nejblíže platná sazba. Zbývající neuvedené vlastnosti jsou nastaveny na odpovídající hodnoty.
  • Při aktualizaci sazby DPH nyní vždy dochází k přepočtu částek položky.
  • Import, při uvedení více vlastností typSzbDphK, szbDph, sazbaDph současně a ty jsou vzájemně nekonzistentní, není dovolen.
 • Import EDI INVOIC a ISDOC nerespektoval volbu Datum pro plnění data Uplatnit zdaň. pl. v nastavení firmy – modul Nákup.
 • Pokud je na faktuře vyplněno číslo došlé, použije se v ISDOC jako číslo objednávky. Hodnota na faktuře má přednost před hodnotou na navázané objednávce.
 • XML pro kontrolní hlášení vystavené přes API obsahuje datum vyhotovení.
 • Robustnější zpracování požadavků na serveru. Server byl náchylný na zahlcení, pokud se souběžně navazovalo 8 zabezpečených HTTPS spojení. Tento limit byl zrušen o navázání spojení se starají pracovní vlákna, kterých je vysoký počet. V případě potíží lze navíc embedovaný Jetty server lépe konfigurovat prostřednictvím flexibee-server.xml.
 • Mailové šablony v jazyce FTL řeší formátování datumů.
 • Upřesnění popisu chyb při importu z Excelu o souřadnice chybné buňky. Například: Řádek 0, sloupec A – Specified named range ‚DokumentA‘ does not exist in the current workbook.

Údržba

 • Úprava textu pro typ ceny „včetně DPH (přesně)“ na “včetně DPH“.

Opravy chyb

 • Navazující editace mzdových složek při přecházení na následující záznam bez uzavření editačního formuláře mohla být přerušena interní chybou aplikace.
 • Při cizoměnové záporné úhradě dobropisu v domácí měně vznikal nesmyslný kurzový rozdíl. Navíc za podmínek, že se zachovala měna uhrazujícího dokladu a jednalo se o plnou úhradu.
 • Vytváření nového záznamu v ceníku používalo pro příznak “skladove” naposledy nastavenou hodnotu pro aktuálního uživatele. Toto chování bylo v API zrušeno pro svou “náhodnost” a zůstává pouze pro uživatele klientské aplikace.
 • Částky v ISDOC se zapisují s adekvátním počtem desetinných míst.
 • Uživatel s přístupem „pouze pro čtení“ mohl v nastavení firmy měnit některé volby (typ osoby, logo a razítko, metodu oceňování skladu, režim rezervací, prefix EAN čtečky).
 • Při výběru ceníku s balením na položce dokladu dostává fokus pole Balení, stejně jako tomu bylo do verze 2020.2.6.
 • V aplikaci nebylo možné importovat certifikáty v souborech s příponou .pem.
 • Automatické vytváření databáze „centralServer“ při startu serveru selhalo, pokud měl server v konfiguraci nastaveného jinak pojmenovaného databázového uživatele. Skript pro vytvoření databáze se pevně odkazoval na „dba“ uživatele.
 • Opravy fakturace objednávek přijatých službami Vytvořit vydanou fakturu a Fakturace objednávky:
  • Fakturace končila chybou, pokud objednávka obsahovala slevu a fakturaci předcházelo vyskladnění zboží.
  • Při fakturaci s odpočtem zálohy se na faktuře nenastavoval stav kompletního uhrazení.
 • Oprava výběru mailové šablony na typu dokladu.
 • Oprava nabízených sazeb DPH na položce dokladu v případě, že Stát DPH na dokladu není tuzemsko. Pod čarou se chybně nabízely tuzemské sazby DPH, ale správně zde měly být historické sazby z daného státu DPH, které jsou zapotřebí například při tvorbě dobropisu.

2020.3.0.12

Přehled změn v ABRA Flexi (19. 1. 2021):

Opravy chyb

 • Úprava definice závislosti linuxového RPM balíčku pro Javu 8, aby jej bylo možné instalovat i tam, kde je výchozí Java 11 (např. Fedora 33). Byla zahozena podpora pro Javu 9.
 • Kontrola skladového výdeje do záporu začala chybně zjišťovat povolení požadavků na výdej z nejstaršího platného nastavení firmy. Nyní se opět použije nastavení firmy platné k datu vystavení dokladu.

2020.3.0.11

Přehled změn v ABRA Flexi (12. 1. 2021):

Údržba

 • Aktualizace číselníku států: Spojené království (není členem EU), nový stát Severní Irsko (DPH kód XI, je členem EU).

Opravy chyb

 • Pokud jsou vytvářeny požadavky na výdej a zároveň se automaticky vytvářejí rezervace při naskladnění, bylo možné při záporném stavu skladu získat zápornou hodnotu rezervovat kusů na položce objednávky.
 • Oprava kontroly záporného stavu na skladě při generování skladového dokladu z faktury nebo pokladního pohybu. V případě položky se záporným množstvím mohlo dojít k dosažení záporného stavu na skladové kartě i přesto, že v nastavení firmy není umožněno generování požadavků na výdej.
 • V daňové evidenci na položkách dokladu chybělo pole Předpis zaúčtování.
 • Export položek dokladů v API prostřednictvím exportu relace (URL parametr relations) vracel chybu „Property ‚marze‘ not found in bean WSViewVo“. Například: /skladova-karta/1.xml?relations=skladovy-pohyb-polozky.
 • Zajištění správnosti účetních výstupů a správného přednastavení DPH na vytvářených dokladech po vystoupení Spojeného království z EU. Správná funkčnost již není závislá na aktuální hodnotě členství v číselníku států.
 • Při importu příjemky s výrobními čísly bylo výrobní číslo detekované falešně jako duplicitní.
 • Na položce příjemky nebylo možné měnit hodnotu výrobního čísla, pokud byla aktivní kontrola duplicity.
 • Nefungovala kontrola zabraňující změně ceníku na již vydaném výrobním čísle.

2020.3.0.10

Přehled změn v ABRA Flexi (21. 12. 2020):

Opravy chyb

 • Odesílání faktur pomocí mailového klienta se opět dotazuje na certifikát pro podepsání dokumentu.
 • Nově se digitálně podepisují pouze PDF výstupy faktur s typem dokladu odpovídající fakturám (tj. mimo dodacího listu).

2020.3.0.9

Přehled změn v ABRA Flexi (18. 12. 2020):

Opravy chyb

 • Tlačítko Zamknout v majetku nebylo dostupné.
 • Formát bankovního výpisu PayPal nepodporoval český formát pro datum a částky.
 • Pokud je text pro mail definován na typu dokladu, pak chyběl podpis uživatele.
 • Hromadné změny nedovolovaly změnit doklady ze staršího účetního období.
 • Při odesílání skladového dokladu mailem se nevyplnil adresát.
 • Služba Vytvořit hromadnou objednávku nechtěně odstraňovala z první objednávky štítky, které se nevyskytovaly i na všech ostatních objednávkách.

2020.3.0.8

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 12. 2020):

Nové funkce

 • Verze nastavuje nové Flexi webové rozhraní jako výchozí pro licence, které jej podporují. Návrat do starého webového rozhraní je možný, po přihlášení, změnou cesty v URL adrese na „/c“ (např. demo.flexibee.eu/c).

Opravy chyb

 • Při hromadné změně bankovního dokladu může vzniknout položka korekce kurzového rozdílu pro navázaný doklad odpočtu zálohy.
 • V API docházelo k chybné aktualizaci množství na položce poplatku při aktualizaci množství na hlavní položce.
 • Oprava odesílání e-mailů ze mzdových výstupů.
 • Oprava přístupnosti polí na formuláři bankovního dokladu po stisku tlačítka Uložit a nový.
 • Ošetřeno vytváření dokladových vazeb, kdy ojediněle vznikala vazba na neexistující záznam.
 • Podpora obnovování záloh v novější verzi zálohy PGDMP verze 1.13 na operačním systému macOS.

2020.3.0.7

Přehled změn v ABRA Flexi (7. 12. 2020):

Opravy chyb

 • Příkaz k úhradě ve formátu Multicash pro banku Oberbank má doplněn v poli UD zkrácený název příjemce.
 • Opraveno obnovování záloh firem na macOS Big Sur.
 • Import bankovního výpisu v XML formátu SEPA (např. pro ČSOB) končil v API chybou.
 • Nelze smazat objednávku pokud z ní byl vytvořen skladový doklad či faktura.

2020.3.0.6

Přehled změn v ABRA Flexi (4. 12. 2020):

Opravy chyb

 • Import dokladů z Excelu (XLS) neimportoval výrobní čísla.
 • Oprava vypisování ladicích výpisů v klientské aplikaci.
 • Ukládání příkazů k úhradě (inkasu) na síťový disk ve Windows končilo mylně chybou, že není možné příkaz uložit.

2020.3.0.5

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 11. 2020):

Opravy chyb

 • Při aktualizaci na verze 2020.3.0.x docházelo k deaktivaci žurnálu změn u existujících firem. Tato verze chybu opravuje a navíc žurnál znovu aktivuje.
 • Ve firmě typu Daňová evidence nebylo možné po spárování faktury s úhradou měnit pole Předpis zaúčtování.
 • Odesílání mzdového výstupu Zápočtový list e-mailem způsobovalo chybu aplikace.

2020.3.0.4

Přehled změn v ABRA Flexi (24. 11. 2020):

Vylepšení

 • Import EDI souboru v API nyní respektuje typu dokladů z nastavení firmy. Primárně používá typy dokladů pro EDI, pokud nejsou uvedené, tak odpovídající typy dokladů pro automatickou generaci.

Opravy chyb

 • Oprava zaúčtování prodejek v prodejní kase, kdy se vlivem malých nepřesností při zaokrouhlení, mohla zobrazit chybová zpráva:
  • Následující doklady mají nastaveny platby na větší částku, než je částka dokladu.
 • V účetním výstupu Kontrolní hlášení DPH docházelo při řazení výstupu podle sloupce Řádek kon. hl. (výsl.) k chybě aplikace.
 • Oprava ukončování klientské aplikace, kdy i po uzavření hlavního okna, zůstal v systému běžet Java proces.
 • Na položkových evidencí v API způsobovalo řazení podle sloupce sumCelkem interní chybu aplikace.
 • Nebylo možné smazat zálohovou fakturu nebo vydanou objednávku vytvořenou v obchodním kolečku z přijaté objednávky.
 • Oprava kontroly vstupu desetinných čísel, kdy čísla uvnitř intervalu -1,0 až 1,0 byla považována u povinných polí za nulový vstup. Zobrazovala se chyba například: Hodnota ‚Množství‘ musí být nenulová.
 • Při vyřazení majetku se dotazujeme zda přegenerovat účetní odpisy.
 • Oprava síťových parametrů serveru pro bezproblémové odesílání požadavků.
 • Odesílání dokladu mailem tlačítkem na toolbaru nerespektovalo nastavené tiskové sestavy na typu dokladu.
 • Opravuje transakční režim importu atomic=“false“ při importu XML v klientské aplikaci.
 • Bezprostředně po překlopení přijaté objednávky do vydané faktury se v nástrojové liště nezobrazilo tlačítko pro odeslání mailem.

2020.3.0.3

Přehled změn v ABRA Flexi (16. 11. 2020):

Údržba

 • Prodloužení délky RSA klíče generovaného self-signed SSL certifikátu na 2048 bitů.

Opravy chyb

 • Odstraněno vzájemné odhlašování uživatelů pro https://demo.flexibee.eu/.
 • Výskyt chyb při importu dat ve formátu XLS v klientské aplikaci mohl způsobit chybu aplikace.
 • Oprava validace čísla rozhodnutí při importu souboru eNeschopenky.
 • Umožněna současná práce uživatele v klientské aplikaci a webovém rozhraní.
 • Odesílání upomínek e-mailem interní službou Upomínka způsobovalo chybu aplikace.

2020.3.0.2

Přehled změn v ABRA Flexi (10. 11. 2020):

Opravy chyb

 • Uživatel bez práva na stornování položek faktur nemohl editovat položky. Pokus o otevření formuláře položky končil chybou aplikace.

2020.3.0.1

Přehled změn v ABRA Flexi (6. 11. 2020):

Opravy chyb

 • Doplněno odstranění starých zástupců „FlexiBee“ při aktualizaci na Windows.
 • Vytváření faktury z objednávky obsahující neskladovou položku končilo chybou aplikace.
 • Při přidávání nové položky na doklad se na formuláři nezobrazil panel s cenovou úrovní, byl viditelný pouze při editaci již existující položky.

2020.3

Dovolte nám Vás upozornit, tato verze obsahuje velmi mnoho změn včetně aktualizací knihoven. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme před nasazením verze do ostrého provozu vyzkoušet funkčnost v testovacím prostředí. Zároveň doporučujeme před nasazením zálohovat Vaše data.

Přehled změn v ABRA Flexi (5. 11. 2020):

Kompatibilita API

 • Na položkách faktur již nelze libovolně nastavovat zaúčtování
  • Sjednocení chování API s logikou klientské aplikace – API nyní jako klientská aplikace, dovoluje na položkách faktur měnit zaúčtování jen některých účtů.
  • Například u položek vydaných faktur nelze přímo měnit MD účty (základ + DPH), jejich definice je nutné uvést na hlavičce dokladu (analogicky u přijatých faktury pro D účty a podobně také pro moduly PHL a ZAV).

Nové funkce

 • Přidány Uživatelské mailové šablony pro definování obsahu odesílaných e-mailů. Dostupné ve variantě Premium v menu Nástroje. Více viz nápověda a podrobnější popis naleznete také v bázi znalostí.
 • Přidání funkce Hromadné změny na položky faktur, objednávek a skladových dokladů. Dostupné od varianty Business.
 • Akce pro odeslání dat mailem v aplikaci nabízejí po rozbalení i možnost odeslání prostřednictvím nastaveného SMTP serveru.
 • Přes REST API lze odeslat Výplatní pásky e-mailem. Mzdy, pro které mají být výplatní pásky odeslány definuje filtr. Příklad odeslání mezd:
/c/firma/mzda/(rok="2019" and mesic in ("1","2","3") and osbCis = "1")/automaticky-odeslat.xml?jeden-mail-prijemci=true
 • Import informačních zpráv o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců ve formátu XML.
 • Otočení typu pohybu a částky na úhradě při automatickém párování dobropisů je nyní volitelné. Pro nastavení slouží nové zaškrtávátko v Nastavení – Moduly – Peníze.
 • Přidání možnosti zaokrouhlení na „půlřády“ (pětky, pětidesetiny a pětisetiny). Řády zaokrouhlení se nyní zobrazují číselně. Nové možnosti zaokrouhlení v API mají konstanty: zaokrNa.5jednotky, zaokrNa.5desetiny, zaokrNa.5setiny.

Vylepšení

 • Při mazání položky faktury či skladového dokladu se sníží realizované množství na objednávce a aktualizuje se její stav. Navíc došlo k výkonnostní optimalizaci při práci s vazbami, kdy se nyní pracuje se všemi mazanými položkami najednou.
 • Funkce Zamknout / Otevřít zámek zamyká nebo odemyká všechny označené řádky (doklady) najednou.
 • Přidává nové stavy objednávek, Na cestě a Částečně na cestě. Odpovídajícím způsobem upravuje rychlou filtraci a toolbar Sumy.
 • Nový vzhled aktivačního formuláře Neregistrovaná verze pro nahrání licence.
 • Na firmách se státem legislativy Slovensko bylo vypnuto našeptávání firem z českého rejstříku (ARES). V případě potřeby je možné jej znovu aktivovat pokročilým parametrem paramNaseptavaniFiremSk s hodnotou true.
 • Redukce množství dotazů na počet rezervovaných kusů při editaci položky v GUI.

Údržba

 • Z instalátorů a instalačních balíčků byla odstraněna závislost na již nepodporovanou Javu 7.
 • Doplnění a opravy anglických a německých překladů.
 • Aktualizace číselníků Instrastat dle dat celní správy k datu 14.01.2020.
 • Změna názvu aplikace na ABRA Flexi.

Opravy chyb

 • Smazání firmy / uživatele, ať už přes API nebo aplikaci, nyní zareaguje také zahozením odpovídajících kontextových informací, případně odhlášením uživatele. Jinak řečeno po smazání firmy / uživatele je nyní můžeme znovu bezpečně vytvořit.
 • Interní chyby aplikace odesílá server se stavovým kódem 500. V některých případech docházelo chybně k uvedení kódu 400.
 • Služba Hotovostí úhrada dobropisu nebo záporné faktury, ostatních závazků nebo pohledávek vytváří správný kurzový rozdíl.
 • Zohlednění uživatelské volby při importu ISDOC, zda zaslat odpověď JSON, nebo defaultně XML.
 • ISP Pokročilé automatické párování:
  • Pokud zákazník A platí ze svého známého účtu fakturu zákazníka B (dle variabilního symbolu) vzniklý přeplatek či záloha přísluší zákazníkovi B.
  • Dosud byl takový přeplatek přiřazen zákazníkovi dle jeho bankovního účtu.
 • V API nebylo možné, v případě relačních vlastností, které odkazují na více možných evidencí, použít k identifikaci interní ID. Fungovaly pouze ostatní typy identifikátorů.
 • Měníme výchozí nastavení dokladových řad pro EUR pokladnu: “Příjem do pokladny“ má prefix “PE+”, “Výdej z pokladny“ má prefix “PE-“.
 • Proces serveru se ve většině případů odmítal korektně ukončit, v reakci na signál TERM nebo INT, a bylo nutné jej ukončit násilně signálem QUIT.
 • Při generování závazků z mezd docházelo občas k tomu, že součet vygenerovaných závazků SP za firmu nebyl na celé koruny. Rozdíl byl 0,01 Kč. Dělo se tak v případě, kdy zaměstnanci měli nastavena různá střediska.
 • Opravena chyba, ke které mohlo dojít při ukončení pracovní neschopnosti dlouhodobě nemocných zaměstnanců, pokud nepřítomnost zasahovala do uzamčeného období.
 • V příkazech k úhradě generujeme nově pořadí příkazu napříč všemi účty se stejným kódem banky (doteď se generovalo pro každý bankovní účet samostatně).
 • V některých případech se nepovedlo načíst výpis ve formátu Gemini, který obsahoval položky se zahraničním příjmem.
 • Oprava API filtrování podle hodnoty pole vnořené relace.
 • V aplikaci lze filtrovat záznamy dle hodnoty Poslední změna.
 • Ve firmě se slovenskou legislativou se v případě příkazů k úhradě ve formátu pain.001 pro Citibank a v jiné měně než EUR nahrazuje element SvcLvl označující SEPA platbu za specifickou identifikaci zahraniční platbu – element <LclInstrm> s kódem CITI574.
 • Server zbytečně pracoval s prvky grafického prostředí (AWT).
 • Oprava cest ke konfiguračním souborům v deb instalačním balíčku.
 • Optimalizace editace ve formuláři pro realizaci objednávky.
  • Nedochází k neznámé chybě při editaci ve formuláři pro realizaci objednávky.
 • Oprava odinstalace linuxového RPM balíčku flexibee-client.
 • API filtr přes relační vlastnosti dovoluje libovolnou hloubku zanoření s výjimkou vlastností, které nemají jednoznačnou evidenci.
  • Ukázka filtru: /udalost/(zakazka.mistUrc.mesto = 'Praha')
 • Mail vytvořený pro odeslání v Microsoft Outlook zobrazuje korektně češtinu.
 • Při absenci automatické komunikace v licenci nebylo možné zobrazit dokladové evidence ve WUI.
 • Sestavu (PDF) lze odeslat mailem i v případě, že se nejedná o dokladový nebo mzdový report.
 • V nastavení firmy ve starém webovém rozhraní je nyní na kartě Ostatní dostupná volba Umožnit manuální přepsání interních čísel dokladů.
 • Pokud je uvedený text pro email na typu dokladu, použije se v mailu.
  • Přidána podpora Freemarker šablony pro text emailu na typu dokladu.
 • Oprava sestavování příloh při hromadném odeslání dokladů e-mailem.

2020.2.6

Přehled změn ve FlexiBee (22. 9. 2020)

Legislativa

 • Výpočet mezd ověřuje od měsíce září vypnutí volby prominutí sociálního pojištění za firmu. Pokud je prominutí na některém úvazku aktivní, dojde k přerušení výpočtu.

2020.2.5.4

Přehled změn ve FlexiBee (11. 9. 2020)

Vylepšení

 • Významné zrychlení aktualizace odpočtů majetku při přidávání nebo změně účetního období. Byl zlepšen také dialog průběhu operace, který nyní zobrazuje reálný průběh a odhadovaný čas a nově je možné operaci přerušit.

2020.2.5.3

Přehled změn ve FlexiBee (25. 8. 2020)

Opravy chyb

 • Do výstupu Stav majetku k datu přibyly sloupečky s částkou posledního daňového/účetního opisu. V sestavě se toto nové pole zobrazuje místo Data posledního odpisu přidaného v předchozí verzi.
 • Při pokusu o smazání pokladního výdeje s vazbou na ZDD již nedochází k neznámé chybě.

2020.2.5.1

Přehled změn ve FlexiBee (17. 8. 2020)

Opravy chyb

2020.2.5

Přehled změn ve FlexiBee (13. 8. 2020)

Nové funkce

 • Pro import faktur z EDI (typ zprávy INVOIC) lze pokročilým parametrem paramEDIImportLINEanNepovinny povolit import položek, které nemají uveden EAN kód.

Vylepšení

 • Do výstupu Stav majetku k datu byly přidány hodnoty Poslední daňový odpis a Poslední účetní odpis.

Opravy chyb

 • Ve formuláři ELDP se v případě dlouhodobého OČR a dlouhodobého ošetřovného vykazovala chybně doba ve dnech a v označení jednotlivých měsíců. Dny těchto nepřítomností se chybně nepočítali jako dny trvání pojištění.
 • EET kontrola neodeslaných dokladů zohledňuje uživatelská práva a upozorňuje pouze na doklady, ke kterým má uživatel přístup.
 • Vyvolání uživatelského dotazu s nevyplněným nepovinným parametrem způsobovalo chybu aplikace.
 • Opraven přepočet nákupní ceny na položce dokladu v API, pokud se importem mění některá z vlastností ovlivňující cenu.
 • API a nové webové rozhraní neumožňovalo vložit do příkazu k úhradě (evidence /prikaz-k-uhrade) více uhrazovaných dokladů najednou. Zobrazila se chybová zpráva: „Tento doklad nelze do příkazu vložit.“
 • Při tvorbě položek dokladů v novém webovém rozhraní se uplatňovala cenotvorba pouze pro první nově zadávanou položku.

2020.2.4.1

Přehled změn ve FlexiBee (4. 8. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava databázové aktualizace č. 1195, aby bylo možné nasadit verzi 2020.2.4.x i v případě, že má firma uzamčené mzdy za červen 2020 nebo novější.

2020.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (3. 8. 2020)

Opravy chyb

 • Mzdy – výpočet: Oprava výpočtu prominutí sociálního pojištění (SP) za firmu v případě, kdy bylo prominutí SP zapnuté na jiném než standardním pracovním poměru (např. DPP překračující hranici 10.000 Kč).
 • Mzdy – výpočet: Oprava chybného zaokrouhlení SP za firmu v případě, že bylo počítáno snížené SP.
 • Mzdy – výstup: Údaje o způsobu výplaty mzdy, v PDF příloze k žádosti o dávku, se tisknou jen v případě nemoci. Stejné chování bylo i v případě XML výstupu.
 • Opravy služby Hotovostní úhrada
  • Služba v klientské aplikaci přestala aktualizovat pole Forma úhrady na uhrazovaném dokladu formou úhrady z vytvářeného dokladu.
  • API a webové rozhraní měnilo při hotovostní úhradě zaokrouhlení existujícího uhrazovaného dokladu.
 • V API nefungoval v některých případech export dat se zahrnutím relace „uzivatelske-vazby“ (query parametr relations).
 • V případě příkazů k úhradě pro banku Moneta odstraňujeme z popisu pomlčky, které způsobovaly neplatnost souboru s příkazem.

2020.2.3.2

Přehled změn ve FlexiBee (30. 7. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava chování API na dokladech v cizí měně, kdy se vracíme na stav před těmito změnami:
  • Vylepšení v podobě výpočtu kurzu dle uvedených částek
  • Oprava aktualizace nákupní ceny na položce dokladu

2020.2.3.1

Přehled změn ve FlexiBee (21. 7. 2020)

Opravy chyb

 • Opravena kontrola kurzu položky vůči hlavičce dokladu při zakládání dokladů v API.
 • Lze smazat úhradu, pokud je na ni navázáno více dokladů pro zbytek.

2020.2.3

Přehled změn ve FlexiBee (17. 7. 2020)

Nové funkce

 • Přidána podpora pro import EDI faktur v cizí měně.
  • Z řádku HDR se načítá měna a její kurz (pokud kurz není uveden, převezme se z číselníku podle nastavení firmy)
  • Nově se načítá řádek ERT se sumami v domácí měně. Pokud sumy neodpovídají vypočteným sumám (sumy v měně / kurz) vznikne dorovnávací položka.
 • Přidána služba, která kontroluje, jestli mají všichni zaměstnanci s mimořádnými odměnami v předchozím kvartálu nastavenou pomocnou složku odměny za více měsíců.

Vylepšení

 • Při importu dokladu v cizí měně se vypočte kurz dle uvedených částek v domácí (DM) a cizí měně (CM). Dochází k těmto změnám chování v API:
  • Pokud je zadaný kurz, tak ho v žádném případě neměníme.
  • Pokud není zadaný kurz, ale lze ho vypočítat ze zadaných částek v CM a DM, tak se kurz vypočte a nestahuje se z ČNB.
  • Pokud je zadaný kurz, ale neodpovídá poměrům (kurzům) zadaných částek v CM a DM, tak se kurz nepřepočítává, ale požadavek končí s chybou 400.
  • Zpřesnění chybových hlášek.

Opravy chyb

 • Při zrušení výpočtu mezd docházelo ke smazání pomocných složek s poměrnou částí mimořádné odměny – složky mají vliv na pracovně právní průměr. Případné doplnění těchto pomocných složek do mezd v právě počítaném čtvrtletí.
 • Pokud se na položce dokladu mění vlastnost mající vliv na hodnotu nákupní ceny, provede se přepočet.
 • Nefungovalo skenování příloh na macOS 10.15.4 a novějším.
 • Na prodejní kase mohla vzniknou neočekávaná úhrada pro vrácení. Nechtěnou úhradu je možné manuálně smazat v seznamu úhrad.
 • Nebylo možné smazat položku odpočtu pokud je firma neplátce DPH.

2020.2.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (16. 7. 2020)

Opravy chyb

 • EET – Zužení kontroly neodeslaných dokladů na ty pouze za poslední měsíc, které buď mají položky, nebo nenulovou sumu.

2020.2.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (15. 7. 2020)

Opravy chyb

 • Pokud se neuplatňuje prominutí SP za firmu bylo XML pro PVPOJ vygenerováno chybně (obsahovalo přebytečný element).
 • Opravena chybná výše vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem z 11.067 Kč na 11.607 Kč.

2020.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (2. 7. 2020)

Legislativa

 • Přidána podpora pro zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí sociálního pojištění (SP) některým zaměstnavatelům. V nastavení pracovního poměru (PP) byla přidána volba „Prominutí SP za firmu“ (karta Úvazek), které zapíná aplikaci zákona. Pro správnou funkčnost je třeba mít nastavení PP platné od 1. v měsíci, kdy se má zákon aplikovat. V Personalistice přibyly služby pro hromadné nastavení PP: Zapnout / Vypnout prominutí SP za firmu.

Videonávod k tomuto tématu:

 • Nová verze PDF a XML formuláře Přehled o výši pojistného (PVPOJ2020) pro podání za období červen až srpen 2020.
 • S platností od 1. 6. 2020 byla změněna výše vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem z 7.903 Kč na 11.607 Kč.
 • V období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 dochází v Německu k dočasnému snížení sazeb DPH (z 19 na 16 % a ze 7 na 5 %).

2020.2.1.2

Přehled změn ve FlexiBee (19. 6. 2020)

Opravy chyb

 • Na prodejní kase se při první aktivaci panelu pro úhradu kartou předvyplní zbývající částka.

2020.2.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (16. 6. 2020)

Opravy chyb

 • Kontrola počtu zadaných výrobních čísel na faktuře probíhá pouze, pokud se generuje skladový pohyb.
 • Pro některá vstupní pole nefungovalo našeptávání záznamů podle části zadaného textu (např. výběr mzdové složky).

2020.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (15. 6. 2020)

Nové funkce

 • Služba Hotovostní úhrada podporuje zaokrouhlování částek dle parametrů zaokrouhlení ze zvoleného typu dokladu (resp. formy úhrady). Průvodce umožňuje zvolit zaúčtování rozdílu podobně jako služby pro spojení úhrady.
 • Služba Automatická tvorba spojení úhrady (též v pokročilé variantě) omezuje párování úhrad faktur na vybrané účetní období: aktuální, aktuální a předchozí, všechna. Přibyla volba pro zaúčtování rozdílu.
  • Omezení je možné použít také v API, kde kompletně přibyla možnost parametrizace automatického párování.
  • V případě pokročilé varianty automatického párování lze ovlivnit období pokročilým parametrem paramParovaniUhradOmezeniObdobiDrgn a hodnotami: aktualni, aktualni-predchozi (výchozí pro aplikaci), vsechna (výchozí pro API).

Vylepšení

 • Vylepšení rozložení formuláře dokladů
  • Je upraven vzhled hlavičky všech dokladů. Došlo k rozšíření okna o 20%.
  • Díky tomu je hlavička dokladu přehlednější a uživatel se lépe orientuje. Je více místa na vstupní prvky a jejich popisky. Změna je znát zejména u operačních systémů linux a macOS.
  • Pozice a pořadí polí v záložkách je zachováno. Výjimku tvoří pouze datum zaúčtování, který je přesunut ze záložky Účtování do záložky Hlavní.
  • Ukázka změny:
 • Zlepšení použitelnosti a prevence typických problémů v EET:
  • Rozdělení evidence pro certifikáty na EET certifikáty a Certifikáty.
  • Při importu se kontrolují vlastnosti certifikátu (platnost, DIČ).
  • FlexiBee upozorňuje na blížící se expiraci EET certifikátu.
  • Při chybě odeslání se odkazuje na seznam nejčastějších chyb.
  • Kontrola neodeslaných tržeb se nyní provádí až při odhlášení uživatele.
 • Vylepšení funkce odesílání bankovních příkazů:
  • Upozornění na chybějící token se zobrazuje pouze, pokud to má smysl (Fio banka a licence dovoluje online komunikaci).
  • Při nevyplněném tokenu pro odesílání se příkaz rovnou označuje za odeslaný bez dotazovacího dialogu (výsledný dialog upozorňuje, že došlo pouze k vygenerování souboru s příkazem).
  • Aplikace již mylně neinformuje, že došlo k online odeslání příkazu, pokud se tak nestalo.
  • Pokud online komunikace proběhla s upozorněním ze strany banky, zobrazí se toto upozornění ve výsledném dialogu.
 • Export faktur ve formátu EDI byl doplněn o údaje bankovního spojení (pole IBAN a BIC).
 • Importem příloh v API lze měnit hodnotu pole Velikost pokud se jedná o přílohu typu URL odkaz na internet nebo soubor. Import také nastavuje korektně Typ přílohy stejně jako klientská aplikace.
 • Průvodce platby na Prodejní kase lépe zpracovává kombinace více různých forem úhrady s ohledem na zaokrouhlení výsledné částky (například hotově + kartou => setiny nebo hotově + stravenky => jednotky). Dříve se v takovém případě použilo zaokrouhlení nastavené na dokladu. Záložky s formou úhrady mají nyní vždy přiřazenou klávesovou zkratku.

Údržba

 • Oprava názvů položek menu ve slovenském jazyce v sekci Peníze / Typy dokladů.

Opravy chyb

 • Při spojování záporného dokladu v cizí měně s kladnou úhradou v domácí měně se v případě převzetí cizí měny z uhrazovaného dokladu předvyplnila chybně záporná částka.
 • Při zadání zpětného lomítka do pole Zkratka nebo do našeptávače záznamu (např. výběr ceníku) docházelo k chybě.
 • Spolehlivější řízení komunikace s terminálem. Existovala situace, kdy aplikace nerozpoznala chybu, dialog komunikace se neuzavřel a aplikaci bylo nutné násilně ukončit.
 • Přidává podporu pro filtrování Ceníku v API podle vlastností Prodejní cena bez DPH a Prodejní cena vč. DPH.
 • Při fakturaci zboží s poplatkem se položce poplatku přidělilo stejné číslo jako položce se zbožím.
 • Při fakturaci sady mohlo dojít k chybě: “_U této ceníkové položky se nemají evidovat výrobní čísla._“ Problém se projevil při vytvoření faktury z výdejky.
 • Realizace objednávek v API nezpracovala seznam výrobních čísel v případě JSON formátu. Pokud byla zadána výrobní čísla (vyrobniCisla), tak nebylo možné vynechat údaj o realizovaném množství (mj).
 • Při fakturaci smluv mohlo dojít ke spárování výdajového peněžního dokladu s vydanou fakturou, pokud bylo v nastavení typu faktury povoleno ‚Automaticky hradit nezaúčtovanými přeplatky v bance a pokladně‘.

2020.2.0.8

Přehled změn ve FlexiBee (1. 6. 2020)

Opravy chyb

 • V API nefungovala filtrace podle některých relačních vlastností. Například v /objednavka-prijata nebylo možné filtrovat podle vlastnosti mistUrc. Požadavek končil chybovou: „Vlastnost ‚mistUrc‘ neexistuje“.

2020.2.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (26. 5. 2020)

Vylepšení

 • Všeobecné zrychlení v načítání dat spojující data z více evidencí (např. přehledy položek dokladů, účetní deník, vazby dokladů, …).

Údržba

 • Doplněn anglický a německý překlad sestavy Inventarizace pohledávek a závazků.

Opravy chyb

 • V některých případech mohla vzniknout na dokladech zaokrouhlovací položka bez vyplněné sazby DPH.
 • Oprava výpočtu mezd, kdy při výpočtu prostojů byla výsledná částka větší o 1 Kč.
 • Výpočet mezd v případě prostojů ve svátek nebyl správně. Vzniklou situaci bylo nutné manuálně korigovat.
 • Oprava párování plateb v API při párování záporné úhrady. (Párování se zápornou úhradou je nutné povolit pokročilým parametrem parovaniZaporneUhradyPovoleno.)
 • Služby Vytvořit přeplatek a Uhradit z přeplatků v bance a pokladně často končily v případě pokladny databázovou chybou a bylo nutné je zopakovat.
 • Při vytvoření elektronické příkazu k úhradě a jeho neúspěšnému odeslání, je uživatel dotázán, zda se má příkaz označit jako odeslaný.
 • V API nefungoval export dat z evidence /ucetni-denik, pokud v něm byla obsažena data z evidencí Majetek a nebo Leasing.
 • Mapování skladů se chybně uplatňovalo i při kontrole skladové dostupnosti položky, která byla vydávána jednotlivě.
 • Odstraněno zpomalení realizace objednávek a tvorby skladových dokladů způsobené optimalizacemi pro sady a komplety v předchozích verzí.

2020.2.0.6

Přehled změn ve FlexiBee (11. 5. 2020)

Vylepšení

 • Načtení bankovního výpisu ve formátu Citibank Direct načítá z položek výpisu také název účtu protistrany. Vyplňuje se na hlavičku bankovního dokladu jako Název firmy.

Opravy chyb

 • Analýza nákupu / prodeje zohledňuje pokročilá přístupová práva viditelnosti dat v případě provádění analýzy za všechna střediska.
 • Pole pro výběr záznamu z Ceníku umožňují zvolit ceník s kódem delším než 20 znaků.
 • Při použití rychlé filtrace na ceníku dle Stavu skladu v kombinaci s dalším filtrem (nebo opětovným načtením dat) mohlo dojít k odfiltrování všech dat.
 • Tržba odesílaná na platební terminál mohla být v některých případech nižší o jeden halíř.

2020.2.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (4. 5. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava aktualizace na novou verzi FlexiBee v případě starších instalací využívajících databázi PostgreSQL 8.3.
 • Nefungovalo zobrazení ceníku ve webovém rozhraní.
 • Oprava filtrace v Ceníku. Po zadání jakéhokoliv pole v okně Nastavení filtrace vždy docházelo pouze k základní filtraci s popisem: „Platné v roce 2020“.

2020.2.0.4

Přehled změn ve FlexiBee (30. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Chybná aktualizace nákupních cen ceníku, pokud je současně využívána evidence výrobních čísel.

2020.2.0.3

Přehled změn ve FlexiBee (29. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Mapování skladů pro sady a komplety mohlo selhat, pokud neměla položka dokladu zadané středisko a nebo pokud se měnilo na hlavičce dokladu.
 • Pole celková částka na tiskovém reportu Hromadný příkaz k úhradě/inkasu, Kniha příkazů k úhradě/inkasu nemusel být viditelný při použití příliš velkého fontu.
 • Při aktualizaci faktur vydaných v API docházelo k nulování hodnoty Nákupní cena za MJ z ceníku na položce dokladu, pokud dané zboží nebylo skladem.
 • Oprava výběru hodnot (např. Sklad na položce doklad) v novém webovém rozhraní.

2020.2.0.2

Přehled změn ve FlexiBee (27. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Vytvoření nového či otevření existujícího záznamu v evidenci smluv končilo chybou.

2020.2.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (24. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Při spojení úhrady s úplným uhrazením dokladu se neplnilo pole Datum úhrady.

2020.2.0

Přehled změn ve FlexiBee (24. 4. 2020)

Legislativa

 • (Slovensko) Aktualizace číselníku Řádky přiznání DPH podle novely zákona o DPH pro rok 2020.
 • (Slovensko) Oprava popisu pole „Dátum daňovej povinnosti“ (Datum uskutečnění zdanitelného plnění) na „Dátum dodania“ (Datum dodání) na dokladech faktur a zjednodušených daňových dokladech. Změna se řídí Státem DPH na dokladu pro Slovensko.

Nové funkce

 • REST API nově umožňuje také import faktur ve formátu ISDOC. Pro více informací viz Podporované formáty.

Vylepšení

 • Mapování skladů, doposud používané pro kusovníky, je nyní plně podporováno i pro skladové pohyby sad a kompletů.
 • Do exportovaných ISDOC souborů dobropisů se přidává reference na dobropisovaný doklad (pokud existuje).
 • Prodloužení maximální délky vlastnosti Kód/zkratka ceníku z 20 na 30 znaků.
 • Přeplatky nebo zbytky vzniklé při párování plateb se nadále vážou pouze na uhrazující doklady (banky). Redundantní vazby na uhrazované doklady (faktury) byly zrušeny:
  • Úhrada přeplatku mezi fakturou a závazkem (pohledávkou)
  • Úhrada zbytku mezi fakturou a zbytkem (interní doklad)
 • Tisková sestava Výplata mezd – Podpisový arch v menu Zaměstnanci / Aktualizace mezd je nyní dostupná v základní a rozšířené verzi:
  • Základní verze neobsahuje informace o odpracovaných hodinách a výši mzdy.
  • Rozšířená verze má původní rozsah.
 • URL odkazy v informačním dialogu o dostupnosti nové verze při spuštění aplikace jsou nyní klikatelné.
 • V okně Výběr výrobních čísel se načtené výrobní číslo pomocí čtečky čárových kódů rovnou přesune mezi vybraná čísla. Doposud čtečka načtené číslo pouze označila.
 • Zrychlení překreslování tabulky s přehledem položek dokladů při zobrazování vysokého počtu záznamů.
 • Zrychlení REST API služeb Aktualizace skladových požadavků na výdej a Realizace objednávky.

Údržba

 • Změna výchozí hodnoty volby autoUpgrade v konfiguraci serveru na hodnotu true. K aktualizaci databází všech účtovaných firem, tak dojde již během startování serveru.

Opravy chyb

 • Prodejní cena s (bez) DPH záznamu v Ceníku se nyní počítá a zaokrouhluje v tabulkovém pohledu ze zadané ceny bez (s) DPH stejným způsobem jako na editačním formuláři. Dříve se mohla vypočtená hodnota lišit pro ceny zadané s přesností na více než 2 desetinná místa.
 • Zaškrtnutí příznaku Spárováno u spárovaných záporných příjmových dokladů v modulu Peníze.
 • Online stahování výpisů z Fio banky si nyní poradí s bílými znaky (mezerami) v tokenu.
 • Upraven import a export dobropisů ve formátu ISDOC, aby byl v souladu s obecnou implementací formátu.
 • Vytváření dokladu v API s příjmem zboží na sklad neprovádělo aktualizaci nákupní ceny na Ceníku.

2020.1.0.16

Přehled změn ve FlexiBee (22. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava generování požadavků na výdej v realizaci objednávek přes API. Nahodile docházelo k ignorování volby generovatPozadavky a pokud nebylo zboží skladem, nebylo jisté, že se objednávka zrealizuje.

2020.1.0.15

Přehled změn ve FlexiBee (21. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Realizace objednávek v API nefungovala při použitá JSON formátu. Nebylo možné identifikovat položky k realizaci a vždy se vracela chyba: „Nezvolili jste žádné položky pro realizaci.“
 • Služba Vytvořit fakturu z uhrazených záloh v modulech Banka a Pokladna končila interní chybou aplikace.

2020.1.0.14

Přehled změn ve FlexiBee (15. 4. 2020)

Vylepšení

 • Služba Vytvořit fakturu ze zálohy byla doplněna o kontroly položek běžně prováděné při normálním vytváření dokladu. Mimo jiné se ověřuje stav skladu a již se nelze dostat do záporu. Stejně tak, zde funguje obvyklým způsobem upozornění na případné vygenerování požadavku na výdej.

2020.1.0.13

Přehled změn ve FlexiBee (14. 4. 2020)

Opravy chyb

 • Oprava přenášení čísel objednávek na fakturu při Hromadné fakturaci skladových dokladů.

2020.1.0.11

Přehled změn ve FlexiBee (6. 4. 2020)

Legislativa

 • Aktualizace slovenských účetních výkazů pro rok 2020: Súhrnné hlásenie k DPH a Priznanie k DPH.

Nové funkce

 • Da API byla přidána evidence /radek-priznani-dph poskytující uložené řádky DPH přiznání.

Vylepšení

 • Výrazné zrychlení Inicializace následujícího účetního období. V případě firmy s velkým objemem zahraničních prodejů, se mohla akce zaseknout již ve fázi hledání neuhrazených dokladů k přecenění.

Opravy chyb

 • Realizace objednávky přes API podporuje vstup výrobních čísel také pro realizaci do skladového pohybu (výdejka/příjemka). Přestože bylo zadáno elementem <vyrobniCisla> dostatečného množství výrobních čísel, zobrazovala se chyba: „Není zadáno dostatečné množství výrobních čísel.“
 • Párování plateb v API kontroluje použití záporného uhrazujícího dokladu. V takovém se navrací HTTP status 400 se zprávou „Úhrada se zápornou částkou není povolena.“ Bez uvedené kontroly by mohlo dojít k chybnému zaúčtování úhrady.
 • Přidání položky na přijatou fakturu službou Hromadná fakturace příjemek měnila na již existující faktuře pole Účet dodavatele a nastavovala v režimu reverse charge chybný účet Dal DPH na položce.

2020.1.0.9

Přehled změn ve FlexiBee (17. 3. 2020)

Vylepšení:

 • Ve verzi 2020.1.0 přidané číselné pole „Číslo X“ na mzdové složky bylo pojmenováno výstižněji „Částka přesně“.

Opravy chyb:

 • Tiskový report Inventarizace pohledávek a závazků dostupný přes službu Výpočet stav úhrad k datu u některých dokladových evidencí:
  • oprava zobrazení názvu firmy v adrese příjemce,
  • doplnění překladu do slovenštiny.
 • Mzdové XML výstupy pro OSSZ:
  • NEMPRIPříloha k žádosti o nemocenské, …
   • chybně uváděný název OSSZ (překročení max. dovolené délky názvu),
   • chybně uváděné datum převedení na jinou práci.
  • HZUPNHlášení zaměstnavatele o ukončení prac. neschopnosti
   • chybným způsobem uvedený počet odpracovaných hodin a pracovní doba v poslední den nepřítomnosti.

2020.1.0.8

Přehled změn ve FlexiBee (28. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Služba Vytvořit pokladní doklad vytvářela nulový pokladní doklad pro skladový pohyb (výdej / příjem) vytvořený na základě objednávky (přijaté / vydané). Doklad vznikl v takovém případě správně pouze pro sady a komplety.
 • Export tiskové sestavy do formátu XLS končil chybou aplikace „Exception type class java.lang.NoSuchMethodError“.

2020.1.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (19. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Služba Vytvořit fakturu na základě Skladového příjmu vytvořeného z Objednávky vydané způsobovala chybu aplikace: „IllegalStateException: Neznamy typ vazby“.

2020.1.0.6

Přehled změn ve FlexiBee (18. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Nefungoval tisk uživatelských reportů obsahující QR kód (např. s využitím komponenty Barcode4J) z důvodu neaktuální knihovny zxing.
 • Funkce Otevřít doklad na nástrojové liště oken s Přehledy položek dokladů končila chybou aplikace.

2020.1.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (17. 2. 2020)

Vylepšení:

 • Zlepšení podpory pro tisk starších uživatelských reportů. Pokud selže tisk reportu pomocí nové knihovny JasperReports 6.11, aktivuje se automaticky tzv. režim kompatibility, kdy dochází on-line při tisku k převodu reportu do nové verze.
  • Převod probíhá na úrovni kompilované podoby reportu a nemusí být 100%! Doporučujeme kontrolu funkčnosti všech uživatelských reportů a v případě potíží jejich převod ze zdrojové podoby pomocí nového Jaspersoft Studio.
  • Jedná se o dočasné řešení pro usnadnění přechodu na novou verzi tiskové knihovny. Veškeré potíže s tisky nám prosím ohlaste na technické podpoře.
  • Pokud budou výsledky automatické konverze reportů uspokojivé, implementujeme v některé z příštích verzí FlexiBee zpětnou aktualizaci reportu v databázi.
Chybový výpis v terminálu informující o rekompilaci reportu.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Ladění tisků po aktualizaci na JasperReports 6.11:
  • tisk reportů obsahující čárové kódy končil chybou „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu…“,
  • vyřešeno občasné mizení nadpisu na některých účetních výstupech (např. Obratová předvaha) na operačním systému MS Windows.
 • Oprava chybných částek při fakturaci kompletu z objednávky přijaté, pokud probíhá nejdříve vyskladnění kompletu a fakturace až následně. Zahrnutím výdejek do faktury se na výsledné faktuře zobrazily jednotlivé položky a navíc každá za cenu kompletu.
 • Import bankovních výpisů ve formátu XML (např. Gemini XML banky PPF) způsoboval chybu aplikace.

2020.1.0.4

Přehled změn ve FlexiBee (10. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Opraveny chybějící texty v tiskových výstupech, ke kterým mohlo dojít na Windows 7/8/10 po aktualizaci Javy:
  • Problém byl vyřešen aktualizací zastaralé knihovny pro tisky JasperReports Library verze 4.7 (z roku 2012) na aktuální verzi 6.11. Nová verze přináší kromě moderního návrháře tiskových sestav Jaspersoft Studio také užitečnou možnost automatického přizpůsobení velikosti písma, která zabraňuje mizení textu.
  • Bohužel nová verze knihovny není plně zpětně kompatibilní se stávajícími uživatelskými reporty a je velmi pravděpodobné, že tisk skončí chybou aplikace: „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu. V reportu se vyskytla chyba. Kontaktuje výrobce reportu.“
  • Před nasazením verze do provozu doporučujeme zkontrolovat všechny používané tiskové sestavy! V případě uživatelských reportů si prosím v předstihu zajistěte od dodavatele aktualizaci pro JasperReports verze 6.11.
 • Oprava otevření firmy na macOS při spuštění nového okna aplikace pomocí Výběr firmy v novém okně.
 • Ve výkazu MOSS se hodnoty faktur v měně EUR nepřepočítávají z hodnoty v domácí měně směnným kurzem ECB a zůstávají, jak jsou na faktuře.
 • Opravy chyb při práci se soubory ve formátu ISDOC:
  • Export faktur do ISDOC vytvářel nevalidní soubory díky chybně uvedeným odkazům na přílohy.
  • Lze importovat i soubory, které mají méně obvyklé uspořádání dat v části s digitálním podpisem souboru (element <X509Data>).
 • Opravena chyba aplikace, která nastávala na některých místech při ukládání uživatelsky nastaveného řazení sloupců. Například na formuláři Výběr výrobních čísel.
 • Ošetření chyby aplikace, která mohla nastat při generování tiskového výstupu Příloha k žádosti o nemocenské. Nyní se zobrazí chybová zpráva „U zaměstnance není zadán způsob platby“.
 • Oprava zobrazení částek sociálního pojištění odváděného za firmu v Rekapitulaci mzdových složek a souvisejících tiskových reportů.
 • Ošetření chybového stavu aplikace při zadávání konce nepřítomnosti případným zobrazením chybové zprávy „Musí být vyplněn datum ukončení“.
 • Opravena funkce tlačítka Otevřít doklad na liště záložky Položky příjemky/výdejky okna Skladové karty.
 • Vytváření QR kódu na fakturách pro QR platbu nyní nepřekračuje maximální délku jednotlivých datových částí.

2020.1.0.3

Přehled změn ve FlexiBee (23. 1. 2020)

Vylepšení:

 • Načítání faktur ve formátu ISDOC podporuje XML prefixy jmenného prostoru.

Údržba:

 • Aktualizace skenování příloh:
  • zlepšení podory na macOS Catalina,
  • na MS Windows zahozen zastaralý způsob skenování pomocí rozhraní TWAIN s využitím knihovny MFC71.dll.

Opravy chyb:

 • Mzdový výstup Příloha k žádosti o nemocenské chybně kontroloval vyplnění čísla účtu bankovního spojení zvoleného zaměstnance. Výstup proběhl pouze pro čísla účtu s pomlčkou (oddělovač předčíslí).
 • Formulář Úhrada v prodejní kase zobrazoval na macOS chybně záložky pro volbu forem úhrady.